Beszámoló

Balázs Ervin akadémikus - MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár
Hírek, 2012-12-03 11:40:34

Az „In­ter­na­ti­o­nal So­ci­ety of Bi­o­sa­fety Re­se­arch” (IS­BR), tu­do­má­nyos tár­s­a­ság szep­tem­ber 16-20 kö­z­ött tar­tot­ta im­má­r­on szo­ká­s­os ké­t­é­ve­n­te ese­dé­k­es szim­pó­z­i­u­mát Sa­int Lo­u­isban, ahol a vi­lág­hí­rű nö­v­ény­bio­ló­g­i­ai ku­ta­tói­n­té­z­et a Dan­forth Cen­ter és a szin­tén nem­zet­kö­z­i­leg jegy­zett Mis­so­u­ri-i Bo­ta­ni­kus Kert ta­lál­h­a­tó. A szim­pó­z­i­u­mon im­má­r­on több mint négy­s­zá­z­an vet­tek részt, s elő­s­z­ör nagy szám­ban a vi­lág fej­lő­dő or­s­zá­g­a­i­ból, ahol egy­re na­gyobb te­rü­l­e­t­e­ken ter­mesz­tik a GM nö­v­é­nye­ket, las­san meg­ha­lad­va az ipa­ri­lag fej­lett or­s­zá­g­ok ezen új tech­no­ló­g­i­á­v­al fej­lesz­tett faj­ták ter­mő­t­e­rü­l­e­t­ét. Ez­út­tal is a kon­fe­ren­ci­án a GM él­ő­l­é­nyek sza­bá­lyo­zá­s­á­v­al fog­lal­ko­zó sza­k­ér­t­ők, a tech­no­ló­g­i­át fej­lesz­tő ku­ta­tók, mér­nö­k­ök, a bi­o­i­par kép­vi­se­lői vet­tek részt előa­dá­s­a­ik­kal, posz­te­re­ik­kel.

Az EFSA nyilatkozata

EFSA Journal 2012; 10 (10): 2910
Hírek, 2012-10-31 13:55:21

Bí­r­á­l­at Sé­r­a­li­ni és mt­si. (2012) köz­le­mé­nyé­r­ől, amely­ben gli­fo­zát tar­tal­mú sze­rek és az NK603 GM ku­ko­ri­ca fel­hasz­ná­l­á­s­á­v­al rág­c­sá­l­ó­k­on vég­zett, kété­v­es ete­té­si vizs­gá­l­at­ról szá­m­ol­nak be, és amely 2012. szep­tem­ber 19-én je­lent meg elekt­ro­ni­kus for­má­b­an a Fo­od and Che­mi­cal To­xi­co­logy cí­mű fo­lyó­i­rat­ban.

Szakértők véleménye arról a közlésről, hogy a GM kukorica patkányoknál rákot okoz

Hírek, 2012-10-30 21:18:29

A Fo­od and Che­mi­cal To­xi­co­logy fo­lyó­i­rat­ban meg­je­lent, a GM her­bi­cid-to­le­ráns ku­ko­ri­ca és a Ro­un­dup her­bi­cid egés­z­ség­re­gya­ko­rolt ha­tá­s­át vizs­gá­ló to­xi­ko­ló­g­i­ai ta­nul­mány azt ál­lít­ja, hogy a la­bo­ra­tó­r­i­u­mi pat­ká­nyok­ban da­ga­na­tok kép­ződ­tek, és az ál­l­a­t­ok na­gyobb va­ló­s­z­í­nű­s­ég­gel pusz­tul­tak el idő előtt.

Az ál­lí­t­ás­s­al és ma­gá­v­al a ku­ta­tás­s­al kap­c­so­lat­ban ne­ves pro­fes­s­zo­rok fej­tik ki vé­l­e­mé­nyü­ket.

A Monsanto válasza a francia kutatók patkányokkal végzett vizsgálatára

Hírek, 2012-10-30 17:47:56

A hét ele­jén a Fo­od and Che­mi­cal To­xi­co­logy fo­lyó­i­rat­ban meg­je­lent egy fran­cia egye­te­mi ku­ta­tó­c­s­o­port cik­ke, amely azt ál­lít­ja, hogy egés­z­ség­ká­r­o­so­dást mu­tat­tak ki GM ku­ko­ri­cá­v­al táp­lált la­bo­ra­tó­r­i­u­mi pat­ká­nyok­ban. A mun­kát szá­m­os tu­dós ta­nul­má­nyoz­ta és vé­l­e­mé­nyez­te in­ter­ne­ten vagy nyom­ta­tás­ban kö­z­ölt hoz­zá­s­z­ó­l­ás­ban.
A Mon­san­to is ér­t­é­kel­te a ta­nul­mányt, és a cég ös­s­ze­fog­la­ló vé­l­e­mé­nyét a cikk­ben ol­vas­hat­ják.

Egy Roundup herbicid és egy genetikailag módosított Roundup-toleráns kukorica hosszú távú toxicitása

Gilles-Eric Séralini, Emilie Clair, Robin Mesnage, Steeve Gress, Nicolas Defarge, Manuela Malatesta, Didier Hennequin, Joël Spiroux de Vendômois
Hírek, 2012-10-30 17:32:32

Se­ra­li­ni és mt­sai egy Ro­un­dup-ke­ze­lés nél­kül vagy Ro­un­dup her­bi­cid­del ke­zel­ve ter­mesz­tett, ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott Ro­un­dup to­le­ráns ku­ko­ri­ca (az él­e­l­em le­g­a­lább 11%-a), va­la­mint az egy­ma­gá­b­an al­kal­ma­zott Ro­un­dup (le­g­a­lább 0,1 ppb víz­ben) egés­z­ség­re gya­ko­rolt ha­tá­s­át vizs­gál­ták 2 év­en át pat­ká­nyok­ban.

Az új nemesítési módszerekről - innovatív és változatos európai mezőgazdaság biztosítása

Hírek, 2012-10-23 20:14:15

Az EU me­ző­gaz­da­sá­g­á­n­ak hoz­zá­j­á­r­u­lá­sa lét­fon­tos­sá­gú sze­re­pet ját­s­zik Eu­ró­p­á­b­an a tu­dá­s­a­la­pú bi­o­gaz­da­ság ép­í­t­é­s­é­b­en, az él­el­mi­s­zer-biz­ton­ság és – biz­ton­sá­g­os­ság prob­lé­m­ái­nak meg­ol­dá­s­á­b­an, az­ég­haj­lat­vál­to­zás ha­tá­s­a­i­nak eny­hí­t­é­s­é­b­en és a fog­lal­koz­ta­tott­ság­meg­őr­zé­s­é­b­en. Mi­köz­ben a vi­lág él­el­mi­s­zer­i­gé­nye emel­ke­dik és az él­el­mi­s­zer ter­me­lés fo­ko­zó­dó ne­hé­z­sé­g­ek­kel ta­lál­ja ma­gát szem­be­naz ég­haj­lat­vál­to­zás és a pi­a­cok in­ga­tag­sá­ga mi­att, most fon­to­sabb, mint va­la­ha, hogy az EU fenn­tart­sa me­ző­gaz­da­sá­gi te­vé­k­eny­sé­g­ét és an­nak ver­seny­ké­p­es­sé­g­ét.

Az Európai Bíróság megerősíti a GM növények termesztéséhez való jogot

Hírek, 2012-10-17 20:40:20

Az Eu­ró­p­ai Bí­r­ó­s­ág dön­té­se tisz­táz­ta az EU ta­g­ál­l­a­m­ok­ban tör­t­é­nő GM-nö­v­ény­ter­mesz­tés­re vo­nat­ko­zó jo­gi kö­v­e­t­el­mé­nye­ket. A dön­tés hát­t­e­ré­b­en fő­k­ént gaz­da­sá­gi szem­pon­tok sze­re­pel­nek. Olas­z­or­s­zág­ban a GM ku­ko­ri­ca ter­mesz­tés­be vo­ná­sa vár­ha­tóan 40,6 mil­lió eu­ró­r­ól 108,2 mil­lió eu­ró­ra nö­v­e­li a ku­ko­ri­ca­ter­me­lést, a kár­t­e­vők­kel va­ló fer­tő­z­ött­ség és az azok okoz­ta kár szint­jé­t­ől füg­gően.

Az EU GMO-politikája, a fenntartható mezőgazdaság és a közfinanszírozású kutatás

Tájékoztató
Hírek, 2012-10-07 20:57:03

Ezt a tá­j­é­k­oz­ta­tót az ál­l­a­mi szek­tor­ban te­vé­k­eny­ke­dő, bio­tech­no­ló­g­i­ai ku­ta­tá­s­ok­kal fog­lal­ko­zó tu­dó­s­ok ké­s­z­í­tet­ték, va­la­mint olyan gaz­dál­ko­dói szer­ve­ze­tek, ame­lyek ki­áll­nak amel­lett, hogy a gaz­dál­ko­dók sza­ba­don ter­meszt­hes­sék a szük­ség­le­te­ik­nek leg­job­ban meg­fe­le­lő ha­s­zon­nö­v­é­nye­ket,be­le­ért­ve az olyan ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott (GM) nö­v­é­nye­ket is, ame­lyek ter­mesz­té­s­ét az Eu­ró­p­ai Unió sza­bá­lyo­zó rend­s­ze­re jó­v­á­h­agy­ta.

Az EU-tudós szerint a GM növények "nem ártalamasak"

Farminguk.com
Hírek, 2012-09-27 18:07:14

„Amit most te­s­zünk, az ha­tá­r­oz­za meg, mi fog tör­t­én­ni 2050-ben. Nö­v­el­nünk kell a ha­s­zon­nö­v­é­nyek ho­za­mát és csök­ken­te­nünk kell a be­ta­ka­rí­t­ás előt­ti vesz­te­sé­g­e­ket. Ke­ve­sebb vegy­s­zert és vi­zet kell hasz­nál­nunk a me­ző­gaz­da­ság­ban. Ezt el kell ér­nünk és el is fog­juk ér­ni, de nyi­tot­tab­ban kell gon­dol­kod­nunk ar­ról, ho­gyan ér­jük el.”

ISAAA Sajtóközlemény

Hírek, 2012-09-26 17:05:49

Dr. Ja­mes sze­rint az egye­sült ál­l­a­m­ok­be­li far­me­rek to­vább­ra is pél­da nél­kül ál­ló bi­zal­mat ta­nú­s­í­t­a­nak a bio­tech­no­ló­g­i­ai mód­s­ze­rek­kel mó­d­o­sí­tott GM nö­v­é­nyek iránt. Az US­DA 2012. jú­ni­u­si ve­tés­te­rü­l­et-je­len­té­se azt mu­tat­ja, hogy az Egye­sült Ál­l­a­m­ok­ban 1996-ban el­ső­k­ént ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ba ho­zott há­r­om leg­na­gyobb ve­tés­te­rü­l­e­tű GM nö­v­ény (ku­ko­ri­ca, szó­ja és gya­pot) ese­té­b­en a je­len­le­gi tech­no­ló­g­ia majd­nem tel­jes, vagy tel­jes op­ti­ma­li­zá­c­ó­ja meg­tör­t­ént.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés