Az oldal célja

Tevékenységünk fő célja a mezőgazdasági biotechnológia, benne a géntechnológia gyakorlati eredményeinek, új fejlesztéseinek, irányzatainak megismertetése az érdeklődőkkel magyar nyelven. Ennek megvalósításához honlapunk tudományos- szakmai és anyagi hátterét az IMBE (imbe.hu), az Innovatív Mezőgazdaságért Biotechnológiai Egyesület biztosítja. Az IMBE az alap- és alkalmazott kutatásokat végző egyetemi és akadémiai intézmények mellett a Magyarországon működő agrár- biotechnológiai fejlesztéseket végző cégeket és egyéni tagként sok kutatót, oktatót és gyakorlati szakembert is tömörítő szakmai egyesület.

Az agrárpolitikában manapság tapasztalható gyakorlat azonban arra kényszerít bennünket, hogy zömmel a genetikailag módosított (GM) szervezetek problémájával foglalkozzunk, hiszen a hazánkban működő GM ellenes lobbival szemben csak ilyen formában képviselhetjük a pozitív ellen-pólust.

Napjainkban a génmódosított élőlényeket a közhangulat az ördög művének bélyegzi, ezért szeretnénk a társadalom minél szélesebb körével megismertetni a technológiában rejlő előnyöket és lehetőségeket is. Hisszük, hogy teljes körű tájékoztatás nélkül lehetetlen racionális véleményt alkotni.

E sokakat megosztó téma tárgyalásakor például gyakran megfeledkezhetünk arról, hogy az egyes GM növények bírálatát soha sem szabad azonosítanunk az előállításhoz használt módszerrel.

Az elmúlt pár év során áttörés következett be a precíziós nemesítés területén, köszönhetően a különböző genomszerkesztési módszerekkel, közülük is elsősorban a CRISPR-Cas9 technológiával elért sikereknek, és metodikai fejlesztéseknek köszönhetően. Miközben egyre-másra jelennek meg a tudományos közlemények az így létrehozott növényekről, állatokról egyaránt, maguk a módszerek is fejlődnek, pontosságban, hatékonyságban egyaránt.

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés