A növénynemesítésben alkalmazott mutagenezis jogi minősítése

Geert Glas és Time Carmeliet
Hírek, 2017-08-31 00:27:29

2016. ok­tó­b­er 3-án a fran­cia ál­l­am­ta­nács négy elő­z­e­t­es kér­d­ést nyúj­tott be az Eu­ró­p­ai Unió Bí­r­ó­s­á­g­á­h­oz (Co­urt of Jus­ti­ce of the Eu­ro­pean Uni­on, CJEU) lé­nye­gé­b­en an­nak tisz­tá­z­á­s­á­ra, hogy a GMO-tör­v­é­nyek ha­tá­lya alá kell-e tar­toz­ni­uk a mu­t­a­ge­ne­zis új mód­s­ze­re­i­vel lét­re­ho­zott élő szer­ve­ze­tek­nek.

Lehet, hogy ezek a pompás aranyszínű banánok megváltoztatják majd a véleményét a GMO-król!

Hírek, 2017-08-22 04:22:16

Kép­zel­je el, hogy ba­nánt es­zik.

Ahogy el­kez­di le­hán­t­a­ni a gyü­m­ölcs sár­ga hé­j­át, ész­re­ve­s­zi, hogy más a bel­se­je. A meg­s­zo­kott hal­vány krém­s­zín he­lyett dús arany­sár­ga szí­ne van.

Me­g­en­né ezt a ba­nánt?

Nyílt levél az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek

Hírek, 2017-07-14 14:34:00

Ké­r­el­münk, hogy le­gyen az Eu­ró­p­ai Uni­ó­b­an kö­v­et­ke­ze­tes dön­tés­ho­zás!

Rendhagyó beszámoló a „GMO-s növényekről” rendezett III. parlamenti nyílt napról

Györgyey János, növénybiológus, az IMBE titkára
Hírek, 2017-07-11 09:51:01

Mi tör­t­é­n­ik egy GMO-kat tár­gya­ló par­la­men­ti nyílt na­pon? Tu­do­má­nyos szak­em­be­rek, po­li­ti­ku­sok és kör­nye­zet­vé­d­ők pre­zen­tál­ják a pró és kont­ra ér­v­e­i­ket, majd ér­d­em­ben vi­táz­nak, meg­fon­tol­va egy­más ál­l­ás­pont­ját? Eset­leg más­ho­gyan zaj­lik?

Be­s­zá­m­o­ló, egy gya­kor­ló nö­v­ény­bio­ló­g­us sze­mé­v­el.

A kereskedelmi forgalomban lévő GM növények globális helyzete: 2016

Hírek, 2017-07-09 10:49:09

Tar­tal­mas ös­s­ze­fog­la­ló a GM nö­v­é­nyek 2016-os év­é­r­ől. Az el­múlt év ered­mé­nyei mel­lett ol­vas­hat ar­ról is, mi­lyen fej­lesz­té­s­ek­kel szol­gál­h­at­ja még in­kább a köz ja­vát a nö­v­é­nyi gén­tech­no­ló­g­ia.

Ideje, hogy az EU engedélyezze a GMO-kat, és támogassa a tudományt és az innovációt!

Hírek, 2017-06-12 10:31:47

Az Eu­ro­p­a­Bio nem hang­sú­lyoz­hat­ja elég­gé, mi­lyen fon­tos len­ne, hogy az eu­ró­p­ai dön­tés­ho­zók a bi­zo­nyí­t­é­k­ok, a tu­do­má­nyos kon­szen­zus, és ne egyé­ni vé­l­e­mé­nyek alap­ján dönt­se­nek a GM nö­v­é­nye­ket érin­tő kér­d­é­s­ek­ben.

A Sainsbury Laboratórium szabadföldi GM burgonyakísérletet tervez Norwich-ban

Chris Hill
Hírek, 2017-06-08 13:34:00

A Sa­ins­bu­ry La­bo­ra­tó­r­i­um en­ge­dé­lyért fo­lya­mo­dott az Egye­sült Ki­rály­s­ág kör­nye­zet­vé­d­el­mi, él­el­me­zés­ü­gyi és vi­dék­fej­lesz­té­si mi­nisz­té­r­i­u­má­h­oz (DE­F­RA) olyan gé­n­ek ha­tá­s­os­sá­g­á­n­ak ki­pró­b­á­l­á­s­á­ra, ame­lyek el­le­n­ál­l­ó­vá tud­nák ten­ni a bur­go­nyát a bur­go­nya­vés­s­z­el szem­ben.

Örök hisztéria?

Venetianer Pál
Hírek, 2017-05-28 03:50:30

Köz­hely, hogy ha­zánk­ban és a nagy­vi­lág­ban tö­m­eg­mé­d­i­u­mok és po­li­ti­ku­sok bő­s­é­ge­sen ont­ják azo­kat a né­z­e­t­e­ket és né­z­et­rend­s­ze­re­ket, ame­lye­ket em­ber­mil­li­ók hisz­nek el és is­mé­t­el­nek meg­győ­z­ő­d­és­sel, no­ha sze­mer­nyi igaz­ság­tar­tal­muk sincs, és sem­mi­fé­le tár­gyi­la­gos, ob­jek­tív vizs­gá­l­at­tal szem­ben sem áll­hat­ná­n­ak helyt. Eze­ket ne­ve­zem hisz­té­r­i­á­n­ak, és ezek egyi­ké­r­ől, a GMO-el­le­nes­ség­ről lesz szó a kö­v­et­ke­zők­ben.

Zöld utat kapott az új, szuper terméshozamú GM búzával végzendő szabadföldi kísérlet

Hírek, 2017-05-28 02:57:58

Idén ta­vas­s­zal új, ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott (GM) kí­sér­l­e­ti bú­z­a­faj­ta ter­mesz­té­se kez­dőd­het meg, mi­u­tán az Egye­sült Ki­rály­s­ág kor­má­nya me­g­ad­ta a vég­ső hoz­zá­j­á­r­u­lást. A GM bú­z­át úgy mó­d­o­sí­tot­ták, hogy jobb ha­tás­fok­kal hasz­no­sít­sa a nap­fényt, és az üv­eg­há­zi kö­r­ül­mé­nyek kö­z­ött meg­fi­gyelt ter­més­ho­zam-nö­v­e­ke­dés el­ér­te a 40%-ot.

Génszerkesztés: tudományos lehetőségek, közérdekek és stratégiai lehetőségek az Európai Unióban

Hírek, 2017-05-20 17:47:48

Eb­ben a je­len­tés­ben az EA­SAC át­fo­gó ké­p­et nyújt a ge­nom­s­zer­kesz­té­si mód­s­ze­rek ku­ta­tá­s­á­b­an el­ért ha­la­dás­ról, a mód­s­ze­rek al­kal­ma­zá­s­á­r­ól, ezek le­het­sé­ges po­li­ti­kai kö­v­et­kez­mé­nye­i­ről, va­la­mint az EU stra­té­g­i­á­j­á­n­ak pri­o­ri­tá­s­a­i­ról az in­no­vá­c­ió elő­s­e­gí­t­é­s­é­n­ek és a sza­bá­lyo­zás kéz­ben tar­tá­s­á­n­ak te­rü­l­e­t­én.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés