Hírlevél: 2017 Május - Június

Ideje, hogy az EU engedélyezze a GMO-kat, és támogassa a tudományt és az innovációt!

Hírek, 2017-06-12 10:31:47

Az EuropaBio sürgeti, hogy az európai döntéshozók tartsák be a játékszabályokat, és fogadják el a bizonyítékokat. „Az EU-nak nem szabad tovább tűrnie, hogy a politika a GMO-k ügyében a tudomány fölé kerekedjen.”


Brüsszel, 2017. március 27. – Tekintettel az EU tagállamai szavazásának várható kimenetelére jónéhány, a biztonságossági vizsgálaton már átesett, genetikailag módosított (GM) növény termesztési és importálási engedélyének ügyében, az EuropaBio sürgeti, hogy az európai döntéshozók tartsák be a játékszabályokat, és fogadják el a bizonyítékokat. „Az EU-nak nem szabad tovább tűrnie, hogy a politika a GMO-k ügyében a tudomány fölé kerekedjen, és meg kell adnia a gazdálkodóknak a biztonságos és innovatív GM termékek választásának lehetőségét”, mondta Beat Späth, az EuropaBio mezőgazdasági biotechnológiai igazgatója.

Az Európai Unió több mint 15 éve rendszeresen elmulasztotta a tudomány melletti kiállást a GMO-k ügyében, a saját élelmiszer-vizsgáló hivatalától érkező számtalan vélemény ellenére, amelyek újra és újra igazolták a vizsgált termékek megkérdőjelezhetetlen biztonságosságát. A történelem során még soha nem végeztek ilyen szigorú biztonságossági vizsgálatot más haszonnövényeken piacra kerülésük előtt. A legmagasabb szintű, alapos vizsgálatok ellenére és a GM növényektől várható számtalan jótékony hatás dacára, kezdve a nagyobb szárazságtűréstől egészen a fokozott tápértékig, ezen a területen a termékek jóváhagyására vonatkozó döntéseket rendszeresen késleltetik és megkérdőjelezik.

Az EuropaBio szilárdan hisz abban, hogy az innováció, az új munkahelyek és a növekedés legnyilvánvalóbb és legkönnyebben aktiválható hajtóereje a biztonságos, új termékek engedélyezése, ami biztosítja a termékek hasznos voltát és biztonságosságát a fogyasztók számára, ugyanakkor biztosítja az iparnak a működéséhez szükséges állandóságot és kiszámíthatóságot. Ennek érdekében a Bizottságnak teljes mértékben működőképes és kiszámítható GM-engedélyzési rendszert kell fenntartania, és jobban ki kell állnia a saját, ezzel megbízott testületeitől kapott független tudományos tanácsok mellett.

„Európa nem engedheti meg magának, hogy szemet hunyjon mind kereskedelmi szükségleteinek valósága, mind pedig az innovációra való nagy szüksége felett” – folytatta Beat Späth, majd hozzátette: „Reprezentatív tudományos szervezetektől és a hatóságoktól, közöttük az EU szabályozó hatóságaitól könnyen megszerezhető a GM növényekre vonatkozó tényszerű információ. Ez igazolja a termékek biztonságosságát és kézzelfogható előnyeit a gazdálkodók számára, így a GM növények importjára takarmányozás céljából nagy mértékben rászoruló európai gazdálkodók számára is. Azoknak a döntéshozóknak, akik továbbra is kétségbevonják ezeket a tényeket, meg kellene indokolniuk, miért állnak inkább az alaptalan rémhíreket terjesztők mellé.”

Az EuropaBio felelősségének tekinti, hogy tájékoztasson a biotechnológiáról és a GM növényekről, beleértve azt is, hogy az egyes tagállamok tipikusan hogyan szavaznak a GM importról, és hány tonna GM szóját importálnak évente. Ennél még több információt tartalmaz új zsebkönyvünk, amely részletesen ír a GM növények előnyeiről és az EU GM-politikájáról. Mi, mint iparág, vállaljuk a felelősségünket, és felhívjuk az EU döntéshozóit, hogy ők is vállalják az övéket! Ideje a biztonságos GM növények mellett szavazni, és támogatni a mezőgazdasági tudományt és innovációt!

A cikk letöltése pdf formátumban.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés