A GM növények termesztése továbbra is hasznot hoz a gazdáknak és hasznára válik a környezetnek

PG Economics Limited
Hírek, 2014-06-21 23:05:41

A nö­v­é­nyi bio­tech­no­ló­g­ia to­vább­ra is fon­tos kör­nye­zet­vé­d­el­mi elő­nyök­kel jár, és le­he­tő­vé te­s­zi a gaz­dák szá­m­á­ra, hogy ke­ve­sebb erő­f­or­rás fel­hasz­ná­l­á­s­á­v­al töb­b­et ter­mel­je­nek. A ha­s­zon na­gyobb ré­s­ze a fej­lő­dő or­s­zá­g­ok­ban je­le­nik meg.

A jövő

részlet Igmándi Szűcs István Mérföldkövek című verséből
Hírek, 2014-06-19 22:34:34

Részlet Igmándi Szűcs István Mérföldkövek című verséből.

A géntechnológiával módosított növények szabályozásának lazítását sürgetik a szakértők

Andy Coghlan
Hírek, 2014-06-14 16:49:42

A GM nö­v­é­nyek­kel kap­c­so­la­tos tár­s­a­dal­mi ké­t­e­lyek egyik leg­gya­ko­ribb oka a mul­ti­na­ci­o­ná­l­is cé­g­ek túl­zott be­fo­lyá­sa. A ma ér­v­é­nyes en­ge­dé­lyez­te­té­si el­já­r­ás azon­ban nem se­gí­ti elő a ki­sebb cé­g­ek vagy egye­te­mi ku­ta­tó­c­s­o­por­tok ver­seny­ben ma­ra­dá­s­át. A hely­zet fel­ol­dá­s­á­ra egy, az egye­sült ki­rály­s­ág­be­li kö­z­i­n­téz­mény fe­l­ál­lí­t­á­s­át ja­va­sol­ják, amely be­vizs­gál­ná az új tu­laj­don­sá­g­ok­kal fel­ru­há­z­ott nö­v­é­nye­ket an­nak me­g­ál­l­a­pí­t­á­s­á­ra, hogy mű­köd­nek-e, és a köz­jót szol­gál­ják-e. A PubGM el­ne­ve­zé­sű tes­tü­l­et fo­gad­ná a nagy­kö­z­ön­s­ég ja­vas­la­ta­it is, így együtt ala­kít­va a GM pi­a­cot.

Négymilliárd csodálatos fa és egyetlen gyilkos ázsiai gomba

New Scientist, 2014. június 4.
Hírek, 2014-06-14 10:37:30

Ez az ös­s­ze­c­sa­pás kö­r­ül­be­lül egy év­s­zá­z­ad­dal ez­e­lőtt tör­t­ént. Az 1950-es év­ek­re a gom­ba meg­nyer­te az üt­k­ö­z­e­tet és majd­nem tel­je­sen ki­pusz­tí­tot­ta az ame­ri­kai gesz­te­nyét, mely­nek ge­ne­ti­kai mó­d­o­sí­t­ás út­ján tör­t­é­nő meg­men­té­s­éé­rt in­dí­tott pro­jekt ki­vá­ló fok­mé­r­ő­je lesz an­nak, ho­gyan vé­l­e­k­ed­nek az USA-ban a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól. Más szó­v­al, az ame­ri­kai gesz­te­nye-pro­jekt köz­vé­l­e­mény-ku­ta­tás­ként fog mű­köd­ni.

Új, megváltozott összetételű genetikailag módosított növények biztonsági értékelelése

Oszvald Mária és Tamás László
Hírek, 2014-05-28 05:17:07

Az Eu­ró­p­ai Él­el­mi­s­zer Bi­zott­ság GMO Osz­tá­lya a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott él­el­mi­s­ze­rek és ta­kar­mány­nö­v­é­nyek­re vo­nat­ko­zó sza­bály­za­ta sze­rint a GM-nö­v­é­nye­ket és a be­lő­lük szár­maz­ta­tott él­el­mi­s­ze­re­ket és ta­kar­má­nyo­kat a nö­v­é­nyek nem GM meg­fe­le­lői­vel ha­son­lít­ja. Az öss­ze­ha­son­lí­t­ás lé­nye­gi azo­nos­ság el­ve alap­ján tör­t­é­n­ik, mely sze­rint nin­c­sen kü­l­önb­ség a GM- és a ha­gyo­má­nyos nö­v­é­nyek fe­no­tí­p­u­sá­b­an, ag­ro­nó­m­i­ai tu­laj­don­sá­gá­b­an és ös­s­ze­té­t­e­l­é­b­en. Az él­el­mi­s­ze­rek ese­té­b­en az öss­ze­ha­son­lí­t­ás ah­hoz a nö­v­ény­hez tör­t­é­n­ik, mely­ből szár­ma­zó él­el­mi­s­zer ed­di­gi hasz­ná­l­a­ta biz­ton­sá­g­os volt.

A genetikailag módosított burgonya „ellenáll a burgonyavésznek”

Matt McGrath, környezetvédelmi tudósító
Hírek, 2014-04-29 13:29:02

Egy új­abb ígé­r­e­t­es GM nö­v­ény: Brit tu­dó­s­ok olyan, ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott bur­go­nyát fej­lesz­tet­tek ki, amely el­len­áll a bur­go­nya­vész­nek (fi­to­f­tó­r­á­n­ak). A fej­lesz­tést vég­ző ku­ta­tók a gu­mó­k­at ugyan meg nem kós­t­ol­hat­ták, de nem tart­ják va­ló­s­z­í­nű­n­ek, hogy a mó­d­o­sí­t­ás bár­mi­lyen for­má­b­an be­fo­lyá­s­ol­hat­ná a bur­go­nya íz­ét. Ho­za­mát an­nál in­kább, hi­s­zen az át­la­gos­hoz ké­p­est majd­nem két­s­ze­res men­nyi­sé­gű gu­mót te­rem­nek az el­le­n­ál­ló tö­v­ek, míg a nem-GM nö­v­é­nye­ket fer­tő­z­és ti­ze­de­li.

Plenish magas olajsavtartalmú szója

Hírek, 2014-04-29 10:58:10

A Ple­nish ma­gas olaj­sav­tar­tal­mú szó­ja az el­ső olyan, GM szó­j­a­ter­mék, amely a gaz­dál­ko­dók és az él­el­mi­s­zer­i­par mel­lett a vég­fel­hasz­ná­l­ó­n­ak, a fo­gyasz­tó­n­ak is köz­vet­len hasz­not hoz. Le­he­tő­vé te­s­zi, hogy az él­el­mi­s­zer­cé­g­ek egés­z­sé­ge­sebb ter­mé­k­ek­kel lép­je­nek majd pi­ac­ra. A pi­ac jel­zé­s­ei ked­ve­zőek e szó­j­a­o­laj szá­m­á­ra. Le­gyen szó ér­z­ék­s­zer­vi vizs­gá­l­at­ról, a ven­dég­lők tisz­ta­sá­gi prob­lé­m­ái­ról, vagy él­el­mi­s­zer­gyár­tó cé­g­ek­nél a le­já­ra­ti idő­r­ől, azt lát­juk, hogy a szó­j­a­o­laj ren­del­ke­zik az él­el­mi­s­zer­i­par ál­tal meg­kö­v­e­t­elt és a fo­gyasz­tók ál­tal el­várt sta­bi­li­tás­s­al, íz­zel és táp­ér­t­ék­kel.

A brit Tudományos és Technológiai Tanács jelentése szerint Európa akadályozza a GM-növények engedélyezését

Clive Cookson, tudományos szerkesztő
Hírek, 2014-03-30 12:42:27

A ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­ét a nem­ze­ti kor­má­nyok­nak, nem pe­dig az EU-nak kel­le­ne en­ge­dé­lyez­ni, ál­lít­ja a brit mi­nisz­ter­el­nök mel­lett dol­go­zó Tu­do­má­nyos és Tech­no­ló­g­i­ai Ta­nács pén­te­ken nyil­vá­n­os­ság­ra ho­zott je­len­té­s­é­b­en, amely­ben azt sür­ge­ti, hogy Nagy-Bri­tan­nia mi­nél gyor­sab­ban hasz­nál­ja ki „a GM-tech­no­ló­g­i­á­b­an rej­lő rend­kí­v­ü­li le­he­tő­s­é­g­e­ket”. Az erő­s­en GM-pár­ti je­len­tést a ta­nács Da­vid Ca­me­ron ké­r­é­s­é­re ír­ta, aki ta­ná­c­s­ért for­dult hoz­zá­j­uk a tech­no­ló­g­ia koc­ká­z­a­t­a­i­ra és elő­nye­i­re vo­nat­ko­zó új ered­mé­nyek­kel, va­la­mint az­zal kap­c­so­lat­ban, ho­gyan le­het­ne ja­ví­t­a­ni a sza­bá­lyo­zást és a dön­tés­ho­za­talt az Egye­sült Ki­rály­s­ág és az EU szint­jén.

A GMO-k iránti bizalmatlanság lélektana

Maria Konnikova
Hírek, 2014-03-06 07:56:03

A ps­zi­c­ho­ló­g­u­sok már ré­g­ó­ta meg­fi­gyel­ték, hogy a ter­mé­s­z­e­t­es­nek és a ter­mé­s­z­e­t­e­l­le­nes­nek tar­tott dol­gok nem vá­l­aszt­ha­tók el él­e­sen egy­más­tól. Ahogy Ro­bert Stern­berg ps­zi­c­ho­ló­g­us ír­ta 1982-ben, az ter­mé­s­z­e­t­es, amit is­me­rős­nek ta­lá­l­unk, az pe­dig, amit ter­mé­s­z­e­t­e­l­le­nes­nek gon­do­lunk, ál­ta­lá­b­an új­abb ke­le­tű, ami azt je­len­ti, hogy a meg­ér­t­é­s­é­h­ez na­gyobb szel­le­mi erő­fe­s­zí­t­és szük­sé­ges. A ter­mé­s­z­e­t­e­set alap­ve­tően po­zi­tív­nak lát­juk; a ter­mé­s­z­e­t­e­l­le­ne­set nem. És na­gyon ter­mé­s­z­e­t­e­l­le­nes­nek tar­tunk min­dent, ami em­be­ri ma­ni­pu­lá­c­i­ó­v­al jár, pél­dául a GMO-kat, még ak­kor is, ha az él­el­mi­s­ze­r­üz­l­e­tek pol­ca­in már ott so­ra­koz­nak a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott él­el­mi­s­ze­rek.

Akár felkészült rá, akár nem, Oroszország eltökélte, hogy engedélyezi a GM-növényeket

Eugene Gerden
Hírek, 2014-03-05 14:37:51

Oros­z­or­s­zág­ban hi­va­ta­lo­san 2014. jú­l­i­us 1-től kezd­ve lesz sza­bad GM-nö­v­é­nye­ket ter­mesz­te­ni. Ele­in­te csak né­hány GM-nö­v­ény ke­res­ke­del­mi cé­lú ter­mesz­té­se kap zöld utat, ám az év má­s­o­dik fe­lé­b­en sok­kal több faj­tá­ra is ki­ter­jesz­tik az en­ge­délyt. Az orosz me­ző­gaz­da­sá­gi mi­nisz­té­r­i­um úgy nyi­lat­ko­zott, hogy az Eu­ró­p­ai Unió pél­dá­j­át kö­v­e­ti, és csak az EU-ban is jó­v­á­h­a­gyott GM-nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­ét en­ge­dé­lye­zi.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés