FELHÍVÁS a Fiatal Biotechnológusok III. Országos Konferenciáján (FIBOK 2018) való részvételre

Hírek, 2018. 02. 07.

Image Text


FELHÍVÁS
a Fiatal Biotechnológusok III. Országos Konferenciáján (FIBOK 2018)való részvételre

Az MTA Agrártudományok Osztálya Mezőgazdasági Biotechnológiai Tudományos Bizottság, társszervezésben * a Kémiai Tudományok Osztálya Biomérnöki Munkabizottsággal és * az Innovatív Mezőgazdasági Biotechnológiáért Egyesülettel

2018. március 28-29-én tudományos konferenciát szervez Budapesten,az ELTE Természettudományi Karán

A konferencia célja, hogy fórumot biztosítson a magyarországi biotechnológiai kutatást végző fiataloknak (elsősorban PhD hallgatóknak és ifjú kutatóknak) kutatási eredményeik előadás vagy poszter formájában való bemutatására, valamint elősegítse a kapcsolatok, együttműködések kiépítését, fejlesztését.

A konferencia keretén belül lehetőséget biztosítunk a biotechnológia bármely tudományterületén (állati, növényi, mikrobiális, élelmiszer- és gyógyszer-biotechnológia, bioinformatika stb.) dolgozó kutatók bemutatkozására.

A konferencia helyszíne:
ELTE Lágymányosi Campus, Déli tömb (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C)

Előzetes program:

2018. március 28. (szerda)

9.00-10.00 - Regisztráció
10.00-10.15 - Megnyitó
10.15-10.45 - Plenáris előadás
10.45-11.45 - Előadások
11.45-12.15 - Kávészünet
12.15-13:30 - Előadások
13.30-14.30 - Ebéd
14.30-16.30 - Előadások
16.30-17.00 - Kávészünet
17.00-17.30 - Plenáris előadás
17.30-18.30 - Poszter-bemutatások (3 perc – 3 dia)
18.30-19.30 - Poszter-szekció
19.30- - Fogadás

2018. március 29. (csütörtök)

8.30-9.00 - Plenáris előadás
9.00-11.00 - Előadások
11.00-11.30 - Kávészünet
11.30-12.30 - Előadások
12.30-13.00 - Plenáris előadás
13.00-13.30 - Díjkiosztó
13.30-14.30 - Ebéd

A konferencia nyelve magyar, de angol nyelvű előadás vagy poszter bemutatására is lehetőség van.

Az összefoglalókat angol nyelven kérjük benyújtani a csatolt file szerint, ill. a FIBOK2018 honlapjáról letöl thető formai követelményeknek megfelelően, nyelvi szempontból is magas minőségben. Az angol nyelvű összefoglalókat ISBN-számmal rendelkező konferencia-kiadványban jelentetjük meg.

A legjobb előadók és poszterek készítői, bemutatói díjazásban részesülnek.

Részvételi díj:
12 000,- Ft/fő, amely tartalmazza az ebédek és a kávészünetek, a fogadás, valamint az angol nyelvű konferencia kiadvány költségeit.

Szállás: Az ELTE Márton Áron Szakkollégiumában (1037 Budapest III. ker. Kunigunda útja 35.) rendelkezésre áll kb. 50 ágy, 2-3 ágyas szobákban, igen mérsékelt áron. További részleteket és pontos számot valamikor januárban tudunk mondani.

Jelentkezés: A konferenciára történő regisztráció Google Űrlap segítségével történik. Amennyiben rendelkezik gmail-es levelezési címmel, kérjük ezt a kérdőívet töltse ki, ahol az angol nyelvű absztraktot is feltöltheti. A file feltöltési jogosultsághoz első lépésként be kell jelentkezni egy gmailes címmel. Ugyanakkor a kérdőív első kérdésénél beírhatja a hivatalos levelezési címét, és a jövőben csak az ide beírt címen fogjuk értesíteni! Amennyiben egyáltalán nem rendelkezik gmailes fiókkal ezt a kérdőívet töltse ki! Itt nem szükséges előzetes gmail bejelentkezés. Az összefoglalók ez esetben kérjük külön küldje el a fibok2018@gmail.com címre! (Nyilatkozat: a Szervezőbizottság kijelenti, hogy aki csak az összefoglalók feltöltésére használja gmail-es címét, azt semmilyen más célra fel nem használja.)

Határidő: 2018. február 2.

Az előadókat a konferencia Tudományos Bizottsága választja ki az előadással jelentkezők közül a benyújtott összefoglalók alapján, amiről 2018. február 12-ig értesítést küldünk.

Amennyiben nem kívánja tudományos eredményeit a FIBOK-on bemutatni, a regisztrációs határidő: 2018. március 1.

Fizetés: a részvételi díjat átutalással kérjük befizetni 2018. március 12-ig. Az egy intézményből érkezők lehetőleg egy számlával utalják át a részvételi díjat a nevek feltüntetésével!

Minden, a Konferenciával kapcsolatos kérdést, megjegyzést, javaslatot a fibok2018@gmail.com címre kérünk és várunk.

a Szervezőbizottság

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés