Omega-3 zsírsavat termelő repcét állítottak elő

Cikkek angol nyelven, 2016-07-12 11:10:38

A Dow Ag­ro­Bi­os­ci­en­ces ku­ta­tói ér­t­é­k­el­he­tő men­nyi­sé­gű om­e­ga-3 zsír­sa­vat ter­me­lő rep­cét ál­lí­tot­tak elő. Az új faj­ta rep­ce­o­laj fenn­tart­ha­tó al­ter­na­tí­v­á­ja le­het az ét­rend-ki­e­gé­s­z­í­t­ő­k­é­nt fo­gyasz­tott ha­l­o­laj­nak.

Angliában nagyot alkottak paradicsomból!

Cikkek angol nyelven, 2016-04-19 18:15:43

A Sci­en­tific Ame­ri­can egy új, gén­mó­d­o­sí­tott pa­ra­di­c­som faj­tá­r­ól szá­m­ol be, ami­nek egyet­len da­rab­ja an­nyi res­ve­ra­t­rolt tar­tal­maz, mint 50 üv­eg bor vagy 2,5 kg to­fu. Mi­vel a pa­ra­di­c­som gyor­san nö­v­ek­s­zik, és nagy men­nyi­sé­gű ter­mést hoz, ter­mesz­té­s­é­v­el ol­c­sób­ban és gyor­sab­ban jut­hat­ná­n­ak ipa­ri men­nyi­ség­ben eh­hez a tá­p­a­nyag­hoz, mint­ha ké­m­i­ai szin­té­z­is­sel ál­lí­t­a­nák elő vagy kis men­nyi­ség­ben von­nák ki egyéb nö­v­é­nyi for­rá­s­ok­ból.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés