Anne Glover: A GMO-t ne vessük el

Paugyai István - Népszabadság, 2013. február 3.
Vélemény, 2013-02-10 22:52:58

Meg akar­tam ér­t­e­ni a ma­gyar tu­do­má­nyos él­et mű­kö­d­é­s­ét, szer­ve­ző­d­é­s­ét, erős­sé­g­e­it, és kü­l­ö­n­ö­s­en a jó­r­észt tör­t­é­n­el­mi füg­g­et­len­sé­g­é­n­ek kö­s­zön­he­tően meg­le­pően nagy tár­s­a­dal­mi bi­zal­mat él­v­e­ző Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­i­á­ra vol­tam kí­v­án­c­si – mond­ta a Nép­s­za­bad­ság új­s­á­gí­r­ó­j­á­n­ak teg­na­pi el­u­ta­zá­sa előtt a két­na­pos lá­t­o­ga­tá­s­on Bu­da­pes­ten járt An­ne Glo­ver, az Eu­ró­p­ai Bi­zott­ság el­nö­k­é­n­ek tu­do­má­nyos fő­ta­nác­s­a­dó­ja.

Mark Lynas előadása

Vélemény, 2013-01-29 21:20:49

Mark Ly­nas az el­ső volt azok kö­z­ött, akik a ter­mé­s­z­e­t­e­l­le­nes­nek vélt gén­tech­no­ló­g­ia el­len tá­m­a­dá­s­o­kat in­dí­tot­tak a 90-es év­ek­ben. Fran­kens­te­in él­te­lé­n­ek ti­tu­lál­ták a lét­re­ho­zott nö­v­é­nye­ket, mel­lyel sa­ját be­val­lá­sa sze­rint a le­g­a­lap­ve­tőbb em­be­ri fé­l­e­l­em­re ala­poz­tak. Nagy­s­za­bá­sú kam­pá­nya­ik so­rán egy­re azt erő­s­í­tet­ték a hall­ga­tó­s­ág­ban, hogy a ku­ta­tók al­ja­sul és meg­fon­to­lat­la­nul ját­s­za­doz­nak az él­et ép­í­t­ő­kö­v­e­i­vel.

Ál­d­á­s­os­nak nem mond­ha­tó te­vé­k­eny­sé­g­ét má­ra meg­bán­ta és Ox­ford­ban tar­tott előa­dá­s­á­b­an a tech­no­ló­g­ia elő­nye­i­ről, lét­jo­go­sult­sá­g­á­r­ól be­s­zél eb­ben a glo­bá­l­is fel­me­le­ge­dés­s­el, kör­nye­zet­s­zen­nye­zés­s­el és ro­ha­mo­san né­p­es­ség­nö­v­e­ke­dés­s­el ter­helt vi­lág­ban.

Elmélkedés a tudomány és a hit viszonyáról

Prof. Werner Arber a bázeli egyetem mikrobiológia-professzora, a pápai tudományos akadémia elnöke
Vélemény, 2012-12-28 11:07:25

Wer­ner Ar­ber sváj­ci mik­ro­bio­ló­g­us és ge­ne­ti­kus. Szá­m­os ki­tün­te­té­se, dí­ja és aka­dé­m­ia tag­sá­ga mel­lett tag­ja a World Know­led­ge Di­a­logue tu­do­má­nyos ta­ná­c­s­á­n­ak, tár­s­ult tag­ja a Har­ma­dik Vi­lág Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­i­á­j­á­n­ak, és el­nö­ke a Nem­zet­kö­zi Tu­do­má­nyos Ta­nács­nak. 1981 óta tag­ja a Pá­p­ai Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­i­á­n­ak. 2011. ja­nu­ár­já­b­an XVI. Be­ne­dek pá­pa ki­ne­vez­te a Pá­p­ai Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia el­nö­k­é­vé.

Ezt a ta­nul­mányt a pro­fes­s­zor a Szen­t­a­tyá­n­ak és az „Új evan­ge­li­zá­c­ió a ke­resz­tény hit to­váb­ba­dá­s­áé­rt” té­m­á­jú püs­pö­ki szi­nó­d­us tag­ja­i­nak aján­lot­ta.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés