Szabadtéri Agrármúzeum

BBC Science Focus Hungary, 2012. jan.-febr., 3. szám: 34-35. oldal.
Hírek, 2012-04-18 14:20:34

A Dr. Popp Jó­zs­ef­fel ké­s­z­ült, 2011. de­cem­ber 16-i in­ter­jú

Az em­ber azt gon­dol­ná, hogy egy me­ző­gaz­da­ság­gal fog­lal­ko­zó ku­ta­tó ter­més­ho­za­mok­ról, idő­já­r­á­si té­nye­zők­ről és más ha­son­ló dol­gok­ról be­s­zél majd. A nem­ré­g­i­ben Aka­dé­m­i­ai Díj­jal ki­tün­te­tett Dr. Popp Jó­z­s­ef azon­ban en­nél sok­kal iz­gal­ma­sabb té­m­á­k­at fe­s­ze­get; olyas­mi­ket, mint a bi­o­e­ner­ge­ti­ka, Eu­ró­pa sza­bad­té­ri mú­ze­um­má vá­l­á­sa, vagy ép­p­en a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­ény­kul­tú­r­ák.

Az első biotechnológiai úton előállított, fogyasztói táplálkozási előnyöket kínáló szójatermék

Hírek, 2012-04-17 11:48:19

Az EF­SA nem­ré­g­i­ben ki­a­dott köz­le­mé­nye sze­rint „A ma­ga­sabb transz­z­sír-be­vi­te­l­ös­s­ze­füg­gést mu­tat a szív- és ko­s­zo­rúér-meg­be­te­ge­dé­s­ek meg­nö­v­e­ke­dett koc­ká­za­tá­v­al.. "

Ple­nish™ ma­gas olaj­sav­tar­tal­mú szó­ja:

 • 0 g transz­z­sír­sav tar­ta­lom
 • az olí­v­a­o­la­jé­h­oz ha­son­ló (több mint 75%) olaj­sav tar­ta­lom,
 • a ha­gyo­má­nyos szó­j­a­o­laj­hoz ké­p­est 20%-kal ala­c­so­nyabb te­lí­tett­z­sír­sav-tar­ta­lom,
 • a pál­m­a­o­laj­hoz ké­p­est 75%-kal ala­c­so­nyabb te­lí­tett­z­sír­sav-tar­ta­lom.

ELEMZÉS – a fogyasztók GMO-ellenességére az EU gazdálkodói fizetnek rá

Sybille de La Hamaide
Hírek, 2012-04-05 14:03:53

Mi­vel az uni­ós fo­gyasz­tók ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott or­ga­niz­mu­sok (GMO-k) irán­ti el­len­s­zen­ve el­ű­zi a ku­ta­tó­mun­kát és meg­gá­t­ol­ja a ma­gas ho­za­mú, kár­t­e­vők­kel szem­ben el­le­n­ál­ló nö­v­ény­faj­ták ter­mesz­té­s­ét, va­ló­s­z­í­nű, hogy az eu­ró­p­ai gaz­dál­ko­dók ver­seny­ké­p­es­ség­ben le­ma­rad­nak a ga­bo­na­fé­l­ék vi­lág­pi­a­cán.

A nyugati Nagy-Síkság gazdálkodói felkészülnek a Monsanto új ÚJ DroughtTGard™ hibridjeinek termesztésére

Hírek, 2012-04-05 13:02:47

Idén ta­vas­s­zal az ame­ri­kai far­me­rek fog­ják el­ső­k­ént ki­pró­b­ál­ni a Mon­san­to le­g­ú­jabb, szá­r­az­ság­tű­rő ku­ko­ri­ca­ter­mesz­té­si rend­s­ze­rét egy farm­gaz­da­ság-szin­tű ter­mesz­té­si kí­sér­l­et ke­re­té­b­en, szer­te a nyu­ga­ti Nagy-sík­sá­g­on. Az új Dro­ught­Gard™ hib­ri­dek a szá­r­az­ságs­t­ressz kö­r­ül­mé­nyei kö­z­ött be­kö­v­et­ke­ző ho­zam­vesz­te­ség eny­hí­t­é­s­é­re szol­gál­nak.

Nekiesik, mint magyar politikus a génkezelt vadkörtének

Varga Máté
Hírek, 2012-03-31 12:27:21

"Csak Eu­ró­p­á­b­an több száz, io­ni­zá­ló su­gár­zás­s­al ké­s­z­ült mu­táns nö­v­ény­faj­tát hoz­tak lét­re és ter­mesz­tet­tek az utób­bi har­minc év­b­en. Eze­ket a nö­v­é­nye­ket ter­mé­s­z­e­t­es táp­lá­l­ék­ként ves­s­zük és fo­gyaszt­juk, bár fo­gal­munk sincs ar­ról, hogy a be­su­gár­zás mi­lyen ge­ne­ti­kai el­vál­to­zást ho­zott ben­nük lét­re, s ezek­nek le­het-e hos­s­zú tá­v­on mel­lék­ha­tá­sa." A té­m­át a Cri­ti­cal Bi­o­mass blog egyik szer­ző­je fej­ti ki.

Ciolos a mezőgazdasági és élemiszerkutatásra helyezi át a hangsúlyt

Philip Case
Hírek, 2012-03-31 10:08:35

A me­ző­gaz­da­sá­gi ku­ta­tást és in­no­vá­c­i­ót „túl ré­g­ó­ta hagy­tuk vis­s­za­hú­z­ód­ni a ku­ta­tó­l­a­bo­ra­tó­r­i­u­mok és a tu­do­má­nyos köz­le­mé­nyek fél­ho­má­lyá­ba” – mond­ta Ci­o­los egy kon­fe­ren­ci­án, amely­nek té­m­á­ja „Az in­no­vá­c­ió me­g­e­rő­s­í­t­é­se és a ku­ta­tá­si ered­mé­nyek át­a­dá­s­á­n­ak elő­moz­dí­t­á­sa az EU me­ző­gaz­da­sá­gá­b­an”. Ehe­lyett min­den jó öt­l­e­tet „meg kell is­mer­tet­ni a gaz­da­sá­g­ok­kal, be­le­ért­ve a kis gaz­da­sá­g­o­kat is”. Ci­o­los ki­állt amel­lett, hogy a gaz­dál­ko­dó­k­at is me­g­il­le­ti az azon­na­li hoz­zá­f­é­r­és az új tu­dás­hoz.

Európa GMO-ellenes utóvédharca nem hősies, hanem dogmatikus

Hírek, 2012-03-29 11:04:23

Ma Brüs­s­z­el­ben ta­lál­koz­nak az EU-ta­g­or­s­zá­g­ok mi­nisz­te­rei, hogy az ég­haj­lat­vál­to­zás­ról és a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek­ről ta­nács­koz­za­nak. Az ég­haj­lat­vál­to­zás ügyé­b­en Kí­na és az Egye­sült Ál­l­a­m­ok tá­m­o­ga­tá­sa nél­kül nem sok­ra men­nek, csa­k­úgy, mint ed­dig. A GM nö­v­é­nyek té­m­á­j­á­b­an a mi­nisz­te­rek át tud­nák ala­kí­t­a­ni, és át is kel­le­ne ala­kí­t­a­ni­uk az új faj­ták ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ba ho­za­ta­lá­n­ak jo­gi sza­bá­lyo­zá­s­át, ez­zel erő­t­el­jes jel­zést küld­ve az éhe­z­ők­nek, akik­nek szük­sé­g­ük van ezek­re a faj­ták­ra. Saj­nos azon­ban vaj­mi ke­vés az esély egy ilyen át­tö­r­és­re.

A kereskedelmi forgalomban lévő géntechnológiával nemesített (GM) növények helyzete a világban: 2011

Clive James, az ISAAA elnöke és alapítója
Hírek, 2012-02-27 13:55:21

Rész­let a cikk­ből:
GM nö­v­é­nyek hí­j­án 91 mil­lió hek­tár­ral na­gyobb te­rü­l­e­t­en kel­lett vol­na nö­v­ény­ter­mesz­tést foly­tat­ni, így ter­mesz­té­s­ük hoz­zá­j­á­r­ult a bio­ló­g­i­ai sok­fé­l­e­s­ég meg­őr­zé­s­é­h­ez. To­váb­bá a vi­lág leg­s­ze­gé­nyebb­jei kö­zé tar­to­zó, tör­p­e­bir­to­kon gaz­dál­ko­dó 15 mil­lió kis­ter­me­lő anya­gi hely­ze­te is ja­vult a GM nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­é­n­ek kö­s­zön­he­tően. Min­d­e­zek mel­lett fon­tos me­g­ál­l­a­pí­t­ás, hogy a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek nem cso­da­s­ze­rek, és al­kal­ma­zá­s­uk mel­lett is – akár­c­sak a ha­gyo­má­nyos faj­ták ese­té­b­en – szük­ség van a jó me­ző­gaz­da­sá­gi gya­kor­lat kö­v­e­t­é­s­é­re, pl. a ve­tés­for­gó és a re­zisz­ten­cia meg­e­lő­z­é­s­ét cél­zó tech­ni­kák al­kal­ma­zá­s­á­ra.

A dánok azt akarják, hogy a biotechnológiai cégek és az EU tagállamok kormányai egyezzenek meg a GM növények tilalmáról

Charlie Dunmore
Hírek, 2012-02-23 08:04:02

BRÜS­S­Z­EL, feb­ru­ár 2. Re­u­ters – Egy dán ja­vas­lat­ter­ve­zet sze­rint a bio­tech­no­ló­g­i­ai cé­g­ek­nek azt meg­e­lő­z­ően, hogy ter­mé­k­e­ik en­ge­dé­lyez­te­té­s­éé­rt az EU-hoz for­dul­nak, vál­l­al­ni­uk kell azt, hogy nem for­gal­maz­nak ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott (GM) nö­v­é­nye­ket azok­ban a ta­g­or­s­zá­g­ok­ban, ahol ezek ter­mesz­té­s­ét til­ta­ni kí­v­án­ják.

Fenntartható mezőgazdaság és élelmiszerkereslet

Tim Benton
Hírek, 2012-02-21 09:01:05

Az­ó­ta fog­lal­ko­zom az él­el­mi­s­zer-biz­ton­ság­g­al, ami­ó­ta csak dol­go­zom. Kü­l­ö­n­ö­s­en az fog­lal­koz­tat, hogy ki­elé­g­ít­he­tő-e az él­el­mi­s­zer­i­gény úgy, hogy köz­ben csök­kent­jük a kör­nye­zet­re gya­ko­rolt ha­tást, va­ló­b­an fenn­tart­ha­tó­vá té­ve a me­ző­gaz­da­sá­g­ot. Sze­mé­lyes vé­l­e­mé­nyem az, hogy az ök­o­l­ó­g­i­ai, me­ző­gaz­da­sá­gi és tár­s­a­dal­mi in­no­vá­c­ió va­ló­b­an sok kü­l­ön­fé­le le­het­sé­ges meg­ol­dást kí­n­ál a ter­me­lés nö­v­e­lé­s­é­re, a kör­nye­ze­ti ha­tá­s­ok csök­ken­té­s­é­re, sőt a ke­res­let csök­ken­té­s­é­re is. So­kan azon­ban más­ként gon­dol­ják. Egy­sze­rűen meg­fo­gal­maz­va: bár van kö­z­é­p­út, gyak­ran két el­len­té­t­es, szél­ső­s­é­ges né­z­et nyer ki­fe­je­zést.

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés