Zöld utat kapott az új, szuper terméshozamú GM búzával végzendő szabadföldi kísérlet

Hírek, 2017-05-28 02:57:58

Idén ta­vas­s­zal új, ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott (GM) kí­sér­l­e­ti bú­z­a­faj­ta ter­mesz­té­se kez­dőd­het meg, mi­u­tán az Egye­sült Ki­rály­s­ág kor­má­nya me­g­ad­ta a vég­ső hoz­zá­j­á­r­u­lást. A GM bú­z­át úgy mó­d­o­sí­tot­ták, hogy jobb ha­tás­fok­kal hasz­no­sít­sa a nap­fényt, és az üv­eg­há­zi kö­r­ül­mé­nyek kö­z­ött meg­fi­gyelt ter­més­ho­zam-nö­v­e­ke­dés el­ér­te a 40%-ot.

Génszerkesztés: tudományos lehetőségek, közérdekek és stratégiai lehetőségek az Európai Unióban

Hírek, 2017-05-20 17:47:48

Eb­ben a je­len­tés­ben az EA­SAC át­fo­gó ké­p­et nyújt a ge­nom­s­zer­kesz­té­si mód­s­ze­rek ku­ta­tá­s­á­b­an el­ért ha­la­dás­ról, a mód­s­ze­rek al­kal­ma­zá­s­á­r­ól, ezek le­het­sé­ges po­li­ti­kai kö­v­et­kez­mé­nye­i­ről, va­la­mint az EU stra­té­g­i­á­j­á­n­ak pri­o­ri­tá­s­a­i­ról az in­no­vá­c­ió elő­s­e­gí­t­é­s­é­n­ek és a sza­bá­lyo­zás kéz­ben tar­tá­s­á­n­ak te­rü­l­e­t­én.

Az EU tagországoknak szakítaniuk kell a GMO-kkal kapcsolatos képmutatással

Europabio
Hírek, 2017-05-13 19:21:00

Ma az EU ta­g­ál­l­a­ma­i­ban a leg­több em­ber ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott (GM) gya­pot­ból ké­s­z­ült ru­hát vi­sel, a ha­s­zon­ál­l­a­t­o­kat pe­dig jó­r­észt im­por­tált GM szó­j­á­v­al ta­kar­má­nyoz­zák. Mé­g­is sok or­s­zág sza­vaz ugya­n­e­zek­nek a GM nö­v­é­nyek­nek az im­port­ja el­len, már­pe­dig az ál­l­at­te­nyész­t­és ezek­től függ: az EU 500 mil­lió pol­gá­ra szá­m­á­ra fe­jen­ként több mint 60 kg GM szó­j­át im­por­tá­l­unk éven­te; más­részt vi­s­zont az eu­ró­p­ai gaz­dál­ko­dók több­sé­g­é­n­ek meg van tilt­va a GM nö­v­é­nyek ter­mesz­té­se.

Jogi bizonytalanság

Hírek, 2017-04-07 10:30:32

Eu­ró­pa szán­dé­k­o­san las­sít­ja a gén­s­zer­kesz­tő mód­s­ze­rek jo­gi stá­t­u­sá­n­ak tisz­tá­z­á­s­át; a tu­dó­s­ok­nak si­et­tet­ni kel­le­ne a dön­tést.

2017 és azután: szakértők nyilatkozatai a GMO-król és arról, mit tartogat a jövő

Kate Hall
Hírek, 2017-03-26 21:19:00

A GMO-k to­vább­ra is hoz­zá­j­á­r­ul­nak a fenn­tart­ha­tó­s­ág­hoz, se­gí­te­nek me­g­ő­r­iz­ni az él­ő­he­lye­ket, és fo­koz­zák a gaz­dál­ko­dás ha­té­k­ony­sá­gát és jö­v­e­del­me­ző­s­é­g­ét.

Új növénynemesítési eljárások - GMO vagy nem GMO?

Hírek, 2017-03-24 15:18:27

Új nö­v­ény­ne­me­sí­t­é­si mód­s­ze­rek – sza­bá­lyoz­zuk, vagy ne sza­bá­lyoz­zuk? – ez­zel a cím­mel szer­ve­zett nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­át az MTA Ag­rár­t­u­do­má­nyi Ku­ta­tó­k­öz­pont­ja az Aka­dé­m­i­án. A kér­d­és meg­vi­ta­tá­s­át az tet­te ak­tu­á­l­is­sá, hogy az utób­bi év­ek­ben szá­m­os új mód­s­zer szü­l­e­t­ett a ge­ne­ti­ká­b­an, ame­lyek­kel pon­to­sab­ban, cél­zot­tab­ban le­het a nö­v­é­nyek (és az ál­l­a­t­ok) ge­ne­ti­kai ál­l­o­m­á­nyát meg­vál­toz­tat­ni.

A kon­fe­ren­ci­án Du­dits Dé­n­es­sel és Jo­a­chim Sc­hi­e­man­nal be­s­zél­ge­tett Egyed Lász­ló.

A növénynemesítés jövője

Hírek, 2017-03-24 14:57:49

Az em­ber több mint szá­z­e­zer év­vel ez­e­lőtt kezd­te há­z­i­a­sí­t­a­ni a va­don élő nö­v­é­nye­ket. En­nyi ide­je ne­me­sít­jük ha­s­zon­nö­v­é­nye­in­ket azért, hogy el­le­n­ál­l­ób­bá te­gyük ők­et és nö­v­el­jük a ter­més­ho­za­mu­kat. Az új mód­s­ze­rek ma már le­he­tő­vé te­s­zik az ör­ök­l­é­si anyag pon­tos mó­d­o­sí­t­á­s­át, ami olyan kér­d­é­s­e­k­et vet fel, ame­lye­ket tár­s­a­dal­mi szin­ten, kö­z­ö­s­en meg kell vi­tat­nunk, és ame­lyek­re vá­l­aszt kell ta­lál­nunk.

François Fillon : „A mezőgazdasági miniszter kommandóként működő kormányban fog tevékenykedni”

Hírek, 2017-03-22 09:19:17

"Ha­tá­r­o­zot­tan ki­je­len­tem, hogy tö­r­öl­tet­ni fo­gom az al­kot­mány­ból az elő­v­i­gyá­z­a­tos­sá­gi el­vet. Ami a GMO-kat il­le­ti, azt gon­do­lom, hogy ez a harc már túl­ha­la­dott."

Géntechnológia az élhetőbb világért

Dudits Dénes
Hírek, 2017-01-25 17:12:07

A me­ző­gaz­da­ság sok­ré­tű sze­re­pét csak ak­kor tud­ja be­töl­te­ni, ha a tu­do­mány új fe­l­is­me­ré­s­e­it a tech­no­ló­g­i­ai fej­lesz­té­s­ek ré­v­én fel­hasz­nál­ja. Nap­ja­ink­ban a mo­le­ku­lá­r­is bio­ló­g­ia, és a gén­tech­no­ló­g­ia a gén­mó­d­o­sí­t­á­s­ok na­gyobb pre­ci­zi­tá­s­át biz­to­sít­ják. A ge­nom­s­zer­kesz­té­si tech­no­ló­g­i­ák­kal a tu­do­mány oka­fo­gyot­tá te­s­zi a mes­ter­sé­ge­sen fenn­tar­tott GMO hisz­té­r­i­át. A ne­me­sí­t­és klas­s­zi­kus mód­s­ze­re­i­vel előá­l­lí­tott faj­ták év­s­zá­z­a­d­ok óta ge­ne­ti­kai mó­d­o­sí­t­á­s­ok ré­v­én szü­l­et­nek.

Hogyan viszonyulunk az új generációs genomszerkesztéshez

Varga Máté
Hírek, 2017-01-19 11:43:31

Ke­vés tech­no­ló­g­ia ju­tott olyan ro­ha­mos gyor­sa­ság­gal az alap­ku­ta­tás­tól a na­gyon is al­kal­ma­zot­tig, mint az új­ge­ne­rá­c­i­ós ge­nom­s­zer­kesz­tés. Ma már alig ta­lá­l­unk olyan te­rü­l­e­t­ét a bio­ló­g­i­á­n­ak, amit ne for­ra­dal­ma­sí­tott vol­na ez az új me­to­do­ló­g­ia. Az új le­he­tő­s­é­g­ek azon­ban új eti­kai kér­d­é­s­e­k­et is fel­ve­tet­tek, így az a sa­já­t­os hely­zet állt elő, hogy a bio­tech­no­ló­g­ia, az or­vos­bio­ló­g­ia, sőt, a kon­zer­vá­c­ió­b­io­ló­g­ia is egy­s­zer­re küzd a ge­nom­s­zer­kesz­tés tér­nye­ré­s­é­v­el fel­me­rü­lő kér­d­é­s­ek­kel.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés