Tavaszi árpa termőképességének javítása

Nagy Bettina
Hírek, 2016-09-29 11:38:00

Az abi­o­ti­kus st­ressz­ha­tá­s­ok­nak el­le­n­ál­ló nö­v­é­nyek előá­l­lí­t­á­sa mel­lett a je­len­leg fo­lyó ár­pa­ne­me­sí­t­é­si ku­ta­tá­s­ok ki­emel­ke­dő fon­tos­sá­gú fel­a­da­ta le­het a po­ten­ci­á­l­is ter­més nö­v­e­lé­se, így pél­dául a gyen­ge szár­s­zi­lárd­ság ki­kü­s­z­ö­b­ö­l­é­se, a bok­ro­so­dá­si haj­lam ja­ví­t­á­sa vagy a be­ta­ka­rí­tott szem­ter­més men­nyi­sé­g­é­n­ek nö­v­e­lé­se.

Miről tárgyalt Fazekas Sándor áprilisban, az Egyesült Államokban?

Hírek, 2016-09-21 13:29:00

Fa­ze­kas Sán­dor mi­nisz­ter áp­ri­lis 11-én az US­DA Whit­ten Bu­il­ding 221 szo­bá­j­á­b­an tár­gyalt. A tár­gya­lás­ról Pé­t­er Ist­ván at­ta­sé szö­v­e­ge vált is­mert­té.

A tudomány túllép a GMO-vitán

Dudits Dénes
Hírek, 2016-09-20 16:29:00

Az MTA Sze­ge­di Bio­ló­g­i­ai Ku­ta­tó­k­öz­pont­ban min­den év­b­en meg­ren­de­zik az ala­pí­tó főigaz­ga­tó­r­ól el­ne­ve­zett tu­do­má­nyos ül­ést, a St­ra­ub-Na­po­kat. Idén má­j­us­ban a nyi­tó dé­l­e­lőt­ti prog­ram ki­e­melt te­ma­ti­ká­ja a „ge­nom­s­zer­kesz­tés” volt. A ge­nom va­la­mely él­ő­s­z­er­ve­zet tel­jes ör­ö­k­í­t­őa­nya­gát, gén­je­i­nek ösz­s­zes­sé­g­ét, a szer­kesz­tés pe­dig a DNS-mo­le­ku­la szer­ke­ze­té­be tör­t­é­nő meg­ter­ve­zett és pre­cí­z­en ki­vi­te­le­zett be­a­vat­ko­zást je­len­ti.

Biofortifikált olajrepce

Hírek, 2016-08-16 22:29:00

A tu­dó­s­ok „bi­o­for­tifi­kált”, bio­tech­no­ló­g­i­ai út­on fel­ja­ví­tott ola­jat tar­tal­ma­zó mag­vú olaj­rep­cét fej­lesz­te­nek a szív- és ér­rend­s­zer szá­m­á­ra egés­z­sé­ges zsír­sa­va­kat tar­tal­ma­zó olaj ter­me­lé­s­é­h­ez

107 Nobel-díjas írta alá a Greenpeace GMO-kkal kapcsolatos álláspontját kritizáló levelet

Hírek, 2016-08-03 09:43:35

Több mint száz No­bel-dí­j­as aláí­r­á­sa áll azon a le­vé­l­en, amely­ben sür­ge­tik a Green­pe­a­ce-t, hogy ves­sen vé­g­et a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott or­ga­niz­mu­sok (GMO-k) ül­dö­z­é­s­é­n­ek. A le­vél ar­ra ké­ri a Gre­e­ne­pa­ce-t: ne aka­dá­lyoz­za to­vább az A-vi­ta­min­hi­ányt meg­s­zün­tet­ni ké­p­es, ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott rizs­faj­ta be­ve­ze­té­s­ét.

A világon 2020-ig várhatóan megjelenő GM haszonnövények

Nature Biotechnology
Hírek, 2016-07-17 12:10:07

Bár a be­lát­ha­tó jö­v­ő­ben va­ló­s­z­í­nű­leg csak né­hány szán­tó­föl­di nö­v­ény és me­ző­gaz­da­sá­gi tu­laj­don­ság fog­ja ural­ni a ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ban lé­vő GM faj­ták vá­l­asz­té­k­át, és ezek kö­z­ött is sok lesz a több­s­zö­r­ö­s­en mó­d­o­sí­tott GM nö­v­ény, to­váb­bi mi­nő­s­é­gi tu­laj­don­sá­g­ok és spe­ci­á­l­is nö­v­é­nyek van­nak elő­k­é­s­z­ü­l­et­ben.

Indítsuk újra a génsebészettel kapcsolatos vitát!

Hírek, 2016-06-30 09:41:00

Jen­ni­fer Kuz­ma sze­rint aka­dá­lyoz­zák a ha­la­dást a vi­ták ar­ról, hogy a sza­bá­lyo­zás­nak az el­já­r­ás­ra vagy a ter­mék­re kell-e össz­pon­to­sí­t­a­nia

A DuPont Pioneer bejelenti, hogy kereskedelmi forgalomba kívánja hozni első CRISPR-Cas termékét

Hírek, 2016-06-28 12:00:29

A Du­Pont Pi­o­neer ma be­je­len­tet­te: vi­a­s­zos ku­ko­ri­ca­hib­ri­dek lesz­nek az el­ső olyan, pi­ac­ra szánt me­ző­gaz­da­sá­gi ter­mé­k­ei, ame­lye­ket a CRISPR-Cas, egy mo­dern ne­me­sí­t­é­si mód­s­zer se­gít­sé­g­é­v­el fej­lesz­tet­tek ki.

Vezető tudósok szerint a GMO-k biztonságosak, de nem mindig felelnek meg az ígéreteknek

Hírek, 2016-06-28 11:46:04

Az USA Nem­ze­ti Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­i­á­ja me­g­e­rő­s­í­tet­te azt a vé­l­e­mé­nyét, hogy a GMO-k fo­gyasz­tá­sa biz­ton­sá­g­os. Új je­len­té­s­ük azon­ban a ko­ráb­b­i­ak­tól el­té­rő han­got üt meg: jó­v­al több he­lyet szen­tel a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott él­el­mi­s­ze­rek­kel kap­c­so­la­tos tár­s­a­dal­mi és gaz­da­sá­gi ag­go­dal­mak­nak.

GMO-val kísérletezne hazánk

Hírek, 2016-06-28 11:36:27

Fél­r­e­tá­j­é­k­oz­ta­tott Fa­ze­kas Sán­dor föld­mű­v­e­lés­ü­gyi mi­nisz­ter a gén­mó­d­o­sí­tott szer­ve­ze­tek (GMO) kap­c­sán az Egye­sült Ál­l­a­m­ok­ban tett lá­t­o­ga­tá­s­á­r­ól adott nyi­lat­ko­za­tá­b­an. Er­ről a lá­t­o­ga­tá­s­á­r­ól ké­s­z­ült, la­punk bir­to­ká­ba ke­rült je­len­tés ta­nús­ko­dik. A mi­nisz­ter Ma­gya­r­or­s­zág alap­tör­v­ény­be is fog­lalt GMO-men­tes­sé­ge el­le­né­re ef­fé­le ve­tő­m­a­go­kat kért ta­nul­má­nyo­zás cél­já­ból.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés