A Mezőgazdasági Bizottság ellenzi a GM élelmiszerek és takarmányok importjának nemzeti hatáskörű tilalmát

Európai Parlament - Sajtóközlemény
Hírek, 2015-12-17 21:36:50

Az EU Me­ző­gaz­da­sá­gi Bi­zott­sá­ga el­ve­tet­te azt a tör­v­ény­ter­ve­ze­tet, amely fel­ha­tal­maz­ná a ta­g­ál­l­a­m­o­kat az EU ál­tal en­ge­dé­lye­zett GM él­el­mi­s­ze­rek és ta­kar­má­nyok fel­hasz­ná­l­á­s­á­n­ak kor­lá­t­o­zá­s­á­ra vagy be­til­tá­s­á­ra sa­ját te­rü­l­e­t­ü­kön. A Bi­zott­ság at­tól tart, hogy az ön­k­é­nyes nem­ze­ti ti­lal­mak el­tor­zí­t­a­nák az EU egy­sé­ges pi­a­cán fo­lyó ver­senyt, és ve­s­zély­be so­dor­nák az Unió GM él­el­mi­s­zer­im­port­tól nagy mér­t­ék­ben füg­gő él­el­mi­s­zer-ter­me­lő szek­to­ra­it.

Zöld fény az alagútban! A svéd mezőgazdasági hivatal szerint: a CRISP-CAS9 mutáns, de nem GMO!

Hírek, 2015-12-14 00:04:47

A Svéd Me­ző­gaz­da­sá­gi Hi­va­tal me­g­e­rő­s­í­tet­te, hogy a CRISPR-Cas9 el­já­r­ás­sal lét­re­ho­zott nö­v­é­nyek nem tar­toz­nak az eu­ró­p­ai "GMO-defi­ní­c­ió" ha­tá­lya alá, így azok a ké­sőb­bi­ek­ben sza­ba­don ter­meszt­he­tőek lesz­nek. A tech­ni­ka le­he­tő­s­é­g­et ad olyan pon­tos mó­d­o­sí­t­á­s­ok­ra, ame­lye­ket a ha­gyo­má­nyos mód­s­ze­rek­kel csak év­ek alatt si­ke­rül­ne el­ér­ni, így a faj­ta ne­me­sí­t­ést nagy­ban fel­gyor­sít­hat­ja.

A takarmánypiac dilemmái

Popp József és mtsai
Hírek, 2015-12-08 23:37:41

A ko­ráb­bi elem­zé­s­ek olyan GM ta­kar­mány­nö­v­é­nyek­kel fog­lal­koz­tak, mint pél­dául a ku­ko­ri­ca vagy szó­ja, me­lyek ese­té­b­en szá­m­os már be­ve­ze­tett faj­tát, hib­ri­det si­ke­re­sen ter­mesz­te­nek. Ah­hoz azon­ban, hogy va­ló­b­an mér­l­e­gel­hes­sük a GM ta­kar­má­nyok­ban rej­lő po­ten­ci­ált, fel­tét­le­nül szá­m­ol­nunk kell a fej­lesz­tés alatt ál­ló faj­ták­kal is, me­lyek­kel a ku­ta­tók ki­fe­je­zet­ten a bel­tar­tal­mi ér­t­é­k­ek nö­v­e­lé­s­ét cé­l­oz­zák.

Az eredeti cikk megtekinthető:: Agro Napló

GMO politikájával Európa szembefordul a tudománnyal

Mark Lynas
Hírek, 2015-12-08 22:58:22

Mark Ly­nas, a Green­pe­a­ce egy­ko­ri él­har­co­sá­n­ak ne­vé­t­ől zen­gett a mé­d­ia, ami­kor a vi­lág nagy meg­le­pe­té­s­é­re fel­s­zó­l­alt a ma­gát kör­nye­zet­vé­d­ő­n­ek tar­tó szer­ve­zet el­len. Az el­len­zők ol­da­lát is jól is­me­rő új­s­á­gí­ró hang­za­tos jel­mon­da­tok he­lyett im­má­r­on a tu­do­mány­ra tá­m­asz­kod­va bí­r­ál­ja.. most ép­p­en Eu­ró­p­át, és an­nak fe­le­lőt­len, tu­do­mány­ta­lan GM-po­li­ti­kai dön­té­s­it.

Élelmezés tízmilliárd ember világában

Nina V. Fedoroff
Hírek, 2015-11-22 14:48:33

Az el­múlt két­s­záz év alatt az em­be­ri­ség lét­s­zá­ma hét­s­ze­re­sé­re nőtt. Ni­na V. Fe­do­roff cik­ke be­mu­tat­ja, mi tet­te le­he­tő­vé az egyes kor­s­za­kok­ban a né­p­es­ség rob­ba­nás­sz­e­rű nö­v­e­ke­dé­s­ét, és be­s­zél ar­ról is, mi­lyen ki­hí­v­á­s­ok­nak néz elé­be az em­be­ri­ség, ha ez a szám va­ló­b­an 2-3 mil­li­árd­dal emel­ke­dik a kö­v­et­ke­ző év­ti­ze­dek so­rán. Nem hagy­ja ki be­s­zá­m­o­ló­j­á­b­an a le­het­sé­ges meg­ol­dá­s­o­kat, és az azo­kat gát­ló fo­lya­ma­tok té­m­a­kö­r­ét sem.

Az Innovatív Mezőgazdasági Biotechnológiáért Egyesület (IMBE) szerepvállalása a honi géntechnológia-ellenesség közepette

Dudits Dénes
Hírek, 2015-11-20 22:22:05

A 2015 ok­tó­b­e­ré­b­en, a Ba­ra­bás Zol­tán Bio­tech­no­ló­g­i­ai Egye­sü­l­et (BZ­BE) és a Pan­no­ni­an Plant Bio­tech­no­logy As­so­ci­a­ti­on (PP­BA) egye­sü­l­é­s­é­v­el me­g­a­la­kult IM­BE fe­l­a­da­tá­r­ól és cél­ki­tű­z­é­s­i­ről Du­dits Dénes ös­s­ze­fog­la­ló­j­át ol­vas­hat­ják.

Nyugtató szavak a félelmetes GMO-ról

Venetianer Pál, az MTA rendes tagja
Hírek, 2015-11-20 12:33:24

Kön­nyű dol­ga van an­nak a ku­ta­tó­n­ak, aki szak­ma­be­li­ek­kel be­s­zél­get a GMO-król, hi­s­zen azo­nos szak­s­za­vak­kal, ha­son­ló is­me­ret­a­nyag­ból dol­goz­nak. A té­ma vi­s­zont jó­v­al túl­mu­tat iz­gal­mas la­bor-be­s­zél­ge­té­s­e­k­en, és ah­hoz, hogy a fo­gyasz­tók is kom­for­to­san mo­zog­has­sa­nak ben­ne, azon kell len­nünk, hogy ért­he­tően ad­juk át a ró­l­uk szer­zett tu­dá­s­un­kat. Ve­ne­ti­a­ner Pál már több ol­dal­ról kör­be­jár­ta a té­m­át, most a me­g­a­la­po­zat­lan, té­v­es ál­lí­t­á­s­o­kat igyek­s­zik el­osz­lat­ni.

A magyar agráriumnak is üzen a tudományos világ: hiba tiltani a GMO-kat!

Dudits Dénes
Hírek, 2015-10-08 09:52:55

A skót kor­mány­zat be­je­len­tet­te azt a szán­dé­k­át, hogy meg­tilt­ják a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett (GM) nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­ét. Ez a szak­mai ala­po­kat nél­kü­l­ö­ző po­li­ti­kai dön­tés erős til­ta­ko­zást vál­tott ki, amit nagy te­kin­té­lyű egye­te­mek, tu­do­má­nyos tes­tü­l­e­t­ek, gaz­da­s­zer­ve­ze­tek mel­lé­k­elt le­ve­le is meg­fo­gal­maz.

Elektronikus levél Richard Lochhead úrnak, a skót kormány vidékügyi és környezetvédelmi miniszterének

Sense About Science
Hírek, 2015-10-02 11:14:00

Be­je­len­té­se, amely sze­rint a skót kor­mány in­dít­vá­nyoz­za min­den ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­ény ter­mesz­té­s­é­n­ek ti­lal­mát, te­kin­tet nél­kül az egyes al­kal­ma­zá­s­ok hasz­ná­ra vo­nat­ko­zó meg­lé­vő, vagy ké­sőbb szer­zen­dő bi­zo­nyí­t­é­k­ok­tól, az­zal a ve­s­zél­lyel jár, hogy Skó­c­i­á­b­an kor­lá­t­o­zó­d­ik a ku­ta­tás, és Skó­c­ia töb­bé nem fér hoz­zá azok­hoz a me­ző­gaz­da­sá­gi újí­t­á­s­ok­hoz, ame­lyek má­s­utt a vi­lá­g­on fenn­tart­ha­tób­bá for­mál­ják a gaz­dál­ko­dást.

GMO jelölés: tények és mesék

Hírek, 2015-09-05 13:37:54

GM ala­p­a­nya­got tar­tal­ma­zó él­el­mi­s­ze­rek fo­gyasz­tá­sa már 15 éve biz­ton­sá­go­san fo­lyik, mé­g­is van­nak, akik to­vább­ra is ké­t­el­ked­nek ezek biz­ton­sá­g­os­sá­gá­b­an. Ez a cikk azt vizs­gál­ja, hogy mit mon­da­nak az ada­tok és mi a tu­do­má­nyos kon­szen­zus ar­ról, van­nak-e fi­zi­kai kü­l­önb­sé­g­ek a ha­gyo­má­nyos és a GM nö­v­é­nyek­ből nyert él­el­mi­s­ze­rek kö­z­ött.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés