Nyílt levél: az EPSO és a genetikai módosítás

Prof. Dirk Inzé
Hírek, 2012. 06. 23.

Az EPSO honlapjáról: „Az EPSO független kutatási szervezet, amely 30 európai és Európán túli országtöbb mint 226 kutatóintézetét, tanszékét és egyetemét képviseli. Az EPSO hivatása, hogy növelje a növénytudomány befolyását és láthatóságát Európában.”

Mennyire sikerült növelnünk a növénytudomány befolyását és láthatóságát Európában? Több-e ma a növénytudományi kutatásokra fordított támogatás, mint tíz évvel ezelőtt? A növénytudomány valóban olyan kulcsfontosságú építőelemnek látszik-e, amelyre egy fenntarthatóbb világ építhető? Sokan vitatkoznánk ezekkel a kérdésekkel, és rámutatnánk, hogy ma sokkal kevesebb támogatás jut a fejlett növénytudománynak, hogy majdnem lehetetlenné vált szabadföldi kísérleteket végezni genetikailag módosított növényekkel, hogy az elmúlt évtizedben szinte nem is indultak növénytudományon alapuló vállalkozások, és mindössze egyetlen GM növény termesztését engedélyezték Európában, annak ellenére, hogy a biobiztonsági tanács egy sor fajtát biztonságosnak nyilvánított, hogy Európa az egyetlen olyan kontinens, ahol a GM növényekkel bevetett mezőgazdasági terület az utóbbi években csökkent, és hogy a (molekuláris) növénytudományt egyes politikusok egyre nemkívánatosabbnak tartják. Nem meglepő, hogy a növényi biotechnológia területének egyik legaktívabb szereplője, a BASF Plant Sciences Limburgerhofból (Németország) Észak-Karolinába helyezte át a székhelyét, elhagyva Európát, mint olyan helyet, ahol szinte nincs is jelen növényi biotechnológiai cég.
Hát ezt akarjuk?

Image Text

Sokan attól tartunk, hogy a pénzügyi válsággal párhuzamosan a helyzet még rosszabbra fordul, ennek minden következményével együtt, amely az e területen dolgozó több ezer fiatal kutatót sújthatja. Sőt egyes politikusok GM-mentes Európát követelnek, a tiltásba beleértve minden, GM technológiát alkalmazó növényi kutatást is. A kérdés az, hogyan lehet ezen változtatni? Hogyan tudjuk fellendíteni szeretett tudományágunkat, hogyan tudjuk újra idevonzani a fiatal kutatókat a tudomány csodálatos világába? Azt gondoljuk, hogy ezekhez a dolgokhoz sok köze van annak, hogyan látja a nagyközönség általában a mezőgazdaságot és specifikusan a GM technológiát. Ahogyan mindenki tudja, a sajtót uraló és a nagyközönséget kitalált rémtörténetekkel traktáló politikai mozgalmak és civil szervezetek közellenséggé kiáltották ki a GM technológiát.

Mit tett az EPSO ennek leküzdésére? Miért nem hozza az EPSO aktívabban, erőteljesebben azt az üzenetet az európaiaknak, hogy ezeknek a rémtörténeteknek nincs tudományos alapjuk? Mindannyian értjük, hogy az EPSO-nak a növénytudomány minden ágát népszerűsítenie kell, és ezt teljes erőnkből támogatjuk is. Ám kollégáink Európa-szerte azt látják, hogy az EPSO teljesen figyelmen kívül hagyja a GM technológiáról alkotott képet uraló zagyvaságokat. Az EPSO-nak nem így kellene viselkednie, hanem védenie kellene a tudományunkat és annak jövőbeli alkalmazásait. Most, hogy végre napvilágot láttak a tudományos adatok a GM növényekkel elérhető kiváló eredményekről, azt várnánk, hogy az EPSO nagyobb önbizalommal szólal fel. Mára több mint 500 tanulmány mutatta ki, hogy a GM növények minden tekintetben egyenértékűek a klasszikus nemesítéssel létrehozottnövényekkel. Így hát minden tudományos eszközünk megvan ahhoz, hogy mi, mint az Európai Növénytudományi Szervezet, erőteljes üzenetet küldjünk a nagyközönségnek.

Image Text

Az EPSO-t szakmai szervezetnek tartjuk, olyannak, mint pl. egy orvosi társaságot. Képzeljük el mi lenne, ha a politikusok azt kezdenék terjeszteni, hogy a klasszikus orvoslás veszélyes és árt az egészségnek – az orvosi társadalom eget-földet megmozgatna, hogy megküzdjön ezzel az áltudományos állítással. Miért nem teszi az EPSO ugyanezt, amikor a GM technológiáról van szó?

Mivel az EPSO számos kutatója foglalkozik GM technológiával, nagyon fontos, hogy az EPSO a védelmére keljen a munkánk alapját képező tudománynak. Az EPSO-nak sokkal szilárdabb, tudományos alapon álló álláspontot kell elfoglalnia ebben a fontos ügyben, és attól félek, hogy a bizottságokban való puszta jelenlétével nem sokat lendít az ügyünkön. Az javasoljuk, hogy az EPSO nyisson irodát, amely proaktív módon segít mindannyiunknak, akik küzdeni akarunk a sajtót teljesen eluraló áltudomány ellen. Ennek az EPSO irodának össze kellene gyűjtenie a GM vonatkozású kérdések megválaszolásához felhasználható összes tudományos adatot; ha a sajtóban újra támadják a GM technológiát, az EPSO-nak segítenie kellene a tudósoknak válaszleveleket fogalmazni és a válaszleveleket a különféle nemzeti nyelvekre lefordítani. Ezen kívül az EPSO-nak részt kellene vállalnia a növénytudományt általában előmozdító, proaktív kampány szervezésében, és a sajtót a növénytudományok sikereiről beszámoló, pozitív hírekkel kellene ellátnia.

Tegyük ismét lelkesítővé az európai növénytudományt!

Prof. Dr. Dirk Inzé
Az EMBO tagja
Tudományos igazgató és intézetvezető
Növényi Rendszerbiológiai Intézet
VIB Kutatóintézet – Genti Egyetem
Belgium
Az eredeti cikk megtekinthető:: Prof. Dirk Inzé levele az Európai Növénytudományi Szervezet (EPSO) tagjainak

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés