Tervezett növények: úton a bio-társadalom felé

Hírek, 2019-01-09 14:54:37

Az ás­v­á­nyi (fos­s­zi­lis) tü­z­e­lőa­nya­gok­ra ala­po­zott gaz­da­ság ne­ga­tív ha­tá­s­a­i­nak sem­le­ge­sí­t­é­s­é­h­ez a tár­s­a­da­lom­nak egy fenn­tart­ha­tó bio­ló­g­i­ai fo­lya­ma­tok­kal mű­köd­te­tett, poszt-fos­s­zi­lis tár­s­a­da­lom fe­lé kell to­vább­fej­lőd­nie. Egy ilyen tár­s­a­da­lom­ban, ame­lyet „bio-tár­s­a­da­lom­nak” is ne­vez­he­tünk, min­den fel­hasz­nált, szer­ves ala­pú anya­gunk, így a rost­a­nya­gok, az él­el­mi­s­ze­rek és a ta­kar­má­nyok el­sőd­le­ges for­rá­s­át a nö­v­é­nyek ad­ják, üze­m­a­nya­ga­ink azon há­nya­d­á­v­al együtt, amely elekt­ro­mos­ság­g­al nem vált­ha­tó ki.

Rontásmentes tikmonyt* tessék!

Györgyey János
Hírek, 2018-11-26 04:00:23

Ezen­túl hoz­záa­dott ér­t­ék he­lyett a hoz­záa­dott de­ma­góg ha­zug­ság­g­al fog­ja tud­ni el­ad­ni emelt ár­on min­den ma­gyar kis­ter­me­lő a ma­gyar föld jó, ki­vá­ló, vagy épp si­lány ter­mé­nyét. Vég­re nem kell fog­lal­koz­nunk olyan „lé­nyeg­te­len” és ne­he­zen ért­he­tő fo­gal­mak­kal, mint a táp­ér­t­ék, a vi­ta­min­tar­ta­lom, a ká­r­o­s­a­nyag-tar­ta­lom, a fris­ses­ség stb. Egy do­log fog szá­m­í­t­a­ni: raj­ta le­gyen az árun a „GMO-men­tes” je­lö­l­és.

Nemzetközi állásfoglalás a precíziós biotechnológia mezőgazdasági alkalmazásáról

Hírek, 2018-11-21 08:55:59

Az aláb­bi, 2018. ok­tó­b­er 26-án ka­pott köz­le­ményt az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­l­a­m­ok, Ar­gen­tí­na, Auszt­rá­l­ia, Bra­zí­l­ia, a Do­mi­ni­kai Köz­tár­s­a­ság, Gu­a­te­ma­la, Hon­du­ras, Ka­na­da, Pa­ra­gu­ay és Uru­gu­ay kül­dött­sé­g­é­n­ek ké­r­é­s­é­re kö­r­öz­zük.

A hangos kisebbség akarata

Hírek, 2018-10-18 09:01:05

A faj­ta-előá­l­lí­tó ne­me­sí­t­és egy szak­ma, de te­kint­het­jük mű­v­é­s­z­e­t­nek is, ami ko­moly el­mé­l­e­ti és gya­kor­la­ti tu­dást fel­té­t­e­l­ez. A si­ker egyik zá­l­o­ga, hogy a ne­me­sí­tő a tu­do­mány min­den­ko­ri ered­mé­nye­it is hasz­no­sít­ja. Az in­no­vá­c­i­ós tö­r­ek­vé­s­e­k­et egy új­abb uni­ós jo­gi tá­m­a­dás ér­te az­zal, hogy az EU Bí­r­ó­s­á­ga a ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el, mint irá­nyí­tott mu­t­a­ge­ne­zis­sel ne­me­sí­tett faj­tá­k­at gya­kor­la­ti­lag ki­zár­ja az EU me­ző­gaz­da­sá­gi gya­kor­la­tá­ból.

Szendvicsezés helyett

Dudits Dénes
Hírek, 2018-09-24 21:19:51

A köz­vé­l­e­ményt sok­fé­le esz­köz­zel le­het ha­tá­s­o­san ma­ni­pu­lál­ni. Gya­ko­ri a té­nyek meg­ha­mi­sí­t­á­sa, míg a fél­r­e­tá­j­é­k­oz­ta­tás sze­lí­d­ebb for­má­ja az, ami­kor egy mel­lé­k­est vég nél­kül suly­ko­lunk, mi­köz­ben fon­tos dol­gok­ról mé­lyen hall­ga­tunk. Ezt tör­t­ént dr. Nagy Ist­ván ag­rár­mi­nisz­ter-je­lölt par­la­men­ti meg­hall­ga­tá­s­á­v­al kap­c­so­lat­ban is.

A tudósok genetikai módosítással ellenállóvá tették a sertést egy költséges betegséggel szemben

Hírek, 2018-08-17 10:15:14

A gén­s­zer­kesz­té­si tech­no­ló­g­i­át öt év­en be­lül el le­het­ne jut­tat­ni a ke­res­ke­del­mi cé­lú gaz­da­sá­g­ok­ba

Drasztikus eredményromlás a földeken - Jöhet a génszerkesztés?

Hírek, 2018-07-17 09:19:40

A gén­s­zer­kesz­tés lát­s­zik ha­zai sza­k­ér­t­ők sze­rint az egye­dü­li meg­ol­dás­nak ar­ra, hogy a ha­s­zon­nö­v­é­nyek tel­je­sít­mény­ja­vu­lá­s­á­v­al ér­d­em­ben nö­v­e­ked­jen a szán­tó­föl­di nö­v­ény­ter­me­lés ár­be­vé­t­e­le és nye­re­sé­ge.

A kutatások szerint egy GM burgonyafajta újfajta módszerekkel történő termesztésekor a gombairtószerek alkalmazása akár 90%-kal csökkenthető

Hírek, 2018-07-14 13:39:37

A Te­a­gasc (Ír­o­r­s­zág me­ző­gaz­da­sá­gi és él­el­mi­s­zer­fej­lesz­té­si ha­tó­s­á­ga) be­fe­jez­te sza­bad­föl­di kí­sér­l­e­tét, amely­ben egy GM bur­go­nya­faj­ta kör­nye­ze­ti és me­ző­gaz­da­sá­gi ha­tá­s­a­it vizs­gál­ták.

Utánanéztünk: miért is nincs semmi értelme a kötelező GMO-etetési kísérleteknek?

The Parliament Magazine
Hírek, 2018-07-14 13:22:03

Ide­je utá­n­a­néz­ni és fe­l­is­mer­ni, hogy a mo­dern nö­v­ény­ne­me­sí­tő mód­s­ze­rek ter­mé­k­ei, kö­z­öt­tük a GM nö­v­é­nyek va­ló­b­an hasz­not hoz­hat­nak, ír­ja Ju­li­an Litt­le.

Európai és francia vizsgálatok nem igazolják Seralini GM kukoricára vonatkozó állításait

Hírek, 2018-07-12 07:39:00

Há­r­om vizs­gá­l­at, az eu­ró­p­ai szin­tű GRA­CE és G-TwYST, va­la­mint az eu­ró­p­ai és fran­cia ha­tó­s­á­g­ok ál­tal Fran­ci­a­or­s­zág­ban in­dí­tott GMO90+ ered­mé­nyei nem iga­zol­ják Gil­les-Ér­ic Se­ra­li­ni ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott (GM) ku­ko­ri­cá­v­al fog­lal­ko­zó, el­lent­mon­dá­s­os vizs­gá­l­a­tát.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés