Európai és francia vizsgálatok nem igazolják Seralini GM kukoricára vonatkozó állításait

Hírek, 2018. 07. 12.

Három vizsgálat, az európai szintű GRACE és G-TwYST, valamint az európai és francia hatóságok által Franciaországban indított GMO90+ eredményei nem igazolják Gilles-Éric Seralini genetikailag módosított (GM) kukoricával foglalkozó, ellentmondásos vizsgálatát.


Image Text


2012 szeptemberében Gilles-Éric Seralini, a Caeni Egyetem egyik professzora szenzációt keltő cikket közölt a Food and Chemical Toxicology folyóiratban (amely később visszavonta a cikket), amelyben azt állította, hogy az NK603 GM kukorica daganatképződést okoz patkányokban. Az Európai Unió által finanszírozott G-TwYST eredményeiről 2018. április 29-én számoltak be egy konferencián, a szlovákiai Pozsonyban. Az eredmények azt bizonyították, hogy patkányokon végzett 90 napos etetési kísérletekben a MON810 és NK603 kukoricafajtáknak nincs káros hatásuk az egészségre. A vizsgálatok következtetései:

 • Az NK603 GM kukoricafajta eredeti értékelése során nem azonosítottak semmilyen lehetséges kockázatot emberek vagy állatok számára. A G-TwYST NK603 kukoricával, patkányokon végzett 90 napos etetési kísérletei sem mutattak ki semmilyen lehetséges kockázatot, tehát megerősítik az eredeti vizsgálatok eredményeit.

  • A G-TwYST NK603 kukoricával, patkányokon végzett hosszú távú etetési kísérletének adatai sem utaltak semmiféle lehetséges kockázatra, tehát megerősítik az eredeti vizsgálatok és a 90 napos etetési kísérletek eredményeit.

  • Az NK603 GM kukoricával, patkányokon végzett két, egyenként 90 napos etetési kísérlet során végzett három immunfunkció-vizsgálat alapján az etetés egyik kísérletben sem volt hatással az immunfunkciókra.

  A Francia Növénybiotechnológiai Társaság (AFBV) szerint ezek a nyilvánosságra hozott eredmények teljesen világosak. A G-TwYST egy- és kétéves, hosszú távú kísérleteire vonatkozóan az AFBV megállapítja: „eredményeik azt mutatják, hogy a vizsgált kukoricának nincs toxikus hatása, és semmivel nem mondanak többet, mint a 90 napos kísérletek, ahogy ezt a toxikológusok előre meg is mondták”. Az AFBV kijelenti, hogy ezek a vizsgálatok „cáfolják G.E. Seralini fő következtetéseit a vizsgált GM kukorica toxicitását illetően, mivel semmilyen lehetséges kockázat nem volt kimutatható. Emellett ezek az új kísérletek ellentmondanak Seralini azon javaslatának, hogy hosszú távú vizsgálatokat kell végezni.” Az AFBV követeli, hogy „az európai fogyasztók kapjanak tájékoztatást e vizsgálatok eredményeiről. Ezek várhatóan megnyugtatják majd őket afelől, hogy egészségükre nem jelentenek veszélyt azok a genetikailag módosított növények, amelyek kereskedelmi forgalomba hozatalát az Európai Unió engedélyezte, és afelől is, hogy megfelelően működik az európai értékelési eljárás, amely már most is a legszigorúbb a világon.”

  A G-TwYST eredményei itt olvashatók: https://www.g-twyst.eu/files/Conclusions-Recommendations/G-TwYSTConclusionsandrecommendations-final.pdf

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés