Hírlevél: 2018. VI. negyedév

A Brexit után az Egyesült Királyság nyitva áll a „GM élelmiszer-forradalom” előtt

Hírek, 2019-01-09 20:15:54

Vezető tudósok arra kérik a minisztereket, hogy enyhítsék a génszerkesztésre vonatkozó szabályozást – cserében különféle betegségek leküzdéséért és a globálisan termesztett haszonnövények hozamának növeléséért.


Image Text


Jelenleg az Egyesült Királyságban a törvény nagyrészt tiltja a növények és állatok genetikai módosítását. Vezető brit tudósok lobbitevékenysége eredményeképp a genetikailag módosított élelmiszerekkel és állatokkal foglalkozó kutatás szabályozását még a Brexit előtt felülvizsgálják.

Az Európai Unió új szabályozása nyomán szinte lehetetlenné vált a növények vagy állatok genetikai módosítása – és a tudósok attól tartanak, hogy ha az Egyesült Királyság a közös törvények megtartása mellett dönt, ez a tilalom a Brexit után is érvényben marad.

Most azonban – a Newspaper értesülése szerint – a kormány meg fog vizsgálni egy javaslatot, amelyben vezető brit tudósok azt kérik, hadd terjesszék ki kutatásaikat a génszerkesztés területére. A genetikai módosításnak ezt a fontos ágát az EU idén júliusban gyakorlatilag törvényen kívül helyezte.

Ez az ígéretes új technológia a tudósok állítása szerint képes lenne óriási jövedelmet termelni, betegségekkel megbirkózni, és világszerte enyhíteni az éhezést. A mezőgazdaságban, ahol a népességnövekedés, az emelkedő környezeti hőmérséklet, valamint az éghajlatváltozás okozta pusztító viharok sok gondot okoznak, génszerkesztéssel növelhetők lennének a hozamok, a háziállatokat pedig a betegségekkel szemben ellenállóbbá lehetne tenni. Ezt a nem kívánatos tulajdonságokat kódoló gének eltávolításával, vagy hasznos gének beépítésével lehet megvalósítani.

Az Egyesült Királyság kormánya most úgy nyilatkozott, hogy komolyan megfontolja a Michael Gove környezetvédelmi miniszternek harminc, egyetemeket, gyártókat és egyesületeket képviselő, vezető tudós által benyújtott javaslatot a génszerkesztés engedélyezésére.


Image Text


A DEFRA (az Egyesült Királyság környezetvédelmi, élelmezési és vidékügyi minisztériuma) szóvivője kijelentette: „A kormány mindig egyértelműen kiállt a GMO-szabályozás tudomány-alapú megközelítése mellett, és legfontosabb szempontunk az egészség és a környezet védelme. Véleményünk változatlanul az, hogy a génszerkesztett organizmusokra nem szabad kiterjeszteni a GM szabályozást abban az esetben, ha a DNS-ükben előidézett változás természetes módon vagy hagyományos nemesítés útján is létrejöhetett volna. Az Európai Bíróság másképp döntött, és ez a döntés jelenleg kötelező az Egyesült Királyság számára. Mérlegelni fogjuk a miniszternek küldött levél felvetéseit, és a maga idejében választ adunk rá.”


Newspaper, 2018. szeptember 14.
Írta: Tom Bawden, környezetvédelmi tudósító

A cikk letöltése pdf formátumban.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés