A hangos kisebbség akarata

Hírek, 2018-10-18 09:01:05

A faj­ta-előá­l­lí­tó ne­me­sí­t­és egy szak­ma, de te­kint­het­jük mű­v­é­s­z­e­t­nek is, ami ko­moly el­mé­l­e­ti és gya­kor­la­ti tu­dást fel­té­t­e­l­ez. A si­ker egyik zá­l­o­ga, hogy a ne­me­sí­tő a tu­do­mány min­den­ko­ri ered­mé­nye­it is hasz­no­sít­ja. Az in­no­vá­c­i­ós tö­r­ek­vé­s­e­k­et egy új­abb uni­ós jo­gi tá­m­a­dás ér­te az­zal, hogy az EU Bí­r­ó­s­á­ga a ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el, mint irá­nyí­tott mu­t­a­ge­ne­zis­sel ne­me­sí­tett faj­tá­k­at gya­kor­la­ti­lag ki­zár­ja az EU me­ző­gaz­da­sá­gi gya­kor­la­tá­ból.

Szendvicsezés helyett

Dudits Dénes
Hírek, 2018-09-24 21:19:51

A köz­vé­l­e­ményt sok­fé­le esz­köz­zel le­het ha­tá­s­o­san ma­ni­pu­lál­ni. Gya­ko­ri a té­nyek meg­ha­mi­sí­t­á­sa, míg a fél­r­e­tá­j­é­k­oz­ta­tás sze­lí­d­ebb for­má­ja az, ami­kor egy mel­lé­k­est vég nél­kül suly­ko­lunk, mi­köz­ben fon­tos dol­gok­ról mé­lyen hall­ga­tunk. Ezt tör­t­ént dr. Nagy Ist­ván ag­rár­mi­nisz­ter-je­lölt par­la­men­ti meg­hall­ga­tá­s­á­v­al kap­c­so­lat­ban is.

A tudósok genetikai módosítással ellenállóvá tették a sertést egy költséges betegséggel szemben

Hírek, 2018-08-17 10:15:14

A gén­s­zer­kesz­té­si tech­no­ló­g­i­át öt év­en be­lül el le­het­ne jut­tat­ni a ke­res­ke­del­mi cé­lú gaz­da­sá­g­ok­ba

Drasztikus eredményromlás a földeken - Jöhet a génszerkesztés?

Hírek, 2018-07-17 09:19:40

A gén­s­zer­kesz­tés lát­s­zik ha­zai sza­k­ér­t­ők sze­rint az egye­dü­li meg­ol­dás­nak ar­ra, hogy a ha­s­zon­nö­v­é­nyek tel­je­sít­mény­ja­vu­lá­s­á­v­al ér­d­em­ben nö­v­e­ked­jen a szán­tó­föl­di nö­v­ény­ter­me­lés ár­be­vé­t­e­le és nye­re­sé­ge.

A kutatások szerint egy GM burgonyafajta újfajta módszerekkel történő termesztésekor a gombairtószerek alkalmazása akár 90%-kal csökkenthető

Hírek, 2018-07-14 13:39:37

A Te­a­gasc (Ír­o­r­s­zág me­ző­gaz­da­sá­gi és él­el­mi­s­zer­fej­lesz­té­si ha­tó­s­á­ga) be­fe­jez­te sza­bad­föl­di kí­sér­l­e­tét, amely­ben egy GM bur­go­nya­faj­ta kör­nye­ze­ti és me­ző­gaz­da­sá­gi ha­tá­s­a­it vizs­gál­ták.

Utánanéztünk: miért is nincs semmi értelme a kötelező GMO-etetési kísérleteknek?

The Parliament Magazine
Hírek, 2018-07-14 13:22:03

Ide­je utá­n­a­néz­ni és fe­l­is­mer­ni, hogy a mo­dern nö­v­ény­ne­me­sí­tő mód­s­ze­rek ter­mé­k­ei, kö­z­öt­tük a GM nö­v­é­nyek va­ló­b­an hasz­not hoz­hat­nak, ír­ja Ju­li­an Litt­le.

Európai és francia vizsgálatok nem igazolják Seralini GM kukoricára vonatkozó állításait

Hírek, 2018-07-12 07:39:00

Há­r­om vizs­gá­l­at, az eu­ró­p­ai szin­tű GRA­CE és G-TwYST, va­la­mint az eu­ró­p­ai és fran­cia ha­tó­s­á­g­ok ál­tal Fran­ci­a­or­s­zág­ban in­dí­tott GMO90+ ered­mé­nyei nem iga­zol­ják Gil­les-Ér­ic Se­ra­li­ni ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott (GM) ku­ko­ri­cá­v­al fog­lal­ko­zó, el­lent­mon­dá­s­os vizs­gá­l­a­tát.

Sikeres kezdet, bizonytalan jövő a hazai géntechnológiában

Dudits Dénes
Hírek, 2018-06-24 10:10:04

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia Ag­rár­t­u­do­má­nyok Osz­tá­lya és a Me­ző­gaz­da­sá­gi Bio­tech­no­ló­g­i­ai Tu­do­má­nyos Bi­zott­sá­ga ál­tal „A MA­GYAR BIO­TECH­NO­LÓ­G­IA 100 ÉVE” cím­mel meg­s­zer­ve­zett tu­do­má­nyos ül­é­s­en el­hang­zott előa­dás ké­pi anya­ga (2018. má­j­us 18.)

Fedezze fel a GM élelmiszerek új, fogyasztóbarát nemzedékét, az egészségesebbtől a jobb ízűn keresztül a jobban eltarthatóig

Hírek, 2018-06-24 09:49:53

Ha GM nö­v­é­nyek­ről be­s­zé­l­ünk, el­ső­k­ént a her­bi­cid-to­le­ráns fa­jok ug­ra­nak be a leg­töb­b­ek­nek. A tech­no­ló­g­i­á­v­al azon­ban sok más, az em­be­ri igé­nye­ket ki­elé­g­í­tő faj­tát is lét­re­hoz­tak már. Van ame­lyi­ket egés­z­sé­ge­seb­bé, van ame­lyi­ket esz­té­t­i­ka­i­lag szeb­bé tet­ték, hogy a fo­gyasz­tói igé­nyek­nek ked­vez­ze­nek ve­le.

Miért van szüksége az Európai Uniónak nemzeti GMO csatlakozási (opt-in) mechanizmusra?

Hírek, 2018-04-26 21:43:02

2017. már­ci­us 27-én az EU ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott él­el­mi­s­ze­rek­kel, ta­kar­má­nyok­kal és a kör­nye­ze­ti koc­ká­z­a­tok­kal fog­lal­ko­zó Fel­leb­be­zé­si Bi­zott­sá­ga olyan tör­v­ény­ter­ve­ze­tek­ről sza­va­zott, ame­lyek tár­gya há­r­om GM ku­ko­ri­ca-ese­mény pi­ac­ra vi­te­lé­n­ek en­ge­dé­lye­zé­se volt, az EU te­rü­l­e­t­én va­ló ter­mesz­tés cél­já­ból. A Fel­leb­be­zé­si Bi­zott­ság­ban is­mét nem si­ke­rült mi­nő­s­í­tett több­sé­g­et el­ér­n­i­ük sem az en­ge­dé­lye­zés­re, sem az el­u­ta­sí­t­ás­ra sza­va­zók­nak.

Az eredeti cikk megtekinthető:: Nature Biotechnology 36(1): 18-19.
Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés