A GM banán egy csapásra lecsökkentené a gyermekhalandóságot Afrikában

Cahal Milmo
Hírek, 2014-09-04 11:45:02

Míg az arany­rizs pro­jek­tet vis­s­za­ve­tet­te a Zöl­d­ek tá­m­a­dá­sa, egy szin­tén A-vi­ta­mint tar­tal­ma­zó GM ba­nán­faj­ta kli­ni­kai teszt­jei ha­ma­ro­san el­kez­dőd­het­nek. Az auszt­rál ku­ta­tók ál­tal ki­fej­lesz­tett faj­ta azt a táp­lál­ko­zá­si hi­á­nyá­l­l­a­po­tot hi­va­tott meg­s­zün­tet­ni, amely éven­te több szá­z­e­zer ha­lál­e­s­e­tért és gyer­me­kek sze­me vi­lá­g­á­n­ak el­vesz­té­s­éé­rt fe­le­lős. A fej­lesz­tők azt re­mé­l­ik, hogy 2020-ra Ugan­dá­b­an ke­res­ke­del­mi cé­lú ter­mesz­tés­be az új fő­z­ő­b­a­nán.

Az Egyesült Királyság kormányának népszerűsítenie kellene a GM növények előnyeit

Clive Cookson
Hírek, 2014-08-29 00:26:28

A brit al­só­h­áz egyes kép­vi­se­lői sze­rint a GM nö­v­é­nyek se­gít­sé­g­é­v­el az or­s­zág él­el­mi­s­zer-szük­ség­le­té­n­ek na­gyobb há­nya­d­át le­het­ne sa­ját föld­jü­kön meg­ter­mel­ni. A tech­no­ló­g­ia a stag­ná­ló me­ző­gaz­da­sá­g­ot to­vább len­dít­het­né, mely ma az ang­li­ai vi­s­zo­nyok kö­z­ött ter­meszt­he­tő él­el­mi­s­ze­rek­nek min­d­ös­s­ze 68%-át ter­me­li ki. Bár az or­s­zág öne­l­lá­t­á­sa a gyü­m­ölcs- és zöld­s­ég­ter­mesz­tés te­rén csök­kent le­g­in­kább az utób­bi év­ek­ben, ag­gasz­tó a hely­zet a ga­bo­na­fé­l­ék­kel is; a ter­mesz­tett bú­za­men­nyi­ség több mint 15 éve nem emel­ke­dett.

GMO: A tilalom engedélyezése

Hírek, 2014-08-10 21:14:29

Úgy tű­n­ik, hogy a holt­pont­ról va­ló el­moz­du­lás nem je­len­ti a GMO vi­ta vé­g­ét. Az Eu­ró­p­ai Unió ta­g­ál­l­a­mai az egész uni­ó­ra ér­v­é­nyes irá­nye­l­vet fo­gad­tak el a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek en­ge­dé­lye­zé­si el­já­r­á­s­á­r­ól – me­g­ad­va a ki­ma­ra­dás le­he­tő­s­é­g­ét az egyes or­s­zá­g­ok­nak. A dön­tést azon­ban a GMO-kat pár­t­o­ló, és a ter­mesz­té­s­ü­ket el­len­ző ol­dal is tá­m­ad­ja.

A biotechnológiai ipar elégedetlen a GM növények termesztésére vonatkozó döntések ésszerűsítését célzó miniszteri egyezséggel

Hírek, 2014-07-09 16:24:48

Az Eu­ro­p­a­Bio-nak, a bio­tech­no­ló­g­i­ai ipa­r­á­g­ak eu­ró­p­ai szö­v­et­sé­g­é­n­ek csa­ló­d­ást oko­zott az EU kör­nye­zet­vé­d­el­mi mi­nisz­te­re­i­nek ma kö­t­ött egye­z­sé­ge, amely­nek tár­gya a GM nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­é­n­ek sza­bá­lyo­zá­s­át nem­ze­ti ha­tás­kör­be uta­ló ja­vas­lat. Az egye­z­ség jól mu­tat­ja, hogy az EU in­téz­mé­nyei és ta­g­or­s­zá­g­ai nem akar­ják kor­rekt mó­d­on vég­re­haj­ta­ni a GM nö­v­é­nyek en­ge­dé­lye­zé­s­é­re je­len­leg ér­v­é­nyes sza­bá­lyo­zá­si jog­rend­s­zert, ame­lyet sa­ját ma­guk ál­lí­tot­tak fel.

Dudits Dénes a GMO-k hazai elutasításáról

Figyelő Online - Dudits DénesFigyelő Online - Dudits Dénes
Hírek, 2014-06-24 21:44:58

A GM növények termesztésének tilalma hosszútávon komoly lemaradáshoz vezethet, mégis belekerült az alaptörvénybe. Elemzők szerint az indoklástól eltérően, GM mentességünk nem fog az ország számára anyagi hasznot hozni. Az új generációs GM fajták viszont sok gazda dolgát megkönnyítenék, ám a törvény értelmében ezek sem lesznek elérhetőek a számukra. Interjú Dudits Dénessel a témáról.

A GM növények termesztése továbbra is hasznot hoz a gazdáknak és hasznára válik a környezetnek

PG Economics Limited
Hírek, 2014-06-21 23:05:41

A nö­v­é­nyi bio­tech­no­ló­g­ia to­vább­ra is fon­tos kör­nye­zet­vé­d­el­mi elő­nyök­kel jár, és le­he­tő­vé te­s­zi a gaz­dák szá­m­á­ra, hogy ke­ve­sebb erő­f­or­rás fel­hasz­ná­l­á­s­á­v­al töb­b­et ter­mel­je­nek. A ha­s­zon na­gyobb ré­s­ze a fej­lő­dő or­s­zá­g­ok­ban je­le­nik meg.

A jövő

részlet Igmándi Szűcs István Mérföldkövek című verséből
Hírek, 2014-06-19 22:34:34

Részlet Igmándi Szűcs István Mérföldkövek című verséből.

A géntechnológiával módosított növények szabályozásának lazítását sürgetik a szakértők

Andy Coghlan
Hírek, 2014-06-14 16:49:42

A GM nö­v­é­nyek­kel kap­c­so­la­tos tár­s­a­dal­mi ké­t­e­lyek egyik leg­gya­ko­ribb oka a mul­ti­na­ci­o­ná­l­is cé­g­ek túl­zott be­fo­lyá­sa. A ma ér­v­é­nyes en­ge­dé­lyez­te­té­si el­já­r­ás azon­ban nem se­gí­ti elő a ki­sebb cé­g­ek vagy egye­te­mi ku­ta­tó­c­s­o­por­tok ver­seny­ben ma­ra­dá­s­át. A hely­zet fel­ol­dá­s­á­ra egy, az egye­sült ki­rály­s­ág­be­li kö­z­i­n­téz­mény fe­l­ál­lí­t­á­s­át ja­va­sol­ják, amely be­vizs­gál­ná az új tu­laj­don­sá­g­ok­kal fel­ru­há­z­ott nö­v­é­nye­ket an­nak me­g­ál­l­a­pí­t­á­s­á­ra, hogy mű­köd­nek-e, és a köz­jót szol­gál­ják-e. A PubGM el­ne­ve­zé­sű tes­tü­l­et fo­gad­ná a nagy­kö­z­ön­s­ég ja­vas­la­ta­it is, így együtt ala­kít­va a GM pi­a­cot.

Négymilliárd csodálatos fa és egyetlen gyilkos ázsiai gomba

New Scientist, 2014. június 4.
Hírek, 2014-06-14 10:37:30

Ez az ös­s­ze­c­sa­pás kö­r­ül­be­lül egy év­s­zá­z­ad­dal ez­e­lőtt tör­t­ént. Az 1950-es év­ek­re a gom­ba meg­nyer­te az üt­k­ö­z­e­tet és majd­nem tel­je­sen ki­pusz­tí­tot­ta az ame­ri­kai gesz­te­nyét, mely­nek ge­ne­ti­kai mó­d­o­sí­t­ás út­ján tör­t­é­nő meg­men­té­s­éé­rt in­dí­tott pro­jekt ki­vá­ló fok­mé­r­ő­je lesz an­nak, ho­gyan vé­l­e­k­ed­nek az USA-ban a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól. Más szó­v­al, az ame­ri­kai gesz­te­nye-pro­jekt köz­vé­l­e­mény-ku­ta­tás­ként fog mű­köd­ni.

Új, megváltozott összetételű genetikailag módosított növények biztonsági értékelelése

Oszvald Mária és Tamás László
Hírek, 2014-05-28 05:17:07

Az Eu­ró­p­ai Él­el­mi­s­zer Bi­zott­ság GMO Osz­tá­lya a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott él­el­mi­s­ze­rek és ta­kar­mány­nö­v­é­nyek­re vo­nat­ko­zó sza­bály­za­ta sze­rint a GM-nö­v­é­nye­ket és a be­lő­lük szár­maz­ta­tott él­el­mi­s­ze­re­ket és ta­kar­má­nyo­kat a nö­v­é­nyek nem GM meg­fe­le­lői­vel ha­son­lít­ja. Az öss­ze­ha­son­lí­t­ás lé­nye­gi azo­nos­ság el­ve alap­ján tör­t­é­n­ik, mely sze­rint nin­c­sen kü­l­önb­ség a GM- és a ha­gyo­má­nyos nö­v­é­nyek fe­no­tí­p­u­sá­b­an, ag­ro­nó­m­i­ai tu­laj­don­sá­gá­b­an és ös­s­ze­té­t­e­l­é­b­en. Az él­el­mi­s­ze­rek ese­té­b­en az öss­ze­ha­son­lí­t­ás ah­hoz a nö­v­ény­hez tör­t­é­n­ik, mely­ből szár­ma­zó él­el­mi­s­zer ed­di­gi hasz­ná­l­a­ta biz­ton­sá­g­os volt.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés