Korszakváltás a fajta-előállításban

Dudits Dénes
Hírek, 2018-02-21 22:43:11

In­no­va­tív ag­rá­r­i­um­ról szó­n­o­ko­lunk, mi­köz­ben óva­tos­ság­ra int a mo­dern gén­s­zer­kesz­té­si el­já­r­á­s­ok­kal kap­c­sán a Föld­mű­v­e­lés­ü­gyi Mi­nisz­té­r­i­um. Pe­dig mi­e­lőtt koc­ká­z­a­tok­kal fe­nye­ge­tünk, jó len­ne mér­l­e­gel­ni a nye­re­ség té­nye­it is.

Az eredeti cikk megtekinthető:: Haszon Agrár Magazin

Bálint gazda a GMO-ról

Hírek, 2018-02-08 10:46:03

A so­kunk ál­tal tisz­telt ker­tész do­yen, a 98 év­es Bá­l­int Gyu­ri bá­c­si, vagy ahogy a té­v­é­ből is­me­rik, Bá­l­int gaz­da vé­l­e­mé­nyét kér­d­ez­te meg a Blikk a szo­kat­lan idei tél­ről. Az előt­tünk ál­ló prob­lé­m­ák, ki­hí­v­á­s­ok kap­c­sán szólt pár szót a nö­v­é­nyi gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól al­ko­tott vé­l­e­mé­nyé­r­ől is. Kö­z­el egy év­s­zá­z­ad él­et­ta­pasz­ta­la­tá­v­al és böl­c­s­es­sé­g­é­v­el szólt, meg­s­zív­le­len­dők sza­vai.

FELHÍVÁS a Fiatal Biotechnológusok III. Országos Konferenciáján (FIBOK 2018) való részvételre

Hírek, 2018-02-07 18:30:57

A 2018-as FI­BOK kon­fe­ren­ci­á­ra ed­dig mint­egy száz fi­a­tal je­lent­ke­zett, de a ha­tár­i­dőt meg­hos­s­zab­bí­tot­ták, még le­het je­lent­kez­ni feb­ru­ár 11-ig!

Mark Lynas beszéde a 2018. évi Oxfordi Gazdálkodói Konferencián

Hírek, 2018-01-31 14:14:31

Majd­nem nap­ra pon­to­san öt év­vel ez­e­lőtt itt áll­tam Ön­ök előtt és men­te­ge­tőz­tem ko­ráb­bi GMO-el­le­nes te­vé­k­eny­sé­g­em mi­att. Ma va­la­mi más­ról sze­ret­nék be­s­zél­ni. Míg öt év­vel ez­e­lőt­ti be­s­zé­d­em ha­d­ü­z­e­net volt a GMO-el­le­nes harc­ban részt ve­vő ko­ráb­bi kol­lé­g­ái­m­nak, ma olaj­á­g­at nyúj­tok ne­kik, és ja­va­so­lom, hogy vá­z­ol­junk fel egy le­het­sé­ges bé­k­e­s­zer­ző­d­ést.

A GMO-któl való elzárkózás nem egyszerűen tudományellenes, hanem egyenesen erkölcstelen!

Mitch Daniels
Hírek, 2018-01-31 14:02:54

Ide­je új sík­ra he­lyez­ni ezt a vi­tát. Nem egy­sze­rűen tu­do­má­ny­e­l­le­nes a vi­sel­ke­dé­se azok­nak a gaz­da­gok­nak és jól táp­lál­tak­nak, akik meg­ta­gad­ják a mo­dern tech­no­ló­g­ia hasz­nát az af­ri­ka­i­ak­tól, áz­s­i­a­i­ak­tól és dél-ame­ri­ka­i­ak­tól, ha­nem ke­gyet­len, szív­te­len és an­ti­hu­má­n­us! Az ilyen vi­sel­ke­dés­s­el er­köl­c­si ala­pon kel­le­ne szem­be­s­záll­ni, amit meg­ér­t­e­nek a hét­köz­na­pi pol­gá­r­ok is, még azok is, akik­kel el­hi­tet­ték, hogy jobb a nem-GMO műz­li.

Precíziós nemesítés – az elcsendesített génektől hangos a tudományos világ

Bárdos B. Edit
Hírek, 2018-01-29 00:54:58

A gén­s­zer­kesz­tés­s­el pont­ról pont­ra, tet­s­ző­l­e­ge­sen, az em­ber szá­m­á­ra ked­ve­ző irány­ban vál­toz­tat­ha­tó a nö­v­é­nyek és az ál­l­a­t­ok ge­ne­ti­kai anya­ga. Ha az ily mó­d­on előá­l­lí­tott ter­mé­k­e­ket nem te­kint­jük GMO-knak, egy új in­no­vá­c­i­ós le­he­tő­s­ég nyí­l­ik meg a nö­v­ény­ne­me­sí­t­ők előtt - mond­ta Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus, a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe no­vem­ber 6-ai előa­dá­s­án a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­i­án.

Precíziós gén- és genomszerkesztés az élhetőbb világért – a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása

Hírek, 2017-12-19 12:50:30

Az MTA egyik leg­fon­to­sabb me­g­ál­l­a­pí­t­á­sa – össz­hang­ban az eu­ró­p­ai aka­dé­m­i­ák­kal –, hogy a ge­nom­s­zer­kesz­tés mint pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és alap­ve­tően kü­l­ön­böz­het a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott or­ga­niz­mu­sok (GMO) lét­re­ho­zá­s­á­t­ól.

Az írországi éhínséget okozó burgonyavész kórokozójának a modern technológia lesz a veszte

Hírek, 2017-12-09 16:07:04

Ra­gyo­gó si­ker a pusz­tí­tó bur­go­nya­vés­s­z­el szem­ben el­le­n­ál­l­ó­vá tett bur­go­nya – er­ről szá­m­ol­nak be a Norwich Re­se­arch Park ku­ta­tói, akik­nek mun­ká­j­át a BBSRC tá­m­o­gat­ja.

Olasz gazdálkodó magányos harca a földrészünket elárasztó babona ellen

Mark Lynas
Hírek, 2017-12-09 15:48:08

„Nem va­gyok po­li­ti­kus. Bol­dog va­gyok, hogy így cse­le­ked­tem, mert sze­re­tek gaz­dál­kod­ni. Sze­re­tem a gaz­da­sá­g­o­mat, és idős szü­l­e­im­re gon­do­lok, és ar­ra, mi­lyen ke­mé­nyen meg­dol­goz­tam azért, hogy ta­nul­has­sak és egye­te­met vé­g­ez­hes­sek. És ezek a dol­gok ad­nak er­köl­c­si fe­le­lős­s­é­g­et a küz­del­mem­hez. Mert úgy gon­do­lom, nem le­het, hogy ar­ro­gáns, tu­dat­lan em­be­rek irá­nyít­sák az él­e­t­ün­ket.”

Hófehér csiperke

Molnár Csaba - Magyar Nemzet
Hírek, 2017-11-30 10:48:26

A gén­s­zer­kesz­tés tech­no­ló­g­i­á­j­á­v­al már nem fu­tu­risz­ti­kus ál­om a macs­ka­jaj­men­tes vö­r­ös­bor és a szarv nél­kü­li te­hén

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés