A Cavendish banánfajta megmentése: egy kutatócsoport létrehozta a világ első, Panama-betegségnek ellenálló banánját

Hírek, 2018. 03. 08.

A QUT kutatói olyan banánt fejlesztettek ki és neveltek, amely ellenáll egy talajjal terjedő gomba, a Fusarium trópusi 4. változata (TR4, más néven Panama-betegség) fertőzésének. Ebben a TR4-gyel súlyosan fertőzött talajban végzett, világelső GM szabadföldi kísérletben teljesen TR4-mentes maradt az egyik Cavendish vonal, amelybe vad banánból ültettek be egy gént, három másik vonal pedig erőteljes ellenállóképességet mutatott. Az eredmények nemrég jelentek meg a Nature Communications c. folyóiratban.


Image Text

Az RGA2-3 genetikailag módosított Cavendish banán az Ausztrália Északi területein végzett szabadföldi kísérletben. Fotó: QUT


A legfontosabb eredmények:

 • A Cavendish Grand Nain banánt az RGA2 gén bevitelével módosították, amely a Musa acuminata ssp. malaccensis elnevezésű, vadon élő délkelet-ázsiai banán-alfajból származott.

 • Az egyik módosított Cavendish vonal (RGA2-3) a három évig tartó kísérlet során végig TR4-mentes maradt.

 • Három másik, RGA2 bevitelével módosított vonal erőteljes ellenállóképességet mutatott: a növényeknek legfeljebb 20%-ánál jelentkeztek a betegség tünetei a kísérlet három éve során.

 • Ezzel szemben a kísérlet harmadik évének végére a kontroll banánnövények 67%–100%-a elpusztult vagy TR4-gyel fertőzötté vált, közöttük a Giant Cavendish TR4-toleránsnak mondott 218. változata is, amelyet szövettenyésztés útján fejlesztettek ki egy taiwani laboratóriumban.

 • Az RGA2 génnek a módosított banánnövényekben kimutatható aktivitása „szoros összefüggésben állt” a TR4-rezisztenciával.

 • Kiderült, hogy a Cavendish banán is természetes módon tartalmazza ezt az RGA2 gént, ám az nem nagyon aktív.

 • A jelenleg folyó kutatás célja annak felderítése, hogyan lehetne „bekapcsolni” a Cavendish banán RGA2 génjét, hogy a növények ellenállóvá váljanak.

A 2012 és 2015 között elvégzett szabadföldi kísérlet vezetője a nagy tekintélyű James Dale professzor volt, a QUT Trópusi Növények és Bioáruk Központjának munkatársa (Centre for Tropical Crops and Biocommodities). Maga a kísérlet egy kereskedelmi célú banánültetvényen folyt Humpty Doo közelében, az Északi területnek egy olyan részén, ahol korábban már előfordult a TR4. A kísérlet megkezdése előtt a földet alaposan újrafertőzték a betegséggel.

Dale professzor szerint eredményeik fontos lépést jelentenek az igen fertőzőképes TR4 által komolyan fenyegetett, 12 milliárd dolláros globális banánexport-üzletág védelme megoldásában. „Ezek nagyon izgalmas eredmények, mert azt jelentik, van egy használható megoldás ennek a betegségnek a megfékezésére” – nyilatkozta Dale professzor. – „Van egy olyan Cavendish banánunk, amelyik ellenálló ezzel a gombával szemben, és a dereguláció után termeszthető TR4-gyel fertőzött talajon.


Image Text

A QUT nagy tekintélyű professzora, James Dale a laboratóriumban, módosított Cavendish banánnövényekkel, amelyek egy hároméves kísérlet során ellenállónak bizonyultak a Fusarium gomba trópusi 4. változatával szemben.


„Nem állíthatjuk, hogy az eredeti, vad típusú diploid banánban az RGA2 gén felelős a gombarezisztenciáért, mert a módosított Cavendish banánban jelentősen fokoztuk a gén kifejeződési szintjét, amely meghaladja a génnek a vad banánban megfigyelhető aktivitását” – mondta. – „De megállapítottunk egy összefüggést, és kimutattuk, hogy az RGA2 gén természetes módon előfordul a Cavendish banánban is, csak nem nagyon aktív. Most megpróbálunk módot találni arra, hogy génszerkesztéssel bekapcsoljuk a Cavendish banánban lévő gént. Már el is indítottuk ezt a projektet. Nem könnyű feladat, mert ez az igen bonyolult eljárás négy-öt éves laboratóriumi munkát igényel. Ezzel párhuzamosan alaposan megvizsgáljuk a vad banán lehető legtöbb génjét, és további rezisztenciagéneket keresünk közöttük nemcsak a TR4, hanem más betegségek ellen is.

A szabadföldi kísérlet további fontos eredményei:

A Cavendish Grand Nain banánfajta kilenc, a nematódából származó Ced9 génnel transzformált vonalát is vizsgálták a szabadföldi kísérletben; ezek közül egy vonal három évet át TR4-mentes maradt.

A transzgenikus banánok és az egészséges kontroll Cavendish banán érett fürtjeinek mérete között nem volt különbség.


További információ: James Dale et al, Transgenic Cavendish bananas with resistance to Fusarium wilt tropical race 4, Nature Communications (2017). DOI: 10.1038/s41467-017-01670-6 

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés