A GM növények biztonságossága

Alessandro Nicolia és mtsai
Hírek, 2013-10-23 20:40:53

A GM-növények biztonsá-gossága alkalmazásuk szempontjából döntő fontosságú, és intenzív kutatás tárgyát képezi, amit a nyilvános vitában gyakran figyelmen kívül hagynak. Jelen cikk szerzői olyan eredeti kutatási közleményeket, áttekintéseket, a témára vonatkozó véleményeket és jelentéseket válogattak össze, amelyek a GM-növényekkel foglalkozó vita minden fontos problémáját érintik. Céljuk, hogy megragadják a GM-növények világszerte széles körű elterjedésének és termesztésének kezdete óta kialakult tudományos konszenzust.

Az eredeti cikk megtekinthető:: Informa Healthcare - Critical Reviews in Biotechnology

Állásfoglalás a GMO-k mellett

Alberts és mtsai
Hírek, 2013-10-18 18:21:25

2013. au­gusz­tus 8-án a Fü­l­öp-szi­ge­te­ken van­dá­l­ok pusz­tí­tot­ták el egy arany­rizst ne­ve­lő sza­bad­föl­di kí­sér­l­et par­cel­láit. A Nem­zet­kö­zi Rizs­ku­ta­tó In­té­z­et (IR­RI) szá­m­á­ra kí­sér­l­e­te­ket vég­ző Fü­l­öp-szi­ge­te­ki me­ző­gaz­da­sá­gi mi­nisz­té­r­i­um és a Fü­l­öp-szi­ge­te­ki Rizs­ku­ta­tó In­té­z­et (Phil­Ri­ce) sze­mély­ze­te és tiszt­vi­se­lői gyűl­tek itt ös­s­ze bé­k­és meg­be­szé­l­és­re. Vá­r­at­la­nul tör­t­ek rá­j­uk a til­ta­ko­zók, le­küz­döt­t­ék a ren­d­őr­sé­g­et és a fa­lu­si biz­ton­sá­gi erő­k­et, és le­ta­pos­ták a rizst. A pusz­tí­t­ást, ame­lyet far­mer­lá­z­a­dás­nak tün­tet­tek fel, va­ló­j­á­b­an az éj­s­za­ka bu­s­zok­kal oda­fu­va­ro­zott til­ta­ko­zók vit­ték vég­h­ez.

A növényi biotechnológia kihívásai és a társadalom kapcsolata

Somogyi Norbert mezőgazdasági attasé és Szántó Szilvia TéT-attasé
Hírek, 2013-10-10 21:50:47

Ok­tó­b­er el­se­jén tar­tot­ták Pá­r­izs­ban a ma­ga mö­g­ött szá­m­os ne­ves köz­é­l­e­ti és tu­do­má­nyos sze­mély tá­m­o­ga­tá­s­át tu­dó AFBV (a GMO-kí­sér­l­e­te­ket pár­t­o­ló Fran­cia Nö­v­ény-bio­tech­no­ló­g­i­ai Egye­sü­l­et) és a fran­cia gaz­dál­ko­dók tár­s­a­sá­ga (So­ci­é­té des Ag­ri­cul­te­urs de Fran­ce, SAF, ala­pít­va 1867-ben, po­li­ti­ka­men­tes, ki­fe­je­zet­ten a „tisz­ta gon­dol­ko­dás­ra” lét­re­jött szak­mai szer­ve­zet) szer­ve­zé­s­é­b­en az AFBV har­ma­dik tu­do­má­nyos kol­lok­vi­u­mát. En­nek té­m­á­ja a nö­v­é­nyi bio­tech­no­ló­g­ia ki­hí­v­á­s­ai és a tár­s­a­da­lom kap­c­so­la­tá­n­ak vizs­gá­l­a­ta volt, az ese­mény el­ső fe­le in­kább tör­t­é­n­e­ti vis­s­za­te­kin­tés­ből volt ér­d­e­k­es, míg a má­s­o­dik rész előa­dói sok­kal in­kább a mai gya­kor­la­tot ele­mez­ték és a le­het­sé­ges pers­pek­tí­v­á­k­at igye­kez­tek vá­z­ol­ni.

Az eredeti cikk megtekinthető:: Magyarország Nagykövetsége, Párizs

A GM-hisztéria gazdasági hatása az EU élelmiszerpiacára

Popp József, Pető Károly, Magda Róbert, Zoltán Lakner
Hírek, 2013-10-03 09:04:05

A GM-vi­ta túl gyak­ran „egyik vagy má­s­ik tech­no­ló­g­ia” al­kal­ma­zá­s­á­r­ól be­s­zél, ahe­lyett, hogy fe­l­is­mer­né: az él­el­mi­s­zer-biz­ton­ság az ös­s­zes ren­del­ke­zés­re ál­ló, leg­jobb meg­kö­z­e­lí­t­és kom­bi­ná­l­á­s­á­b­an rej­lik. A le­he­tő leg­több biz­ton­sá­g­os esz­köz­nek kell a gaz­dál­ko­dók ren­del­ke­zé­s­é­re áll­nia, és szük­ség van ar­ra, hogy sza­ba­don ki­vá­l­aszt­has­sák, me­lyik il­lesz­ke­dik a leg­job­ban az ál­ta­luk vá­l­asz­tott meg­kö­z­e­lí­t­és­hez.

Európának újra kell gondolnia a GM növényekre vonatkozó álláspontját

Brian Heap, az EASAC elnöke
Hírek, 2013-09-13 22:41:52

Az Eu­ró­p­ai Unió (EU) ta­g­ál­l­a­mai vesz­tés­re áll­nak ab­ban a nem­zet­kö­zi ver­seny­ben, amely­nek cél­ja mi­nél több él­el­mi­s­zert ter­mel­ni a ren­del­ke­zés­re ál­ló egy­re ke­ve­sebb ter­mő­föl­d­ön. En­nek ko­moly és sür­ge­tő kö­v­et­kez­mé­nyei van­nak az EU tu­do­má­nyos alap­ja­i­ra és a kör­nye­zet­re, va­la­mint az egyes ta­g­or­s­zá­g­ok­ban az él­el­mi­s­zer-biz­ton­ság­ra, a fog­lal­koz­ta­tott­ság­ra és a gaz­da­sá­gi nö­v­e­ke­dés­re néz­ve. A lé­nye­get ös­s­ze­fog­lal­va ar­ról van szó, mi­lyen las­sú és mi­lyen költ­sé­ges az EU-ban a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott szer­ve­ze­tek sza­bá­lyo­zá­sa.

Az EU GMO-engedélyezési rendszerének hibái - okok, hatások, megoldások

EuropaBio
Hírek, 2013-08-23 21:16:11

Az EU GMO-en­ge­dé­lye­zé­si rend­s­ze­ré­n­ek le­las­su­lá­sa és a glo­bá­l­is ke­res­ke­del­mi és me­ző­gaz­da­sá­gi tren­dek együt­te­sen egy­re job­ban gá­t­ol­ják és egy­re költ­sé­ge­seb­bé te­s­zik a fő ár­uk­nak az EU or­s­zá­g­a­i­ba irá­nyu­ló ke­res­ke­del­mi for­gal­mát. En­nek el­ső meg­fi­gyel­he­tő kö­v­et­kez­mé­nye az, hogy a fő ár­uk ke­res­ke­del­me más pi­a­cok­ra te­vő­d­ik át, pél­dául Áz­s­i­á­ba, ahol a ke­res­let nö­v­ek­vő­ben van. Ha az EU nem nor­ma­li­zál­ja a biz­ton­sá­go­san fel­hasz­nál­h­a­tó GM-nö­v­é­nyek­ből ké­s­z­ült ter­mé­k­ek en­ge­dé­lye­zé­s­é­n­ek rend­s­ze­rét és nem szün­te­ti meg az en­ge­dé­lye­zé­si fo­lya­mat el­ma­ra­dá­s­át, a jö­v­ő­ben to­váb­bi akut ke­res­ke­del­mi fenn­a­ka­dá­s­ok vár­ha­tók.

Cameron most* támogatja a genetikailag módosított növények használatát, hogy bizonyítsa: az angolok tudománypártiak

Daniel Martin
Hírek, 2013-07-24 17:02:31
 • A mi­nisz­ter­el­nök 180 fo­kos for­du­la­tot tesz a GM él­el­mi­s­ze­rek kér­d­é­s­é­b­en, a vi­lág él­el­me­zé­se ér­d­e­ké­b­en
 • A kor­mány az új GM nö­v­é­nyek­re vo­nat­ko­zó EU-sza­bá­lyo­zás kön­nyí­t­é­s­é­re hív fel
 • A fo­gyasz­tók több­sé­ge azon­ban töb­b­et akar tud­ni a GM nö­v­é­nyek ha­tá­s­a­i­ról
 • Az üz­l­e­tek­ben kap­ha­tó hús, tej és to­jás nagy­részt GM ta­kar­mán­nyal táp­lált ál­l­a­t­ok­tól szár­ma­zik

Carman és mtsi. (2013) új GMO etetési vizsgálatának következtetései nem megbízhatók

Hírek, 2013-07-24 16:46:19

Az él­el­mi­s­zer-biz­ton­ság min­den fo­gyasz­tó alap­ve­tő jo­ga, és a biz­to­sí­t­á­s­á­ra irá­nyu­ló min­den kez­de­mé­nye­zést tá­m­o­gat­ni kell. A VIB egyi­ke azok­nak a ku­ta­tói­n­té­z­e­t­ek­nek, ame­lyek ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nye­ken alap­ku­ta­tást vé­g­ez­nek. En­nek so­rán a VIB ku­ta­tói időn­ként olyan fel­fe­de­zé­s­e­k­et is tesz­nek, ame­lyek fel­hasz­nál­h­a­tók a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott ha­s­zon­nö­v­é­nyek fej­lesz­té­s­é­b­en. Ezért a VIB a tu­do­mány és a tár­s­a­da­lom irán­ti kö­t­e­les­sé­g­é­n­ek te­kin­ti, hogy fi­gye­lem­mel kí­sér­je a GMO-knak az em­be­ri egés­z­ség­re gya­ko­rolt eset­le­ges ha­tá­s­a­i­ra vo­nat­ko­zó új in­for­má­c­i­ó­k­at.

Növényi biotechnológia a közelgő USA-EU kereskedelmi tárgyalásokon

Hírek, 2013-07-18 20:40:23

Az USA és az EU megbízottai jelenleg véglegesítik a július elején kezdődő Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (TTIP) tárgyalásainak témáit. Az egyik legfontosabb téma minden bizonnyal a GM-növények témája lesz. A Trends in Plant Science júniusi számában spanyol és brit szerzők tollából megjelenő, „Paradoxical EU Agricultural Policies on Genetically Engineered Crops” (Az EU GM-növényekre vonatkozó paradox mezőgazdasági politikája) című összefoglaló cikk kisebbségi véleményt képvisel az EU GMO-politikájára vonatkozólag.

Génnemesített rizs a vörösborra jellemző kedvező élettani hatásokkal

Prof. Dudits Dénes, MTA SZBK
Hírek, 2013-06-15 12:57:18

A gén­n­e­me­sí­tett nö­v­é­nyek kö­r­ü­li vi­ták fur­c­sa el­lent­mon­dá­s­os­sá­ga, hogy szin­te ki­zá­r­ó­l­ag csak az egés­z­sé­g­et ve­s­zé­lyez­te­tő koc­ká­z­a­to­kat suly­kol­ják az em­be­rek­be. Tör­t­é­n­ik min­d­ez an­nak el­le­né­re, hogy alig­ha van olyan él­el­mi­s­zer­ter­mék, amit olyan rész­le­te­sen és sok­ol­da­lúan vizs­gál­tak vol­na, mint a GM nö­v­é­nyek­ből szár­ma­zó­k­at. Csak az Eu­ró­p­ai Uni­ó­b­an 500 füg­g­et­len ku­ta­tó­c­s­o­port 300 mil­lió eu­rót ka­pott a koc­ká­z­a­tok ta­nul­má­nyo­zá­s­á­ra.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés