Mérföldkő a hazai mezőgazdasági biotechnológia világában

Dudits Dénes
Hírek, 2016-11-08 10:11:21

Ör­öm­mel tu­dat­juk min­den­ki­vel, akit érint, hogy 2016.szep­tem­ber 30. nap­ján jo­g­e­rő­re emel­ke­dett az In­no­va­tív Me­ző­gaz­da­sá­gi Bio­tech­no­ló­g­i­áé­rt Egye­sü­l­et (IM­BE) me­g­ala­ku­lá­s­á­r­ól szó­ló bí­r­ó­s­á­gi ha­tá­r­o­zat.

Az új tudományos közlemény paradigmaváltást sürget a fenntartható mezőgazdaságban

Hírek, 2016-10-29 23:21:16

Ez a cikk hasz­nos szám­sze­rű ada­ta­i­val és ho­lisz­ti­kus meg­kö­z­e­lí­t­é­s­é­v­el egy vár­va várt, új fő­té­m­á­ra irá­nyít­hat­ná az él­el­mi­s­zer-el­lá­t­ás­ról és a gaz­dál­ko­dás­ról vi­tá­z­ók fi­gyel­mét.

A GMO-blokád: isten veled, tudomány és technológia!

Opinion Plus
Hírek, 2016-10-17 23:42:50

Be­at Späth sze­rint a tu­do­má­nyos kon­szen­zus fi­gyel­men kí­v­ül ha­gyá­sa és egy egész tech­no­ló­g­ia el­ve­té­se túl­s­á­go­san ma­gas ár a po­li­ti­kai ké­nye­le­mért.

Tavaszi árpa termőképességének javítása

Nagy Bettina
Hírek, 2016-09-29 11:38:00

Az abi­o­ti­kus st­ressz­ha­tá­s­ok­nak el­le­n­ál­ló nö­v­é­nyek előá­l­lí­t­á­sa mel­lett a je­len­leg fo­lyó ár­pa­ne­me­sí­t­é­si ku­ta­tá­s­ok ki­emel­ke­dő fon­tos­sá­gú fel­a­da­ta le­het a po­ten­ci­á­l­is ter­més nö­v­e­lé­se, így pél­dául a gyen­ge szár­s­zi­lárd­ság ki­kü­s­z­ö­b­ö­l­é­se, a bok­ro­so­dá­si haj­lam ja­ví­t­á­sa vagy a be­ta­ka­rí­tott szem­ter­més men­nyi­sé­g­é­n­ek nö­v­e­lé­se.

Miről tárgyalt Fazekas Sándor áprilisban, az Egyesült Államokban?

Hírek, 2016-09-21 13:29:00

Fa­ze­kas Sán­dor mi­nisz­ter áp­ri­lis 11-én az US­DA Whit­ten Bu­il­ding 221 szo­bá­j­á­b­an tár­gyalt. A tár­gya­lás­ról Pé­t­er Ist­ván at­ta­sé szö­v­e­ge vált is­mert­té.

A tudomány túllép a GMO-vitán

Dudits Dénes
Hírek, 2016-09-20 16:29:00

Az MTA Sze­ge­di Bio­ló­g­i­ai Ku­ta­tó­k­öz­pont­ban min­den év­b­en meg­ren­de­zik az ala­pí­tó főigaz­ga­tó­r­ól el­ne­ve­zett tu­do­má­nyos ül­ést, a St­ra­ub-Na­po­kat. Idén má­j­us­ban a nyi­tó dé­l­e­lőt­ti prog­ram ki­e­melt te­ma­ti­ká­ja a „ge­nom­s­zer­kesz­tés” volt. A ge­nom va­la­mely él­ő­s­z­er­ve­zet tel­jes ör­ö­k­í­t­őa­nya­gát, gén­je­i­nek ösz­s­zes­sé­g­ét, a szer­kesz­tés pe­dig a DNS-mo­le­ku­la szer­ke­ze­té­be tör­t­é­nő meg­ter­ve­zett és pre­cí­z­en ki­vi­te­le­zett be­a­vat­ko­zást je­len­ti.

Biofortifikált olajrepce

Hírek, 2016-08-16 22:29:00

A tu­dó­s­ok „bi­o­for­tifi­kált”, bio­tech­no­ló­g­i­ai út­on fel­ja­ví­tott ola­jat tar­tal­ma­zó mag­vú olaj­rep­cét fej­lesz­te­nek a szív- és ér­rend­s­zer szá­m­á­ra egés­z­sé­ges zsír­sa­va­kat tar­tal­ma­zó olaj ter­me­lé­s­é­h­ez

107 Nobel-díjas írta alá a Greenpeace GMO-kkal kapcsolatos álláspontját kritizáló levelet

Hírek, 2016-08-03 09:43:35

Több mint száz No­bel-dí­j­as aláí­r­á­sa áll azon a le­vé­l­en, amely­ben sür­ge­tik a Green­pe­a­ce-t, hogy ves­sen vé­g­et a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott or­ga­niz­mu­sok (GMO-k) ül­dö­z­é­s­é­n­ek. A le­vél ar­ra ké­ri a Gre­e­ne­pa­ce-t: ne aka­dá­lyoz­za to­vább az A-vi­ta­min­hi­ányt meg­s­zün­tet­ni ké­p­es, ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott rizs­faj­ta be­ve­ze­té­s­ét.

A világon 2020-ig várhatóan megjelenő GM haszonnövények

Nature Biotechnology
Hírek, 2016-07-17 12:10:07

Bár a be­lát­ha­tó jö­v­ő­ben va­ló­s­z­í­nű­leg csak né­hány szán­tó­föl­di nö­v­ény és me­ző­gaz­da­sá­gi tu­laj­don­ság fog­ja ural­ni a ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ban lé­vő GM faj­ták vá­l­asz­té­k­át, és ezek kö­z­ött is sok lesz a több­s­zö­r­ö­s­en mó­d­o­sí­tott GM nö­v­ény, to­váb­bi mi­nő­s­é­gi tu­laj­don­sá­g­ok és spe­ci­á­l­is nö­v­é­nyek van­nak elő­k­é­s­z­ü­l­et­ben.

Indítsuk újra a génsebészettel kapcsolatos vitát!

Hírek, 2016-06-30 09:41:00

Jen­ni­fer Kuz­ma sze­rint aka­dá­lyoz­zák a ha­la­dást a vi­ták ar­ról, hogy a sza­bá­lyo­zás­nak az el­já­r­ás­ra vagy a ter­mék­re kell-e össz­pon­to­sí­t­a­nia

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés