A „génszerkesztett” CRISPR gomba elkerüli az egyesült államokbeli szabályozást

Emily Waltz
Hírek, 2016-06-25 08:30:46

A CRISPR-Cas9 mód­s­zer al­kal­ma­zá­s­á­v­al ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott gom­ba el­len­őr­zés nél­kül ter­meszt­he­tő és áru­sít­ha­tó.

Nem is veszélyesebb a génmódosított élelmiszer

Bolcsó Dániel
Hírek, 2016-05-29 09:45:45

A GM él­el­mi­s­ze­rek kér­d­é­se ha­gyo­má­nyo­san el­lent­mon­dá­s­os, sok vi­tát ki­vál­tó té­ma. A tá­m­o­ga­tói sze­rint szük­ség van rá, hogy a me­ző­gaz­da­ság fe­dez­ni tud­ja a fo­lya­ma­to­san nö­v­ek­vő né­p­es­ség tá­p­anya­g­i­gé­nye­it. Az el­len­zői sze­rint hos­s­zú tá­v­on ká­r­os egés­z­ség­ü­gyi és kör­nye­ze­ti ha­tá­s­ai le­het­nek. Az Ame­ri­kai Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia je­len­tés je­len­té­se sze­rint: ke­vés ve­s­zélyt és sok le­he­tő­s­é­g­et lát­nak ben­ne.

A TÍZ LEGFONTOSABB TÉNY a GM növényekről az első 20 évben, 1996 és 2015 között

Hírek, 2016-04-29 11:37:59

A GM nö­v­é­nyek szub­jek­tív me­g­í­té­l­é­se nagy­ban függ az adott sze­mély ko­ráb­bi ta­pasz­ta­la­ta­i­tól, ta­nul­má­nyai so­rán szer­zett tu­dá­s­á­t­ól, az őt be­fo­lyá­s­o­ló mé­d­ia han­gu­la­tá­t­ól. A Ja­mes Cli­ves ál­tal ös­s­ze­ál­lí­tott lis­ta azon­ban ki­zá­r­ó­l­ag a tisz­ta té­nyek­kel szem­be­sí­ti az ol­va­sót. Lás­suk, mi is tör­t­ént az el­múlt 20 év­b­en!

Kifejlesztették a nagy mennyiségű vasat és cinket tartalmazó, genetikailag módosított rizst

Hírek, 2016-03-17 16:17:48

Egy több­fé­le tu­do­mány­te­rü­l­e­t­et kép­vi­se­lő tu­dó­s­ok al­kot­ta cso­port­nak si­ke­rült bi­o­for­tifi­ká­c­ió út­ján meg­nö­v­el­nie a vas (Fe) és a cink (Zn) szint­jét a rizs­ben. Ez va­ló­di át­tö­r­és a mik­ro­tá­p­e­lem-hi­ány, más szó­v­al a rej­tett éh­s­ég el­le­ni glo­bá­l­is küz­de­lem­ben! Ered­mé­nye­i­ket nem­rég tet­ték köz­zé a Na­tu­re Sci­en­tific Re­ports cí­mű tu­do­má­nyos fo­lyó­i­rat­ban.

Miért semmitmondó a GMO-k fogalma?

Giovanni Tagliabue
Hírek, 2016-03-17 14:34:41

Mi­vel GMO-k pe­dig nin­c­se­nek – ez a be­tű­s­zó a „ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott szer­ve­zet” rö­v­i­dí­t­é­se, nép­sze­rű, de sem­mit­mon­dó ki­fe­je­zés bi­zo­nyos me­ző­gaz­da­sá­gi mód­s­ze­rek je­lö­l­é­s­é­re –, az Eu­ró­p­ai Unió me­ző­gaz­da­sá­gi bio­tech­no­ló­g­i­át sza­bá­lyo­zó tör­v­é­nyei re­mény­te­le­nül tor­zak.

Sokba kerülhet a GM-ellenesség, és a szegények fizetik meg az árát

Hírek, 2016-03-05 15:13:31

A GM-el­le­nes ak­ti­vis­ták gá­t­ol­ják a me­ző­gaz­da­sá­gi bio­tech­no­ló­g­i­ai in­no­vá­c­i­ót, és egy új je­len­tés sze­rint ez 2050-ig akár 1,5 bil­lió dol­lár­ba is ke­rül­het a leg­s­ze­gé­nyebb nem­ze­tek­nek.

Megújuló zöldenergia hatékonyabban

Hírek, 2016-02-17 05:53:48

Az ener­gia­gaz­dál­ko­dás köz­pon­ti té­nye­ző, akár ha a fej­lő­d­és fenn­tart­ha­tó­s­á­ga, akár ha a klí­m­a­vál­to­zás ha­tá­s­a­i­nak mér­sék­lé­se a cél.

A GM növények az organikus gazdálkodóknak is hasznot hozhatnak

Hírek, 2016-02-12 11:56:39

Evett-e már or­ga­ni­kus él­el­mi­s­zert ma? Ha bár­mit evett, ak­kor gya­kor­la­ti­lag or­ga­ni­ku­sat evett. Defi­ní­c­ió sze­rint min­den él­el­mi­s­zer or­ga­ni­kus, csak le­het­sé­ges, hogy nem va­la­mi­lyen ipa­ri szab­vány­nak, pél­dául az Aust­ra­li­an Cer­tifi­ed Or­ga­nic (ACO) szab­vány­nak meg­fe­le­lően ter­mesz­tet­ték. Azok, akik az iga­zol­tan or­ga­ni­kus él­el­mi­s­ze­rek fo­gyasz­tá­sa mel­lett dön­t­e­nek, több­nyi­re azért tesz­nek így, mert azt gon­dol­ják, hogy az tisz­tább, zöl­d­ebb vagy vegy­s­zer­men­tes.

"Nő a tudománnyal szembeni félelem"

Hírek, 2016-01-06 22:32:07

Lo­vász Lász­ló, az MTA el­nö­ke sem tar­tot­ta sze­ren­c­sés­nek, hogy be­ke­rült az alap­tör­v­ény­be a gén­mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek ter­mesz­té­s­é­n­ek ti­lal­ma. A GMO-k jo­gi ke­ze­lé­se egy olyan kér­d­és volt, amely­ben az Aka­dé­m­ia nem ér­t­ett egyet a par­la­ment­tel.

Mérföldkő az állat-biotechnológiában: FDA engedélyt kapott a GM lazac!

Solti László
Hírek, 2016-01-06 22:02:59

A vi­lág né­p­es­sé­ge már négy éve át­lép­te a 7 mil­li­ár­dot és mér­t­é­k­a­dó becs­lé­s­ek sze­rint 2050-re 10 mil­li­árd la­ko­sa lesz a Föld­nek. A rob­ba­nás­sz­e­rű né­p­es­ség­nö­v­e­ke­dés, az egés­z­ség­tu­da­tos táp­lál­ko­zás el­ter­je­dé­se és a fo­ko­zott vá­s­ár­lóe­rő mi­att egy­re nő az igény a hal­ter­mé­k­ek iránt. Saj­nos azon­ban a ten­ge­re­ket rab­ló­gaz­dál­ko­dás­s­al má­r­is túl­ha­lász­ták, ezért az egyet­len al­ter­na­tí­va a hal­te­nyész­t­és.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés