Hírlevél: 2019./I. negyedév

Megállíthatatlanul áramlik a GMO-s szója az országba: óriási pénzekbe kerülne a kiváltása

agrarszektor.hu
Hírek, 2019. 05. 07.

Magyarország GMO-mentes szójatermesztése mindössze a 35 százalékát tudná biztosítani annak az 540 ezer tonna GMO-s szójának, amely importként érkezik az országba - hangzott el a Portfolio Agrárium 2019 konferencián Kecskeméten. Alternatív fehérjeforrások bevonására lenne szükség, a nagy mennyiségű szójaimport kielégítése azonban mintegy 8,5 milliárd forintnyi költségnövekedést jelentene a magyar takarmányipar számára, ami akár 3,5 százalékkal is megemelheti a hazai takarmányárakat.

Az elmúlt 50 évben mintegy felére csökkent az egy főre jutó termőterület nagysága a világon, és most már mindössze 0,2 hektárt tesz ki – kezdte előadását Kulik Zoltán, a Vitafort Zrt. vezérigazgatója. 2050-re a Föld népessége elérheti a 9 milliárd főt is, ami azt jelenti, hogy a világ húsfogyasztása az elkövetkező 30 év alatt 317 millió tonnáról 470 millió tonnára növekedhet, ez 48 százalékos emelkedést jelent, így az egy főre jutó húsfogyasztás meghaladhatja majd az 50 kilogrammot is - emelte ki. 

Az elmúlt öt évben 140 millió tonnával nőtt a világ takarmánygyártása, 2016-ban átlépte az 1 milliárd tonnát, jelenleg pedig 1,1 milliárd tonnánál tart - tájékoztatott a vezérigazgató. A világ takarmánygyártása jelenleg 460 milliárd dollárnyit tesz ki, ebből Magyarországé az 1 milliárd dollárt sem haladja meg. A 460 milliárd dollár 44 százalékát a baromfi-, 26 százalékát a sertés-, 22 százalékát pedig a kérődzőtakarmányok teszik ki. Magyarországon a takarmánykeverékek megoszlása fajonként jelenleg úgy néz ki, hogy 51 százaléka baromfitakarmány, 34 százaléka sertéstakarmány és 12 százaléka szarvasmarháknak készül. 


Image Text

Kulik Zoltán


Magyarország átlagos takarmánymérlegét tekintve évente 1,4 millió tonna kukorica fogy, 565 ezer tonna szója, 562 ezer tonna búza és 277 ezer tonna napraforgó - közölte Kulik Zoltán. Összességében ez a 3,6 millió tonnás magyar takarmánypotenciált figyelmbe véve közel 1 millió tonna fehérjehordozót jelent a szója, a napraforgó és a repcedara vonatkozásában. Ha állatfajonként nézzük, akkor Magyarországon szójadarából a baromfitakarmányok részesülnek a legnagyobb mennyiségben (300 ezer tonna), amit a sertés- és szarvasmarha-takarmányok követnek. A magyar takarmányipar összességében egy 270 milliárd forintos piacot jelent, amiből az összes fehéjehordozó 98 milliárd forintot tesz ki, és így a teljes piac 36 százalékát adja - tette hozzá. 

A szója útja jelentős változáson ment keresztül az elmúlt években. Míg 2014-ben Észak-és Dél-Amerikából áramlott be a szója Európába, Kínát pedig döntően Észak-Amerika látta el, 2018-ra teljesen felcserélődtek a szerepek. Jelenleg elsősorban Észak-Amerika szállít Európába, Dél-Amerika pedig ezt kihasználva azonnal beszállt a kínai piacokra. Ha az Európai Unióban szójafelhasználását nézzük, jól látszik, hogy 2017-ben 39 százaléka az USA-ból származott, 2018-ban azonban ez 75 százalékra nőtt, a brazil import pedig 28 százalékról 19 százalékra csökkent az elmúlt években - hangsúlyozta a vezérigazgató.  


Image Text


Magyarországon a szóját a legnagyobb mennyiségben (49 százalékát) a baromfiszektor használja fel, 39 százalékát a sertés, 12 százalékát pedig a szarvasmarha-ágazat - mondta Kulik Zoltán. Jelenleg az ország takarmánygyártási potenciálja 3,6 millió tonna, aminek a fehérjeszükséglete körülbelül 600 ezer tonna, ennek pedig az 50 százalékát a szója adja. A vezérigazgató szerint az 540 ezer tonna GMO-s import szójának a magyarországi GMO-mentes szójatermesztés optimális esetben is legfeljebb a 30-35 százalékát tudná biztosítani, ezért mindenképpen alternatív fehérjeforrásokra lenne szükség. 

2018-ban a magyar szójatermés összesen 174 ezer tonna volt, ebből 300 ezer tonnát a baromfi-, 200 ezer tonnát a sertés-, 65 ezer tonnát pedig a szarvasmarhatenyésztés használt fel - tájékoztatott Kulik. Ebből a közel 175 ezer tonnás mennyiségből alternatív fehérjehordozókkal a baromfiágazatban a szója 15 százalékát, a sertésnél a 25 százalékát, míg a szarvasmarhánál a 77 százalékát tudná Magyarország kiváltani. Ez azt jelenti, hogy még így is fennmaradna 420 ezer tonnányi GMO-s szója, ami importként áramlik be az országba. Ha az alternatív receptúrák bevezetésre kerülnek az országban, és ezt a több mint 400 ezer tonnás GMO-mentes szójaimportigényt megpróbálnánk kielégíteni, akkor ennyi szója beszerzése nagyságrendileg 30 millió dollárnyi költségnövekedést jelentene a hazai takarmányiparnak. Ez tehát mintegy 8,5 milliárd forinttal nagyobb kiadást jelentene Magyarország takarmányipara számára, ami 3,5 százaléknyi takarmányár-növekedést eredményezne.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés