Az európaiak többségét alig érdeklik a GMO-k

Hírek, 2019-10-04 22:57:23

Vezetői összefoglaló

Ebben a hónapban hozták nyilvánosságra az élelmiszer-biztonsággal foglalkozó tematikus Eurobarometer-felmérés eredményét. A jelentés újra megmutatja, hogy nem igaz az a gyakran ismételt szöveg, miszerint „az európaiak 90%-a GMO-ellenes”. A jelentés szerint „az élelmiszerekben és az italokban található génmódosított alkotórészek” miatti aggodalom viszonylag alacsony szintű (27%) – a listán felsorolt 15 probléma közül a 8. helyen áll. Az emiatti aggodalom mértéke kevesebb mint a felére csökkent az utolsó, 2010-ben publikált hasonló felméréshez képest, amikoris a GMO-k jelentették a 4. legmagasabb helyezésű problémát (66%). A felmérésben vizsgált összes probléma közül a genomszerkesztés váltotta ki a legcsekélyebb aggodalmat (4%), és ennek ismertsége volt a legalacsonyabb (22%). A tagállamok többségében három probléma exponálódik a leggyakrabban: az élelmiszerekben található antibiotikumok, hormonok és szteroidok (44%), növényvédőszer-maradványok (39%) és élelmiszer-adalékok (36%).


Fő megfigyelések

1. Valójában az európaiak többségét alig érdeklik a GMO-k Az európaiaknak mindössze 27%-a érdeklődik a GMO-k iránt még akkor is, ha egy „GMO”-val kezdődő témákból összeállított listát mutatnak nekik. Ez a szint a tagállamoknak csupán egynegyedében emelkedik egyharmad fölé.(1) Ezért nem igaz az a gyakran ismételt szöveg, miszerint „az európaiak 90%-a GMO-ellenes”.

2. A GMO-k miatti aggodalom kilenc év alatt kevesebb mint a felére csökkent Az aggodalomnak a jelentésekben szereplő mértéke nagymértékben csökkent, 66%-ról (2010) 27%-ra (2019)(2). Mind a 28 tagállamban nagyon jelentős csökkenés történt, kilenc tagállamban pedig harmadára, vagy még ennél is jobban csökkent az aggodalom mértéke.(3) A 2019-ben leginkább aggódó országok (legfeljebb 45%) aggodalma csekélyebb volt, mint a 2010-ben legkevésbé aggódó országoké (legalább 46%).

3. A felmérésben szereplő problémák közül a genomszerkesztés okozza a legkevesebb aggodalmat A felmérésben szereplő 15 téma közül jól láthatóan a genomszerkesztés okozza a legkevesebb gondot az embereknek (4%), és egyben ez az emberek számára legkevésbé ismert téma (22%).

Melyik témák érdeklik legjobban az európaiakat? (Ábra)

Image Text


Részletes eredmények országokra lebontva (táblázat)

Image Text


További megfigyelések

 • 2019-ben a 28 tagállam közül mindössze 6 jelöli meg a GMO-kat az első három legfontosabb probléma között.
 • A 2010. évi felmérésben egy megválaszolandó kérdés is szerepelt.(7) A válaszolók mindössze 8%-a említette a GMO-kat.
 • Az EU-tagállamok többségében a GMO-k miatti aggodalom mértéke 2005-ben jól láthatóan alacsonyabb volt, mint 2010-ben, de 2019-ben még a 2005. évinél is alacsonyabb. Egyetlen figyelemre méltó kivétel van, az Egyesült Királyság, ahol az aggodalom mértéke 2005–2010 és 2010–2019 között is csökkent.(8)

Források

 • Eurobarometer 91.3: Report on food safety in the EU (Jelentés az EU élelmiszer-biztonságáról), teljes szöveg
 • Országonkénti tájékoztató adatlapok (angolul és a megfelelő helyi nyelven)
 • Maps of food safety concerns across EU countries (Az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos aggodalmak térképe az EU tagállamaiban), interaktív
 • A 2010. évi felmérés különféle nyelveken

Hivatkozások a cikkben:

(1) Ausztria, Bulgária, Horvátország, Görögország, Lettország, Litvánia és Lengyelország. A maximum 45% (Litvániában)

(2) Az Eurobarométer megjegyzi, hogy a kérdések nem közvetlenül összehasonlíthatók, de hangsúlyozza, hogy a tendencia ennek ellenére szignifikáns.

(3) Harmadára vagy még kevesebbre csökkent az aggodalom mértéke a következő országokban: Olaszország, Spanyolország, Belgium, Cseh Köztársaság, Portugália, Dánia, Finnország, Luxemburg és Málta

(4) Eurobarometer 2019, QD3, 33.o.: A következő témák közül melyikről hallott már? (Több válasz lehetséges, %, a részletes kérdésben említett első téma a GMO!)

(5) Eurobarometer 2019, QD4T, 46.o.: Az Ön számára ismert témák közül melyek jelentik Önnek a legnagyobb gondot, ha élelmiszerekről van szó? Melyik az első? Melyik/melyek még? (Több válasz is lehetséges, %)

(6) Eurobarometer 2010, QF4.2, 20.o.: Mennyire aggasztják, illetve nem aggasztják Önt a következő problémák. Élelmiszerekben vagy italokban található, genetikailag módosított organizmusok.

(7) Eurobarometer 2010, QF3, 14.o.: Kérjük, mondja el saját szavaival, mi minden jut eszébe, ha az élelmiszerekkel és az evéssel kapcsolatos lehetséges problémákra és kockázatokra gondol? (MEGVÁLASZOLANDÓ KÉRDÉS – TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES)

(8) A 2005–2010. évi tendenciák rövid áttekintése a 2010. évi felmérés 30. oldalán található (https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/reporten.pdf). A 2005. évi felmérés teljes szövege itt olvasható: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_238_en.pdf

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés