Az írországi éhínséget okozó burgonyavész kórokozójának a modern technológia lesz a veszte

Hírek, 2017. 12. 09.

Ragyogó siker a pusztító burgonyavésszel szemben ellenállóvá tett burgonya – erről számolnak be a Norwich Research Park kutatói, akiknek munkáját a BBSRC támogatja.

A Virág- és burgonyatermesztési kezdeményezéshez (Horticulture and Potato Initiative, HAPI) tartozó, Jonathan Jones professzor vezette kutatócsoport egy vad burgonyafaj burgonyavész-rezisztenciagénjét beültette a népszerű Maris Piper burgonyafajtába.

A burgonyavész az egész világon súlyos probléma. Jelentősen hozzájárult az 1840-es évek írországi éhínségéhez, a huszadik században pedig biológiai fegyverként való hasznosítását kezdték kutatni, mivel képes teljesen tönkretenni a termést.

„A Maris Piperrel végzett szabadföldi kísérlet kitűnően működött” – mondta Jones professzor. – „Az összes vonal ellenállónak bizonyult a burgonyavésszel szemben.”

A burgonyavész okozta terméskiesés ma is jelentős, és mivel a világnépesség nő és a táplálkozási igények egyre bonyolultabbak, gyorsabban kell haladni a fenntartható mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság megvalósítása érdekében.

„Rendelkezésünkre áll a technológia azoknak a problémáknak a megoldására, amelyek sok ember megélhetését befolyásolják” – folytatta Jones professzor. – „A növénybetegségek csökkentik a terméshozamot és növényvédő szerek alkalmazását teszik szükségessé, a mi szabadföldi kísérletünk viszont bizonyíték arra, hogy lehetséges a fenntarthatóbb mezőgazdaság.” A Maris Piperbe beültetett új burgonyavész-rezisztenciagén várhatóan fokozza a növény ellenállóképességét, és még arra is reményt ad, hogy termesztése során egyáltalán nem kell majd növényvédő szereket alkalmazni.

Az 1966-ban bevezetett Maris Pipert egy cambridge-i központú burgonyanemesítő program keretében hozták létre. Legfőbb előnye abban az időben a burgonya-fonálféreggel szembeni rezisztenciája volt. A Maris Piper manapság széles körben kapható az Egyesült Királyság bevásárlóközpontjaiban, jó univerzális fajtának tartják, és különösen alkalmas hasábburgonya és burgonyaszirom készítésére.

A norwich-i szabadföldi kísérletek tovább folytatódnak, és jövőre a kutatócsoport a burgonyagumó minőségét kedvezően befolyásoló genetikai tulajdonságokat kezdi vizsgálni. Ütésállóbb burgonyát szeretnének előállítani – ez a probléma jelenleg körülbelül 200 GBP kárt okoz hektáronként –, és szeretnék javítani az Egyesült Királyság burgonyatermésének minőségét és fenntarthatóságát.

A BBSRC-ről

A BBSRC világszínvonalú kutatásokat finanszíroz az élettudományok területén, az Egyesült Királyság nagyközönsége képviseletében. Célunk a gazdasági növekedés serkentése, a gazdagság előmozdítása, új munkahelyek létesítése és az életminőség javítása az Egyesült Királyságban és azon is túl.

A BBSRC-t a brit kormány alapította. 2016–17-ben 469 millió GBP-t fektettünk be világszínvonalú biológiai kutatások támogatásába. Kutatást és képzést finanszírozunk egyetemeken és kiemelt támogatású intézetekben. A BBSRC támogatta kutatás és kutatók segítenek a társadalom fontosabb problémáinak megoldásában, például az élelmiszerbiztonság, a zöld energia és az egészségesebb, hosszabb élet kérdéskörében. Befektetéseink az Egyesült Királyság gazdaságának fontos szektorait, például a gazdálkodást, az élelmiszeripart, az ipari biotechnológiát és a gyógyszergyártást támogatják.


Image Text

Ábra: A Sainsbury Laboratory üvegházában Jonathan Jones professzor és dr. Marina Pais megtekinti a burgonyavésznek ellenálló burgonynövényeket. Copyright: Steve Adams


Image Text

Ábra: A Sainsbury Laboratory-ban tesztelnek egy burgonyavésszel szemben ellenállónak tervezett, genetikailag módosított burgonyát. Copyright: Steve Adams


Image Text

Ábra: Jonathan Jones professzor jobb kezében egy termesztett burgonyát, bal kezében pedig annak a vad burgonyafajnak egy gumóját tartja, amelyből a kísérletben használt egyik rezisztenciagén származik. El van ragadtatva a szabadföldi kísérletek eredményétől. Copyright: Steve Adams

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés