Főszerkesztői ajánló

Kérdések és válaszok a GM növényekben található virális gén részletről

EFSA
Hétköznapi géntechnológia, 2013-01-27 16:30:49

Egy kö­z­el­múlt­ban nap­vi­lá­g­ot lá­t­ott hír sze­rint a ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ban lé­vő GM nö­v­é­nyek­ben is­me­ret­len, ví­r­us ere­de­tű gént fe­dez­tek fel.

Az Eu­ró­p­ai Él­el­mi­s­zer Biz­ton­sá­gi Hi­va­tal (EF­SA) a karfi­ol mo­za­ik­ví­r­us 35S pro­mó­t­e­ré­n­ek fel­hasz­ná­l­á­s­á­v­al ké­s­z­ült GM nö­v­é­nyek en­ge­dé­lye­zé­si el­já­r­á­sa so­rán a fel­me­rü­lő koc­ká­z­a­to­kat már ele­mez­te, mely­nek so­rán me­g­ál­l­a­pí­tot­ta, hogy a nö­v­é­nyek egés­z­ség­ü­gyi koc­ká­z­a­tot nem je­len­te­nek. Je­len köz­le­mé­nyé­b­en a fel­me­rü­lő kér­d­é­s­e­k­et vá­l­a­s­zol­ja meg.

A Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület 2012. évi tevékenysége

BZBE Közgyűlés, 2012. november 21. Gödöllő
Hírek, 2013-01-05 12:26:20

Dr. Du­dits Dénes, a Ba­ra­bás Zol­tán Bio­tech­no­ló­g­i­ai Egye­sü­l­et el­nö­ke, a 2012. no­vem­be­ré­b­en, Gö­döl­lőn meg­tar­tott év­es ren­des köz­gyű­lé­s­en ér­t­é­kel­te az Egye­sü­l­et el­múlt évi tel­je­sít­mé­nyét, va­la­mint mér­l­e­gel­te a to­vább­lé­p­é­si le­he­tő­s­é­g­e­ket.

"A ha­zai me­ző­gaz­da­sá­gi bio­tech­no­ló­g­ia – azon be­lül is a gén­tech­no­ló­g­ia – le­he­tő­s­é­g­ei né­hány ki­vé­t­el­től el­te­kint­ve to­vább szű­kül­t­ek a 2012-es év­b­en. A tör­v­é­ny­a­l­ko­tás szint­jén meg­je­le­nő gén­tech­no­ló­g­ia-el­le­nes­ség ha­tá­s­ai el­ér­t­ék a ku­ta­tás te­rü­l­e­t­e­it."

Az eredeti cikk megtekinthető:: BZBE Közgyűlés, 2012. november 21. Gödöllő

Szakértők véleménye arról a közlésről, hogy a GM kukorica patkányoknál rákot okoz

Hírek, 2012-10-30 21:18:29

A Fo­od and Che­mi­cal To­xi­co­logy fo­lyó­i­rat­ban meg­je­lent, a GM her­bi­cid-to­le­ráns ku­ko­ri­ca és a Ro­un­dup her­bi­cid egés­z­ség­re­gya­ko­rolt ha­tá­s­át vizs­gá­ló to­xi­ko­ló­g­i­ai ta­nul­mány azt ál­lít­ja, hogy a la­bo­ra­tó­r­i­u­mi pat­ká­nyok­ban da­ga­na­tok kép­ződ­tek, és az ál­l­a­t­ok na­gyobb va­ló­s­z­í­nű­s­ég­gel pusz­tul­tak el idő előtt.

Az ál­lí­t­ás­s­al és ma­gá­v­al a ku­ta­tás­s­al kap­c­so­lat­ban ne­ves pro­fes­s­zo­rok fej­tik ki vé­l­e­mé­nyü­ket.

Az új nemesítési módszerekről - innovatív és változatos európai mezőgazdaság biztosítása

Hírek, 2012-10-23 20:14:15

Az EU me­ző­gaz­da­sá­g­á­n­ak hoz­zá­j­á­r­u­lá­sa lét­fon­tos­sá­gú sze­re­pet ját­s­zik Eu­ró­p­á­b­an a tu­dá­s­a­la­pú bi­o­gaz­da­ság ép­í­t­é­s­é­b­en, az él­el­mi­s­zer-biz­ton­ság és – biz­ton­sá­g­os­ság prob­lé­m­ái­nak meg­ol­dá­s­á­b­an, az­ég­haj­lat­vál­to­zás ha­tá­s­a­i­nak eny­hí­t­é­s­é­b­en és a fog­lal­koz­ta­tott­ság­meg­őr­zé­s­é­b­en. Mi­köz­ben a vi­lág él­el­mi­s­zer­i­gé­nye emel­ke­dik és az él­el­mi­s­zer ter­me­lés fo­ko­zó­dó ne­hé­z­sé­g­ek­kel ta­lál­ja ma­gát szem­be­naz ég­haj­lat­vál­to­zás és a pi­a­cok in­ga­tag­sá­ga mi­att, most fon­to­sabb, mint va­la­ha, hogy az EU fenn­tart­sa me­ző­gaz­da­sá­gi te­vé­k­eny­sé­g­ét és an­nak ver­seny­ké­p­es­sé­g­ét.

Az EU GMO-politikája, a fenntartható mezőgazdaság és a közfinanszírozású kutatás

Tájékoztató
Hírek, 2012-10-07 20:57:03

Ezt a tá­j­é­k­oz­ta­tót az ál­l­a­mi szek­tor­ban te­vé­k­eny­ke­dő, bio­tech­no­ló­g­i­ai ku­ta­tá­s­ok­kal fog­lal­ko­zó tu­dó­s­ok ké­s­z­í­tet­ték, va­la­mint olyan gaz­dál­ko­dói szer­ve­ze­tek, ame­lyek ki­áll­nak amel­lett, hogy a gaz­dál­ko­dók sza­ba­don ter­meszt­hes­sék a szük­ség­le­te­ik­nek leg­job­ban meg­fe­le­lő ha­s­zon­nö­v­é­nye­ket,be­le­ért­ve az olyan ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott (GM) nö­v­é­nye­ket is, ame­lyek ter­mesz­té­s­ét az Eu­ró­p­ai Unió sza­bá­lyo­zó rend­s­ze­re jó­v­á­h­agy­ta.

Génszennyezés és aszály

Dudits Dénes
Hírek, 2012-08-19 17:41:32

Pusz­tul­nak a ku­ko­ri­cák a föl­d­e­ken. Van ahol a tár­c­sák él­es ké­s­ei hoz­zák az azon­na­li ha­lált, más­hol az as­zály öl las­san. Víz nél­kül elő­s­z­ör meg­áll a nö­v­e­ke­dés, le­las­sul­nak az él­et­fo­lya­ma­tok, majd el­hal­nak a sej­tek, az­tán a le­ve­lek. Mind­két út egy­fe­lé ve­zet: a nö­v­é­nyek él­e­te vé­g­et ér, és ez­zel el­ve­s­zik a ter­més re­mé­nye, a gaz­da mun­ká­ja kár­ba vész. Lát­s­zat­ra nincs kö­z­ös a gén­s­zen­nye­zett­ség­gel vá­d­olt és ezért ki­s­zán­t­a­tott, il­let­ve az as­zály súj­tot­ta ku­ko­ri­cák vég­ze­tes tör­t­é­n­e­te kö­z­ött. Pe­dig a GMO-ügy mind­két eset­ben kulcs­s­ze­re­pet kap­hat.

A génmódosított növények kockázatait vizsgálták magyar kutatók

MTI
Hírek, 2012-06-10 14:02:10

A szá­m­os or­s­zág­ban en­ge­dé­lye­zett és pi­ac­ra ke­rült gén­tech­no­ló­g­i­ai út­on mó­d­o­sí­tott (GM) nö­v­é­nyek­ből ké­s­z­ült él­el­mi­s­ze­rek és ta­kar­má­nyok koc­ká­z­a­t­a­it vizs­gál­ta egy több­é­v­es nem­zet­kö­zi pro­jekt­ben a Köz­pon­ti Él­el­mi­s­zer-tu­do­má­nyi Ku­ta­tói­n­té­z­et (KÉ­KI), kö­z­öl­te a KÉ­KI ked­den. A köz­le­mény em­lé­k­ez­tet: a vi­lá­g­on több mint egy­mil­lió hek­tá­r­on ter­mesz­te­nek GM nö­v­ényt. Mind­eh­hez azon­ban szi­go­rú el­len­őr­ző rend­s­zer és kö­v­e­t­é­s­es ha­tás­vizs­gá­l­a­t­ok szük­sé­g­e­sek a biz­ton­ság ér­d­e­ké­b­en.

A Greenpeace egyik alapítója szerint a biotechnológiával való szembenállás az emberiség elleni bűn

BIOtech NOW, 2012. február 16.
Hírek, 2012-04-18 14:22:19

Mo­o­re ki­lenc év­en át a Green­pe­a­ce Ca­na­da el­nö­ke, hét év­ig pe­dig a Green­pe­a­ce In­ter­na­ti­o­nal igaz­ga­tó­ja volt. Mi­köz­ben a Green­pe­a­ce a vi­lág leg­na­gyobb kör­nye­zet­vé­dő szer­ve­ze­té­vé nőt­te ki ma­gát, Dr. Mo­o­re szá­m­os kam­pány ve­zé­ra­lak­ja­ként fő­s­z­e­re­pet ját­s­zott a szer­ve­zet po­li­ti­ká­j­á­n­ak és irány­vo­na­lá­n­ak ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an. Azt le­het mon­da­ni, hogy az­ó­ta kis­sé meg­vál­to­zott a fenn­tart­ha­tó­s­ág­ról és a kör­nye­zet­vé­d­el­mi fe­le­lős­s­ég­ről al­ko­tott vé­l­e­mé­nye.

Nyilatkozat a tudományos véleménynyilvánítás szabadságáért

Györgyey János, biológus
Hírek, 2012-04-18 14:21:19

A Ba­ra­bás Zol­tán Bio­tech­no­ló­g­i­ai Egye­sü­l­et ve­ze­té­se Dr. Popp Jó­z­s­ef ag­rár­köz­gaz­dász rend­kí­v­ü­li el­bo­c­sá­t­á­sa kap­c­sán meg­fo­gal­ma­zott egy nyi­lat­ko­za­tot, mi­vel az ese­te azt mu­tat­ja, hogy a tu­do­má­nyos vé­l­e­mény­nyil­vá­n­í­t­ás sza­bad­sá­gát re­tor­zi­ók fe­nye­ge­tik. Ezért Györ­gyey Já­n­os bio­ló­g­us, az egye­sü­l­et tit­ká­ra le­vél­ben ke­re­sett meg ku­ta­tó pro­fes­s­zo­ro­kat és kol­lé­g­á­k­at az aláb­bi nyi­lat­ko­zat­tal, kér­ve hogy os­s­zák meg azt mun­ka­tár­s­a­ik­kal, és amen­nyi­ben egye­t­ér­t­e­nek a tar­tal­má­v­al, csat­la­koz­za­nak hoz­zá.

Áltudomány akadályozza a környezetbarát mezőgazdaság és erdőgazdálkodás elterjedését

Dagens Nyheter, 2011. oktober 1.
Hírek, 2011-01-13 07:36:03

A gén­tech­no­ló­g­ia te­rü­l­e­t­é­re vo­nat­ko­zó eu­ró­p­ai tör­v­é­nyi anyag an­nyi­ra szűk lá­t­ó­k­ö­rű, hogy aka­dá­lyoz­za a köz­pén­z­ek­ből fi­nan­s­zí­r­o­zott nö­v­ény­ku­ta­tás ered­mé­nye­i­nek át­ü­l­t­e­té­s­ét a gya­kor­lat­ba. Mi, az alu­l­í­r­ott 41 tu­dós, akik a Svéd Ku­ta­tá­si Alap­tól tá­m­o­ga­tást kap­tunk nö­v­é­nyi alap­ku­ta­tás­ra, ar­ra bíz­tat­juk a po­li­ti­ku­so­kat és a kör­nye­zet­vé­d­ő­k­et, hogy te­gyék meg a meg­fe­le­lő lé­p­é­s­e­k­et és vi­gyék ke­resz­tül az ide­vá­gó tör­v­é­nyek mó­d­o­sí­t­á­s­át, hogy le­gyen mód az ös­s­zes meg­s­zer­zett tu­dás fel­hasz­ná­l­á­s­á­ra a fenn­tart­ha­tó me­ző­gaz­da­sá­gi és er­dő­gaz­da­sá­gi ipar ki­fej­lesz­té­s­é­h­ez.

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés