Főszerkesztői ajánló

Innovatív Mezőgazdasági Biotechnológiáért Egyesület 18094419-1-06

Könyvajánló, 2019-05-12 21:54:29

Kér­jük, idén is tá­m­o­gas­sa mun­kán­k­at adó­ja 1%-val!

Mark Lynas beszéde a 2018. évi Oxfordi Gazdálkodói Konferencián

Hírek, 2018-01-31 14:14:31

Majd­nem nap­ra pon­to­san öt év­vel ez­e­lőtt itt áll­tam Ön­ök előtt és men­te­ge­tőz­tem ko­ráb­bi GMO-el­le­nes te­vé­k­eny­sé­g­em mi­att. Ma va­la­mi más­ról sze­ret­nék be­s­zél­ni. Míg öt év­vel ez­e­lőt­ti be­s­zé­d­em ha­d­ü­z­e­net volt a GMO-el­le­nes harc­ban részt ve­vő ko­ráb­bi kol­lé­g­ái­m­nak, ma olaj­á­g­at nyúj­tok ne­kik, és ja­va­so­lom, hogy vá­z­ol­junk fel egy le­het­sé­ges bé­k­e­s­zer­ző­d­ést.

Új növénynemesítési eljárások - GMO vagy nem GMO?

Hírek, 2017-03-24 15:18:27

Új nö­v­ény­ne­me­sí­t­é­si mód­s­ze­rek – sza­bá­lyoz­zuk, vagy ne sza­bá­lyoz­zuk? – ez­zel a cím­mel szer­ve­zett nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­át az MTA Ag­rár­t­u­do­má­nyi Ku­ta­tó­k­öz­pont­ja az Aka­dé­m­i­án. A kér­d­és meg­vi­ta­tá­s­át az tet­te ak­tu­á­l­is­sá, hogy az utób­bi év­ek­ben szá­m­os új mód­s­zer szü­l­e­t­ett a ge­ne­ti­ká­b­an, ame­lyek­kel pon­to­sab­ban, cél­zot­tab­ban le­het a nö­v­é­nyek (és az ál­l­a­t­ok) ge­ne­ti­kai ál­l­o­m­á­nyát meg­vál­toz­tat­ni.

A kon­fe­ren­ci­án Du­dits Dé­n­es­sel és Jo­a­chim Sc­hi­e­man­nal be­s­zél­ge­tett Egyed Lász­ló.

Mérföldkő az állat-biotechnológiában: FDA engedélyt kapott a GM lazac!

Solti László
Hírek, 2016-01-06 22:02:59

A vi­lág né­p­es­sé­ge már négy éve át­lép­te a 7 mil­li­ár­dot és mér­t­é­k­a­dó becs­lé­s­ek sze­rint 2050-re 10 mil­li­árd la­ko­sa lesz a Föld­nek. A rob­ba­nás­sz­e­rű né­p­es­ség­nö­v­e­ke­dés, az egés­z­ség­tu­da­tos táp­lál­ko­zás el­ter­je­dé­se és a fo­ko­zott vá­s­ár­lóe­rő mi­att egy­re nő az igény a hal­ter­mé­k­ek iránt. Saj­nos azon­ban a ten­ge­re­ket rab­ló­gaz­dál­ko­dás­s­al má­r­is túl­ha­lász­ták, ezért az egyet­len al­ter­na­tí­va a hal­te­nyész­t­és.

Génmódosított almát engedélyeztek az Egyesült Államokban

Andrew Pollack
Hírek, 2015-03-09 22:42:52

A kor­mány pén­te­ken en­ge­dé­lyez­te egy sze­le­te­lés vagy sé­r­ü­l­és utá­ni bar­nu­lás­nak el­le­n­ál­ló, ge­ne­ti­ka­i­lag mó­d­o­sí­tott al­ma­faj­ta ke­res­ke­del­mi cé­lú ter­mesz­té­s­ét. A faj­tát ki­fej­lesz­tő cég, az Oka­n­a­gan Spe­ci­al­ty Fru­its úgy vé­li, hogy a bar­nu­lás­nak el­le­n­ál­ló tu­laj­don­ság nép­sze­rű lesz mind a fo­gyasz­tók, mind az él­el­mi­s­zer-el­lá­tó vál­l­a­l­a­tok kö­r­é­b­en, mi­vel az ilyen al­ma fel­vág­va tet­s­ze­tő­s­ebb. A sé­r­ü­l­é­s­ek mi­att hul­la­dék­ba ke­rü­lő gyü­m­ölcs­men­nyi­ség is je­len­tő­s­en csök­ken­het.

A növények molekuláris biológiájától a zöld biotechnológiáig

Könyvajánló, 2015-01-14 21:54:59

Ezt a kö­t­e­t­et Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus 70. szü­l­e­t­és­nap­ja al­kal­má­ból ko­ráb­bi mun­ka­tár­s­ai, ta­nít­vá­nyai ké­s­z­í­tet­ték. A fe­je­ze­tek há­r­om fő té­m­a­kört érin­te­nek. Egy­részt ké­p­et ad­nak Du­dits Dénes gaz­dag ku­ta­tói, tu­do­mány­s­zer­ve­zői él­et­út­já­r­ól. Más­részt meg­is­mer­te­tik az ol­va­só­v­al a mo­dern nö­v­é­nyi bio­tech­no­ló­g­ia ki­ala­ku­lá­s­á­n­ak nem­zet­kö­zi és ha­zai tör­t­é­n­e­tét, ami nem­c­sak ér­d­e­k­es ol­vas­mány, de se­gít meg­ér­t­e­ni a gén­tech­no­ló­g­i­ai al­kal­ma­zá­s­ok tu­do­má­nyos hát­t­e­rét is. A to­váb­bi fe­je­ze­tek­ben pe­dig né­hány ta­nít­vány, a 'Du­dits-is­ko­la" kép­vi­se­lői mu­tat­ják be je­len­le­gi ku­ta­tá­si te­rü­l­e­t­ü­ket, a nö­v­é­nyek fej­lő­d­é­s­é­n­ek és al­kal­maz­ko­dó­k­é­p­e­s­sé­g­é­n­ek hát­t­e­ré­b­en ál­ló mo­le­ku­lá­r­is fo­lya­ma­tok fel­tá­r­á­sa so­rán el­ért ered­mé­nye­i­ket, va­la­mint azok bio­tech­no­ló­g­i­ai al­kal­ma­zá­s­á­n­ak le­he­tő­s­é­g­e­it. A könyv szer­zői tö­r­e­k­ed­tek ar­ra, hogy a tu­do­má­nyos szín­vo­na­lat meg­tart­va köz­ért­h­e­tő nyel­ven szól­ja­nak az ol­va­só­h­oz.

„Minden termesztett növényünk génmanipulált"

Szirmai S. Péter
Hírek, 2014-11-12 14:27:54

Ne­héz ide­ha­za az in­no­vá­c­i­ós ered­mé­nye­ket hasz­no­sí­t­a­ni, az in­no­vá­c­i­ót mű­köd­te­tő rend­s­zert ki­a­la­kí­t­a­ni, ál­lít­ja Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus, az MTA Sze­ge­di Bio­ló­g­i­ai Ku­ta­tó­k­öz­pont (SZBK) ku­ta­tó pro­fess­zo­ra. A nem­zet­kö­zi hí­rű szak­em­ber „Gé­n­ek és ge­no­mok szer­kesz­té­se, mint az ag­rár-in­no­vá­c­ió egyik mo­tor­ja a nö­v­ény­faj­ták bio­ló­g­i­ai tel­je­sít­mé­nyé­n­ek ma­xi­ma­li­zá­l­á­s­á­b­an" cím­mel tar­tott előa­dást a Fi­gye­lő Ag­rár-in­no­vá­c­i­ós Kon­fe­ren­ci­án. Az előa­dást a Fi­gye­lő mun­ka­tár­sa, Szir­mai S. Pé­t­er öss­zeg­zi.

A bizonyítékok elégtelenségére hivatkozva visszahívta a közreadó azt a tavalyi közleményt, amely a GM-kukorica rákkeltő hatását sugalmazta

Hírek, 2013-12-15 16:37:15

A tu­dós­t­ár­s­a­da­lom és az él­el­mi­s­zer-biz­ton­sá­gi ha­tó­s­á­g­ok fe­lől ér­ke­ző egy­ön­t­e­tű nyo­más­nak en­ged­ve a Fo­od and Che­mi­cal To­xi­co­logy cí­mű fo­lyói­rat vé­g­ül be­vál­tot­ta fe­nye­ge­té­s­ét, és no­vem­ber 28-án vis­s­za­von­ta a 2012-es pub­li­ká­l­á­sa vi­ták ke­reszt­tü­z­é­b­en ál­ló köz­le­ményt, mely­nek szer­zői azt ál­lí­tot­ták, hogy a gén­mó­d­o­sí­tott (GM) ku­ko­ri­ca sú­lyos be­teg­sé­g­et okoz a ve­le ete­tett pat­ká­nyok­ban.

Cameron most* támogatja a genetikailag módosított növények használatát, hogy bizonyítsa: az angolok tudománypártiak

Daniel Martin
Hírek, 2013-07-24 17:02:31
 • A mi­nisz­ter­el­nök 180 fo­kos for­du­la­tot tesz a GM él­el­mi­s­ze­rek kér­d­é­s­é­b­en, a vi­lág él­el­me­zé­se ér­d­e­ké­b­en
 • A kor­mány az új GM nö­v­é­nyek­re vo­nat­ko­zó EU-sza­bá­lyo­zás kön­nyí­t­é­s­é­re hív fel
 • A fo­gyasz­tók több­sé­ge azon­ban töb­b­et akar tud­ni a GM nö­v­é­nyek ha­tá­s­a­i­ról
 • Az üz­l­e­tek­ben kap­ha­tó hús, tej és to­jás nagy­részt GM ta­kar­mán­nyal táp­lált ál­l­a­t­ok­tól szár­ma­zik

Új tagokat vár a Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület!

Prof. Dr. Dudits Dénes
Hírek, 2013-02-22 15:57:27

A Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület kiemelt céljának tekinti a biotechnológia, különösen az agrár-biotechnológia és a hozzá kapcsolódó géntechnológia eredményeinek a magyar gazdaság és agrárium fejlődése érdekében történő széles körű bevezetését. E cél elérése csak akkor lehet sikeres, ha az Egyesület megfelelő társadalmi tekintéllyel bír, ezért az Egyesület vezetősége és tagjai felhívást intéznek minden érdeklődő felé, hogy csatlakozzon az BZBE tevékenységéhez.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés