2017 és azután: szakértők nyilatkozatai a GMO-król és arról, mit tartogat a jövő

Kate Hall
Hírek, 2017-03-26 21:19:00

A GMO-k to­vább­ra is hoz­zá­j­á­r­ul­nak a fenn­tart­ha­tó­s­ág­hoz, se­gí­te­nek me­g­ő­r­iz­ni az él­ő­he­lye­ket, és fo­koz­zák a gaz­dál­ko­dás ha­té­k­ony­sá­gát és jö­v­e­del­me­ző­s­é­g­ét.

Új növénynemesítési eljárások - GMO vagy nem GMO?

Hírek, 2017-03-24 15:18:27

Új nö­v­ény­ne­me­sí­t­é­si mód­s­ze­rek – sza­bá­lyoz­zuk, vagy ne sza­bá­lyoz­zuk? – ez­zel a cím­mel szer­ve­zett nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­át az MTA Ag­rár­t­u­do­má­nyi Ku­ta­tó­k­öz­pont­ja az Aka­dé­m­i­án. A kér­d­és meg­vi­ta­tá­s­át az tet­te ak­tu­á­l­is­sá, hogy az utób­bi év­ek­ben szá­m­os új mód­s­zer szü­l­e­t­ett a ge­ne­ti­ká­b­an, ame­lyek­kel pon­to­sab­ban, cél­zot­tab­ban le­het a nö­v­é­nyek (és az ál­l­a­t­ok) ge­ne­ti­kai ál­l­o­m­á­nyát meg­vál­toz­tat­ni.

A kon­fe­ren­ci­án Du­dits Dé­n­es­sel és Jo­a­chim Sc­hi­e­man­nal be­s­zél­ge­tett Egyed Lász­ló.

A növénynemesítés jövője

Hírek, 2017-03-24 14:57:49

Az em­ber több mint szá­z­e­zer év­vel ez­e­lőtt kezd­te há­z­i­a­sí­t­a­ni a va­don élő nö­v­é­nye­ket. En­nyi ide­je ne­me­sít­jük ha­s­zon­nö­v­é­nye­in­ket azért, hogy el­le­n­ál­l­ób­bá te­gyük ők­et és nö­v­el­jük a ter­més­ho­za­mu­kat. Az új mód­s­ze­rek ma már le­he­tő­vé te­s­zik az ör­ök­l­é­si anyag pon­tos mó­d­o­sí­t­á­s­át, ami olyan kér­d­é­s­e­k­et vet fel, ame­lye­ket tár­s­a­dal­mi szin­ten, kö­z­ö­s­en meg kell vi­tat­nunk, és ame­lyek­re vá­l­aszt kell ta­lál­nunk.

François Fillon : „A mezőgazdasági miniszter kommandóként működő kormányban fog tevékenykedni”

Hírek, 2017-03-22 09:19:17

"Ha­tá­r­o­zot­tan ki­je­len­tem, hogy tö­r­öl­tet­ni fo­gom az al­kot­mány­ból az elő­v­i­gyá­z­a­tos­sá­gi el­vet. Ami a GMO-kat il­le­ti, azt gon­do­lom, hogy ez a harc már túl­ha­la­dott."

Géntechnológia az élhetőbb világért

Dudits Dénes
Hírek, 2017-01-25 17:12:07

A me­ző­gaz­da­ság sok­ré­tű sze­re­pét csak ak­kor tud­ja be­töl­te­ni, ha a tu­do­mány új fe­l­is­me­ré­s­e­it a tech­no­ló­g­i­ai fej­lesz­té­s­ek ré­v­én fel­hasz­nál­ja. Nap­ja­ink­ban a mo­le­ku­lá­r­is bio­ló­g­ia, és a gén­tech­no­ló­g­ia a gén­mó­d­o­sí­t­á­s­ok na­gyobb pre­ci­zi­tá­s­át biz­to­sít­ják. A ge­nom­s­zer­kesz­té­si tech­no­ló­g­i­ák­kal a tu­do­mány oka­fo­gyot­tá te­s­zi a mes­ter­sé­ge­sen fenn­tar­tott GMO hisz­té­r­i­át. A ne­me­sí­t­és klas­s­zi­kus mód­s­ze­re­i­vel előá­l­lí­tott faj­ták év­s­zá­z­a­d­ok óta ge­ne­ti­kai mó­d­o­sí­t­á­s­ok ré­v­én szü­l­et­nek.

Hogyan viszonyulunk az új generációs genomszerkesztéshez

Varga Máté
Hírek, 2017-01-19 11:43:31

Ke­vés tech­no­ló­g­ia ju­tott olyan ro­ha­mos gyor­sa­ság­gal az alap­ku­ta­tás­tól a na­gyon is al­kal­ma­zot­tig, mint az új­ge­ne­rá­c­i­ós ge­nom­s­zer­kesz­tés. Ma már alig ta­lá­l­unk olyan te­rü­l­e­t­ét a bio­ló­g­i­á­n­ak, amit ne for­ra­dal­ma­sí­tott vol­na ez az új me­to­do­ló­g­ia. Az új le­he­tő­s­é­g­ek azon­ban új eti­kai kér­d­é­s­e­k­et is fel­ve­tet­tek, így az a sa­já­t­os hely­zet állt elő, hogy a bio­tech­no­ló­g­ia, az or­vos­bio­ló­g­ia, sőt, a kon­zer­vá­c­ió­b­io­ló­g­ia is egy­s­zer­re küzd a ge­nom­s­zer­kesz­tés tér­nye­ré­s­é­v­el fel­me­rü­lő kér­d­é­s­ek­kel.

GMO: a Pápai Akadémia támogatja

Hírek, 2016-12-25 16:02:38

Fe­renc pá­pa azt mond­ta, hogy ta­nul­má­nyoz­ni kell a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott or­ga­niz­mu­sok prob­lé­m­á­j­át, de a Pá­p­ai Aka­dé­m­ia tel­jes mér­t­ék­ben tá­m­o­gat­ja” - mond­ta mon­sig­nor Mar­ce­lo San­c­hez So­ron­do, a Pá­p­ai Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia kan­cel­lár­ja.

Egy kereskedelmi testület véleménye: nem szabad az új növénynemesítési módszereket összemosni a GMO-kkal

Euractive.com
Hírek, 2016-12-19 14:24:25

Ha az új nö­v­ény­ne­me­sí­t­é­si mód­s­ze­rek a GMO-jog­s­za­bá­lyok ha­tá­lya alá es­nek, ez sú­lyos csa­pás lesz az eu­ró­p­ai kis- és kö­z­ép­vál­l­a­l­a­tok (KKV) szá­m­á­ra – nyi­lat­koz­ta Dr. Te­re­sa Ba­bus­cio az Eu­rAc­tiv.com-nak adott in­ter­jú­j­á­b­an

Genetikai áttörés: a haszonnövények az elnyelt napfény nagyobb részét tudják növekedésre fordítani

Hírek, 2016-12-18 23:55:36

A tu­dó­s­ok tö­k­é­l­e­t­e­sí­tet­ték boly­gónk leg­fon­to­sabb bio­ló­g­i­ai fo­lya­ma­tát, a fo­to­s­zin­té­z­ist. Ge­ne­ti­kai mó­d­o­sí­t­ás se­gít­sé­g­é­v­el nö­v­el­ték a nö­v­é­nyek­ben az él­el­mi­s­zer ter­me­lés­re fel­hasz­nált nap­e­ner­gia men­nyi­sé­g­ét.

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés