Hírlevél: 2018 Január - Február

A CRISPR-módszerrel génszerkesztett növények rekordidő alatt piacra kerülnek, ha szabad utat kapnak

Hírek, 2018. 03. 08.

Az USA mezőgazdasági minisztériuma (USDA) egyre világosabbá teszi, hogy a CRISPR–Cas9-módszerrel génszerkesztett növények szabályozás nélkül, szabadon termeszthetők és forgalmazhatók. A minisztérium zöld utat adott a több omega-3 zsírsavat tartalmazó sárgarepcének (Camelina sativa), később, októberben pedig úgy nyilatkozott, hogy a CRISPR-módszerrel fejlesztett szárazságtűrő szójafajta kívül esik a minisztériumi szabályozás hatáskörén. A minisztériumnak ez a megengedő hozzáállása évekkel és több tízmillió dollárral csökkenti egy-egy génmódosított növény piacra vitelének időtartamát, illetve költségét.


Image Text

Wildlife GmbH/Alamy Stock Photo
A sárgarepce – termesztett olajnövény, amelyből növényi olaj és állati takarmány készül.


Az elmúlt két évben legalább öt CRISPR-Cas9 módszerrel génszerkesztett organizmus kerülhette ki az USDA szabályozó rendszerét (1. táblázat), ezek közül kettő a génszerkesztett sárgarepce és az USDA kutató részlegében kifejlesztett szárazságtűrő szója. A CRISPR-Cas9 módszerrel barnulásmentesre szerkesztett csiperkegomba (Agaricus bisporus) volt az első ilyen élőlény, amely a minisztérium elé került: ez 2016. áprilisában kapott szabad utat (Nature 532:293, 2016). Az USDA szeptemberben úgy nyilatkozott, hogy nem fogja szabályozás alá vonni a TALEN génszerkesztő módszerrel jobb tápértékűvé tett lucernafajtát.

Az USDA hozzáállása a génsebészethez az új növénymódosító módszerek megjelenésével változott meg. A régebbi módszerekkel módosított transzgenikus növényekkel ellentétben a CRISPR-Cas9 és az ahhoz hasonló új génszerkesztő módszerekkel módosított növények esetében nincs szükség az USDA ellenőrzésére, mert az e módszerekkel létrehozott növények nem tartalmaznak „növényi kártevőkből”, például vírusokból vagy baktériumokból származó DNS-t. Az ilyen DNS-szakaszok a korai növénymódosító módszerek, például az Agrobacterium-közvetítette transzformáció szükséges eszközei voltak, és amikor az USA kormánya az ezerkilencszáznyolcvanas és kilencvenes években megalkotta a genetikailag módosított haszonnövények szabályozásának kereteit, az ilyen DNS-szakaszok jelenléte megkövetelte a szabályozási eljárás alkalmazását.


Image Text


Azok a vállalatok, amelyek tudni szeretnék, hogy az általuk előállított génmódosított szervezetek az USDA hatáskörén kívül esnek-e, a minisztérium „Am I Regulated?” (Szabályozás alá esem-e?) csatornáján keresztül nyújthatják be kérdésüket. Az elmúlt hét év során az USDA legalább 57 ilyen kérdést kapott mind nagy, mind kis vállalkozásoktól és szervezetektől, a Bayer óriáscégtől kezdve a BioGlow startup vállalkozásig, és a legtöbb esetben zöld utat adott a cégeknek.

Az egyik ilyen cég a Calyxt, amelynél hat, TALEN módszerrel génszerkesztett növény fejlesztése van folyamatban. Egyik ezek közül egy magas olajsavtartalmú szójafajta, amelynek olaja hosszabb ideig eltartható, és sütési jellemzői feleslegessé teszik a részleges hidrogénezést (ez az eljárás telítetlen transz-zsírsavakat juttat az élelmiszerekbe). Ezt a tulajdonságot egyetlen nukleotid eltávolításával hozták létre, amivel leállították két zsírsavdeszaturáz gén, a FAD2 és a FAD3 működését. A cég szóvivője szerint 2018 második felében tervezik a termék bevezetését a kereskedelmi forgalomba.


Image Text


Miközben a CRISPR módszerrel génszerkesztett növények szabályozási útvonala egyre áramvonalasabbá válik, a szellemi tulajdonra vonatkozó licenszek helyzete továbbra is elég homályos. Egy nemrég nyélbeütött megállapodás segíthet a „küzdőtér” körülhatárolásában. A cambridge-i (Massachusetts) Broad Institute és a DuPont Pioneer, a Dow DuPont egyik részlege, amely kulcsfontosságú CRISPR szabadalmak birtokában van, októberben úgy nyilatkozott: megegyeztek, hogy a kérelmező cégeknek nem kizárólagos licenszet fognak adni, az egyetemek és nonprofit szervezetek számára pedig ingyenessé teszik a szellemi tulajdonhoz való hozzáférést.

Emily Walt, Nashville, Tennessee

Image Text

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés