Az Egyesületről

A Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület és a Pannon Biotechnológiai Szövetség közgyűlésen határoztak erőik egyesítéséről.

Főbb célkitűzéseiket a következőkben fogalmazták meg:

 • a biotechnológia eredményeinek a magyar gazdaság –kiemelten a mezőgazdaság és élelmiszeripar- fejlődése érdekében történő bevezetése
 • a kommunikáció eszközeivel tudományos ismeretterjesztés végzése, hogy a tudomány tényei és világtendenciák alapján a biotechnológia eredményei hasznosuljanak
 • hiteles élettudományi ismeretek terjesztése, az áltudományos propaganda cáfolata.Érdekvédelmi feladatok ellátása a tagok körében.
 • a kutatók közötti kapcsolatok elősegítése (tudományos rendezvények által) a Pannon térségben.

A létrejövő Egyesület folytatja a honlap fenntartását és a hírlevél kiadását. A bírósági bejegyzést követően a közérdekű információkat itt tesszük közzé.

Taglista

CÉG/INTÉZMÉNY RENDES

Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft.
Szeged

MTA ATK Mezőgazdasági Intézet
Martonvásár

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont

Monsanto Hungária Kft.
Budapest

Pioneer Hi-Bred Zrt.
Budaörs

Syngenta Magyarország Kft.
Budapest

CÉG/INTÉZMÉNY PÁRTOLÓ

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet
Herceghalom

Bayer CropScience
Budapest

Biotechnológiai Intézet
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány, Szeged

Biotechnológiai Tanszék
Szegedi Tudományegyetem, Szeged

Gabonatermesztők Országos Szövetsége
Budapest

Genetika és Biotechnológiai Intézet
Szent István Egyetem, Gödöllő

Halgazdálkodási Tanszék
Szent István Egyetem, Gödöllő

Kisállat-tenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ
Gödöllő

MTA ATK Növényvédelmi Intézet
Budapest

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Gödöllő

Növényélettani és Növényi Biotechnológiai Tanszék
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mosonmagyaróvár

Pharmagene-Farm Kft.
Mosonmagyaróvár

Regionális Burgonyakutatási Központ
Pannon Egyetem, Keszthely

EGYÉNI RENDES

Dr. Agócs József
nyugdíjas agrármérnök, Agriol Kft., Szentmártonkáta

Dr. Balázs Ervin
MTA ATK, Martonvásár

Banyóczky Ferenc
Mezőmag-Agrárház Kft., Lepsény

Belák István
Dow AgroSciences, Budapest

Prof. Berényi János
növénynemesítő, Mezőgazdasági Kutatóintézet, Novi Sad, Szerbia

Bíró János
Syngenta Kft., Budapest

Dr. Burgyán József
NAIK, Gödöllő

Czepó Mihály
Monsanto Kft., Budapest

Dr. Cséplő Ágnes
MTA SZBK, Szeged

Dr. Dóczi Róbert
MTA ATK, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár

Dr. Dudits Dénes
MTA SZBK, Szeged

Endes Péter
Dow AgroSciences, Budapest

Dr. Endre Gabriella
MTA SZBK, Szeged

Éva Csaba
ELTE Növényélettani Tanszék, Budapest

Dr. Fehér Attila
MTA SZBK, Szeged

Dr. Györgyey János
MTA SZBK, Szeged

Dr. Hornok László
Szent István Egyetem, Gödöllő

Juhász Zoltán
Mezőmag-Agrárház Kft., Lepsény

Dr. Kiss Ernő
MTA SZBK, Szeged

Dr. Kissné Dr. Oláh Boglárka
MTA SZBK, Szeged

Kovács Ágnes
Mezőmag-Agrárház Kft., Lepsény

Dr. Kós Péter
MTA SZBK, Szeged

Kulcsár Ildikó
Mezőmag-Agrárház Kft., Lepsény

Dr. Magyar Zoltán
MTA SZBK, Szeged

Máté József
Pioneer Kft., Budaörs

Mezei Imre
Dow AgroSciences Kft., Budapest

Nemes Ferenc
nyugdíjas, mezőgazdasági szakértő, Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége

Oszvald Mária
ELTE Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék, Budapest

Pájtli József
egyéni vállalkozó növényvédelmi szakmérnök, Tamási

Petőházi Tamás
Gabonatermesztők Országos Szövetsége, Budapest

Pólya Sára
ELTE Növényélettani Tanszék, Budapest

Dr. Sági László
MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár

Dr. Szécsényi Mária
MTA SZBK, Szeged

Dr. Szieberth Dénes
Magyar Kukorica Klub, Kőszárhegy

Dr. Tamás László
ELTE Növényélettani Tanszék, Budapest

Dr. Tubak Vilmos
Creative Labor Kft., Szeged
MTA SZBK, Szeged

Dr. Vályi László
Szeged

Vancsura József
Gabonatermesztők Országos Szövetsége, Budapest
Febagro Kft., Felsőszentiván

Varga Péter
Mezőmag-Agrárház Kft., Lepsény

Varsányi Miklós
Mezőmag-Agrárház Kft., Lepsény

Zombori Zoltán
MTA SZBK, Szeged

Zomboriné Nagy Bettina
MTA SZBK, Szeged

EGYÉNI PÁRTOLÓ

Farády László
Budapest

Dr. Fári Miklós
DE Növényi Biotechnológiai Tanszék, Debrecen

Dr. Gergátz Elemér
Pharmagene-Farm Kft., Mosonmagyaróvár

Dr. Jenes Barnabás
NAIK, Gödöllő

Dr. Kiss György Botond
Szeged

Kovács Gyula
Dupont Kft.; Budapest

Nagy Lajos
Bayer CropScience Kft., Budapest

Nagypál Barnabás
Mezőtúr

Dr. Solti László
Budapest

Vereczkey Katalin
Syngenta Kft., Budapest

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés