A GM növények az organikus gazdálkodóknak is hasznot hozhatnak

Hírek, 2016-02-12 11:56:39

Evett-e már or­ga­ni­kus él­el­mi­s­zert ma? Ha bár­mit evett, ak­kor gya­kor­la­ti­lag or­ga­ni­ku­sat evett. Defi­ní­c­ió sze­rint min­den él­el­mi­s­zer or­ga­ni­kus, csak le­het­sé­ges, hogy nem va­la­mi­lyen ipa­ri szab­vány­nak, pél­dául az Aust­ra­li­an Cer­tifi­ed Or­ga­nic (ACO) szab­vány­nak meg­fe­le­lően ter­mesz­tet­ték. Azok, akik az iga­zol­tan or­ga­ni­kus él­el­mi­s­ze­rek fo­gyasz­tá­sa mel­lett dön­t­e­nek, több­nyi­re azért tesz­nek így, mert azt gon­dol­ják, hogy az tisz­tább, zöl­d­ebb vagy vegy­s­zer­men­tes.

"Nő a tudománnyal szembeni félelem"

Hírek, 2016-01-06 22:32:07

Lo­vász Lász­ló, az MTA el­nö­ke sem tar­tot­ta sze­ren­c­sés­nek, hogy be­ke­rült az alap­tör­v­ény­be a gén­mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­é­n­ek ti­lal­ma. A GMO-k jo­gi ke­ze­lé­se egy olyan kér­d­és volt, amely­ben az Aka­dé­m­ia nem ér­t­ett egyet a par­la­ment­tel.

Mérföldkő az állat-biotechnológiában: FDA engedélyt kapott a GM lazac!

Solti László
Hírek, 2016-01-06 22:02:59

A vi­lág né­p­es­sé­ge már négy éve át­lép­te a 7 mil­li­ár­dot és mér­t­é­k­a­dó becs­lé­s­ek sze­rint 2050-re 10 mil­li­árd la­ko­sa lesz a Föld­nek. A rob­ba­nás­sz­e­rű né­p­es­ség­nö­v­e­ke­dés, az egés­z­ség­tu­da­tos táp­lál­ko­zás el­ter­je­dé­se és a fo­ko­zott vá­s­ár­lóe­rő mi­att egy­re nő az igény a hal­ter­mé­k­ek iránt. Saj­nos azon­ban a ten­ge­re­ket rab­ló­gaz­dál­ko­dás­s­al má­r­is túl­ha­lász­ták, ezért az egyet­len al­ter­na­tí­va a hal­te­nyész­t­és.

GMO: a Pápai Akadémia támogatja

Hírek, 2016-01-04 16:28:00

„Fe­renc pá­pa azt mond­ta, hogy ta­nul­má­nyoz­ni kell a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott or­ga­niz­mu­sok prob­lé­m­á­j­át, de a Pá­p­ai Aka­dé­m­ia tel­jes mér­t­ék­ben tá­m­o­gat­ja”. - mond­tamon­sig­nor Mar­ce­lo San­c­hez So­ron­do, a Pá­p­ai Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia kan­cel­lár­ja.

Mindennapi kenyerünk…

Hírek, 2015-12-22 15:01:56

Györ­gyey sze­rint az em­be­rek ál­ta­lá­b­an sze­ret­nek fél­ni va­la­mi­től. Min­den kor­s­zak­nak meg­van a ma­ga fé­l­e­l­em­di­vat­ja: a mi ko­runk­nak a GMO-tól, a chem­t­ra­il­től, az ol­tá­s­ok­tól és ezek cif­ra kom­bi­ná­c­i­ó­i­t­ól va­ló fé­l­e­l­em ju­tott. Mi­vel az em­be­rek még nem ren­del­kez­nek ele­gen­dő hét­köz­na­pi, sze­mé­lyes ta­pasz­ta­lat­tal a fen­ti új­don­sá­g­ok­kal kap­c­so­lat­ban, ezek tö­k­é­l­e­t­e­sen al­kal­mas fé­l­e­l­em­tár­gyak.

A jelentés részletezi a GM takarmányimport javasolt tilalmának pusztító hatásait

Alistair Driver
Hírek, 2015-12-22 08:19:57

Az Egye­sült Ki­rály­s­ág me­ző­gaz­da­sá­gi és bio­tech­no­ló­g­i­ai szek­to­rát kép­vi­se­lő szer­ve­ze­tek egy új je­len­té­se ar­ra fi­gyel­mez­tet, hogy a GM im­port nem­ze­ti ha­tás­kör­be uta­lá­s­á­ra tett ja­vas­la­tok drá­m­ai mó­d­on me­g­e­mel­he­tik az ál­la­ti ta­kar­má­nyok és az ala­p­é­l­el­mi­s­ze­rek ár­át.

A gluténmentes GM búza segítségére lehet a lisztérzékenységben szenvedőknek

Daniel Norero
Hírek, 2015-12-21 13:19:57

Spa­nyol­or­s­zág­ban egy ku­ta­tó­c­s­o­port ál­l­a­mi pén­z­en lét­re­ho­zott olyan bú­z­a­vo­na­la­kat, ame­lyek­ből jó ízű, a rizs- és ku­ko­ri­ca­ke­nye­rek­nél sok­kal jobb ál­l­a­gú ke­nye­rek ké­s­z­ít­he­tőek a lisz­t­ér­z­é­k­e­nyek szá­m­á­ra is. A sza­ba­da­lom iránt azon­ban sem ná­l­uk, sem más eu­ró­p­ai or­s­zág­ban nem ér­d­ek­lőd­tek, így ez az új­don­ság is az USA-ban fog elő­s­z­ör meg­je­len­ni. A sza­ba­da­lom költ­sé­ge fe­dez­ni fog­ja ugyan a ku­ta­tó­c­s­o­port (va­gy­is a Spa­nyol ál­l­am) ki­a­dá­s­a­it, de a ke­rü­l­őú­t­on - im­port­tal - Eu­ró­p­á­ba ju­tott glu­tén-men­tes ke­nyér­lisz­tet jó­v­al drá­g­áb­b­an fog­ják meg­ven­ni az EU lisz­t­ér­z­é­k­e­nyei, mint ha hely­ben ter­mesz­tett bú­z­á­ból ké­s­z­ül­ne.

A Mezőgazdasági Bizottság ellenzi a GM élelmiszerek és takarmányok importjának nemzeti hatáskörű tilalmát

Európai Parlament - Sajtóközlemény
Hírek, 2015-12-17 21:36:50

Az EU Me­ző­gaz­da­sá­gi Bi­zott­sá­ga el­ve­tet­te azt a tör­v­ény­ter­ve­ze­tet, amely fel­ha­tal­maz­ná a ta­g­ál­l­a­m­o­kat az EU ál­tal en­ge­dé­lye­zett GM él­el­mi­s­ze­rek és ta­kar­má­nyok fel­hasz­ná­l­á­s­á­n­ak kor­lá­t­o­zá­s­á­ra vagy be­til­tá­s­á­ra sa­ját te­rü­l­e­t­ü­kön. A Bi­zott­ság at­tól tart, hogy az ön­k­é­nyes nem­ze­ti ti­lal­mak el­tor­zí­t­a­nák az EU egy­sé­ges pi­a­cán fo­lyó ver­senyt, és ve­s­zély­be so­dor­nák az Unió GM él­el­mi­s­zer­im­port­tól nagy mér­t­ék­ben füg­gő él­el­mi­s­zer-ter­me­lő szek­to­ra­it.

Zöld fény az alagútban! A svéd mezőgazdasági hivatal szerint: a CRISP-CAS9 mutáns, de nem GMO!

Hírek, 2015-12-14 00:04:47

A Svéd Me­ző­gaz­da­sá­gi Hi­va­tal me­g­e­rő­s­í­tet­te, hogy a CRISPR-Cas9 el­já­r­ás­sal lét­re­ho­zott nö­v­é­nyek nem tar­toz­nak az eu­ró­p­ai "GMO-defi­ní­c­ió" ha­tá­lya alá, így azok a ké­sőb­bi­ek­ben sza­ba­don ter­meszt­he­tőek lesz­nek. A tech­ni­ka le­he­tő­s­é­g­et ad olyan pon­tos mó­d­o­sí­t­á­s­ok­ra, ame­lye­ket a ha­gyo­má­nyos mód­s­ze­rek­kel csak év­ek alatt si­ke­rül­ne el­ér­ni, így a faj­ta ne­me­sí­t­ést nagy­ban fel­gyor­sít­hat­ja.

A takarmánypiac dilemmái

Popp József és mtsai
Hírek, 2015-12-08 23:37:41

A ko­ráb­bi elem­zé­s­ek olyan GM ta­kar­mány­nö­v­é­nyek­kel fog­lal­koz­tak, mint pél­dául a ku­ko­ri­ca vagy szó­ja, me­lyek ese­té­b­en szá­m­os már be­ve­ze­tett faj­tát, hib­ri­det si­ke­re­sen ter­mesz­te­nek. Ah­hoz azon­ban, hogy va­ló­b­an mér­l­e­gel­hes­sük a GM ta­kar­má­nyok­ban rej­lő po­ten­ci­ált, fel­tét­le­nül szá­m­ol­nunk kell a fej­lesz­tés alatt ál­ló faj­ták­kal is, me­lyek­kel a ku­ta­tók ki­fe­je­zet­ten a bel­tar­tal­mi ér­t­é­k­ek nö­v­e­lé­s­ét cé­l­oz­zák.

Az eredeti cikk megtekinthető:: Agro Napló

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés