A GMO-któl való elzárkózás nem egyszerűen tudományellenes, hanem egyenesen erkölcstelen!

Mitch Daniels
Hírek, 2018-01-31 14:02:54

Ide­je új sík­ra he­lyez­ni ezt a vi­tát. Nem egy­sze­rűen tu­do­má­ny­e­l­le­nes a vi­sel­ke­dé­se azok­nak a gaz­da­gok­nak és jól táp­lál­tak­nak, akik meg­ta­gad­ják a mo­dern tech­no­ló­g­ia hasz­nát az af­ri­ka­i­ak­tól, áz­s­i­a­i­ak­tól és dél-ame­ri­ka­i­ak­tól, ha­nem ke­gyet­len, szív­te­len és an­ti­hu­má­n­us! Az ilyen vi­sel­ke­dés­s­el er­köl­c­si ala­pon kel­le­ne szem­be­s­záll­ni, amit meg­ér­t­e­nek a hét­köz­na­pi pol­gá­r­ok is, még azok is, akik­kel el­hi­tet­ték, hogy jobb a nem-GMO műz­li.

Precíziós nemesítés – az elcsendesített génektől hangos a tudományos világ

Bárdos B. Edit
Hírek, 2018-01-29 00:54:58

A gén­s­zer­kesz­tés­s­el pont­ról pont­ra, tet­s­ző­l­e­ge­sen, az em­ber szá­m­á­ra ked­ve­ző irány­ban vál­toz­tat­ha­tó a nö­v­é­nyek és az ál­l­a­t­ok ge­ne­ti­kai anya­ga. Ha az ily mó­d­on előá­l­lí­tott ter­mé­k­e­ket nem te­kint­jük GMO-knak, egy új in­no­vá­c­i­ós le­he­tő­s­ég nyí­l­ik meg a nö­v­ény­ne­me­sí­t­ők előtt - mond­ta Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus, a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe no­vem­ber 6-ai előa­dá­s­án a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­i­án.

Precíziós gén- és genomszerkesztés az élhetőbb világért – a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása

Hírek, 2017-12-19 12:50:30

Az MTA egyik leg­fon­to­sabb me­g­ál­l­a­pí­t­á­sa – össz­hang­ban az eu­ró­p­ai aka­dé­m­i­ák­kal –, hogy a ge­nom­s­zer­kesz­tés mint pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és alap­ve­tően kü­l­ön­böz­het a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott or­ga­niz­mu­sok (GMO) lét­re­ho­zá­s­á­t­ól.

Az írországi éhínséget okozó burgonyavész kórokozójának a modern technológia lesz a veszte

Hírek, 2017-12-09 16:07:04

Ra­gyo­gó si­ker a pusz­tí­tó bur­go­nya­vés­s­z­el szem­ben el­le­n­ál­l­ó­vá tett bur­go­nya – er­ről szá­m­ol­nak be a Norwich Re­se­arch Park ku­ta­tói, akik­nek mun­ká­j­át a BBSRC tá­m­o­gat­ja.

Olasz gazdálkodó magányos harca a földrészünket elárasztó babona ellen

Mark Lynas
Hírek, 2017-12-09 15:48:08

„Nem va­gyok po­li­ti­kus. Bol­dog va­gyok, hogy így cse­le­ked­tem, mert sze­re­tek gaz­dál­kod­ni. Sze­re­tem a gaz­da­sá­g­o­mat, és idős szü­l­e­im­re gon­do­lok, és ar­ra, mi­lyen ke­mé­nyen meg­dol­goz­tam azért, hogy ta­nul­has­sak és egye­te­met vé­g­ez­hes­sek. És ezek a dol­gok ad­nak er­köl­c­si fe­le­lős­s­é­g­et a küz­del­mem­hez. Mert úgy gon­do­lom, nem le­het, hogy ar­ro­gáns, tu­dat­lan em­be­rek irá­nyít­sák az él­e­t­ün­ket.”

Hófehér csiperke

Molnár Csaba - Magyar Nemzet
Hírek, 2017-11-30 10:48:26

A gén­s­zer­kesz­tés tech­no­ló­g­i­á­j­á­v­al már nem fu­tu­risz­ti­kus ál­om a macs­ka­jaj­men­tes vö­r­ös­bor és a szarv nél­kü­li te­hén

Befogadja-e Európa a precíz növénynemesítést, vagy továbbra is akadályozza az innovációt?

Arjen van Tunen 
Hírek, 2017-11-20 07:49:47

Ar­jen van Tu­nen ír­ja: A nö­v­ény­ne­me­sí­t­és te­rü­l­e­t­én fo­lyó in­no­vá­c­ió tá­m­o­ga­tá­s­á­h­oz most jog­biz­ton­ság­ra van sür­gős szük­ség az EU-ban

A kukorica tápértékének genetikai módszerekkel való növelése sok millió ember javát szolgálhatná

Hírek, 2017-11-20 07:39:57

Egy új köz­le­mény sze­rint a Rut­gers Egye­te­men dol­go­zó ku­ta­tók ha­té­k­ony mód­s­zert dol­goz­tak ki a ku­ko­ri­ca táp­ér­t­é­k­é­n­ek nö­v­e­lé­s­é­re: olyan bak­te­ri­á­l­is gént ül­t­et­tek a ku­ko­ri­cá­ba, amely egy kulcs­fon­tos­sá­gú tá­p­a­nyag, a me­ti­o­nin ter­me­lő­d­é­s­ét te­s­zi le­he­tő­vé.

A szakértők szerint a klímaszkeptikus és a GMO-ellenes vizsgálatok tudományos szempontból hibásak

Mark Lynas
Hírek, 2017-11-14 09:01:00

Bár már sok olyan köz­le­mény je­lent meg, ame­lyek azt ál­lít­ják, hogy a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott (GM) él­el­mi­s­ze­rek ár­t­al­ma­sak, és hogy az em­be­ri te­vé­k­eny­ség nem okoz ég­haj­lat­vál­to­zást, ezek kö­z­ül egyet­le­n­egy sem áll­ja ki a szi­go­rú tu­do­má­nyos fe­lül­vizs­gá­l­at pró­b­á­j­át.

Európa GMO-ellenes álláspontja afrikaiakat pusztít

Marian L. Tupy
Hírek, 2017-11-02 09:13:37

Af­ri­ka hi­he­tet­le­nül ma­gas ár­at fi­zet egés­z­ség­ü­gyi és gaz­da­sá­gi té­r­en azért, mert nem haj­lan­dó GM nö­v­é­nye­ket ter­mesz­te­ni.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés