Öt tévhit a GM növényekről

Tamar Haspel
Cáfolatok, 2014-12-17 10:35:27

Egy re­mek ös­s­ze­fog­la­ló ar­ról, ho­gyan is le­het­ne to­vább moz­dí­t­a­ni a GM-pár­t­i­ak és az el­len­zők vi­tá­j­át. Ho­gyan le­het­ne a vi­tát pár­be­s­zéd­dé ala­kí­t­a­ni. A szer­ző­n­ek iga­za van: mind­két ol­dal­nak el kell fo­gad­nia bi­zo­nyos alap­ve­té­s­e­k­et, le­gyen itt szó tu­do­má­nyos té­nyek­ről vagy az em­be­ri ter­mé­s­z­et mű­kö­d­é­s­é­r­ől.

Gén- és közvélemény-manipulálás

Duda Ernő
Cáfolatok, 2013-03-17 18:37:53

A tu­do­mányt az kü­l­ön­böz­te­ti meg a hit­től, hogy bi­zo­nyí­t­é­k­o­kat ke­res, meg­kö­v­e­t­e­li a re­p­ro­du­kál­h­a­tó­s­á­g­ot, és kor­ri­gál­ni ké­p­es ko­ráb­bi té­v­e­dé­s­e­it. Sem­mit nem te­kint bi­zo­nyí­t­ék­nak ad­dig, amit ala­po­san meg nem vizs­gált és sok­s­zor meg nem is­mé­t­elt vol­na. Azon­ban év­ti­ze­des in­ten­zív ku­ta­tás el­le­né­re – to­vább­ra is hit ma­rad a GMO ve­s­ze­del­mes vol­ta, sem­mi­lyen tu­do­má­nyos bi­zo­nyí­t­ék nincs rá. De amíg a tu­dó­s­ok a gé­n­e­k­et, ad­dig a GMO-el­len­zők a köz­vé­l­e­ményt ma­ni­pu­lál­ják. A mód­s­ze­rek kü­l­ön­bö­z­őek, de mind­két cso­port na­gyon ered­mé­nye­s­en dol­go­zik.

A Séralini-kísérlet kritikája – A GM-érme két oldala

Nagy-Radics Bernadett
Cáfolatok, 2012-11-05 12:32:00

Im­már más­fél hó­n­ap­ja, hogy egy friss bot­rány új­r­a­fű­töt­te a gén­mó­d­o­sí­tott nö­v­é­nyek kö­r­ü­li vi­tát. Da­ga­na­tos pat­ká­nyok ké­p­ei jár­t­ák be a saj­tót, a mé­d­ia na­po­kig kor­bá­c­s­ol­ta az in­du­la­to­kat a “rá­k­ot oko­zó GMO-k” kö­r­ül. Mi­köz­ben a bul­vár­hul­lám le­c­sen­gett, el­kezd­tek sor­jáz­ni a szak­mai vé­l­e­mé­nyek, tu­do­má­nyos kri­ti­kák a G. E. Sé­r­a­li­ni és mun­ka­c­so­port­ja ál­tal pub­li­kált mun­ká­r­ól.

A vér nem válik vízzé, a GMO meg nem válik vérré!

Dr. Györgyey János, biológus
Cáfolatok, 2012-04-04 09:37:17

Új­abb GMO-s mű­b­al­hé­n­ak va­gyunk ta­núi nap­ja­ink­ban. Olyan fe­l­ü­t­é­s­ek­kel, hogy „le­lep­le­ző­d­ött a bio­tech­no­ló­g­i­ai ipart vi­lág­s­zer­te ura­ló mul­ti­na­ci­o­ná­l­is cé­g­ek ál­tal ter­jesz­tett ha­zug­ság”, „Fran­kens­te­i­nék le­lep­le­zett mos­lék­ja”, stb. Nagy hév­vel kor­bá­c­s­ol­ják az in­du­la­to­kat, mi­köz­ben a té­nyek azt mu­tat­ják, hogy csu­pán egy té­v­es tu­do­má­nyos ered­mény szü­l­e­t­ett. Min­d­ös­s­ze en­nek az ered­mény­nek a szán­dé­k­os el­túl­zá­s­á­v­al idén má­j­us­ban el­in­dult egy bot­rány, mely­nek hul­lá­m­ai a ha­zai mé­d­i­át is el­ér­t­ék.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés