Sikeres kezdet, bizonytalan jövő a hazai géntechnológiában

Dudits Dénes
Hírek, 2018-06-24 10:10:04

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia Ag­rár­t­u­do­má­nyok Osz­tá­lya és a Me­ző­gaz­da­sá­gi Bio­tech­no­ló­g­i­ai Tu­do­má­nyos Bi­zott­sá­ga ál­tal „A MA­GYAR BIO­TECH­NO­LÓ­G­IA 100 ÉVE” cím­mel meg­s­zer­ve­zett tu­do­má­nyos ül­é­s­en el­hang­zott előa­dás ké­pi anya­ga (2018. má­j­us 18.)

Fedezze fel a GM élelmiszerek új, fogyasztóbarát nemzedékét, az egészségesebbtől a jobb ízűn keresztül a jobban eltarthatóig

Hírek, 2018-06-24 09:49:53

Ha GM nö­v­é­nyek­ről be­s­zé­l­ünk, el­ső­k­ént a her­bi­cid-to­le­ráns fa­jok ug­ra­nak be a leg­töb­b­ek­nek. A tech­no­ló­g­i­á­v­al azon­ban sok más, az em­be­ri igé­nye­ket ki­elé­g­í­tő faj­tát is lét­re­hoz­tak már. Van ame­lyi­ket egés­z­sé­ge­seb­bé, van ame­lyi­ket esz­té­t­i­ka­i­lag szeb­bé tet­ték, hogy a fo­gyasz­tói igé­nyek­nek ked­vez­ze­nek ve­le.

Miért van szüksége az Európai Uniónak nemzeti GMO csatlakozási (opt-in) mechanizmusra?

Hírek, 2018-04-26 21:43:02

2017. már­ci­us 27-én az EU ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott él­el­mi­s­ze­rek­kel, ta­kar­má­nyok­kal és a kör­nye­ze­ti koc­ká­z­a­tok­kal fog­lal­ko­zó Fel­leb­be­zé­si Bi­zott­sá­ga olyan tör­v­ény­ter­ve­ze­tek­ről sza­va­zott, ame­lyek tár­gya há­r­om GM ku­ko­ri­ca-ese­mény pi­ac­ra vi­te­lé­n­ek en­ge­dé­lye­zé­se volt, az EU te­rü­l­e­t­én va­ló ter­mesz­tés cél­já­ból. A Fel­leb­be­zé­si Bi­zott­ság­ban is­mét nem si­ke­rült mi­nő­s­í­tett több­sé­g­et el­ér­n­i­ük sem az en­ge­dé­lye­zés­re, sem az el­u­ta­sí­t­ás­ra sza­va­zók­nak.

Az eredeti cikk megtekinthető:: Nature Biotechnology 36(1): 18-19.

A CRISPR forradalmasítja élelmiszerrendszerünket – és új GMO-háborút indít

Hírek, 2018-03-20 00:03:21

Ez­zel a gén­s­zer­kesz­tő esz­köz­zel szá­r­az­ság­tű­rő ga­bo­na és al­ler­gi­a­men­tes föl­d­i­mo­gyo­ró is előá­l­lít­ha­tó. Va­jon tár­s­a­dal­munk, amely már most is nyug­ta­lan­ko­dik a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott él­el­mi­s­ze­rek mi­att, el­fo­gad­ja-e ezt a le­g­ú­jabb újí­t­ást?

A Cavendish banánfajta megmentése: egy kutatócsoport létrehozta a világ első, Panama-betegségnek ellenálló banánját

Hírek, 2018-03-08 23:37:21

A QUT ku­ta­tói olyan ba­nánt fej­lesz­tet­tek ki és ne­vel­tek, amely el­len­áll egy ta­laj­jal ter­je­dő gom­ba fer­tő­z­é­s­é­n­ek.

A CRISPR-módszerrel génszerkesztett növények rekordidő alatt piacra kerülnek, ha szabad utat kapnak

Hírek, 2018-03-08 23:11:12

Az USA me­ző­gaz­da­sá­gi mi­nisz­té­r­i­u­ma (US­DA) egy­re vi­lá­go­sab­bá te­s­zi, hogy a CRISPR–Cas9-mód­s­zer­rel gén­s­zer­kesz­tett nö­v­é­nyek sza­bá­lyo­zás nél­kül, sza­ba­don ter­meszt­he­tők és for­gal­maz­ha­tók. A mi­nisz­té­r­i­um­nak ez a me­g­en­ge­dő hoz­záá­l­l­á­sa év­ek­kel és több tíz­mil­lió dol­lár­ral csök­ken­ti egy-egy gén­mó­d­o­sí­tott nö­v­ény pi­ac­ra vi­te­lé­n­ek idő­tar­ta­mát, il­let­ve költ­sé­g­ét.

Korszakváltás a fajta-előállításban

Dudits Dénes
Hírek, 2018-02-21 22:43:11

In­no­va­tív ag­rá­r­i­um­ról szó­n­o­ko­lunk, mi­köz­ben óva­tos­ság­ra int a mo­dern gén­s­zer­kesz­té­si el­já­r­á­s­ok­kal kap­c­sán a Föld­mű­v­e­lés­ü­gyi Mi­nisz­té­r­i­um. Pe­dig mi­e­lőtt koc­ká­z­a­tok­kal fe­nye­ge­tünk, jó len­ne mér­l­e­gel­ni a nye­re­ség té­nye­it is.

Az eredeti cikk megtekinthető:: Haszon Agrár Magazin

Bálint gazda a GMO-ról

Hírek, 2018-02-08 10:46:03

A so­kunk ál­tal tisz­telt ker­tész do­yen, a 98 év­es Bá­l­int Gyu­ri bá­c­si, vagy ahogy a té­v­é­ből is­me­rik, Bá­l­int gaz­da vé­l­e­mé­nyét kér­d­ez­te meg a Blikk a szo­kat­lan idei tél­ről. Az előt­tünk ál­ló prob­lé­m­ák, ki­hí­v­á­s­ok kap­c­sán szólt pár szót a nö­v­é­nyi gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól al­ko­tott vé­l­e­mé­nyé­r­ől is. Kö­z­el egy év­s­zá­z­ad él­et­ta­pasz­ta­la­tá­v­al és böl­c­s­es­sé­g­é­v­el szólt, meg­s­zív­le­len­dők sza­vai.

FELHÍVÁS a Fiatal Biotechnológusok III. Országos Konferenciáján (FIBOK 2018) való részvételre

Hírek, 2018-02-07 18:30:57

A 2018-as FI­BOK kon­fe­ren­ci­á­ra ed­dig mint­egy száz fi­a­tal je­lent­ke­zett, de a ha­tár­i­dőt meg­hos­s­zab­bí­tot­ták, még le­het je­lent­kez­ni feb­ru­ár 11-ig!

Mark Lynas beszéde a 2018. évi Oxfordi Gazdálkodói Konferencián

Hírek, 2018-01-31 14:14:31

Majd­nem nap­ra pon­to­san öt év­vel ez­e­lőtt itt áll­tam Ön­ök előtt és men­te­ge­tőz­tem ko­ráb­bi GMO-el­le­nes te­vé­k­eny­sé­g­em mi­att. Ma va­la­mi más­ról sze­ret­nék be­s­zél­ni. Míg öt év­vel ez­e­lőt­ti be­s­zé­d­em ha­d­ü­z­e­net volt a GMO-el­le­nes harc­ban részt ve­vő ko­ráb­bi kol­lé­g­ái­m­nak, ma olaj­á­g­at nyúj­tok ne­kik, és ja­va­so­lom, hogy vá­z­ol­junk fel egy le­het­sé­ges bé­k­e­s­zer­ző­d­ést.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés