Afrikaiak aflatoxin-rezisztens kukoricán dolgoznak

Emily Unglesbee, a DTN állandó riportere
Hírek, 2015-06-14 15:10:00

Ugyan az el­ső kí­sér­l­e­tek még nem ne­vez­he­tőek egy­ér­t­el­mű győ­z­e­lem­nek, úgy tű­n­ik, hogy ke­nyai tu­dó­s­ok jó út­on ha­lad­nak, hogy idő­v­el olyan ku­ko­ri­ca­nö­v­é­nye­ket ál­lít­sa­nak elő, me­lyek el­le­n­áll­nak az af­la­to­xin fel­hal­mo­zó­d­á­s­á­n­ak.

Az új Bt fehérje biztonságosnak bizonyul

Emily Unglesbee, a DTN állandó riportere
Hírek, 2015-06-14 14:21:00

A vi­lá­g­on élő bo­ga­rak és zsi­z­si­kek ha­ma­ro­san új BT-fegy­ver­rel ta­lál­h­at­ják szem­ben ma­gu­kat a szán­tó­föl­d­e­ken. A fe­de­les­szár­nyúa­k­ra ve­s­zé­lyes to­xin­nak azon­ban elő­s­z­ör az él­el­mi­s­zer-biz­ton­sá­gi tesz­te­ken kel­lett bi­zo­nyí­t­a­nia - dél-ame­ri­kai ku­ta­tó­c­s­o­port pub­li­ká­c­i­ó­ja sze­rint si­ke­re­sen.

A tudósok „természetes” GM növényre bukkantak

Emily Unglesbee, a DTN állandó riportere
Hírek, 2015-06-14 13:18:00

Úgy lát­s­zik, hogy az éd­es­bur­go­nya ge­nom­já­ba ter­mé­s­z­e­t­es út­on gé­n­ek ke­rül­t­ek az Ag­ro­bac­te­ri­um­ból - egy olyan ta­laj­bak­té­r­i­um­ból, amely­nek a se­gít­sé­g­é­v­el az el­múlt év­ti­ze­dek­ben a ku­ta­tók szá­m­á­ra le­het­sé­ges­sé vált a nö­v­é­nyek ge­ne­ti­kai mó­d­o­sí­t­á­sa.

A GMO-mentes tej komikuma

Dudits Dénes
Hírek, 2015-06-12 23:41:21

A Föld­mű­v­e­lés­ü­gyi Mi­nisz­té­r­i­um új­abb gén­mó­d­o­sí­t­ás-el­le­nes fron­tot nyit, szél­m­a­lom­har­cot foly­tat, s köz­ben nem za­var­ja, hogy men­nyi­re be­c­sap­ja a gaz­dá­k­at, sőt vis­s­za­él az em­be­rek tá­j­é­k­o­zat­lan­sá­gá­v­al. GMO-men­tes te­jet, to­jást és húst rek­lá­m­oz mint kü­l­ö­n­ö­s­en egés­z­sé­ges él­el­mi­s­ze­re­ket, ar­ra hi­vat­koz­va, hogy gén­tech­no­ló­g­i­ai mó­d­o­sí­t­ás­tól men­tes ta­kar­mányt etet­tek az ál­l­a­t­ok­kal. Ha az egés­z­sé­ges él­e­l­em fel­té­t­e­le az ilyen GMO-men­tes­ség, ak­kor azon­ban igen nagy az ag­rá­r­i­um ve­ze­tői­nek, sőt az EU Él­el­mi­s­zer- biz­ton­sá­gi Hi­va­ta­lá­n­ak a fe­le­lős­s­é­ge, hi­s­zen év­ek óta – ide­ha­za is – en­ge­dél­lyel es­s­zük a GM-szó­j­á­v­al ta­kar­má­nyo­zott ál­l­a­t­ok­ból ké­s­z­ült él­el­me­ket.

A Zöld Folt és a Greenpeace GMO-ellenessége éhhalálra ítéli a szegényeket

Owen Paterson
Hírek, 2015-05-03 13:15:43

Owen Paterson, az Egyesült Királyság korábbi környezetvédelmi minisztere azzal vádolta az Európai Uniót és a Greenpeace-t, hogy a fejlődő országokban élő sok millió embert a segélyektől való függésre és éhhalálra kárhoztatják azzal, hogy nem hajlandók elfogadni a genetikailag módosított növények és a többi életmentő növénytudományi eredmény mögött álló tudományos bizonyítékokat. Owen Paterson elítélte és „Zöld Foltnak” nevezte a hivatalnokok és hiszékeny médiák alkotta csoportot, amely elferdíti a tudományos eredményeket.

Génmódosított almát engedélyeztek az Egyesült Államokban

Andrew Pollack
Hírek, 2015-03-09 22:42:52

A kor­mány pén­te­ken en­ge­dé­lyez­te egy sze­le­te­lés vagy sé­r­ü­l­és utá­ni bar­nu­lás­nak el­le­n­ál­ló, ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott al­ma­faj­ta ke­res­ke­del­mi cé­lú ter­mesz­té­s­ét. A faj­tát ki­fej­lesz­tő cég, az Oka­n­a­gan Spe­ci­al­ty Fru­its úgy vé­li, hogy a bar­nu­lás­nak el­le­n­ál­ló tu­laj­don­ság nép­sze­rű lesz mind a fo­gyasz­tók, mind az él­el­mi­s­zer-el­lá­tó vál­l­a­l­a­tok kö­r­é­b­en, mi­vel az ilyen al­ma fel­vág­va tet­s­ze­tő­s­ebb. A sé­r­ü­l­é­s­ek mi­att hul­la­dék­ba ke­rü­lő gyü­m­ölcs­men­nyi­ség is je­len­tő­s­en csök­ken­het.

Távol Afrikától

Balázs Ervin
Hírek, 2015-03-05 00:09:41

Az „In­ter­na­ti­o­nal So­ci­ety of Bi­o­sa­fety Re­se­arch” tu­do­má­nyos tár­s­a­ság 2014. no­vem­ber 9-13 kö­z­ött tar­tot­ta ké­t­é­ve­n­te ese­dé­k­es szim­pó­z­i­u­mát Fok­vá­r­os­ban, a Dél Af­ri­kai Köz­tár­s­a­ság fes­tői szép­s­é­gű vá­r­o­s­á­b­an. A szim­pó­z­i­u­mon kö­z­el há­r­om­s­zá­z­an vet­tek részt a vi­lág szin­te min­den ré­s­z­é­r­ől, de fel­tű­nő volt az eu­ró­p­ai részt­ve­vők ala­c­sony szá­ma, mely egy­ér­t­el­műen köt­he­tő, az EU je­len­le­gi me­ző­gaz­da­sá­gi in­no­vá­c­ió el­le­nes po­li­ti­ká­j­á­h­oz. A szim­pó­z­i­u­mot a Dél Af­ri­kai Köz­tár­s­a­ság Tu­do­má­nyért és Tech­no­ló­g­i­áé­rt fe­le­lős mi­nisz­ter as­s­zo­nya, Gra­ce Na­i­e­di Man­di­sa Pan­dor nyi­tot­ta meg.

A legfontosabb tények és eredmények a génnemesített növények térhódításáról

Hírek, 2015-03-03 22:42:52

A leg­fon­to­sabb té­nyek és ered­mé­nyek a gén­n­e­me­sí­tett nö­v­é­nyek tér­hó­d­í­t­á­s­á­r­ól: fo­lya­ma­tos nö­v­e­ke­dés, sok­fé­l­e­s­ég és elő­nyök. Az ISA­AA 49-2014. tá­j­é­k­oz­ta­tó­ja

Géntechnológiával az éhínség ellen

Kancsár Tímea
Hírek, 2015-01-21 00:35:20

A gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett (GM) nö­v­é­nyek ter­mesz­té­se csök­ken­te­né a vegy­s­ze­res kör­nye­zet­ter­he­lést, és meg­nő­ne a ga­bo­na­fé­l­ék as­zály- és hőst­r­essz­tű­rő ké­p­es­sé­ge. Min­d­ez nagy­mér­t­é­kű gaz­da­sá­gi hasz­not je­len­te­ne, de ren­ge­teg az al­kal­ma­zá­s­uk­kal szem­ben ér­zett ide­gen­ke­dés. Ter­mesz­té­s­ü­ket Ma­gya­r­or­s­zá­g­on tilt­ják a tör­v­é­nyek, ugya­n­ak­kor sok GM-szó­j­át im­por­tá­l­unk. Meg­vizs­gál­tuk, jo­gos-e a fé­l­e­l­em.

Hírek és elemzések a tudománypolitika világából

Tania Rabesandratana
Hírek, 2014-12-16 18:58:33

Az Eu­ró­p­ai Par­la­ment tag­jai teg­nap me­g­ál­l­a­pod­tak ar­ról a sza­bály­zat­ter­ve­zet­ről, amely me­g­en­ge­di az egyes kor­má­nyok­nak, hogy sa­ját te­rü­l­e­t­ü­kön meg­tilt­sák a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott (GM) nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­ét még ak­kor is, ha azo­kat eu­ró­p­ai szin­ten már en­ge­dé­lyez­ték. A terv se­gít­het öss­ze­bé­k­í­te­ni a GM-pár­ti és GM-el­le­nes or­s­zá­g­o­kat, moz­gás­ba hoz­ni az el­a­kadt en­ge­dé­lye­zé­si el­já­r­á­s­o­kat, és több GM nö­v­ény ter­mesz­té­s­ét le­he­tő­vé ten­ni Eu­ró­p­á­b­an – bár va­ló­s­z­í­nű­leg sok or­s­zág meg­ra­gad­ja majd az al­kal­mat a kor­lá­t­o­zá­s­uk­ra.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés