Áltudomány akadályozza a környezetbarát mezőgazdaság és erdőgazdálkodás elterjedését

Dagens Nyheter, 2011. oktober 1.
Hírek, 2011-01-13 07:36:03

A gén­tech­no­ló­g­ia te­rü­l­e­t­é­re vo­nat­ko­zó eu­ró­p­ai tör­v­é­nyi anyag an­nyi­ra szűk lá­t­ó­k­ö­rű, hogy aka­dá­lyoz­za a köz­pén­z­ek­ből fi­nan­s­zí­r­o­zott nö­v­ény­ku­ta­tás ered­mé­nye­i­nek át­ü­l­t­e­té­s­ét a gya­kor­lat­ba. Mi, az alu­l­í­r­ott 41 tu­dós, akik a Svéd Ku­ta­tá­si Alap­tól tá­m­o­ga­tást kap­tunk nö­v­é­nyi alap­ku­ta­tás­ra, ar­ra bíz­tat­juk a po­li­ti­ku­so­kat és a kör­nye­zet­vé­d­ő­k­et, hogy te­gyék meg a meg­fe­le­lő lé­p­é­s­e­k­et és vi­gyék ke­resz­tül az ide­vá­gó tör­v­é­nyek mó­d­o­sí­t­á­s­át, hogy le­gyen mód az ös­s­zes meg­s­zer­zett tu­dás fel­hasz­ná­l­á­s­á­ra a fenn­tart­ha­tó me­ző­gaz­da­sá­gi és er­dő­gaz­da­sá­gi ipar ki­fej­lesz­té­s­é­h­ez.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés