Genetikai áttörés: forradalom jön a mezőgazdaságban

Hírek, 2019-03-07 22:10:23

A fo­to­s­zin­té­z­is év­mil­li­ár­dok­kal ez­e­lőtt in­dult be a boly­gón, és az él­et egyik alap­fo­lya­ma­tá­vá vált - a lég­kö­ri kö­r­ül­mé­nyek azon­ban so­kat vál­toz­tak az­ó­ta. Ame­ri­kai tu­dó­s­ok most gén­mó­d­o­sí­t­ás­s­al so­kat ja­ví­tot­tak a kap­c­so­ló­dó fo­lya­ma­tok ha­té­k­o­nyab­bá té­t­e­l­én

A GM élelmiszerek leghevesebb ellenzői tudnak a legkevesebbet a témáról, de azt hiszik, hogy ők a legjobban tájékozottak

The Guardian
Hírek, 2019-03-07 21:20:23

Az Egye­sült Ál­l­a­m­ok­ban, Fran­ci­a­or­s­zág­ban és Né­me­t­or­s­zág­ban ké­s­z­ült fel­mé­r­é­s­ek elem­zé­se a tu­do­mán­nyal kap­c­so­la­tos kom­mu­ni­ká­c­ió más te­rü­l­e­t­e­in is fon­tos ta­nul­sá­g­ok­kal szol­gál­h­at

Megemlékezés

Hírek, 2019-01-10 13:57:18

Kutyáknál CRISPR génszerkesztéssel megállítható az izomsorvadás. Lehet, hogy legközelebb embernél próbálják meg?

Hírek, 2019-01-09 20:26:51

Si­ke­re­sen al­kal­maz­ták a CRISPR tech­no­ló­g­i­át a Du­c­hen­ne-fé­le izom­sor­va­dá­s­ért fe­le­lős ge­ne­ti­kai hi­ba kor­ri­gá­l­á­s­á­ra négy, a be­teg­sé­g­et oko­zó gént hor­do­zó be­ag­le ku­tyá­n­ál. Ez a be­teg­ség­ben szen­ve­dő em­be­rek szá­m­á­ra ko­moly re­ményt je­lent­het.

A Brexit után az Egyesült Királyság nyitva áll a „GM élelmiszer-forradalom” előtt

Hírek, 2019-01-09 20:15:54

Ve­ze­tő tu­dó­s­ok ar­ra ké­r­ik a mi­nisz­te­re­ket, hogy eny­hít­sék a gén­s­zer­kesz­tés­re vo­nat­ko­zó sza­bá­lyo­zást – cse­ré­b­en kü­l­ön­fé­le be­teg­sé­g­ek le­küz­dé­s­éé­rt és a glo­bá­l­i­san ter­mesz­tett ha­s­zon­nö­v­é­nyek ho­za­má­n­ak nö­v­e­lé­s­éé­rt. A kor­mány mér­l­e­gel­ni fog­ja a Nagy-Bri­tan­nia GM-ku­ta­tá­s­a­i­ra vo­nat­ko­zó EU-kor­lá­t­o­zá­s­ok el­tör­lé­s­ét.

Tervezett növények: úton a bio-társadalom felé

Hírek, 2019-01-09 14:54:37

Az ás­v­á­nyi (fos­s­zi­lis) tü­z­e­lőa­nya­gok­ra ala­po­zott gaz­da­ság ne­ga­tív ha­tá­s­a­i­nak sem­le­ge­sí­t­é­s­é­h­ez a tár­s­a­da­lom­nak egy fenn­tart­ha­tó bio­ló­g­i­ai fo­lya­ma­tok­kal mű­köd­te­tett, poszt-fos­s­zi­lis tár­s­a­da­lom fe­lé kell to­vább­fej­lőd­nie. Egy ilyen tár­s­a­da­lom­ban, ame­lyet „bio-tár­s­a­da­lom­nak” is ne­vez­he­tünk, min­den fel­hasz­nált, szer­ves ala­pú anya­gunk, így a rost­a­nya­gok, az él­el­mi­s­ze­rek és a ta­kar­má­nyok el­sőd­le­ges for­rá­s­át a nö­v­é­nyek ad­ják, üze­m­a­nya­ga­ink azon há­nya­d­á­v­al együtt, amely elekt­ro­mos­ság­g­al nem vált­ha­tó ki.

Rontásmentes tikmonyt* tessék!

Györgyey János
Hírek, 2018-11-26 04:00:23

Ezen­túl hoz­záa­dott ér­t­ék he­lyett a hoz­záa­dott de­ma­góg ha­zug­ság­g­al fog­ja tud­ni el­ad­ni emelt ár­on min­den ma­gyar kis­ter­me­lő a ma­gyar föld jó, ki­vá­ló, vagy épp si­lány ter­mé­nyét. Vég­re nem kell fog­lal­koz­nunk olyan „lé­nyeg­te­len” és ne­he­zen ért­he­tő fo­gal­mak­kal, mint a táp­ér­t­ék, a vi­ta­min­tar­ta­lom, a ká­r­o­s­a­nyag-tar­ta­lom, a fris­ses­ség stb. Egy do­log fog szá­m­í­t­a­ni: raj­ta le­gyen az árun a „GMO-men­tes” je­lö­l­és.

Nemzetközi állásfoglalás a precíziós biotechnológia mezőgazdasági alkalmazásáról

Hírek, 2018-11-21 08:55:59

Az aláb­bi, 2018. ok­tó­b­er 26-án ka­pott köz­le­ményt az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­l­a­m­ok, Ar­gen­tí­na, Auszt­rá­l­ia, Bra­zí­l­ia, a Do­mi­ni­kai Köz­tár­s­a­ság, Gu­a­te­ma­la, Hon­du­ras, Ka­na­da, Pa­ra­gu­ay és Uru­gu­ay kül­dött­sé­g­é­n­ek ké­r­é­s­é­re kö­r­öz­zük.

A hangos kisebbség akarata

Hírek, 2018-10-18 09:01:05

A faj­ta-előá­l­lí­tó ne­me­sí­t­és egy szak­ma, de te­kint­het­jük mű­v­é­s­z­e­t­nek is, ami ko­moly el­mé­l­e­ti és gya­kor­la­ti tu­dást fel­té­t­e­l­ez. A si­ker egyik zá­l­o­ga, hogy a ne­me­sí­tő a tu­do­mány min­den­ko­ri ered­mé­nye­it is hasz­no­sít­ja. Az in­no­vá­c­i­ós tö­r­ek­vé­s­e­k­et egy új­abb uni­ós jo­gi tá­m­a­dás ér­te az­zal, hogy az EU Bí­r­ó­s­á­ga a ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el, mint irá­nyí­tott mu­t­a­ge­ne­zis­sel ne­me­sí­tett faj­tá­k­at gya­kor­la­ti­lag ki­zár­ja az EU me­ző­gaz­da­sá­gi gya­kor­la­tá­ból.

Szendvicsezés helyett

Dudits Dénes
Hírek, 2018-09-24 21:19:51

A köz­vé­l­e­ményt sok­fé­le esz­köz­zel le­het ha­tá­s­o­san ma­ni­pu­lál­ni. Gya­ko­ri a té­nyek meg­ha­mi­sí­t­á­sa, míg a fél­r­e­tá­j­é­k­oz­ta­tás sze­lí­d­ebb for­má­ja az, ami­kor egy mel­lé­k­est vég nél­kül suly­ko­lunk, mi­köz­ben fon­tos dol­gok­ról mé­lyen hall­ga­tunk. Ezt tör­t­ént dr. Nagy Ist­ván ag­rár­mi­nisz­ter-je­lölt par­la­men­ti meg­hall­ga­tá­s­á­v­al kap­c­so­lat­ban is.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés