Innovatív Mezőgazdasági Biotechnológiáért Egyesület 18094419-1-06

Könyvajánló, 2019-05-12 21:54:29

Kér­jük, idén is tá­m­o­gas­sa mun­kán­k­at adó­ja 1%-val!

A növénynemesítés múltja, jelene és jövője

Könyvajánló, 2016-05-04 11:13:23

A Fla­mand bio­tech­no­ló­g­i­ai In­té­z­et ös­s­ze­fog­la­ló­ja ar­ról, hogy egyes ter­mé­nye­ink ho­gyan fej­lőd­tek a ter­mé­s­z­et­ben elő­f­or­du­ló ős­e­ik­ből a ma is­mert faj­ták­ká. A ki­ad­vány kü­l­ö­n­ös fi­gyel­met szen­tel az em­be­ri le­le­mény sze­re­pé­n­ek eb­ben a fon­tos fo­lya­mat­ban.

A növények molekuláris biológiájától a zöld biotechnológiáig

Könyvajánló, 2015-01-14 21:54:59

Ezt a kö­t­e­t­et Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus 70. szü­l­e­t­és­nap­ja al­kal­má­ból ko­ráb­bi mun­ka­tár­s­ai, ta­nít­vá­nyai ké­s­z­í­tet­ték. A fe­je­ze­tek há­r­om fő té­m­a­kört érin­te­nek. Egy­részt ké­p­et ad­nak Du­dits Dénes gaz­dag ku­ta­tói, tu­do­mány­s­zer­ve­zői él­et­út­já­r­ól. Más­részt meg­is­mer­te­tik az ol­va­só­v­al a mo­dern nö­v­é­nyi bio­tech­no­ló­g­ia ki­ala­ku­lá­s­á­n­ak nem­zet­kö­zi és ha­zai tör­t­é­n­e­tét, ami nem­c­sak ér­d­e­k­es ol­vas­mány, de se­gít meg­ér­t­e­ni a gén­tech­no­ló­g­i­ai al­kal­ma­zá­s­ok tu­do­má­nyos hát­t­e­rét is. A to­váb­bi fe­je­ze­tek­ben pe­dig né­hány ta­nít­vány, a 'Du­dits-is­ko­la" kép­vi­se­lői mu­tat­ják be je­len­le­gi ku­ta­tá­si te­rü­l­e­t­ü­ket, a nö­v­é­nyek fej­lő­d­é­s­é­n­ek és al­kal­maz­ko­dó­k­é­p­e­s­sé­g­é­n­ek hát­t­e­ré­b­en ál­ló mo­le­ku­lá­r­is fo­lya­ma­tok fel­tá­r­á­sa so­rán el­ért ered­mé­nye­i­ket, va­la­mint azok bio­tech­no­ló­g­i­ai al­kal­ma­zá­s­á­n­ak le­he­tő­s­é­g­e­it. A könyv szer­zői tö­r­e­k­ed­tek ar­ra, hogy a tu­do­má­nyos szín­vo­na­lat meg­tart­va köz­ért­h­e­tő nyel­ven szól­ja­nak az ol­va­só­h­oz.

Zöld GMO-k

Dudits Dénes, Györgyey János
Könyvajánló, 2014-01-12 17:50:05

Mi­ként se­gí­ti a gén­tech­no­ló­g­ia a nö­v­é­nyek ne­me­sí­t­é­s­ét? Ho­gyan ké­s­z­ül­nek a gén­n­e­me­sí­tett nö­v­é­nyek, a zöld GMO-k? Mit mond a tu­do­mány az egyes GM nö­v­é­nyek egés­z­ség­ü­gyi és kör­nye­ze­ti koc­ká­z­a­t­a­i­ról? Mi­lyen GM nö­v­é­nyek­re szá­m­ít­ha­tunk a kö­z­el­jö­v­ő­ben? Ki­nek mi­lyen hasz­na szár­ma­zik a nö­v­é­nyi gén­tech­no­ló­g­i­á­ból? Ad­junk-e sza­bad vá­l­asz­tást a ma­gyar gaz­dák­nak a faj­ták, tech­no­ló­g­i­ák meg­vá­l­asz­tá­s­á­b­an? Ki­nek az ér­d­e­ke a „GMO-cir­kusz"? Mi­ért ju­tot­tunk zsák­ut­cá­ba a tár­s­a­dal­mi vi­ták so­rán?

Génmódosított növények. Mire jók?

Venetianer Pál
Könyvajánló, 2012-05-04 12:07:36

A Ty­po­tex gon­do­zá­s­á­b­an meg­je­lent könyv ki­vá­ló ol­vas­má­nya le­het mind a la­i­kus, mind a té­m­á­b­an jár­t­a­sabb kö­z­ön­s­ég szá­m­á­ra. Ve­ne­ti­a­ner Pál köz­ért­h­e­tően és a lo­gi­ka fo­na­lá­ra fűz­ve be­s­zél a GMO-k (Ge­ne­ti­ka­i­lag Mó­d­o­sí­tott Or­ga­niz­mu­sok) prob­lé­m­a­kö­r­é­r­ől, mi­köz­ben igyek­s­zik fel­tár­ni a tár­s­a­da­lom­ban rend­s­ze­re­sen fel­me­rü­lő ag­gá­lyok le­het­sé­ges oka­it, il­let­ve a gén­mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek­kel kap­c­so­la­tos ve­s­zé­lyek­nek az el­vi alap­ja­it. Vé­l­e­mé­nyét nem rej­ti vé­ka alá, de - amen­nyi­re a té­m­a­kör­ben le­het­sé­ges - ob­jek­tív lá­t­ás­mód­ra tö­r­ek­s­zik.

Magyar Fehér Könyv

Horn Péter
Könyvajánló, 2012-03-27 11:48:19

Idé­z­et a szer­kesz­tők elő­s­z­a­vá­ból:
"Ko­runk me­ző­gaz­da­sá­ga - és így a gaz­dál­ko­dók is - ki­ke­rül­he­tet­len tár­s­a­dal­mi el­vá­r­ás­sal szem­be­sül­nek, ami­kor min­den ed­di­gi­nél több és mi­nő­s­é­gi él­el­met kell előá­l­lí­t­a­ni­uk egy­re ki­sebb me­ző­gaz­da­sá­gi te­rü­l­e­t­en. Ve­s­zé­lyez­te­ti a ter­més­biz­ton­sá­g­ot az egy­re csök­ke­nő víz, a klí­m­a­vál­to­zás okoz­ta szél­ső­s­é­ges idő­já­r­á­si ese­mé­nyek gya­ko­rib­bá vá­l­á­sa is. Nem vi­tat­ha­tó a fe­l­is­me­rés, hogy ag­rár­t­e­vé­k­eny­sé­g­et hos­s­zú tá­v­on és fenn­tart­ha­tó mó­d­on ma már egye­dül a kör­nye­zet­tel szo­ros har­mó­n­i­á­b­an le­het foly­tat­ni. En­nek a ki­hí­v­ás­nak csak egy kor­sze­rű me­ző­gaz­da­ság tud meg­fe­lel­ni, amely a ku­ta­tás és in­no­vá­c­ió ered­mé­nye­i­re ép­ít, és a le­g­ú­jabb tech­no­ló­g­i­á­k­at in­teg­rál­va ál­lít­ja elő a Föld la­kos­sá­g­á­n­ak él­el­mét és ipa­ri ala­p­a­nya­ga­it."

Zöld géntechnológia és agrárinnováció

Könyvajánló, 2012-03-23 10:50:32

A tu­do­má­nyos ered­mé­nyek iránt ér­d­ek­lő­dő la­i­kus is csak kap­kod­ja a fe­jét, ha egy­más­nak el­lent­mon­dó vé­l­e­mé­nye­ket hall vagy ol­vas a gén­mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek hasz­ná­r­ól, elő­nye­i­ről, il­let­ve ve­s­zé­lye­i­ről. De ho­gyan iga­zod­jon el a gaz­da a kü­l­ön­bö­ző in­for­má­c­i­ók ten­ge­ré­b­en? Eb­ben se­gít­het a most meg­je­lent kö­t­et.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés