Az EU GMO-politikája, a fenntartható mezőgazdaság és a közfinanszírozású kutatás

Tájékoztató
Hírek, 2012-10-07 20:57:03

Ezt a tájékoztatót az állami szektorban tevékenykedő, biotechnológiai kutatásokkal foglalkozó tudósok készítették, valamint olyan gazdálkodói szervezetek, amelyek kiállnak amellett, hogy a gazdálkodók szabadon termeszthessék a szükségleteiknek legjobban megfelelő haszonnövényeket,beleértve az olyan genetikailag módosított (GM) növényeket is, amelyek termesztését az Európai Unió szabályozó rendszere jóváhagyta.


Vezetői összefoglaló

A tájékoztató elkészítésében részt vett gazdálkodók és közszférában dolgozó tudósok támogatják John Dalli európai egészségügyi és fogyasztóvédelmi biztos felhívását a genetikailag módosított organizmusokkal kapcsolatos, tájékozottabb és kevésbé sarkított vitára, és hozzájárulásként ezt a tájékoztatót ajánlják fel.

Ez a tájékoztató a következő kérdésekkel foglalkozik:

 • GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK A MEZŐGAZDASÁGBAN - 2050-re a gazdálkodóknak 70%-kal több élelmet kell termelniük kisebb területen, a környezetet jobban kímélő módszerekkel. Ahhoz, hogy a mezőgazdaságot intenzívebbé és egyúttal fenntarthatóvá lehessen tenni, többek között arra van szükség, hogy a gazdálkodók olyan növényeket termesszenek, amelyek többet teremnek, jobb a vízfelhasználásuk, és kevesebb rovar- és féregirtó, valamint műtrágya szükséges a termesztésükhöz.

 • KÖZFINANSZÍROZÁSÚ KUTATÁS - a modern biotechnológia jelentősen képes hozzájárulni e kihívások kezeléséhez, mivel segíteni tud a hagyományos nemesítés egyes korlátainak leküzdésében. A közszférában sok kutatási projekt foglalkozik például olyan növények kifejlesztésével, amelyek ellenállóbbak a betegségekkel és a kártevőkkel szemben, vagy fokozott tápértékkel rendelkeznek.

 • A GM NÖVÉNYEKKEL EDDIG SZERZETT TAPASZTALATOK - Több millió farmer világszerte számos GM növényfajtát termesztett sok éven át, több százmillió hektáron, ami jelentős gazdasági, társadalmi, egészségügyi és környezeti hasznot hajtott. Az EU-ban mindössze kétféle GM növény termesztése engedélyezett, és számos EU-tagországban még ezeknek a termesztése is tiltva van. Eközben az EU nagy mennyiségben importál az EU területén kívül előállított GM árucikkeket.

 • AZ EU SZABÁLYOZÓ RENDSZERE - Az EU-nak a GMO-k szabályozására szolgáló rendszere nem működik, mert sok döntést nem hoznak meg a megfelelő határidőn belül, és/vagy sok döntés nem a tudományosan megalapozott kockázatbecslés jogi követelményén alapszik. Különféle javaslatok hangzottak el a jelenlegi patthelyzet feloldására. Több javaslat esetében problémák merültek fel az EU belső piacával, a WTO szabályaival, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) szerepével és általában a mezőgazdasággal és a kutatással kapcsolatban.

 • FELMÉRÉS A GAZDÁLKODÓK ÉS A TUDÓSOK KÖZÖTT - 12 EU-tagországban próbafelmérés történt a következők vizsgálatára: 1) a GM növények lehetséges szerepe az EU mezőgazdaságában, 2) gazdálkodók tapasztalatai, és 3) közszférában dolgozó tudósok tapasztalatai.

A felmérésből levont következtetések többek között a következők:

 • Európában a növények és fák termesztését számos olyan akadály nehezíti, amelyeket a hagyományos nemesítés nem képes megfelelően kezelni, és amelyek megoldására a biotechnológiai eszközök már készen állnak, vagy fejlesztésük előrehaladott állapotban van. *Az EU jelenlegi GMO-politikája megfosztja a gazdálkodókat a lehetséges haszontól és a választás szabadságától. Abban a tizenkét országban, ahol a felmérés készült, vannak olyan gazdálkodók, akik szeretnék, ha lehetőségük lenne a szükségleteiknek legjobban megfelelő növényeket termeszteni, beleértve az engedélyezett GM növényeket is.
 • Európában a közszférában folyó, a fenntartható mezőgazdaságot szolgáló kutatás lelassult, leállt vagy külföldre távozott a szabályozás okozta akadályok, valamint a szántóföldi kísérletek vandalizmustól való védelmének költségei miatt.

A tájékoztató az AJÁNLÁSOKkal végződik, melyek többek között a következők: *A kormányoknak és az EU intézményeinek úgy kell alkalmazniuk a jelenlegi szabályozási rendszert, ahogyan ők maguk megtervezték, közben fenntartva a gazdálkodók számára a szabad választás lehetőségét. *A gazdálkodóknak és a közszférában dolgozó tudósoknak jobb kapcsolatot kell fenntartaniuk a nagyközönséggel és a döntéshozókkal.

Háttérinformáció és hivatkozások a www.greenbiotech.eu a weboldalon találhatók.

Image Text

A cikk letöltése pdf formátumban.

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés