Nyílt levél az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek

Prof. Dr. Klaus-Dieter Jany
Hírek, 2017. 10. 06.

Tisztelt Elnök Úr!

Az Európai Unió minden intézményét aszerint kell megítélni, hogyan tartják magukat azokhoz a demokratikus és jogi alapelvekhez, és hogyan követik azokat a szabályokat és rendeleteket, amelyeket maga az európai közösség, azaz a tagállamok és az Európai Parlament fektetett le.

Ugyanez vonatkozik a Bizottság hamarosan következő döntésére is három genetikailag módosított kukorica-fajta (1507, Bt11 és MON810) kereskedelmi célú termesztése jóváhagyásának ügyében. 2017. március 28-án a 28 tagállam képviselői nem jutottak megegyezésre a jóváhagyást illetően. Az EU szabályai szerint ennek az eljárásnak a következő módon kell folytatódnia: most a Bizottságnak kell döntenie, és – a 182/2001/EK rendelettel, a 2001/18/EK irányelvvel és az 1829/2003/EK rendelettel összhangban – jóvá kell hagynia a három kukoricafajta kereskedelmi célú termesztését. E három, genetikailag módosított kukoricafajta termesztésének engedélyezését további érvek is alátámasztják, mégpedig:

 • Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA), a genetikailag módosított növényekkel kapcsolatos kockázatbecslésért felelős intézmény elvégezte ezeknek a genetikailag módosított növényeknek a kockázatbecslését. Az elvégzett alapos tudományos vizsgálat során nem volt kimutatható semmilyen kockázat az emberi egészségre vagy a környezetre nézve.

 • Az Európai Bizottság köteles betartani a saját rendelkezéseit. Az Európai Unióban elfogadott „nemzetek felettiség elve” szerint a tagállamok lemondanak nemzeti szuverenitásuk gyakorlásáról, és azt együtt, európai szinten érvényesítik. Az elfogadott irányelvek és rendelkezések mindenki számára kötelezőek. Ezen felül érvényes a jogszabályok betartásának elve. Az EU rendszerében csak akkor lehetséges megelőzni az önkényeskedést, ha az összes tagállam betartja a korábban mindenki által elfogadott szabályokat.

 • Ez a döntés erőteljes jelzés lenne azok felé a tagállamok felé, amelyek szívesen az EU-ra hárítják a saját felelősségüket. Emellett pedig ez a döntés méltányolja azoknak a tagállamoknak a döntését, amelyek a termesztés mellett szavaztak.

Azok az EU-tagállamok, amelyek szavazási viselkedésükkel ismételten kibújnak a világos, kötelezettséget vállaló döntések meghozatala alól – tudva, hogy a törvényi szabályozás szerint az Európai Bizottság a következőkben köteles lesz döntést hozni –, lényegében a rájuk jutó felelősség alól bújnak ki. Azzal, hogy „elrejtőznek”, ahelyett, hogy vállalnák a felelősséget, valójában még hosszadalmasabbá és költségesebbé teszik az eljárást. Ez a gyakorlat, amely sajnálatos módon megszilárdult és általánossá vált a genetikai módosítással és a herbicidekkel kapcsolatos ügyekben, nemcsak megrendíti az Európai Unió munkájába vetett bizalmat, hanem kifejezi a közös demokratikus elvek figyelmen kívül hagyását is.

Ezért arra kérjük Önt, hogy cselekedjék az összes EU tagállamra érvényes demokratikus elveknek megfelelően, és hozzon gyors döntést a három genetikailag módosított kukoricafajta termesztésének engedélyezésére.


Tisztelettel, Prof. Dr. Klaus-Dieter Jany Wissenschaftlerkreis Grüne Gentechnik e.V. (WGG) és 34 további tudós

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés