Új irányítási keretrendszer a GMO-k szabályozására

Hírek, 2019-07-27 18:34:00

A GMO-k ru­gal­ma­sabb, több­lép­c­sős sza­bá­lyo­zá­sa él­én­k­í­te­né az in­no­vá­c­i­ót és a nyil­vá­n­os vi­tát.

Organikus gazdálkodás génszerkesztéssel: fából vaskarika, vagy a mezőgazdaság fenntarthatóságát szolgáló eszköz?

Rebecca Mackelprang
Hírek, 2019-07-23 23:13:27

A pul­pi­tus mö­g­ött a Ka­li­for­ni­ai Egye­tem (UC Berke­ley) egyik pro­fess­zo­ra áll; meg­hí­v­ott előa­dó­k­ént be­s­zél a gén­se­bé­s­z­et nyúj­tot­ta le­he­tő­s­é­g­e­k­ről. A bi­o­gaz­dál­ko­dás pár­t­o­lói­ból ál­ló kö­z­ön­s­ég fe­s­zeng­ve hall­gat­ja. A pro­fes­s­zor ész­re­ve­s­zi, hogy egy férfi fe­l­állt a he­lyé­r­ől és a pul­pi­tus fe­lé tart. Meg­za­va­rod­va meg­áll a mon­dat kö­z­e­pén, és né­zi, ahogy a férfi le­ha­jol, a ve­tí­tő zsi­nór­jáé­rt nyúl és ki­húz­za a kon­nek­tor­ból. A te­rem el­sö­t­é­t­ül, csend lesz. En­nyit má­s­ok el­kép­ze­lé­s­e­i­nek a meg­hall­ga­tá­s­á­r­ól!

Bolygó Hollandi

Balázs Ervin
Hírek, 2019-07-17 23:18:59

A ké­t­é­ve­n­te, de im­má­r­on ti­ze­n­ö­t­ö­dik al­ka­lom­mal meg­tar­tott szim­pó­z­i­um a me­ző­gaz­da­ság és él­el­mi­s­zer­i­par tech­no­ló­g­i­ai fej­lő­d­é­s­é­v­el fel­me­rü­lő bio­ló­g­i­ai biz­ton­sá­gi kér­d­é­s­ek­kel fog­lal­ko­zik.

A Bizottság „erőteljes választ” keres a génszerkesztést ért kihívásra

Hírek, 2019-06-14 23:22:28

Ta­valy jú­l­i­us­ban az Eu­ró­p­ai Bí­r­ó­s­ág ki­mond­ta, hogy a mu­t­a­ge­ne­zis és a gén­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott szer­ve­ze­tek is a GMO-irá­nye­lv ha­tá­lya alá tar­toz­nak. A dön­tés a kör­nye­zet­vé­d­ők szá­m­á­ra győ­z­e­lem volt, az ag­rár-él­el­mi­s­zer­i­par és a gaz­dál­ko­dói szer­ve­ze­tek azon­ban az EU me­ző­gaz­da­sá­gát fe­nye­ge­tő sú­lyos gaz­da­sá­gi kö­v­et­kez­mé­nyek­re hív­ták fel a fi­gyel­met.

Megállíthatatlanul áramlik a GMO-s szója az országba: óriási pénzekbe kerülne a kiváltása

agrarszektor.hu
Hírek, 2019-05-07 13:30:29

Ma­gya­r­or­s­zág GMO-men­tes szó­j­a­ter­mesz­té­se min­d­ös­s­ze a 35 szá­z­a­lé­k­át tud­ná biz­to­sí­t­a­ni an­nak az 540 ezer ton­na GMO-s szó­j­á­n­ak, amely im­port­ként ér­ke­zik az or­s­zág­ba - hang­zott el a Port­fo­lio Ag­rá­r­i­um 2019 kon­fe­ren­ci­án Kecs­ke­mé­t­en. Al­ter­na­tív fe­hér­je­for­rá­s­ok be­vo­ná­s­á­ra len­ne szük­ség, a nagy men­nyi­sé­gű szó­ja­im­port ki­elé­g­í­t­é­se azon­ban mint­egy 8,5 mil­li­árd fo­rint­nyi költ­ség­nö­v­e­ke­dést je­len­te­ne a ma­gyar ta­kar­mány­i­par szá­m­á­ra, ami akár 3,5 szá­z­a­lék­kal is me­g­e­mel­he­ti a ha­zai ta­kar­mány­á­r­a­k­at.

Meddig félünk még a géntechnológiától?

Hírek, 2019-04-09 12:18:38

Mi­ért el­ke­rül­he­tet­len, hogy mind az EU, mind Ma­gya­r­or­s­zág eny­hít­sen a je­len­le­gi tör­v­é­nyi sza­bá­lyo­zá­s­o­kon? – te­s­zik fel a kér­d­ést a Be­s­zél­ge­té­s­ek a jö­v­ő­r­ől es­s­zé­pá­lyá­z­a­tán nyer­tes ku­ta­tók.

Előterjesztés a génszerkesztett élőlények szabályozásának módosítására

Hírek, 2019-04-08 11:31:52

Eu­ró­pa 95 ku­ta­tó­k­öz­pont­ja fel­hív min­den eu­ró­p­ai ha­tó­s­á­g­ot, hogy úgy mó­d­o­sít­sák a jog­s­za­bá­lyo­kat, hogy CRISPR/Cas mód­s­zer­rel lét­re­ho­zott or­ga­niz­mu­sok ne a GMO-irá­nye­lv, ha­nem a klas­s­zi­kus mód­s­ze­rek­kel ne­me­sí­tett faj­ták­ra vo­nat­ko­zó sza­bá­lyo­zá­si rend­s­zer ha­tá­lya alá tar­toz­za­nak

Európai kutatóközpontok levele Jean-Claude Junckernek

Hírek, 2019-04-08 10:32:38

Az eu­ró­p­ai ku­ta­tó­k­öz­pon­tok ki­áll­nak a cél­zott mu­tá­c­i­ó­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek mel­lett, és er­re ké­r­ik az Eu­ró­p­ai Bi­zott­ság el­nö­k­ét, Jean-Cla­u­de Junc­kert is.

Az EU mezőgazdasági biztosát „meglepte” a génszerkesztésre vonatkozó bírósági döntés

Hírek, 2019-03-16 23:00:35

Phil Ho­gan, az EU me­ző­gaz­da­sá­gi és vi­dék­fej­lesz­té­si biz­to­sa sze­rint az eu­ró­p­ai kor­má­nyok­nak el kell dön­t­e­ni­ük, hogy tu­do­má­nyos vagy po­li­ti­kai ala­pon dön­t­e­nek olyan ügyek­ben, mint pél­dául az új nö­v­ény­ne­me­sí­tő mód­s­ze­rek.

Egy GMO-barát csokoládémárka nekilát, hogy eloszlassa a biotechnológiát övező mítoszokat

Hírek, 2019-03-16 22:38:33

Ki ne sze­ret­ne cso­ko­lá­d­ét kap­ni Va­len­tin-nap­kor – vagy egy­ál­ta­lán csak cso­ko­lá­d­ét kap­ni bár­mi­kor, pél­dául ked­den? Ha cso­ko­lá­d­é­i­má­dó vagy, fi­gyelj jól! Új­f­aj­ta cso­ki je­lent meg a pi­a­con, az Et­hos cso­ko­lá­dé, amely lát­v­á­nyo­san ki­áll a GM-nö­v­ény­ter­mesz­tés mel­lett.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés