Dudits Dénes a GMO-k hazai elutasításáról

Figyelő Online - Dudits DénesFigyelő Online - Dudits Dénes
Hírek, 2014-06-24 21:44:58

A GM növények termesztésének tilalma hosszútávon komoly lemaradáshoz vezethet, mégis belekerült az alaptörvénybe. Elemzők szerint az indoklástól eltérően, GM mentességünk nem fog az ország számára anyagi hasznot hozni. Az új generációs GM fajták viszont sok gazda dolgát megkönnyítenék, ám a törvény értelmében ezek sem lesznek elérhetőek a számukra. Interjú Dudits Dénessel a témáról.

A GM növények termesztése továbbra is hasznot hoz a gazdáknak és hasznára válik a környezetnek

PG Economics Limited
Hírek, 2014-06-21 23:05:41

A nö­v­é­nyi bio­tech­no­ló­g­ia to­vább­ra is fon­tos kör­nye­zet­vé­d­el­mi elő­nyök­kel jár, és le­he­tő­vé te­s­zi a gaz­dák szá­m­á­ra, hogy ke­ve­sebb erő­f­or­rás fel­hasz­ná­l­á­s­á­v­al töb­b­et ter­mel­je­nek. A ha­s­zon na­gyobb ré­s­ze a fej­lő­dő or­s­zá­g­ok­ban je­le­nik meg.

A jövő

részlet Igmándi Szűcs István Mérföldkövek című verséből
Hírek, 2014-06-19 22:34:34

Részlet Igmándi Szűcs István Mérföldkövek című verséből.

A géntechnológiával módosított növények szabályozásának lazítását sürgetik a szakértők

Andy Coghlan
Hírek, 2014-06-14 16:49:42

A GM nö­v­é­nyek­kel kap­c­so­la­tos tár­s­a­dal­mi ké­t­e­lyek egyik leg­gya­ko­ribb oka a mul­ti­na­ci­o­ná­l­is cé­g­ek túl­zott be­fo­lyá­sa. A ma ér­v­é­nyes en­ge­dé­lyez­te­té­si el­já­r­ás azon­ban nem se­gí­ti elő a ki­sebb cé­g­ek vagy egye­te­mi ku­ta­tó­c­s­o­por­tok ver­seny­ben ma­ra­dá­s­át. A hely­zet fel­ol­dá­s­á­ra egy, az egye­sült ki­rály­s­ág­be­li kö­z­i­n­téz­mény fe­l­ál­lí­t­á­s­át ja­va­sol­ják, amely be­vizs­gál­ná az új tu­laj­don­sá­g­ok­kal fel­ru­há­z­ott nö­v­é­nye­ket an­nak me­g­ál­l­a­pí­t­á­s­á­ra, hogy mű­köd­nek-e, és a köz­jót szol­gál­ják-e. A PubGM el­ne­ve­zé­sű tes­tü­l­et fo­gad­ná a nagy­kö­z­ön­s­ég ja­vas­la­ta­it is, így együtt ala­kít­va a GM pi­a­cot.

Négymilliárd csodálatos fa és egyetlen gyilkos ázsiai gomba

New Scientist, 2014. június 4.
Hírek, 2014-06-14 10:37:30

Ez az ös­s­ze­c­sa­pás kö­r­ül­be­lül egy év­s­zá­z­ad­dal ez­e­lőtt tör­t­ént. Az 1950-es év­ek­re a gom­ba meg­nyer­te az üt­k­ö­z­e­tet és majd­nem tel­je­sen ki­pusz­tí­tot­ta az ame­ri­kai gesz­te­nyét, mely­nek ge­ne­ti­kai mó­d­o­sí­t­ás út­ján tör­t­é­nő meg­men­té­s­éé­rt in­dí­tott pro­jekt ki­vá­ló fok­mé­r­ő­je lesz an­nak, ho­gyan vé­l­e­k­ed­nek az USA-ban a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól. Más szó­v­al, az ame­ri­kai gesz­te­nye-pro­jekt köz­vé­l­e­mény-ku­ta­tás­ként fog mű­köd­ni.

Új, megváltozott összetételű genetikailag módosított növények biztonsági értékelelése

Oszvald Mária és Tamás László
Hírek, 2014-05-28 05:17:07

Az Eu­ró­p­ai Él­el­mi­s­zer Bi­zott­ság GMO Osz­tá­lya a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott él­el­mi­s­ze­rek és ta­kar­mány­nö­v­é­nyek­re vo­nat­ko­zó sza­bály­za­ta sze­rint a GM-nö­v­é­nye­ket és a be­lő­lük szár­maz­ta­tott él­el­mi­s­ze­re­ket és ta­kar­má­nyo­kat a nö­v­é­nyek nem GM meg­fe­le­lői­vel ha­son­lít­ja. Az öss­ze­ha­son­lí­t­ás lé­nye­gi azo­nos­ság el­ve alap­ján tör­t­é­n­ik, mely sze­rint nin­c­sen kü­l­önb­ség a GM- és a ha­gyo­má­nyos nö­v­é­nyek fe­no­tí­p­u­sá­b­an, ag­ro­nó­m­i­ai tu­laj­don­sá­gá­b­an és ös­s­ze­té­t­e­l­é­b­en. Az él­el­mi­s­ze­rek ese­té­b­en az öss­ze­ha­son­lí­t­ás ah­hoz a nö­v­ény­hez tör­t­é­n­ik, mely­ből szár­ma­zó él­el­mi­s­zer ed­di­gi hasz­ná­l­a­ta biz­ton­sá­g­os volt.

A genetikailag módosított burgonya „ellenáll a burgonyavésznek”

Matt McGrath, környezetvédelmi tudósító
Hírek, 2014-04-29 13:29:02

Egy új­abb ígé­r­e­t­es GM nö­v­ény: Brit tu­dó­s­ok olyan, ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott bur­go­nyát fej­lesz­tet­tek ki, amely el­len­áll a bur­go­nya­vész­nek (fi­to­f­tó­r­á­n­ak). A fej­lesz­tést vég­ző ku­ta­tók a gu­mó­k­at ugyan meg nem kós­t­ol­hat­ták, de nem tart­ják va­ló­s­z­í­nű­n­ek, hogy a mó­d­o­sí­t­ás bár­mi­lyen for­má­b­an be­fo­lyá­s­ol­hat­ná a bur­go­nya íz­ét. Ho­za­mát an­nál in­kább, hi­s­zen az át­la­gos­hoz ké­p­est majd­nem két­s­ze­res men­nyi­sé­gű gu­mót te­rem­nek az el­le­n­ál­ló tö­v­ek, míg a nem-GM nö­v­é­nye­ket fer­tő­z­és ti­ze­de­li.

Plenish magas olajsavtartalmú szója

Hírek, 2014-04-29 10:58:10

A Ple­nish ma­gas olaj­sav­tar­tal­mú szó­ja az el­ső olyan, GM szó­j­a­ter­mék, amely a gaz­dál­ko­dók és az él­el­mi­s­zer­i­par mel­lett a vég­fel­hasz­ná­l­ó­n­ak, a fo­gyasz­tó­n­ak is köz­vet­len hasz­not hoz. Le­he­tő­vé te­s­zi, hogy az él­el­mi­s­zer­cé­g­ek egés­z­sé­ge­sebb ter­mé­k­ek­kel lép­je­nek majd pi­ac­ra. A pi­ac jel­zé­s­ei ked­ve­zőek e szó­j­a­o­laj szá­m­á­ra. Le­gyen szó ér­z­ék­s­zer­vi vizs­gá­l­at­ról, a ven­dég­lők tisz­ta­sá­gi prob­lé­m­ái­ról, vagy él­el­mi­s­zer­gyár­tó cé­g­ek­nél a le­já­ra­ti idő­r­ől, azt lát­juk, hogy a szó­j­a­o­laj ren­del­ke­zik az él­el­mi­s­zer­i­par ál­tal meg­kö­v­e­t­elt és a fo­gyasz­tók ál­tal el­várt sta­bi­li­tás­s­al, íz­zel és táp­ér­t­ék­kel.

A brit Tudományos és Technológiai Tanács jelentése szerint Európa akadályozza a GM-növények engedélyezését

Clive Cookson, tudományos szerkesztő
Hírek, 2014-03-30 12:42:27

A ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­ét a nem­ze­ti kor­má­nyok­nak, nem pe­dig az EU-nak kel­le­ne en­ge­dé­lyez­ni, ál­lít­ja a brit mi­nisz­ter­el­nök mel­lett dol­go­zó Tu­do­má­nyos és Tech­no­ló­g­i­ai Ta­nács pén­te­ken nyil­vá­n­os­ság­ra ho­zott je­len­té­s­é­b­en, amely­ben azt sür­ge­ti, hogy Nagy-Bri­tan­nia mi­nél gyor­sab­ban hasz­nál­ja ki „a GM-tech­no­ló­g­i­á­b­an rej­lő rend­kí­v­ü­li le­he­tő­s­é­g­e­ket”. Az erő­s­en GM-pár­ti je­len­tést a ta­nács Da­vid Ca­me­ron ké­r­é­s­é­re ír­ta, aki ta­ná­c­s­ért for­dult hoz­zá­j­uk a tech­no­ló­g­ia koc­ká­z­a­t­a­i­ra és elő­nye­i­re vo­nat­ko­zó új ered­mé­nyek­kel, va­la­mint az­zal kap­c­so­lat­ban, ho­gyan le­het­ne ja­ví­t­a­ni a sza­bá­lyo­zást és a dön­tés­ho­za­talt az Egye­sült Ki­rály­s­ág és az EU szint­jén.

A GMO-k iránti bizalmatlanság lélektana

Maria Konnikova
Hírek, 2014-03-06 07:56:03

A ps­zi­c­ho­ló­g­u­sok már ré­g­ó­ta meg­fi­gyel­ték, hogy a ter­mé­s­z­e­t­es­nek és a ter­mé­s­z­e­t­e­l­le­nes­nek tar­tott dol­gok nem vá­l­aszt­ha­tók el él­e­sen egy­más­tól. Ahogy Ro­bert Stern­berg ps­zi­c­ho­ló­g­us ír­ta 1982-ben, az ter­mé­s­z­e­t­es, amit is­me­rős­nek ta­lá­l­unk, az pe­dig, amit ter­mé­s­z­e­t­e­l­le­nes­nek gon­do­lunk, ál­ta­lá­b­an új­abb ke­le­tű, ami azt je­len­ti, hogy a meg­ér­t­é­s­é­h­ez na­gyobb szel­le­mi erő­fe­s­zí­t­és szük­sé­ges. A ter­mé­s­z­e­t­e­set alap­ve­tően po­zi­tív­nak lát­juk; a ter­mé­s­z­e­t­e­l­le­ne­set nem. És na­gyon ter­mé­s­z­e­t­e­l­le­nes­nek tar­tunk min­dent, ami em­be­ri ma­ni­pu­lá­c­i­ó­v­al jár, pél­dául a GMO-kat, még ak­kor is, ha az él­el­mi­s­ze­r­üz­l­e­tek pol­ca­in már ott so­ra­koz­nak a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott él­el­mi­s­ze­rek.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés