107 Nobel-díjas írta alá a Greenpeace GMO-kkal kapcsolatos álláspontját kritizáló levelet

Hírek, 2016-08-03 09:43:35

Több mint száz No­bel-dí­j­as aláí­r­á­sa áll azon a le­vé­l­en, amely­ben sür­ge­tik a Green­pe­a­ce-t, hogy ves­sen vé­g­et a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott or­ga­niz­mu­sok (GMO-k) ül­dö­z­é­s­é­n­ek. A le­vél ar­ra ké­ri a Gre­e­ne­pa­ce-t: ne aka­dá­lyoz­za to­vább az A-vi­ta­min­hi­ányt meg­s­zün­tet­ni ké­p­es, ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott rizs­faj­ta be­ve­ze­té­s­ét.

A világon 2020-ig várhatóan megjelenő GM haszonnövények

Nature Biotechnology
Hírek, 2016-07-17 12:10:07

Bár a be­lát­ha­tó jö­v­ő­ben va­ló­s­z­í­nű­leg csak né­hány szán­tó­föl­di nö­v­ény és me­ző­gaz­da­sá­gi tu­laj­don­ság fog­ja ural­ni a ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ban lé­vő GM faj­ták vá­l­asz­té­k­át, és ezek kö­z­ött is sok lesz a több­s­zö­r­ö­s­en mó­d­o­sí­tott GM nö­v­ény, to­váb­bi mi­nő­s­é­gi tu­laj­don­sá­g­ok és spe­ci­á­l­is nö­v­é­nyek van­nak elő­k­é­s­z­ü­l­et­ben.

Indítsuk újra a génsebészettel kapcsolatos vitát!

Hírek, 2016-06-30 09:41:00

Jen­ni­fer Kuz­ma sze­rint aka­dá­lyoz­zák a ha­la­dást a vi­ták ar­ról, hogy a sza­bá­lyo­zás­nak az el­já­r­ás­ra vagy a ter­mék­re kell-e össz­pon­to­sí­t­a­nia

A DuPont Pioneer bejelenti, hogy kereskedelmi forgalomba kívánja hozni első CRISPR-Cas termékét

Hírek, 2016-06-28 12:00:29

A Du­Pont Pi­o­neer ma be­je­len­tet­te: vi­a­s­zos ku­ko­ri­ca­hib­ri­dek lesz­nek az el­ső olyan, pi­ac­ra szánt me­ző­gaz­da­sá­gi ter­mé­k­ei, ame­lye­ket a CRISPR-Cas, egy mo­dern ne­me­sí­t­é­si mód­s­zer se­gít­sé­g­é­v­el fej­lesz­tet­tek ki.

Vezető tudósok szerint a GMO-k biztonságosak, de nem mindig felelnek meg az ígéreteknek

Hírek, 2016-06-28 11:46:04

Az USA Nem­ze­ti Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­i­á­ja me­g­e­rő­s­í­tet­te azt a vé­l­e­mé­nyét, hogy a GMO-k fo­gyasz­tá­sa biz­ton­sá­g­os. Új je­len­té­s­ük azon­ban a ko­ráb­b­i­ak­tól el­té­rő han­got üt meg: jó­v­al több he­lyet szen­tel a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott él­el­mi­s­ze­rek­kel kap­c­so­la­tos tár­s­a­dal­mi és gaz­da­sá­gi ag­go­dal­mak­nak.

GMO-val kísérletezne hazánk

Hírek, 2016-06-28 11:36:27

Fél­r­e­tá­j­é­k­oz­ta­tott Fa­ze­kas Sán­dor föld­mű­v­e­lés­ü­gyi mi­nisz­ter a gén­mó­d­o­sí­tott szer­ve­ze­tek (GMO) kap­c­sán az Egye­sült Ál­l­a­m­ok­ban tett lá­t­o­ga­tá­s­á­r­ól adott nyi­lat­ko­za­tá­b­an. Er­ről a lá­t­o­ga­tá­s­á­r­ól ké­s­z­ült, la­punk bir­to­ká­ba ke­rült je­len­tés ta­nús­ko­dik. A mi­nisz­ter Ma­gya­r­or­s­zág alap­tör­v­ény­be is fog­lalt GMO-men­tes­sé­ge el­le­né­re ef­fé­le ve­tő­m­a­go­kat kért ta­nul­má­nyo­zás cél­já­ból.

A „génszerkesztett” CRISPR gomba elkerüli az egyesült államokbeli szabályozást

Emily Waltz
Hírek, 2016-06-25 08:30:46

A CRISPR-Cas9 mód­s­zer al­kal­ma­zá­s­á­v­al ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott gom­ba el­len­őr­zés nél­kül ter­meszt­he­tő és áru­sít­ha­tó.

Nem is veszélyesebb a génmódosított élelmiszer

Bolcsó Dániel
Hírek, 2016-05-29 09:45:45

A GM él­el­mi­s­ze­rek kér­d­é­se ha­gyo­má­nyo­san el­lent­mon­dá­s­os, sok vi­tát ki­vál­tó té­ma. A tá­m­o­ga­tói sze­rint szük­ség van rá, hogy a me­ző­gaz­da­ság fe­dez­ni tud­ja a fo­lya­ma­to­san nö­v­ek­vő né­p­es­ség tá­p­anya­g­i­gé­nye­it. Az el­len­zői sze­rint hos­s­zú tá­v­on ká­r­os egés­z­ség­ü­gyi és kör­nye­ze­ti ha­tá­s­ai le­het­nek. Az Ame­ri­kai Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia je­len­tés je­len­té­se sze­rint: ke­vés ve­s­zélyt és sok le­he­tő­s­é­g­et lát­nak ben­ne.

A TÍZ LEGFONTOSABB TÉNY a GM növényekről az első 20 évben, 1996 és 2015 között

Hírek, 2016-04-29 11:37:59

A GM nö­v­é­nyek szub­jek­tív me­g­í­té­l­é­se nagy­ban függ az adott sze­mély ko­ráb­bi ta­pasz­ta­la­ta­i­tól, ta­nul­má­nyai so­rán szer­zett tu­dá­s­á­t­ól, az őt be­fo­lyá­s­o­ló mé­d­ia han­gu­la­tá­t­ól. A Ja­mes Cli­ves ál­tal ös­s­ze­ál­lí­tott lis­ta azon­ban ki­zá­r­ó­l­ag a tisz­ta té­nyek­kel szem­be­sí­ti az ol­va­sót. Lás­suk, mi is tör­t­ént az el­múlt 20 év­b­en!

Kifejlesztették a nagy mennyiségű vasat és cinket tartalmazó, genetikailag módosított rizst

Hírek, 2016-03-17 16:17:48

Egy több­fé­le tu­do­mány­te­rü­l­e­t­et kép­vi­se­lő tu­dó­s­ok al­kot­ta cso­port­nak si­ke­rült bi­o­for­tifi­ká­c­ió út­ján meg­nö­v­el­nie a vas (Fe) és a cink (Zn) szint­jét a rizs­ben. Ez va­ló­di át­tö­r­és a mik­ro­tá­p­e­lem-hi­ány, más szó­v­al a rej­tett éh­s­ég el­le­ni glo­bá­l­is küz­de­lem­ben! Ered­mé­nye­i­ket nem­rég tet­ték köz­zé a Na­tu­re Sci­en­tific Re­ports cí­mű tu­do­má­nyos fo­lyó­i­rat­ban.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés