FELHÍVÁS a Fiatal Biotechnológusok III. Országos Konferenciáján (FIBOK 2018) való részvételre

Hírek, 2018-02-07 18:30:57

Image Text


FELHÍVÁS
a Fiatal Biotechnológusok III. Országos Konferenciáján (FIBOK 2018)való részvételre

Az MTA Agrártudományok Osztálya Mezőgazdasági Biotechnológiai Tudományos Bizottság, társszervezésben * a Kémiai Tudományok Osztálya Biomérnöki Munkabizottsággal és * az Innovatív Mezőgazdasági Biotechnológiáért Egyesülettel

2018. március 28-29-én tudományos konferenciát szervez Budapesten,az ELTE Természettudományi Karán

A konferencia célja, hogy fórumot biztosítson a magyarországi biotechnológiai kutatást végző fiataloknak (elsősorban PhD hallgatóknak és ifjú kutatóknak) kutatási eredményeik előadás vagy poszter formájában való bemutatására, valamint elősegítse a kapcsolatok, együttműködések kiépítését, fejlesztését.

A konferencia keretén belül lehetőséget biztosítunk a biotechnológia bármely tudományterületén (állati, növényi, mikrobiális, élelmiszer- és gyógyszer-biotechnológia, bioinformatika stb.) dolgozó kutatók bemutatkozására.

A konferencia helyszíne:
ELTE Lágymányosi Campus, Déli tömb (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C)

Előzetes program:

2018. március 28. (szerda)

9.00-10.00 - Regisztráció
10.00-10.15 - Megnyitó
10.15-10.45 - Plenáris előadás
10.45-11.45 - Előadások
11.45-12.15 - Kávészünet
12.15-13:30 - Előadások
13.30-14.30 - Ebéd
14.30-16.30 - Előadások
16.30-17.00 - Kávészünet
17.00-17.30 - Plenáris előadás
17.30-18.30 - Poszter-bemutatások (3 perc – 3 dia)
18.30-19.30 - Poszter-szekció
19.30- - Fogadás

2018. március 29. (csütörtök)

8.30-9.00 - Plenáris előadás
9.00-11.00 - Előadások
11.00-11.30 - Kávészünet
11.30-12.30 - Előadások
12.30-13.00 - Plenáris előadás
13.00-13.30 - Díjkiosztó
13.30-14.30 - Ebéd

A konferencia nyelve magyar, de angol nyelvű előadás vagy poszter bemutatására is lehetőség van.

Az összefoglalókat angol nyelven kérjük benyújtani a csatolt file szerint, ill. a FIBOK2018 honlapjáról letöl thető formai követelményeknek megfelelően, nyelvi szempontból is magas minőségben. Az angol nyelvű összefoglalókat ISBN-számmal rendelkező konferencia-kiadványban jelentetjük meg.

A legjobb előadók és poszterek készítői, bemutatói díjazásban részesülnek.

Részvételi díj:
12 000,- Ft/fő, amely tartalmazza az ebédek és a kávészünetek, a fogadás, valamint az angol nyelvű konferencia kiadvány költségeit.

Szállás: Az ELTE Márton Áron Szakkollégiumában (1037 Budapest III. ker. Kunigunda útja 35.) rendelkezésre áll kb. 50 ágy, 2-3 ágyas szobákban, igen mérsékelt áron. További részleteket és pontos számot valamikor januárban tudunk mondani.

Jelentkezés: A konferenciára történő regisztráció Google Űrlap segítségével történik. Amennyiben rendelkezik gmail-es levelezési címmel, kérjük ezt a kérdőívet töltse ki, ahol az angol nyelvű absztraktot is feltöltheti. A file feltöltési jogosultsághoz első lépésként be kell jelentkezni egy gmailes címmel. Ugyanakkor a kérdőív első kérdésénél beírhatja a hivatalos levelezési címét, és a jövőben csak az ide beírt címen fogjuk értesíteni! Amennyiben egyáltalán nem rendelkezik gmailes fiókkal ezt a kérdőívet töltse ki! Itt nem szükséges előzetes gmail bejelentkezés. Az összefoglalók ez esetben kérjük külön küldje el a fibok2018@gmail.com címre! (Nyilatkozat: a Szervezőbizottság kijelenti, hogy aki csak az összefoglalók feltöltésére használja gmail-es címét, azt semmilyen más célra fel nem használja.)

Határidő: 2018. február 2.

Az előadókat a konferencia Tudományos Bizottsága választja ki az előadással jelentkezők közül a benyújtott összefoglalók alapján, amiről 2018. február 12-ig értesítést küldünk.

Amennyiben nem kívánja tudományos eredményeit a FIBOK-on bemutatni, a regisztrációs határidő: 2018. március 1.

Fizetés: a részvételi díjat átutalással kérjük befizetni 2018. március 12-ig. Az egy intézményből érkezők lehetőleg egy számlával utalják át a részvételi díjat a nevek feltüntetésével!

Minden, a Konferenciával kapcsolatos kérdést, megjegyzést, javaslatot a fibok2018@gmail.com címre kérünk és várunk.

a Szervezőbizottság

A cikk letöltése pdf formátumban.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés