Fedezze fel a GM élelmiszerek új, fogyasztóbarát nemzedékét, az egészségesebbtől a jobb ízűn keresztül a jobban eltarthatóig

Hírek, 2018. 06. 24.

Image Text

Az Arctic alma, amely soha nem barnul meg, 2017. novemberében került a boltokba az Egyesült Államokban // Okanagan Specialty Fruits Inc


Nem barnuló alma

Vannak, akik nem szívesen esznek elszíneződött húsú gyümölcsöt. Az Arctic almára nekik soha nem lehet panaszuk! 2017. novembere óta kapható az Egyesült Államokban.

Barnulásmentes burgonya

Az Innate burgonya kevésbé hajlamos a barnulásra és az azt követő fekete foltosodásra. Emellett sütés során kevesebb akrilamid (egy feltételezhetően rákkeltő vegyület) keletkezik benne, mint a hagyományos krumpliban.

„Jó” glutént tartalmazó búza

A cöliákában szenvedők is megehetik az ebből készült tortát! A világon legalább két kutatócsoport foglalkozik az ilyen betegek beleit károsító gluténfehérjéket kódoló gének eltávolításával, génszerkesztés útján. Az egyik ilyen GM búzafajtát már klinikai vizsgálatokban tanulmányozzák Spanyolországban.


Image Text


Rózsaszín ananász

Azért rózsaszín, mert felhalmozódik benne a likopén (az a festékanyag, amely pirossá teszi a paradicsomot), ahelyett, hogy átalakulna sárga béta-karotinná, mint a normális ananászban. Az Egyesült Államokban ennek a fajtának élelmiszerként való árusítása zöld utat kapott, de a gyümölcs még nem került a boltokba.

A likopénnek különféle jótékony hatásokat tulajdonítanak; a rózsaszín ananászról azt is állítják, hogy édesebb, és új, érdekes ízt ad a pina coladának.

Omega-3 olajrepce (canola)

Ennek az olajrepcének a magjában igen nagy mennyiségben található DHA, egy jó hatású omega-3 zsírsav. Először haltakarmányként, majd később emberi élelmiszerként tervezik a piacra vinni. Tavaly 1200 hektáron termesztették és aratták az Egyesült Államokban.


Image Text


Magas rosttartalmú fehér kenyér

A génszerkesztett búzából készült fehér liszt élelmirost-tartalma háromszor akkora, mint a szokásos fehér búzaliszté.

Véresebb narancs

A vérnarancsot azért tartják egészségesnek, mert sok benne az antioxidáns tulajdonságú antocianin. A normális vérnarancs csak akkor pirosodik meg, ha növekedése során előfordulnak hideg éjszakák. A GM fajta az időjárástól függetlenül sok antocianint tartalmaz. Ilyen narancs még nem kapható az üzletekben.


Image Text


Feljavított banán

A matoke főzőbanán Ugandában alapélelmiszernek számít. A GM változat A-provitamint tartalmaz, amelynek hiánya vakságot okozhat. Jelenleg szabadföldi kísérletekben vizsgálják Ugandában, és már 2021-ben a piacra kerülhet.


Image Text


Kevesebb telített zsírt tartalmazó repceolaj

A hagyományos repceolaj 7% telített zsírt tartalmaz. Az egyik génszerkesztett változatban csak fele ennyi lesz.

Aranyrizs

Az A-vitaminhiányt csökkenteni képes rizs fejlesztése évtizedek óta folyik, de még nem jutott el a piacra. Az idei évben jelentős haladásnak számít, hogy Ausztrália, Új-Zéland és Kanada biztonságosnak nyilvánította emberi fogyasztását, ami azt jelenti: nem lesz szabályozási akadálya annak, hogy ezek az országok olyan élelmiszereket importáljanak, amelyek kis mennyiségben tartalmaznak ilyen rizst.


Image Text


A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés