François Fillon : „A mezőgazdasági miniszter kommandóként működő kormányban fog tevékenykedni”

Hírek, 2017-03-22 09:19:17

"Ha­tá­r­o­zot­tan ki­je­len­tem, hogy tö­r­öl­tet­ni fo­gom az al­kot­mány­ból az elő­v­i­gyá­z­a­tos­sá­gi el­vet. Ami a GMO-kat il­le­ti, azt gon­do­lom, hogy ez a harc már túl­ha­la­dott."

Géntechnológia az élhetőbb világért

Dudits Dénes
Hírek, 2017-01-25 17:12:07

A me­ző­gaz­da­ság sok­ré­tű sze­re­pét csak ak­kor tud­ja be­töl­te­ni, ha a tu­do­mány új fe­l­is­me­ré­s­e­it a tech­no­ló­g­i­ai fej­lesz­té­s­ek ré­v­én fel­hasz­nál­ja. Nap­ja­ink­ban a mo­le­ku­lá­r­is bio­ló­g­ia, és a gén­tech­no­ló­g­ia a gén­mó­d­o­sí­t­á­s­ok na­gyobb pre­ci­zi­tá­s­át biz­to­sít­ják. A ge­nom­s­zer­kesz­té­si tech­no­ló­g­i­ák­kal a tu­do­mány oka­fo­gyot­tá te­s­zi a mes­ter­sé­ge­sen fenn­tar­tott GMO hisz­té­r­i­át. A ne­me­sí­t­és klas­s­zi­kus mód­s­ze­re­i­vel előá­l­lí­tott faj­ták év­s­zá­z­a­d­ok óta ge­ne­ti­kai mó­d­o­sí­t­á­s­ok ré­v­én szü­l­et­nek.

Hogyan viszonyulunk az új generációs genomszerkesztéshez

Varga Máté
Hírek, 2017-01-19 11:43:31

Ke­vés tech­no­ló­g­ia ju­tott olyan ro­ha­mos gyor­sa­ság­gal az alap­ku­ta­tás­tól a na­gyon is al­kal­ma­zot­tig, mint az új­ge­ne­rá­c­i­ós ge­nom­s­zer­kesz­tés. Ma már alig ta­lá­l­unk olyan te­rü­l­e­t­ét a bio­ló­g­i­á­n­ak, amit ne for­ra­dal­ma­sí­tott vol­na ez az új me­to­do­ló­g­ia. Az új le­he­tő­s­é­g­ek azon­ban új eti­kai kér­d­é­s­e­k­et is fel­ve­tet­tek, így az a sa­já­t­os hely­zet állt elő, hogy a bio­tech­no­ló­g­ia, az or­vos­bio­ló­g­ia, sőt, a kon­zer­vá­c­ió­b­io­ló­g­ia is egy­s­zer­re küzd a ge­nom­s­zer­kesz­tés tér­nye­ré­s­é­v­el fel­me­rü­lő kér­d­é­s­ek­kel.

GMO: a Pápai Akadémia támogatja

Hírek, 2016-12-25 16:02:38

Fe­renc pá­pa azt mond­ta, hogy ta­nul­má­nyoz­ni kell a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott or­ga­niz­mu­sok prob­lé­m­á­j­át, de a Pá­p­ai Aka­dé­m­ia tel­jes mér­t­ék­ben tá­m­o­gat­ja” - mond­ta mon­sig­nor Mar­ce­lo San­c­hez So­ron­do, a Pá­p­ai Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia kan­cel­lár­ja.

Egy kereskedelmi testület véleménye: nem szabad az új növénynemesítési módszereket összemosni a GMO-kkal

Euractive.com
Hírek, 2016-12-19 14:24:25

Ha az új nö­v­ény­ne­me­sí­t­é­si mód­s­ze­rek a GMO-jog­s­za­bá­lyok ha­tá­lya alá es­nek, ez sú­lyos csa­pás lesz az eu­ró­p­ai kis- és kö­z­ép­vál­l­a­l­a­tok (KKV) szá­m­á­ra – nyi­lat­koz­ta Dr. Te­re­sa Ba­bus­cio az Eu­rAc­tiv.com-nak adott in­ter­jú­j­á­b­an

Genetikai áttörés: a haszonnövények az elnyelt napfény nagyobb részét tudják növekedésre fordítani

Hírek, 2016-12-18 23:55:36

A tu­dó­s­ok tö­k­é­l­e­t­e­sí­tet­ték boly­gónk leg­fon­to­sabb bio­ló­g­i­ai fo­lya­ma­tát, a fo­to­s­zin­té­z­ist. Ge­ne­ti­kai mó­d­o­sí­t­ás se­gít­sé­g­é­v­el nö­v­el­ték a nö­v­é­nyek­ben az él­el­mi­s­zer ter­me­lés­re fel­hasz­nált nap­e­ner­gia men­nyi­sé­g­ét.

Agrárvegyipari fúziók korszaka

Popp József, Oláh Judit
Hírek, 2016-11-11 07:12:57

Hat ór­i­á­s­v­ál­l­a­l­at egye­sü­l­é­s­é­v­el lét­re­jö­het a tör­t­é­n­e­lem leg­na­gyobb me­ző­gaz­da­sá­gi in­pu­t­el­lá­tó oli­go­pó­l­i­u­ma.

Az első génszerkesztett étel CRISPR káposztából készült

Hírek, 2016-11-11 03:17:56

Rit­kán esik meg, hogy két em­ber va­c­so­rá­ja nagy lé­p­ést je­lent a tu­do­má­nyos ha­la­dás­ban, de pon­to­san ez volt a hely­zet, ami­kor nem­ré­g­i­ben Své­d­o­r­s­zág­ban két em­ber hoz­zá­f­o­gott tész­tá­ból és sült zöld­s­é­g­ek­ből ál­ló va­c­so­rá­j­á­h­oz.

Ideje túllépni a GMO-vitán, és hasznosítani a tudomány új eredményeit!

Hírek, 2016-11-11 02:40:19

A gén­mó­d­o­sí­tott szer­ve­ze­tek­ről szám­ta­lan mí­t­osz ke­ring, mi­köz­ben a tu­do­má­nyos vi­lág egye­t­ért az ár­t­al­mat­lan­sá­g­uk­ról. Az em­be­rek va­la­mi­lyen ok­nál fog­va a té­nyek he­lyett mé­g­is in­kább a mí­t­o­s­zok­nak hisz­nek.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés