Génmódosított almát engedélyeztek az Egyesült Államokban

Andrew Pollack
Hírek, 2015-03-09 22:42:52

A kor­mány pén­te­ken en­ge­dé­lyez­te egy sze­le­te­lés vagy sé­r­ü­l­és utá­ni bar­nu­lás­nak el­le­n­ál­ló, ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott al­ma­faj­ta ke­res­ke­del­mi cé­lú ter­mesz­té­s­ét. A faj­tát ki­fej­lesz­tő cég, az Oka­n­a­gan Spe­ci­al­ty Fru­its úgy vé­li, hogy a bar­nu­lás­nak el­le­n­ál­ló tu­laj­don­ság nép­sze­rű lesz mind a fo­gyasz­tók, mind az él­el­mi­s­zer-el­lá­tó vál­l­a­l­a­tok kö­r­é­b­en, mi­vel az ilyen al­ma fel­vág­va tet­s­ze­tő­s­ebb. A sé­r­ü­l­é­s­ek mi­att hul­la­dék­ba ke­rü­lő gyü­m­ölcs­men­nyi­ség is je­len­tő­s­en csök­ken­het.

Távol Afrikától

Balázs Ervin
Hírek, 2015-03-05 00:09:41

Az „In­ter­na­ti­o­nal So­ci­ety of Bi­o­sa­fety Re­se­arch” tu­do­má­nyos tár­s­a­ság 2014. no­vem­ber 9-13 kö­z­ött tar­tot­ta ké­t­é­ve­n­te ese­dé­k­es szim­pó­z­i­u­mát Fok­vá­r­os­ban, a Dél Af­ri­kai Köz­tár­s­a­ság fes­tői szép­s­é­gű vá­r­o­s­á­b­an. A szim­pó­z­i­u­mon kö­z­el há­r­om­s­zá­z­an vet­tek részt a vi­lág szin­te min­den ré­s­z­é­r­ől, de fel­tű­nő volt az eu­ró­p­ai részt­ve­vők ala­c­sony szá­ma, mely egy­ér­t­el­műen köt­he­tő, az EU je­len­le­gi me­ző­gaz­da­sá­gi in­no­vá­c­ió el­le­nes po­li­ti­ká­j­á­h­oz. A szim­pó­z­i­u­mot a Dél Af­ri­kai Köz­tár­s­a­ság Tu­do­má­nyért és Tech­no­ló­g­i­áé­rt fe­le­lős mi­nisz­ter as­s­zo­nya, Gra­ce Na­i­e­di Man­di­sa Pan­dor nyi­tot­ta meg.

A legfontosabb tények és eredmények a génnemesített növények térhódításáról

Hírek, 2015-03-03 22:42:52

A leg­fon­to­sabb té­nyek és ered­mé­nyek a gén­n­e­me­sí­tett nö­v­é­nyek tér­hó­d­í­t­á­s­á­r­ól: fo­lya­ma­tos nö­v­e­ke­dés, sok­fé­l­e­s­ég és elő­nyök. Az ISA­AA 49-2014. tá­j­é­k­oz­ta­tó­ja

Géntechnológiával az éhínség ellen

Kancsár Tímea
Hírek, 2015-01-21 00:35:20

A gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett (GM) nö­v­é­nyek ter­mesz­té­se csök­ken­te­né a vegy­s­ze­res kör­nye­zet­ter­he­lést, és meg­nő­ne a ga­bo­na­fé­l­ék as­zály- és hőst­r­essz­tű­rő ké­p­es­sé­ge. Min­d­ez nagy­mér­t­é­kű gaz­da­sá­gi hasz­not je­len­te­ne, de ren­ge­teg az al­kal­ma­zá­s­uk­kal szem­ben ér­zett ide­gen­ke­dés. Ter­mesz­té­s­ü­ket Ma­gya­r­or­s­zá­g­on tilt­ják a tör­v­é­nyek, ugya­n­ak­kor sok GM-szó­j­át im­por­tá­l­unk. Meg­vizs­gál­tuk, jo­gos-e a fé­l­e­l­em.

Hírek és elemzések a tudománypolitika világából

Tania Rabesandratana
Hírek, 2014-12-16 18:58:33

Az Eu­ró­p­ai Par­la­ment tag­jai teg­nap me­g­ál­l­a­pod­tak ar­ról a sza­bály­zat­ter­ve­zet­ről, amely me­g­en­ge­di az egyes kor­má­nyok­nak, hogy sa­ját te­rü­l­e­t­ü­kön meg­tilt­sák a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott (GM) nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­ét még ak­kor is, ha azo­kat eu­ró­p­ai szin­ten már en­ge­dé­lyez­ték. A terv se­gít­het öss­ze­bé­k­í­te­ni a GM-pár­ti és GM-el­le­nes or­s­zá­g­o­kat, moz­gás­ba hoz­ni az el­a­kadt en­ge­dé­lye­zé­si el­já­r­á­s­o­kat, és több GM nö­v­ény ter­mesz­té­s­ét le­he­tő­vé ten­ni Eu­ró­p­á­b­an – bár va­ló­s­z­í­nű­leg sok or­s­zág meg­ra­gad­ja majd az al­kal­mat a kor­lá­t­o­zá­s­uk­ra.

A GMO-k a „jobb jövőt” képviselik

Jan Huitema
Hírek, 2014-12-16 17:55:36

Az Eu­ró­p­ai Par­la­ment­ben je­len­leg vizs­gál­ják fe­lül a ta­g­ál­l­a­m­ok­nak azt a le­he­tő­s­é­g­ét, hogy sa­ját te­rü­l­e­t­ü­kön kor­lá­t­oz­has­sák vagy tilt­has­sák a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott (GM) nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­ét. Ez már a dos­s­zié má­s­o­dik ol­va­sa­ta, ami nem cso­da, hi­s­zen ez a té­ma szen­ve­dé­lyes vi­ták­hoz szo­kott ve­zet­ni. Jo­sé Ma­nu­el Bar­ro­so, az Eu­ró­p­ai Bi­zott­ság el­nö­ke már 2009-ben olyan tu­do­mány ala­pú en­ge­dé­lye­zé­si rend­s­zer fe­l­ál­lí­t­á­s­á­ra hí­v­ott fel, amely me­g­ad­ja a ta­g­ál­l­a­m­ok­nak a vá­l­asz­tás sza­bad­sá­gát sa­ját te­rü­l­e­t­ük­re vo­nat­ko­zóan.

A genetikailag módosított növények hatásainak metaanalízise

Wilhelm Klümper, Matin Qaim
Hírek, 2014-12-10 23:30:32

Ugyan a gaz­dál­ko­dók szá­m­os or­s­zág­ban gyor­san el­fo­gad­ták a GM nö­v­é­nye­ket, ez a tech­no­ló­g­ia to­vább­ra is el­lent­mon­dá­s­os. A nagy­kö­z­ön­s­ég szé­l­es kö­rű gya­nak­vá­s­á­n­ak egyik oka a nö­v­é­nyek ha­tá­s­a­it kö­r­ül­ve­vő bi­zony­ta­lan­ság. Az alább kö­z­ölt me­ta­a­na­lí­z­is erő­t­el­jes bi­zo­nyí­t­é­k­o­kat ho­zott ar­ra, hogy a GM nö­v­é­nyek ter­mesz­té­se elő­nyös a gaz­dák szá­m­á­ra

Az USDA engedélyezi a módosított burgonyát. Most már a sültkrumplikedvelőkön a sor!

Andrew Pollack
Hírek, 2014-12-10 23:18:15

Év­e­ken be­lül GM bur­go­nya ke­rül­het az ame­ri­kai Mc­Do­nald's-ok ham­bur­ge­rei mel­lé. A Simp­lot cég új­ge­ne­rá­c­i­ós krump­li­ja sü­t­és után a ha­gyo­má­nyos faj­ták­hoz ké­p­est 50-75%-kal ke­ve­sebb rák­kel­tő ak­ri­la­mi­dot tar­tal­maz. Az él­el­mi­s­zer­biz­ton­ság­nál üd­v­ö­z­öl­ték az újí­t­ást, va­jon a fo­gyasz­tók mit szól­nak?

Juncker úr, ne hajítsa ki a tudományt!

Marcel Kuntz és John Davison
Hírek, 2014-12-10 17:37:57

Jean-Cla­u­de Jun­c­ker, az Eu­ró­p­ai Bi­zott­ság új el­nö­ke ha­ma­ro­san dön­té­si hely­zet­be ke­rül - a tu­do­má­nyos té­nyek­nek vagy a po­li­ti­kai sze­lek­nek haj­lik meg. Ko­ráb­bi nyi­lat­ko­za­tai és te­vé­k­eny­sé­ge alap­ján a cikk szer­zői tar­ta­nak tő­le, hogy An­ne Glo­ver po­zí­c­i­ó­ja a GMO-kat sza­bá­lyo­zó tör­v­ény fe­lül­vizs­gá­l­a­tá­n­ak ál­d­o­za­tául es­het.

Az EU tudományos főtanácsadója szerint a GM élelmiszerek nem jelentenek kockázatot

Hírek, 2014-12-10 00:30:05

An­ne Glo­ver, az Eu­ró­p­ai Bi­zott­ság tu­do­má­nyos fő­ta­nác­s­a­dó­ja az Eu­rAc­tiv­nak adott exk­lu­zív in­ter­jú­b­an azt mond­ta, hogy a GMO-k nem ve­s­zé­lye­seb­bek a ve­lük egyen­ér­t­é­kű, ha­gyo­má­nyos mód­s­ze­rek­kel előá­l­lí­tott nö­v­é­nyek­nél.

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés