Esőisten siratja Mexikót

Balázs Ervin
Hírek, 2017-10-08 21:06:00

Eb­ben az év­b­en - im­már ti­zen­ne­gye­dik al­ka­lom­mal - a me­xi­kói nagy­vá­r­os­ban a 4.5 mil­lió la­ko­sú Gu­a­da­laj­a­rá­b­an, jú­ni­us­ban tar­tot­ták az - In­ter­na­ti­o­nal So­ci­ety for Bi­o­sa­fety Re­se­arch (IS­BR) szim­pó­z­i­u­mát.

Az Európai Bíróság rövidesen mérföldkő jelentőségű döntést hoz a GMO-törvényhozás területén: a növénynemesítésben alkalmazott mutagenezis jogi minősítése

Geert Glas és Time Carmeliet
Hírek, 2017-10-06 05:17:21

2016. ok­tó­b­er 3-án a fran­cia ál­l­am­ta­nács négy elő­z­e­t­es kér­d­ést nyúj­tott be az Eu­ró­p­ai Unió Bí­r­ó­s­á­g­á­h­oz ( Co­urt of Jus­ti­ce of the Eu­ro­pean Uni­on , CJEU) lé­nye­gé­b­en an­nak tisz­tá­z­á­s­á­ra, hogy a GMO-tör­v­é­nyek ha­tá­lya alá kell-e tar­toz­ni­uk a mu­t­a­ge­ne­zis új mód­s­ze­re­i­vel lét­re­ho­zott élő szer­ve­ze­tek­nek.

Nyílt levél az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek

Prof. Dr. Klaus-Dieter Jany
Hírek, 2017-10-06 04:01:25

Az Eu­ró­p­ai Unió min­den in­téz­mé­nyét as­ze­rint kell me­g­í­tél­ni, ho­gyan tart­ják ma­gu­kat azok­hoz a de­mok­ra­ti­kus és jo­gi ala­p­el­vek­hez, és ho­gyan kö­v­e­tik azo­kat a sza­bá­lyo­kat és ren­de­le­te­ket, ame­lye­ket ma­ga az eu­ró­p­ai kö­z­ös­ség, az­az a ta­g­ál­l­a­m­ok és az Eu­ró­p­ai Par­la­ment fek­te­tett le.

Többszörösen tápláló rizzsel az alultápláltság ellen

Peter Rüegg
Hírek, 2017-09-15 04:29:00

Az ETH ku­ta­tói olyan új rizs­faj­tát fej­lesz­tet­tek ki, amely­nek a mag­ja nem­c­sak több va­sat és cin­ket tar­tal­maz, ha­nem bé­ta-ka­ro­tint, az A-vi­ta­min előa­nya­gát is ter­me­li. Ez se­gít­het­ne le­győz­ni a mik­ro­tá­p­a­nyag-hi­ányt, ame­lyet rej­tett éh­s­ég­n­ek is ne­vez­nek, és amely igen gya­ko­ri a fej­lő­dő or­s­zá­g­ok­ban.

Meghaladott jogi környezet

Hírek, 2017-08-31 00:36:06

Min­den gaz­da­em­ber sok­s­zo­ro­san meg­ta­pasz­tal­hat­ta, hogy men­nyi­re fon­tos a jó faj­ta ah­hoz, hogy mun­ká­ja gyü­m­öl­c­se biz­ton­sá­g­os ter­més és jö­v­e­de­lem le­gyen. A faj­ta­e­lőá­l­lí­tó ne­me­sí­t­ők ál­l­an­dó ver­seny­ben van­nak a ge­ne­ti­kai tel­je­sí­t­ő­k­é­p­e­s­ség fo­ko­zá­s­áé­rt, ami­hez a tu­do­mány egy­re ha­té­k­o­nyabb mód­s­ze­re­ket biz­to­sít. Alap­ja­i­ban új hely­ze­tet te­rem­tett a gén­tech­no­ló­g­ia ne­me­sí­t­é­si cé­lú fel­hasz­ná­l­á­sa.

A növénynemesítésben alkalmazott mutagenezis jogi minősítése

Geert Glas és Time Carmeliet
Hírek, 2017-08-31 00:27:29

2016. ok­tó­b­er 3-án a fran­cia ál­l­am­ta­nács négy elő­z­e­t­es kér­d­ést nyúj­tott be az Eu­ró­p­ai Unió Bí­r­ó­s­á­g­á­h­oz (Co­urt of Jus­ti­ce of the Eu­ro­pean Uni­on, CJEU) lé­nye­gé­b­en an­nak tisz­tá­z­á­s­á­ra, hogy a GMO-tör­v­é­nyek ha­tá­lya alá kell-e tar­toz­ni­uk a mu­t­a­ge­ne­zis új mód­s­ze­re­i­vel lét­re­ho­zott élő szer­ve­ze­tek­nek.

Lehet, hogy ezek a pompás aranyszínű banánok megváltoztatják majd a véleményét a GMO-król!

Hírek, 2017-08-22 04:22:16

Kép­zel­je el, hogy ba­nánt es­zik.

Ahogy el­kez­di le­hán­t­a­ni a gyü­m­ölcs sár­ga hé­j­át, ész­re­ve­s­zi, hogy más a bel­se­je. A meg­s­zo­kott hal­vány krém­s­zín he­lyett dús arany­sár­ga szí­ne van.

Me­g­en­né ezt a ba­nánt?

Nyílt levél az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek

Hírek, 2017-07-14 14:34:00

Ké­r­el­münk, hogy le­gyen az Eu­ró­p­ai Uni­ó­b­an kö­v­et­ke­ze­tes dön­tés­ho­zás!

Rendhagyó beszámoló a „GMO-s növényekről” rendezett III. parlamenti nyílt napról

Györgyey János, növénybiológus, az IMBE titkára
Hírek, 2017-07-11 09:51:01

Mi tör­t­é­n­ik egy GMO-kat tár­gya­ló par­la­men­ti nyílt na­pon? Tu­do­má­nyos szak­em­be­rek, po­li­ti­ku­sok és kör­nye­zet­vé­d­ők pre­zen­tál­ják a pró és kont­ra ér­v­e­i­ket, majd ér­d­em­ben vi­táz­nak, meg­fon­tol­va egy­más ál­l­ás­pont­ját? Eset­leg más­ho­gyan zaj­lik?

Be­s­zá­m­o­ló, egy gya­kor­ló nö­v­ény­bio­ló­g­us sze­mé­v­el.

A kereskedelmi forgalomban lévő GM növények globális helyzete: 2016

Hírek, 2017-07-09 10:49:09

Tar­tal­mas ös­s­ze­fog­la­ló a GM nö­v­é­nyek 2016-os év­é­r­ől. Az el­múlt év ered­mé­nyei mel­lett ol­vas­hat ar­ról is, mi­lyen fej­lesz­té­s­ek­kel szol­gál­h­at­ja még in­kább a köz ja­vát a nö­v­é­nyi gén­tech­no­ló­g­ia.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés