Főszerkesztői ajánló

Mark Lynas beszéde a 2018. évi Oxfordi Gazdálkodói Konferencián

Hírek, 2018-01-31 14:14:31

Majd­nem nap­ra pon­to­san öt év­vel ez­e­lőtt itt áll­tam Ön­ök előtt és men­te­ge­tőz­tem ko­ráb­bi GMO-el­le­nes te­vé­k­eny­sé­g­em mi­att. Ma va­la­mi más­ról sze­ret­nék be­s­zél­ni. Míg öt év­vel ez­e­lőt­ti be­s­zé­d­em ha­d­ü­z­e­net volt a GMO-el­le­nes harc­ban részt ve­vő ko­ráb­bi kol­lé­g­ái­m­nak, ma olaj­á­g­at nyúj­tok ne­kik, és ja­va­so­lom, hogy vá­z­ol­junk fel egy le­het­sé­ges bé­k­e­s­zer­ző­d­ést.

Új növénynemesítési eljárások - GMO vagy nem GMO?

Hírek, 2017-03-24 15:18:27

Új nö­v­ény­ne­me­sí­t­é­si mód­s­ze­rek – sza­bá­lyoz­zuk, vagy ne sza­bá­lyoz­zuk? – ez­zel a cím­mel szer­ve­zett nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­át az MTA Ag­rár­t­u­do­má­nyi Ku­ta­tó­k­öz­pont­ja az Aka­dé­m­i­án. A kér­d­és meg­vi­ta­tá­s­át az tet­te ak­tu­á­l­is­sá, hogy az utób­bi év­ek­ben szá­m­os új mód­s­zer szü­l­e­t­ett a ge­ne­ti­ká­b­an, ame­lyek­kel pon­to­sab­ban, cél­zot­tab­ban le­het a nö­v­é­nyek (és az ál­l­a­t­ok) ge­ne­ti­kai ál­l­o­m­á­nyát meg­vál­toz­tat­ni.

A kon­fe­ren­ci­án Du­dits Dé­n­es­sel és Jo­a­chim Sc­hi­e­man­nal be­s­zél­ge­tett Egyed Lász­ló.

Mérföldkő az állat-biotechnológiában: FDA engedélyt kapott a GM lazac!

Solti László
Hírek, 2016-01-06 22:02:59

A vi­lág né­p­es­sé­ge már négy éve át­lép­te a 7 mil­li­ár­dot és mér­t­é­k­a­dó becs­lé­s­ek sze­rint 2050-re 10 mil­li­árd la­ko­sa lesz a Föld­nek. A rob­ba­nás­sz­e­rű né­p­es­ség­nö­v­e­ke­dés, az egés­z­ség­tu­da­tos táp­lál­ko­zás el­ter­je­dé­se és a fo­ko­zott vá­s­ár­lóe­rő mi­att egy­re nő az igény a hal­ter­mé­k­ek iránt. Saj­nos azon­ban a ten­ge­re­ket rab­ló­gaz­dál­ko­dás­s­al má­r­is túl­ha­lász­ták, ezért az egyet­len al­ter­na­tí­va a hal­te­nyész­t­és.

Génmódosított almát engedélyeztek az Egyesült Államokban

Andrew Pollack
Hírek, 2015-03-09 22:42:52

A kor­mány pén­te­ken en­ge­dé­lyez­te egy sze­le­te­lés vagy sé­r­ü­l­és utá­ni bar­nu­lás­nak el­le­n­ál­ló, ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott al­ma­faj­ta ke­res­ke­del­mi cé­lú ter­mesz­té­s­ét. A faj­tát ki­fej­lesz­tő cég, az Oka­n­a­gan Spe­ci­al­ty Fru­its úgy vé­li, hogy a bar­nu­lás­nak el­le­n­ál­ló tu­laj­don­ság nép­sze­rű lesz mind a fo­gyasz­tók, mind az él­el­mi­s­zer-el­lá­tó vál­l­a­l­a­tok kö­r­é­b­en, mi­vel az ilyen al­ma fel­vág­va tet­s­ze­tő­s­ebb. A sé­r­ü­l­é­s­ek mi­att hul­la­dék­ba ke­rü­lő gyü­m­ölcs­men­nyi­ség is je­len­tő­s­en csök­ken­het.

A növények molekuláris biológiájától a zöld biotechnológiáig

Könyvajánló, 2015-01-14 21:54:59

Ezt a kö­t­e­t­et Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus 70. szü­l­e­t­és­nap­ja al­kal­má­ból ko­ráb­bi mun­ka­tár­s­ai, ta­nít­vá­nyai ké­s­z­í­tet­ték. A fe­je­ze­tek há­r­om fő té­m­a­kört érin­te­nek. Egy­részt ké­p­et ad­nak Du­dits Dénes gaz­dag ku­ta­tói, tu­do­mány­s­zer­ve­zői él­et­út­já­r­ól. Más­részt meg­is­mer­te­tik az ol­va­só­v­al a mo­dern nö­v­é­nyi bio­tech­no­ló­g­ia ki­ala­ku­lá­s­á­n­ak nem­zet­kö­zi és ha­zai tör­t­é­n­e­tét, ami nem­c­sak ér­d­e­k­es ol­vas­mány, de se­gít meg­ér­t­e­ni a gén­tech­no­ló­g­i­ai al­kal­ma­zá­s­ok tu­do­má­nyos hát­t­e­rét is. A to­váb­bi fe­je­ze­tek­ben pe­dig né­hány ta­nít­vány, a 'Du­dits-is­ko­la" kép­vi­se­lői mu­tat­ják be je­len­le­gi ku­ta­tá­si te­rü­l­e­t­ü­ket, a nö­v­é­nyek fej­lő­d­é­s­é­n­ek és al­kal­maz­ko­dó­k­é­p­e­s­sé­g­é­n­ek hát­t­e­ré­b­en ál­ló mo­le­ku­lá­r­is fo­lya­ma­tok fel­tá­r­á­sa so­rán el­ért ered­mé­nye­i­ket, va­la­mint azok bio­tech­no­ló­g­i­ai al­kal­ma­zá­s­á­n­ak le­he­tő­s­é­g­e­it. A könyv szer­zői tö­r­e­k­ed­tek ar­ra, hogy a tu­do­má­nyos szín­vo­na­lat meg­tart­va köz­ért­h­e­tő nyel­ven szól­ja­nak az ol­va­só­h­oz.

„Minden termesztett növényünk génmanipulált"

Szirmai S. Péter
Hírek, 2014-11-12 14:27:54

Ne­héz ide­ha­za az in­no­vá­c­i­ós ered­mé­nye­ket hasz­no­sí­t­a­ni, az in­no­vá­c­i­ót mű­köd­te­tő rend­s­zert ki­a­la­kí­t­a­ni, ál­lít­ja Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus, az MTA Sze­ge­di Bio­ló­g­i­ai Ku­ta­tó­k­öz­pont (SZBK) ku­ta­tó pro­fess­zo­ra. A nem­zet­kö­zi hí­rű szak­em­ber „Gé­n­ek és ge­no­mok szer­kesz­té­se, mint az ag­rár-in­no­vá­c­ió egyik mo­tor­ja a nö­v­ény­faj­ták bio­ló­g­i­ai tel­je­sít­mé­nyé­n­ek ma­xi­ma­li­zá­l­á­s­á­b­an" cím­mel tar­tott előa­dást a Fi­gye­lő Ag­rár-in­no­vá­c­i­ós Kon­fe­ren­ci­án. Az előa­dást a Fi­gye­lő mun­ka­tár­sa, Szir­mai S. Pé­t­er öss­zeg­zi.

A bizonyítékok elégtelenségére hivatkozva visszahívta a közreadó azt a tavalyi közleményt, amely a GM-kukorica rákkeltő hatását sugalmazta

Hírek, 2013-12-15 16:37:15

A tu­dós­t­ár­s­a­da­lom és az él­el­mi­s­zer-biz­ton­sá­gi ha­tó­s­á­g­ok fe­lől ér­ke­ző egy­ön­t­e­tű nyo­más­nak en­ged­ve a Fo­od and Che­mi­cal To­xi­co­logy cí­mű fo­lyói­rat vé­g­ül be­vál­tot­ta fe­nye­ge­té­s­ét, és no­vem­ber 28-án vis­s­za­von­ta a 2012-es pub­li­ká­l­á­sa vi­ták ke­reszt­tü­z­é­b­en ál­ló köz­le­ményt, mely­nek szer­zői azt ál­lí­tot­ták, hogy a gén­mó­d­o­sí­tott (GM) ku­ko­ri­ca sú­lyos be­teg­sé­g­et okoz a ve­le ete­tett pat­ká­nyok­ban.

Cameron most* támogatja a genetikailag módosított növények használatát, hogy bizonyítsa: az angolok tudománypártiak

Daniel Martin
Hírek, 2013-07-24 17:02:31
 • A mi­nisz­ter­el­nök 180 fo­kos for­du­la­tot tesz a GM él­el­mi­s­ze­rek kér­d­é­s­é­b­en, a vi­lág él­el­me­zé­se ér­d­e­ké­b­en
 • A kor­mány az új GM nö­v­é­nyek­re vo­nat­ko­zó EU-sza­bá­lyo­zás kön­nyí­t­é­s­é­re hív fel
 • A fo­gyasz­tók több­sé­ge azon­ban töb­b­et akar tud­ni a GM nö­v­é­nyek ha­tá­s­a­i­ról
 • Az üz­l­e­tek­ben kap­ha­tó hús, tej és to­jás nagy­részt GM ta­kar­mán­nyal táp­lált ál­l­a­t­ok­tól szár­ma­zik

Új tagokat vár a Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület!

Prof. Dr. Dudits Dénes
Hírek, 2013-02-22 15:57:27

A Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület kiemelt céljának tekinti a biotechnológia, különösen az agrár-biotechnológia és a hozzá kapcsolódó géntechnológia eredményeinek a magyar gazdaság és agrárium fejlődése érdekében történő széles körű bevezetését. E cél elérése csak akkor lehet sikeres, ha az Egyesület megfelelő társadalmi tekintéllyel bír, ezért az Egyesület vezetősége és tagjai felhívást intéznek minden érdeklődő felé, hogy csatlakozzon az BZBE tevékenységéhez.

Kérdések és válaszok a GM növényekben található virális gén részletről

EFSA
Hétköznapi géntechnológia, 2013-01-27 16:30:49

Egy kö­z­el­múlt­ban nap­vi­lá­g­ot lá­t­ott hír sze­rint a ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ban lé­vő GM nö­v­é­nyek­ben is­me­ret­len, ví­r­us ere­de­tű gént fe­dez­tek fel.

Az Eu­ró­p­ai Él­el­mi­s­zer Biz­ton­sá­gi Hi­va­tal (EF­SA) a karfi­ol mo­za­ik­ví­r­us 35S pro­mó­t­e­ré­n­ek fel­hasz­ná­l­á­s­á­v­al ké­s­z­ült GM nö­v­é­nyek en­ge­dé­lye­zé­si el­já­r­á­sa so­rán a fel­me­rü­lő koc­ká­z­a­to­kat már ele­mez­te, mely­nek so­rán me­g­ál­l­a­pí­tot­ta, hogy a nö­v­é­nyek egés­z­ség­ü­gyi koc­ká­z­a­tot nem je­len­te­nek. Je­len köz­le­mé­nyé­b­en a fel­me­rü­lő kér­d­é­s­e­k­et vá­l­a­s­zol­ja meg.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés