A GMO-k iránti bizalmatlanság lélektana

Maria Konnikova
Hírek, 2014-03-06 07:56:03

A ps­zi­c­ho­ló­g­u­sok már ré­g­ó­ta meg­fi­gyel­ték, hogy a ter­mé­s­z­e­t­es­nek és a ter­mé­s­z­e­t­e­l­le­nes­nek tar­tott dol­gok nem vá­l­aszt­ha­tók el él­e­sen egy­más­tól. Ahogy Ro­bert Stern­berg ps­zi­c­ho­ló­g­us ír­ta 1982-ben, az ter­mé­s­z­e­t­es, amit is­me­rős­nek ta­lá­l­unk, az pe­dig, amit ter­mé­s­z­e­t­e­l­le­nes­nek gon­do­lunk, ál­ta­lá­b­an új­abb ke­le­tű, ami azt je­len­ti, hogy a meg­ér­t­é­s­é­h­ez na­gyobb szel­le­mi erő­fe­s­zí­t­és szük­sé­ges. A ter­mé­s­z­e­t­e­set alap­ve­tően po­zi­tív­nak lát­juk; a ter­mé­s­z­e­t­e­l­le­ne­set nem. És na­gyon ter­mé­s­z­e­t­e­l­le­nes­nek tar­tunk min­dent, ami em­be­ri ma­ni­pu­lá­c­i­ó­v­al jár, pél­dául a GMO-kat, még ak­kor is, ha az él­el­mi­s­ze­r­üz­l­e­tek pol­ca­in már ott so­ra­koz­nak a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott él­el­mi­s­ze­rek.

Akár felkészült rá, akár nem, Oroszország eltökélte, hogy engedélyezi a GM-növényeket

Eugene Gerden
Hírek, 2014-03-05 14:37:51

Oros­z­or­s­zág­ban hi­va­ta­lo­san 2014. jú­l­i­us 1-től kezd­ve lesz sza­bad GM-nö­v­é­nye­ket ter­mesz­te­ni. Ele­in­te csak né­hány GM-nö­v­ény ke­res­ke­del­mi cé­lú ter­mesz­té­se kap zöld utat, ám az év má­s­o­dik fe­lé­b­en sok­kal több faj­tá­ra is ki­ter­jesz­tik az en­ge­délyt. Az orosz me­ző­gaz­da­sá­gi mi­nisz­té­r­i­um úgy nyi­lat­ko­zott, hogy az Eu­ró­p­ai Unió pél­dá­j­át kö­v­e­ti, és csak az EU-ban is jó­v­á­h­a­gyott GM-nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­ét en­ge­dé­lye­zi.

A GM-növényekkel kapcsolatos tíz legfontosabb tény 2013-ban

James Clives
Hírek, 2014-02-27 19:58:00

James Clives, az ISAAA alapítója és emeritus elnöke 10 pontban szedte össze a kereskedelmi forgalomban lévő GM-növények 2013-as évét. Tudta Ön, hogy már 18. éve kapható GM-növény?

Az EU és Kína együttműködik az élelmiszer-tudományi, mezőgazdasági és biotechnológiai kutatás területén

Hírek, 2014-02-27 19:42:35

A szán­dék­nyi­lat­ko­zat egyen­ge­ti majd an­nak a me­rész hos­s­zú­t­á­vú stra­té­g­i­ai part­ner­ség­n­ek az út­ját, amely az EU és Kí­na kö­z­ött ré­g­ó­ta fen­n­ál­ló ku­ta­tá­si és in­no­vá­c­i­ós együtt­mű­kö­d­és­re ép­ül, a tu­do­má­nyos és mű­s­za­ki együtt­mű­kö­d­é­si me­g­ál­l­a­po­dás át­fo­gó ke­re­té­b­en.

Sajtóközlemény

ISAAA
Hírek, 2014-02-25 14:38:57

A Biotechnológiai Alkalmazások Nemzetközi Szolgálata (ISAAA) ma jelentést tett közzé, amely szerint 2013-ban 27 országban több mint 18 millió gazdálkodó termesztett genetikailag módosított (GM) növényeket, ami az jelenti, hogy a GM-növények globális vetésterülete ötmillió hektárral, azaz három százalékkal növekedett. 2013 egyúttal a szárazságtűrő GM-kukorica legelső kereskedelmi célú, egyesült államokbeli vetésének az éve.

A jövő vetése

Balázs Ervin akadémikus
Hírek, 2014-02-22 00:00:29

Az eu­ró­p­ai nem­ze­ti aka­dé­m­i­ák 2001-ben Tu­do­má­nyos Ta­ná­c­s­ot ala­pí­tot­tak az­zal a cél­lal, hogy a tár­s­a­dal­ma­kat érin­tő kér­d­é­s­ek­ben a tes­tü­l­et elő­s­e­gít­se a me­g­a­la­po­zott tu­do­má­nyos szem­pon­tok ér­v­é­nye­sü­l­é­s­ét - az uni­ós dön­tés­ho­za­ta­li fo­lya­ma­tok­ban. E cél el­é­r­é­s­é­h­ez az EA­SAC, el­nö­ke 2013 de­cem­be­ré­t­ől Jos van der Meer, az él­et­tu­do­má­nyok, az ener­ge­ti­ka és a kör­nye­zet­tu­do­má­nyok té­m­a­kö­r­é­b­en ké­s­z­ít ta­nul­má­nyo­kat, aján­lá­s­o­kat a dön­tés­ho­zók és az ér­d­ek­lő­d­ők szá­m­á­ra.

Törvény а Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról

Hírek, 2014-02-17 22:54:30

A bün­te­tő tör­v­ény­könyv (Btk.) mó­d­o­sí­t­á­s­át ja­va­sol­ja a Bu­dai Gyu­la. A ja­vas­lat ér­t­el­mé­b­en az en­ge­dély nél­kül vég­zett gén­tech­no­ló­g­i­ai te­vé­k­eny­sé­g­ek akár két év­ig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­s­el is bün­tet­he­tők len­né­n­ek. Amen­nyi­ben a tör­v­ény­ja­vas­la­tot el­fo­gad­ják, a le­g­a­lap­ve­tőbb ku­ta­tá­s­o­kat is el­le­he­tet­le­ní­tik ve­le az or­s­zág­ban, mi­nek so­rán ki­c­si or­s­zá­g­unk már nem csak ke­re­set­ben, ha­nem a tu­do­má­nyos él­et te­kin­te­té­b­en is le­ma­rad­hat a "nyu­gat­hoz" ké­p­est.

Autodafék felé

Palugyai István
Hírek, 2014-02-11 14:24:19

Szo­rul a hu­rok a „sö­t­ét­ben buj­ká­ló” tu­dó­s­ok nya­ka kö­r­ül. Le­g­a­láb­bis azok resz­ket­het­nek, akik sze­ren­c­sét­len­sé­g­ük­re még hisz­nek az alap­tör­v­ény­ben, amely sze­rint „Ma­gya­r­or­s­zág biz­to­sít­ja a tu­do­má­nyos ku­ta­tás sza­bad­sá­gát”, va­la­mint, hogy „a tu­do­má­nyos igaz­ság kér­d­é­s­é­b­en az ál­l­am nem jo­go­sult dön­t­e­ni, tu­do­má­nyos ku­ta­tá­s­ok ér­t­é­k­e­l­é­s­é­re ki­zá­r­ó­l­ag a tu­do­mány mű­v­e­lői jo­go­sul­tak”.

"Nem várhatunk húsz vagy harminc évig"

Gautam Naik
Hírek, 2014-01-11 20:57:34

Ga­u­tam Na­ik in­ter­jú­ja Dr. Marc van Mon­ta­gu bel­ga ge­ne­ti­kus­sal, aki kor­s­zak­al­ko­tó ku­ta­tá­si ered­mé­nye­ket ért el an­nak meg­ol­dá­s­á­v­al, ho­gyan le­het egy nö­v­é­nye­ken élős­kö­dő bak­té­r­i­um fel­hasz­ná­l­á­s­á­v­al más szer­ve­ze­tek­ből szár­ma­zó gé­n­e­k­et be­ül­t­et­ni nö­v­é­nyi sej­tek­be.

A pápa áldását adta az "aranyrizsre": "Most már áldott!"

Jürgen Langenbach
Hírek, 2013-12-16 15:32:08

Már 1999 óta lé­t­e­zik egy olyan gén­ma­ni­pu­lált rizs, amely még a meg­va­ku­lást is meg­aka­dá­lyoz­hat­ná a har­ma­dik vi­lág or­s­zá­g­a­i­ban. A föl­d­ek­re ugyan még nem ju­tott be­lő­le: túl erős az el­len­s­zél a gén­ma­ni­pu­lá­c­i­ó­v­al kap­c­so­lat­ban. A nem­zet­kö­zi ku­ta­tás most ez­zel kí­v­án szem­be­men­ni. És még a pá­p­á­n­ak is ked­vé­re va­ló ez a rizs.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés