GMO: a Pápai Akadémia támogatja

Hírek, 2016-12-25 16:02:38

Fe­renc pá­pa azt mond­ta, hogy ta­nul­má­nyoz­ni kell a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott or­ga­niz­mu­sok prob­lé­m­á­j­át, de a Pá­p­ai Aka­dé­m­ia tel­jes mér­t­ék­ben tá­m­o­gat­ja” - mond­ta mon­sig­nor Mar­ce­lo San­c­hez So­ron­do, a Pá­p­ai Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia kan­cel­lár­ja.

Egy kereskedelmi testület véleménye: nem szabad az új növénynemesítési módszereket összemosni a GMO-kkal

Euractive.com
Hírek, 2016-12-19 14:24:25

Ha az új nö­v­ény­ne­me­sí­t­é­si mód­s­ze­rek a GMO-jog­s­za­bá­lyok ha­tá­lya alá es­nek, ez sú­lyos csa­pás lesz az eu­ró­p­ai kis- és kö­z­ép­vál­l­a­l­a­tok (KKV) szá­m­á­ra – nyi­lat­koz­ta Dr. Te­re­sa Ba­bus­cio az Eu­rAc­tiv.com-nak adott in­ter­jú­j­á­b­an

Genetikai áttörés: a haszonnövények az elnyelt napfény nagyobb részét tudják növekedésre fordítani

Hírek, 2016-12-18 23:55:36

A tu­dó­s­ok tö­k­é­l­e­t­e­sí­tet­ték boly­gónk leg­fon­to­sabb bio­ló­g­i­ai fo­lya­ma­tát, a fo­to­s­zin­té­z­ist. Ge­ne­ti­kai mó­d­o­sí­t­ás se­gít­sé­g­é­v­el nö­v­el­ték a nö­v­é­nyek­ben az él­el­mi­s­zer ter­me­lés­re fel­hasz­nált nap­e­ner­gia men­nyi­sé­g­ét.

Agrárvegyipari fúziók korszaka

Popp József, Oláh Judit
Hírek, 2016-11-11 07:12:57

Hat ór­i­á­s­v­ál­l­a­l­at egye­sü­l­é­s­é­v­el lét­re­jö­het a tör­t­é­n­e­lem leg­na­gyobb me­ző­gaz­da­sá­gi in­pu­t­el­lá­tó oli­go­pó­l­i­u­ma.

Az első génszerkesztett étel CRISPR káposztából készült

Hírek, 2016-11-11 03:17:56

Rit­kán esik meg, hogy két em­ber va­c­so­rá­ja nagy lé­p­ést je­lent a tu­do­má­nyos ha­la­dás­ban, de pon­to­san ez volt a hely­zet, ami­kor nem­ré­g­i­ben Své­d­o­r­s­zág­ban két em­ber hoz­zá­f­o­gott tész­tá­ból és sült zöld­s­é­g­ek­ből ál­ló va­c­so­rá­j­á­h­oz.

Ideje túllépni a GMO-vitán, és hasznosítani a tudomány új eredményeit!

Hírek, 2016-11-11 02:40:19

A gén­mó­d­o­sí­tott szer­ve­ze­tek­ről szám­ta­lan mí­t­osz ke­ring, mi­köz­ben a tu­do­má­nyos vi­lág egye­t­ért az ár­t­al­mat­lan­sá­g­uk­ról. Az em­be­rek va­la­mi­lyen ok­nál fog­va a té­nyek he­lyett mé­g­is in­kább a mí­t­o­s­zok­nak hisz­nek.

Mérföldkő a hazai mezőgazdasági biotechnológia világában

Dudits Dénes
Hírek, 2016-11-08 10:11:21

Ör­öm­mel tu­dat­juk min­den­ki­vel, akit érint, hogy 2016.szep­tem­ber 30. nap­ján jo­g­e­rő­re emel­ke­dett az In­no­va­tív Me­ző­gaz­da­sá­gi Bio­tech­no­ló­g­i­áé­rt Egye­sü­l­et (IM­BE) me­g­ala­ku­lá­s­á­r­ól szó­ló bí­r­ó­s­á­gi ha­tá­r­o­zat.

Az új tudományos közlemény paradigmaváltást sürget a fenntartható mezőgazdaságban

Hírek, 2016-10-29 23:21:16

Ez a cikk hasz­nos szám­sze­rű ada­ta­i­val és ho­lisz­ti­kus meg­kö­z­e­lí­t­é­s­é­v­el egy vár­va várt, új fő­té­m­á­ra irá­nyít­hat­ná az él­el­mi­s­zer-el­lá­t­ás­ról és a gaz­dál­ko­dás­ról vi­tá­z­ók fi­gyel­mét.

A GMO-blokád: isten veled, tudomány és technológia!

Opinion Plus
Hírek, 2016-10-17 23:42:50

Be­at Späth sze­rint a tu­do­má­nyos kon­szen­zus fi­gyel­men kí­v­ül ha­gyá­sa és egy egész tech­no­ló­g­ia el­ve­té­se túl­s­á­go­san ma­gas ár a po­li­ti­kai ké­nye­le­mért.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés