„Minden termesztett növényünk génmanipulált"

Szirmai S. Péter
Hírek, 2014-11-12 14:27:54

Ne­héz ide­ha­za az in­no­vá­c­i­ós ered­mé­nye­ket hasz­no­sí­t­a­ni, az in­no­vá­c­i­ót mű­köd­te­tő rend­s­zert ki­a­la­kí­t­a­ni, ál­lít­ja Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus, az MTA Sze­ge­di Bio­ló­g­i­ai Ku­ta­tó­k­öz­pont (SZBK) ku­ta­tó pro­fess­zo­ra. A nem­zet­kö­zi hí­rű szak­em­ber „Gé­n­ek és ge­no­mok szer­kesz­té­se, mint az ag­rár-in­no­vá­c­ió egyik mo­tor­ja a nö­v­ény­faj­ták bio­ló­g­i­ai tel­je­sít­mé­nyé­n­ek ma­xi­ma­li­zá­l­á­s­á­b­an" cím­mel tar­tott előa­dást a Fi­gye­lő Ag­rár-in­no­vá­c­i­ós Kon­fe­ren­ci­án. Az előa­dást a Fi­gye­lő mun­ka­tár­sa, Szir­mai S. Pé­t­er öss­zeg­zi.

A genetikailag módosított vetőmagszektor felmérése világszerte: piac, érdekelt felek és árak

Sylvie Bonny
Hírek, 2014-11-03 00:43:29

Egye­t­ér­t­és ural­ko­dik ab­ban, hogy fenn­tart­ha­tóbb me­ző­gaz­da­ság­ra van szük­ség és új­abb be­ru­há­z­á­s­ok­ra, mé­g­is él­énk a vi­ta ar­ról, hogy mi­lyen irányt ve­gyen a me­ző­gaz­da­sá­gi szek­tor. A vi­ta kü­l­ö­n­ö­s­en ki­é­l­e­zett a nö­v­ény­ne­me­sí­t­és te­rü­l­e­t­én. Egye­sek a bio­tech­no­ló­g­i­ai tech­ni­kák hasz­ná­l­a­ta mel­lett ér­v­el­nek, míg má­s­ok a több kis­gaz­da­ság és gaz­dál­ko­dó rész­vé­t­e­l­é­v­el tör­t­é­nő nö­v­ény­ne­me­sí­t­és­ben lát­ják a jö­v­őt. A je­len­le­gi és jö­v­ő­be­li prob­lé­m­á­k­at azon­ban le­he­tet­len egyet­len tech­no­ló­g­i­ai cso­da­s­zer be­ve­té­s­é­v­el meg­ol­da­ni, ezt pe­dig a me­ző­gaz­da­ság min­den részt­ve­vő­jé­n­ek fel kell is­mer­nie.

Már megint kezdődik elölről! Ideje változtatni

Dr. Teresa Babuscio
Hírek, 2014-10-29 08:56:50

Az EuropaBio Green Biotech rEvolutions hírlevelének szeptemberi számában jelent meg Dr. Teresa Babuscio, a COCERAL főtitkárának írása. Véleménye szerint az Európai Unió élelmiszer-ellátása veszélybe kerülhet, ha továbbra is a jelenlegi, rugalmatlan élelmiszer-politikát folytatja.

Brazília komolyan fontolóra veszi a transzgenikus fák ügyét

Heidi Ledford
Hírek, 2014-10-07 17:50:28

Repülőgépről nézve, Brazília rendezett eukaliptuszültetvényei és az azokat körülvevő kusza őshonos erdők éles kontrasztot mutatnak. A fákat, melyek mint regimentnyi katona sorakoznak 3,5 millió hektáron szerte az országban, évtizedek óta nemesítik a gyorsabb növekedésre.

A genetikailag módosított növények egykori kritikusa, hangnemet váltott, és most a GMO-k dicséretét zengi

Hírek, 2014-10-07 12:59:36

A cse­me­ge­ku­ko­ri­ca nem ter­mé­s­z­e­t­es ét­el – az em­be­ri be­a­vat­ko­zás ered­mé­nye. Csak­nem az ös­s­zes él­el­mi­s­zer a mag nél­kü­li sző­l­ő­től, a csir­ke hú­s­on át a mé­r­e­t­es pa­ra­di­c­so­mig va­la­mi­lyen mó­d­on ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott. A me­ző­gaz­da­sá­gi ter­me­lés­ben hasz­ná­l­a­t­os nö­v­é­nyek és ál­l­a­t­o­kat sze­lek­tí­v­en ne­me­sí­tet­ték, hogy él­el­mi­s­zer­ként ér­t­é­k­e­s­eb­bek le­gye­nek. De a bio­ló­g­i­ai fo­lya­ma­tok­ba tör­t­é­nő be­a­vat­ko­zás, ami az él­el­mi­s­ze­rek tö­m­eg­gyár­t­á­s­át érin­ti, né­hány em­ber ke­dé­lyét min­dig fel­bor­zol­ja.

Az első, tápanyagokkal dúsított GM növények már aratás előtt állnak

Sarah Knapton
Hírek, 2014-09-09 21:34:42

Né­hány hé­t­en be­lül le­a­rat­ják azo­kat a brit tu­dó­s­ok ál­tal előá­l­lí­tott, ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nye­ket, ame­lyek egés­z­ség­ja­ví­tó ha­tá­sú om­e­ga-3 zsír­sa­va­kat tar­tal­maz­nak. Ha az ez­u­tán kö­v­et­ke­ző kí­sér­l­e­tek si­kert hoz­nak, az így ka­pott nö­v­é­nyi olaj­jal elő­s­z­ör te­nyész­tett ha­la­kat táp­lál­nak majd, hogy nö­v­el­jék a tes­tük­ben az om­e­ga-3 zsír­sa­vak men­nyi­sé­g­ét, és a be­lő­lük ké­s­z­ü­lő ét­el egés­z­sé­ge­sebb le­gyen.

Az EU-tagországok támogatják a GM növények termesztésének engedélyezésére vonatkozó kompromisszumot

Barbara Lewis
Hírek, 2014-09-09 21:03:07

Az Eu­ró­p­ai Unió a ko­ráb­bi, sok kö­r­ös gya­kor­la­tá­h­oz ké­p­est új ja­vas­lat­tal állt elő a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek en­ge­dé­lye­zé­s­é­re. A ter­ve­zet sze­rint mind a nö­v­é­nyek en­ge­dé­lye­zé­se, mind az egyes or­s­zá­g­ok­ból va­ló ki­til­tá­sa kön­nyeb­bé vál­h­at. Ez­zel a lé­p­és­sel me­g­ad­ná a nem­ze­tek kor­má­nyai szá­m­á­ra a me­ző­gaz­da­sá­gi tech­no­ló­g­ia fe­let­ti ren­del­ke­zés jo­gát. Ang­lia és Né­me­t­or­s­zág kü­l­ön­bö­ző ok­ból, de egy­ön­t­e­tűen po­zi­tí­v­an ér­t­é­k­e­li a komp­ro­mis­s­zu­mot.

A GM banán egy csapásra lecsökkentené a gyermekhalandóságot Afrikában

Cahal Milmo
Hírek, 2014-09-04 11:45:02

Míg az arany­rizs pro­jek­tet vis­s­za­ve­tet­te a Zöl­d­ek tá­m­a­dá­sa, egy szin­tén A-vi­ta­mint tar­tal­ma­zó GM ba­nán­faj­ta kli­ni­kai teszt­jei ha­ma­ro­san el­kez­dőd­het­nek. Az auszt­rál ku­ta­tók ál­tal ki­fej­lesz­tett faj­ta azt a táp­lál­ko­zá­si hi­á­nyá­l­l­a­po­tot hi­va­tott meg­s­zün­tet­ni, amely éven­te több szá­z­e­zer ha­lál­e­s­e­tért és gyer­me­kek sze­me vi­lá­g­á­n­ak el­vesz­té­s­éé­rt fe­le­lős. A fej­lesz­tők azt re­mé­l­ik, hogy 2020-ra Ugan­dá­b­an ke­res­ke­del­mi cé­lú ter­mesz­tés­be az új fő­z­ő­b­a­nán.

Az Egyesült Királyság kormányának népszerűsítenie kellene a GM növények előnyeit

Clive Cookson
Hírek, 2014-08-29 00:26:28

A brit al­só­h­áz egyes kép­vi­se­lői sze­rint a GM nö­v­é­nyek se­gít­sé­g­é­v­el az or­s­zág él­el­mi­s­zer-szük­ség­le­té­n­ek na­gyobb há­nya­d­át le­het­ne sa­ját föld­jü­kön meg­ter­mel­ni. A tech­no­ló­g­ia a stag­ná­ló me­ző­gaz­da­sá­g­ot to­vább len­dít­het­né, mely ma az ang­li­ai vi­s­zo­nyok kö­z­ött ter­meszt­he­tő él­el­mi­s­ze­rek­nek min­d­ös­s­ze 68%-át ter­me­li ki. Bár az or­s­zág öne­l­lá­t­á­sa a gyü­m­ölcs- és zöld­s­ég­ter­mesz­tés te­rén csök­kent le­g­in­kább az utób­bi év­ek­ben, ag­gasz­tó a hely­zet a ga­bo­na­fé­l­ék­kel is; a ter­mesz­tett bú­za­men­nyi­ség több mint 15 éve nem emel­ke­dett.

GMO: A tilalom engedélyezése

Hírek, 2014-08-10 21:14:29

Úgy tű­n­ik, hogy a holt­pont­ról va­ló el­moz­du­lás nem je­len­ti a GMO vi­ta vé­g­ét. Az Eu­ró­p­ai Unió ta­g­ál­l­a­mai az egész uni­ó­ra ér­v­é­nyes irá­nye­l­vet fo­gad­tak el a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek en­ge­dé­lye­zé­si el­já­r­á­s­á­r­ól – me­g­ad­va a ki­ma­ra­dás le­he­tő­s­é­g­ét az egyes or­s­zá­g­ok­nak. A dön­tést azon­ban a GMO-kat pár­t­o­ló, és a ter­mesz­té­s­ü­ket el­len­ző ol­dal is tá­m­ad­ja.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés