Törvény а Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról

Hírek, 2014-02-17 22:54:30

A bün­te­tő tör­v­ény­könyv (Btk.) mó­d­o­sí­t­á­s­át ja­va­sol­ja a Bu­dai Gyu­la. A ja­vas­lat ér­t­el­mé­b­en az en­ge­dély nél­kül vég­zett gén­tech­no­ló­g­i­ai te­vé­k­eny­sé­g­ek akár két év­ig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­s­el is bün­tet­he­tők len­né­n­ek. Amen­nyi­ben a tör­v­ény­ja­vas­la­tot el­fo­gad­ják, a le­g­a­lap­ve­tőbb ku­ta­tá­s­o­kat is el­le­he­tet­le­ní­tik ve­le az or­s­zág­ban, mi­nek so­rán ki­c­si or­s­zá­g­unk már nem csak ke­re­set­ben, ha­nem a tu­do­má­nyos él­et te­kin­te­té­b­en is le­ma­rad­hat a "nyu­gat­hoz" ké­p­est.

Autodafék felé

Palugyai István
Hírek, 2014-02-11 14:24:19

Szo­rul a hu­rok a „sö­t­ét­ben buj­ká­ló” tu­dó­s­ok nya­ka kö­r­ül. Le­g­a­láb­bis azok resz­ket­het­nek, akik sze­ren­c­sét­len­sé­g­ük­re még hisz­nek az alap­tör­v­ény­ben, amely sze­rint „Ma­gya­r­or­s­zág biz­to­sít­ja a tu­do­má­nyos ku­ta­tás sza­bad­sá­gát”, va­la­mint, hogy „a tu­do­má­nyos igaz­ság kér­d­é­s­é­b­en az ál­l­am nem jo­go­sult dön­t­e­ni, tu­do­má­nyos ku­ta­tá­s­ok ér­t­é­k­e­l­é­s­é­re ki­zá­r­ó­l­ag a tu­do­mány mű­v­e­lői jo­go­sul­tak”.

"Nem várhatunk húsz vagy harminc évig"

Gautam Naik
Hírek, 2014-01-11 20:57:34

Ga­u­tam Na­ik in­ter­jú­ja Dr. Marc van Mon­ta­gu bel­ga ge­ne­ti­kus­sal, aki kor­s­zak­al­ko­tó ku­ta­tá­si ered­mé­nye­ket ért el an­nak meg­ol­dá­s­á­v­al, ho­gyan le­het egy nö­v­é­nye­ken élős­kö­dő bak­té­r­i­um fel­hasz­ná­l­á­s­á­v­al más szer­ve­ze­tek­ből szár­ma­zó gé­n­e­k­et be­ül­t­et­ni nö­v­é­nyi sej­tek­be.

A pápa áldását adta az "aranyrizsre": "Most már áldott!"

Jürgen Langenbach
Hírek, 2013-12-16 15:32:08

Már 1999 óta lé­t­e­zik egy olyan gén­ma­ni­pu­lált rizs, amely még a meg­va­ku­lást is meg­aka­dá­lyoz­hat­ná a har­ma­dik vi­lág or­s­zá­g­a­i­ban. A föl­d­ek­re ugyan még nem ju­tott be­lő­le: túl erős az el­len­s­zél a gén­ma­ni­pu­lá­c­i­ó­v­al kap­c­so­lat­ban. A nem­zet­kö­zi ku­ta­tás most ez­zel kí­v­án szem­be­men­ni. És még a pá­p­á­n­ak is ked­vé­re va­ló ez a rizs.

A bizonyítékok elégtelenségére hivatkozva visszahívta a közreadó azt a tavalyi közleményt, amely a GM-kukorica rákkeltő hatását sugalmazta

Hírek, 2013-12-15 16:37:15

A tu­dós­t­ár­s­a­da­lom és az él­el­mi­s­zer-biz­ton­sá­gi ha­tó­s­á­g­ok fe­lől ér­ke­ző egy­ön­t­e­tű nyo­más­nak en­ged­ve a Fo­od and Che­mi­cal To­xi­co­logy cí­mű fo­lyói­rat vé­g­ül be­vál­tot­ta fe­nye­ge­té­s­ét, és no­vem­ber 28-án vis­s­za­von­ta a 2012-es pub­li­ká­l­á­sa vi­ták ke­reszt­tü­z­é­b­en ál­ló köz­le­ményt, mely­nek szer­zői azt ál­lí­tot­ták, hogy a gén­mó­d­o­sí­tott (GM) ku­ko­ri­ca sú­lyos be­teg­sé­g­et okoz a ve­le ete­tett pat­ká­nyok­ban.

Ukrajna engedélyezni készül a GM növények termesztését

Hírek, 2013-12-13 03:47:55

Le­het, hogy Uk­raj­na ha­ma­ro­san csat­la­ko­zik a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nye­ket en­ge­dé­lye­ző eu­ró­p­ai or­s­zá­g­ok cso­port­já­h­oz, egy új, a GM-szó­ja és -ku­ko­ri­ca ter­mesz­té­s­é­n­ek és for­gal­ma­zá­s­á­n­ak en­ge­dé­lye­zé­s­ét szor­gal­ma­zó kor­mány­ja­vas­lat nyo­mán.

Az organikus mezőgazdaság mítosza

Henry I. Miller
Hírek, 2013-12-12 19:07:32

Az or­ga­ni­kus ter­mé­k­ek – az él­el­mi­s­ze­rek­től a bőrá­p­o­ló cso­da­s­ze­re­ken át a ci­ga­ret­táig – rend­kí­v­ül di­va­to­sak; az or­ga­ni­kus él­el­mi­s­ze­rek glo­bá­l­is pi­a­ca egy­ma­gá­b­an éven­te több mint 60 mil­li­árd USA dol­lár­ra be­c­sül­he­tő. Az Eu­ró­p­ai Bi­zott­ság lát­ha­tóan egy vé­l­e­mé­nyen van az or­ga­ni­kus dol­gok iránt el­kö­t­e­le­zet­tek­kel, akik­nek az a hi­va­ta­los vé­l­e­mé­nye az or­ga­ni­kus gaz­dál­ko­dás­ról és az ilyen él­el­mi­s­ze­rek­ről, hogy „ami jót tesz a ter­mé­s­z­et­nek, az jót tesz az em­ber­nek”. Ám e két ál­lí­t­ás kö­z­ül egyik­re sincs meg­győ­ző bi­zo­nyí­t­ék.

Az EU előkészületei egy új GM kukorica engedélyezésére

Hírek, 2013-12-12 18:56:45

BRÜS­S­Z­EL, ok­tó­b­er 31. – Az Eu­ró­p­ai Unió több mint egy év­ti­ze­de elő­s­z­ör ar­ra ké­s­z­ül, hogy en­ge­dé­lyez­ze egy új tí­p­u­sú, ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott ku­ko­ri­ca ter­mesz­té­s­ét – ez áll egy EU-tiszt­ség­vi­se­lő ja­vas­lat­ter­vez­té­b­en, amely­be a Re­u­ters be­te­kin­tést nyert. A ja­vas­lat az­u­tán ké­s­z­ült, hogy Eu­ró­pa má­s­o­dik leg­ma­ga­sabb szin­tű bí­r­ó­s­á­ga az Eu­ró­p­ai Bi­zott­sá­g­ot hi­báz­tat­ta a Du­Pont és a Dow Che­mi­cal ál­tal kö­z­ö­s­en ki­fej­lesz­tett, ro­var­re­zisz­tens ku­ko­ri­ca en­ge­dé­lye­zé­si el­já­r­á­s­á­n­ak el­hú­z­ó­d­á­s­áé­rt.

A KAP, a Farm Bill és az EU-s szabadkereskedelmi tárgyalások a francia kukorica-termelők szemszögéből

Somogyi Norbert mezőgazdasági attasé
Hírek, 2013-12-09 17:17:42

A kukorica- és ciroktermelők idei országos kongresszusán a szokottnál is intenzívebb és tartalmasabb programmal szembesültek a résztvevők, aminek magyarázata az agrárpolitikai és szakmai aktualitások egybeesésével magyarázható.

A GM növények biztonságossága

Alessandro Nicolia és mtsai
Hírek, 2013-10-23 20:40:53

A GM-növények biztonsá-gossága alkalmazásuk szempontjából döntő fontosságú, és intenzív kutatás tárgyát képezi, amit a nyilvános vitában gyakran figyelmen kívül hagynak. Jelen cikk szerzői olyan eredeti kutatási közleményeket, áttekintéseket, a témára vonatkozó véleményeket és jelentéseket válogattak össze, amelyek a GM-növényekkel foglalkozó vita minden fontos problémáját érintik. Céljuk, hogy megragadják a GM-növények világszerte széles körű elterjedésének és termesztésének kezdete óta kialakult tudományos konszenzust.

Az eredeti cikk megtekinthető:: Informa Healthcare - Critical Reviews in Biotechnology

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés