Hófehér csiperke

Molnár Csaba - Magyar Nemzet
Hírek, 2017-11-30 10:48:26

A gén­s­zer­kesz­tés tech­no­ló­g­i­á­j­á­v­al már nem fu­tu­risz­ti­kus ál­om a macs­ka­jaj­men­tes vö­r­ös­bor és a szarv nél­kü­li te­hén

Befogadja-e Európa a precíz növénynemesítést, vagy továbbra is akadályozza az innovációt?

Arjen van Tunen 
Hírek, 2017-11-20 07:49:47

Ar­jen van Tu­nen ír­ja: A nö­v­ény­ne­me­sí­t­és te­rü­l­e­t­én fo­lyó in­no­vá­c­ió tá­m­o­ga­tá­s­á­h­oz most jog­biz­ton­ság­ra van sür­gős szük­ség az EU-ban

A kukorica tápértékének genetikai módszerekkel való növelése sok millió ember javát szolgálhatná

Hírek, 2017-11-20 07:39:57

Egy új köz­le­mény sze­rint a Rut­gers Egye­te­men dol­go­zó ku­ta­tók ha­té­k­ony mód­s­zert dol­goz­tak ki a ku­ko­ri­ca táp­ér­t­é­k­é­n­ek nö­v­e­lé­s­é­re: olyan bak­te­ri­á­l­is gént ül­t­et­tek a ku­ko­ri­cá­ba, amely egy kulcs­fon­tos­sá­gú tá­p­a­nyag, a me­ti­o­nin ter­me­lő­d­é­s­ét te­s­zi le­he­tő­vé.

A szakértők szerint a klímaszkeptikus és a GMO-ellenes vizsgálatok tudományos szempontból hibásak

Mark Lynas
Hírek, 2017-11-14 09:01:00

Bár már sok olyan köz­le­mény je­lent meg, ame­lyek azt ál­lít­ják, hogy a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott (GM) él­el­mi­s­ze­rek ár­t­al­ma­sak, és hogy az em­be­ri te­vé­k­eny­ség nem okoz ég­haj­lat­vál­to­zást, ezek kö­z­ül egyet­le­n­egy sem áll­ja ki a szi­go­rú tu­do­má­nyos fe­lül­vizs­gá­l­at pró­b­á­j­át.

Európa GMO-ellenes álláspontja afrikaiakat pusztít

Marian L. Tupy
Hírek, 2017-11-02 09:13:37

Af­ri­ka hi­he­tet­le­nül ma­gas ár­at fi­zet egés­z­ség­ü­gyi és gaz­da­sá­gi té­r­en azért, mert nem haj­lan­dó GM nö­v­é­nye­ket ter­mesz­te­ni.

Esőisten siratja Mexikót

Balázs Ervin
Hírek, 2017-10-08 21:06:00

Eb­ben az év­b­en - im­már ti­zen­ne­gye­dik al­ka­lom­mal - a me­xi­kói nagy­vá­r­os­ban a 4.5 mil­lió la­ko­sú Gu­a­da­laj­a­rá­b­an, jú­ni­us­ban tar­tot­ták az - In­ter­na­ti­o­nal So­ci­ety for Bi­o­sa­fety Re­se­arch (IS­BR) szim­pó­z­i­u­mát.

Az Európai Bíróság rövidesen mérföldkő jelentőségű döntést hoz a GMO-törvényhozás területén: a növénynemesítésben alkalmazott mutagenezis jogi minősítése

Geert Glas és Time Carmeliet
Hírek, 2017-10-06 05:17:21

2016. ok­tó­b­er 3-án a fran­cia ál­l­am­ta­nács négy elő­z­e­t­es kér­d­ést nyúj­tott be az Eu­ró­p­ai Unió Bí­r­ó­s­á­g­á­h­oz ( Co­urt of Jus­ti­ce of the Eu­ro­pean Uni­on , CJEU) lé­nye­gé­b­en an­nak tisz­tá­z­á­s­á­ra, hogy a GMO-tör­v­é­nyek ha­tá­lya alá kell-e tar­toz­ni­uk a mu­t­a­ge­ne­zis új mód­s­ze­re­i­vel lét­re­ho­zott élő szer­ve­ze­tek­nek.

Nyílt levél az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek

Prof. Dr. Klaus-Dieter Jany
Hírek, 2017-10-06 04:01:25

Az Eu­ró­p­ai Unió min­den in­téz­mé­nyét as­ze­rint kell me­g­í­tél­ni, ho­gyan tart­ják ma­gu­kat azok­hoz a de­mok­ra­ti­kus és jo­gi ala­p­el­vek­hez, és ho­gyan kö­v­e­tik azo­kat a sza­bá­lyo­kat és ren­de­le­te­ket, ame­lye­ket ma­ga az eu­ró­p­ai kö­z­ös­ség, az­az a ta­g­ál­l­a­m­ok és az Eu­ró­p­ai Par­la­ment fek­te­tett le.

Többszörösen tápláló rizzsel az alultápláltság ellen

Peter Rüegg
Hírek, 2017-09-15 04:29:00

Az ETH ku­ta­tói olyan új rizs­faj­tát fej­lesz­tet­tek ki, amely­nek a mag­ja nem­c­sak több va­sat és cin­ket tar­tal­maz, ha­nem bé­ta-ka­ro­tint, az A-vi­ta­min előa­nya­gát is ter­me­li. Ez se­gít­het­ne le­győz­ni a mik­ro­tá­p­a­nyag-hi­ányt, ame­lyet rej­tett éh­s­ég­n­ek is ne­vez­nek, és amely igen gya­ko­ri a fej­lő­dő or­s­zá­g­ok­ban.

Meghaladott jogi környezet

Hírek, 2017-08-31 00:36:06

Min­den gaz­da­em­ber sok­s­zo­ro­san meg­ta­pasz­tal­hat­ta, hogy men­nyi­re fon­tos a jó faj­ta ah­hoz, hogy mun­ká­ja gyü­m­öl­c­se biz­ton­sá­g­os ter­més és jö­v­e­de­lem le­gyen. A faj­ta­e­lőá­l­lí­tó ne­me­sí­t­ők ál­l­an­dó ver­seny­ben van­nak a ge­ne­ti­kai tel­je­sí­t­ő­k­é­p­e­s­ség fo­ko­zá­s­áé­rt, ami­hez a tu­do­mány egy­re ha­té­k­o­nyabb mód­s­ze­re­ket biz­to­sít. Alap­ja­i­ban új hely­ze­tet te­rem­tett a gén­tech­no­ló­g­ia ne­me­sí­t­é­si cé­lú fel­hasz­ná­l­á­sa.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés