Az EU-tudós szerint a GM növények "nem ártalamasak"

Farminguk.com
Hírek, 2012-09-27 18:07:14

Az EU legelső tudományos főtanácsadója az NFU-nak (National Farmers Union, a brit Nemzeti Gazdaszövetség) adott exkluzív interjúban kijelentette: a mezőgazdaság intenzívebbé és egyúttal fenntarthatóvá tétele alapvető fontosságú Európa számára ahhoz, hogy kisebb környezeti hatással több élelmet lehessen termelni.

Image Text

Anne Glover professzor azonban rámutatott: ez csak úgy érhető el, ha nyitottabbá válunk.

„Amit most teszünk, az határozza meg, mi fog történni 2050-ben” – mondta Glover professzor. „Növelnünk kell a haszonnövények hozamát és csökkentenünk kell a betakarítás előtti veszteségeket. Kevesebb vegyszert és vizet kell használnunk a mezőgazdaságban. Ezt el kell érnünk és el is fogjuk érni, de nyitottabban kell gondolkodnunk arról, hogyan érjük el.”

Glover professzor ezzel kifejezetten a GM technológiához való európai hozzáállásra utalt.

„Ha csak a bizonyítékokat néznénk, nincs kétségem afelől, hogy lenne GM növénytermesztés az EU-ban. A GM növények minden más típusú mezőgazdasági terméknél alaposabb vizsgálaton mennek keresztül” – mondta, majd hozzátette: „Soha nem láttam megalapozott bizonyítékot arra, hogy a GM növények ártanának a környezetnek, az állatoknak vagy az embernek.”

Glover professzor azt is elmondta, hogy Európának sokkal inkább stratégiai megközelítést kell alkalmaznia a rovar- és féregirtó szerekkel kapcsolatban, amelyek költségesek mind a gazdák számára, az áruk miatt, mind pedig a környezet számára, a hatásuk miatt.

„A közeljövőben még nem inthetünk búcsút a rovar- és féregirtó szereknek, azonban 20-25 év múlva a mezőgazdaság vegyszerhasználata már nagyon más lesz, mint ma. Ellenálló fajtákat, más típusú organikus növénytermesztési módszereket kell kitalálnunk, és alkalmaznunk kell a mezőgazdasági irányítást – vannak olyan GM növények, amelyek ellenállók a rovarkártevőkkel szemben.”

Kínát hozta fel példának, ahol a GM gyapot termesztésének bevezetése 50%-kal csökkentette a rovarirtószer-felhasználást. „Ha a társadalom azt kívánja, hogy ne legyenek rovarirtó szerek az élelemben és a vízben, akkor ki kell gondolnunk, hogyan érhetjük ezt el” – mondta.

Image Text

Mielőtt idén januárban elfoglalta volna helyét, mint az EU tudományos főtanácsadója, Glover professzor Skócia tudományos főtanácsadója volt. Az NFU, amely része volt annak az erőteljes lobbicsoportnak, amely követelte, hogy az EU-nak legyen tudományos főtanácsadója, úgy nyilatkozott: Glover professzor nyilatkozatai olyanok, mint a friss fuvallat.

Andrea Graham, az NFU tudományos főtanácsadója elmondta: „Gyakran kritizáltuk az Európai Uniót azért, hogy érzelmeken és az elővigyázatossági elven alapuló, nem pedig bizonyítékokon alapuló és gyakorlatias mezőgazdasági politikát erőltet. Bátorítólag hat ránk Glover professzor józan hozzáállása a politikai döntéshozatalhoz, és reméljük, hogy az Európai Bizottság hallgatni fog ésszerű tanácsaira.”

A cikk letöltése pdf formátumban.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés