Hírlevél: 2017 Március - Április

Az EU tagországoknak szakítaniuk kell a GMO-kkal kapcsolatos képmutatással

Europabio
Hírek, 2017. 05. 13.

Ma az EU tagállamaiban a legtöbb ember genetikailag módosított (GM) gyapotból készült ruhát visel, a haszonállatokat pedig jórészt importált GM szójával takarmányozzák. Mégis sok ország szavaz ugyanezeknek a GM növényeknek az importja ellen, márpedig az állattenyésztés ezektől függ: az EU 500 millió polgára számára fejenként több mint 60 kg GM szóját importálunk évente; másrészt viszont az európai gazdálkodók többségének meg van tiltva a GM növények termesztése.


Image Text


Az Európai Tudományos Akadémia így nyilatkozott: „Meggyőző bizonyítékok vannak arra, hogy a GM növények képesek hozzájárulni a fenntartható fejlődés céljainak megvalósításához, hasznot hozva a gazdálkodóknak, a fogyasztóknak, a környezetnek és a gazdaságnak egyaránt.”

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági szervezetének (FAO) egy nemrég készült jelentése megerősíti, hogy a mezőgazdasági biotechnológia képes segíteni a kistermelőket abban, hogy gazdálkodásukat rugalmasabbá tehessék és alkalmazkodni tudjanak az éghajlatváltozáshoz. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság – más biztonsági hatóságokhoz hasonlóan – rendszeresen megerősíti, hogy a genetikailag módosított élőlények (GMO-k) ugyanolyan biztonságosak, mint a hagyományos módszerekkel nemesített növények. Annak ellenére, hogy szerte a világon 20 éve biztonságosan termesztenek GMO-kat kereskedelmi célra az EU teljes szántóföldterületénél nagyobb területen, a GMO-k hasznára vonatkozó információ közlésére tett kísérleteket mégis folyamatosan zavarják a GMO-ellenes érdekcsoportok megalapozatlan vádaskodásai. Európa számos országában az ideológia rendszeresen győzedelmeskedik a tudomány felett, ha a GMO-król van szó.

Isten hozzád, tudomány és technológia

Az a helyzet, hogy egyes országok, például Franciaország, Olaszország és Németország a biztonságos GM termékeknek még az importját sem engedélyezte, más országok pedig, többek között Lengyelország, Magyarország és Bulgária ezek importja ellen szavaztak, annak ellenére, hogy gazdaságuk – és az EU gazdasága is – függ a GMO-któl. Ez a szavazási mód a fő oka annak, hogy Európából gyakorlatilag ki van tiltva a tudománynak és a technológiának ez a területe. Ráadásul az EU tagországokban a biztonságos termékek engedélyezése iránti támogatás teljes hiánya túlnyúlik a GMO-k példáján, és súlyosan károsítja nemcsak az innovációba és a termékbiztonságba, hanem az EU intézményeibe és eljárásaiba vetett bizalmat is.

Európa számos országában az ideológia rendszeresen győzedelmeskedik a tudomány felett, ha a GMO-król van szó

Az Európai Bizottság egy sor sikertelen törvénytervezet javaslásával (és néha végrehajtásával) reagált erre. Például a GMO-k termesztésének nemzeti szintű tiltására való jog, amelyet 2015-ben fogadtak el, azóta sem motivál több országot az EU szintjén történő engedélyezés támogatására, ami pedig a célja volt, azért, hogy legalább más országok gazdálkodói hozzáférést nyerhessenek a technológiához. Politikailag persze nehéz megindokolni, miért kell megtagadni egy országnak saját gazdálkodóitól a GM növények választásának lehetőségét, a szomszédoknak viszont megadni ezt a választási lehetőséget és a vele járó nagyszerű gazdasági lehetőségeket. A Bizottság legutóbbi reakciója erre a képmutatásra a „komitológia” megreformálására vonatkozó javaslat volt. [Ford. megj.: a komitológia azokat az eljárásokat jelenti, amelyek segítségével az EU országai ellenőrzik azt, hogyan hajtja végre az uniós jogszabályokat az Európai Bizottság (ec.europa.eu).] Bár egyetértünk azzal, hogy a képmutatásnak véget kell vetni, nem látjuk be, hogyan tudná elérni a célját ez az új javaslat, ahogy az álláspontunkat ismertető közleményünkben is kifejtjük.

Míg Európa bizonyos mértékig megengedheti magának, hogy búcsút mondjon a tudománynak és a technológiának, ez az igazságtorzító politika dominóhatást vált ki a fejlődő világban. Az EU politikusai figyelmen kívül hagyják a „politikailag szalonképtelen” GMO-tudományt – mondta egy videointerjúban a Nobel-díjas Sir Richard Roberts azután, hogy aláírt egy mára már több mint 120 Nobel-díjas által szignózott levelet, amely sürgeti, hogy a Greenpeace hagyjon fel a GMO-k és az aranyrizs elleni kampányával. A levél azt kérdezi: „Hány szegény embernek kell elpusztulnia a világon, mielőtt felismerjük, hogy ez – emberiség elleni bűntett?”

A GM növények hasznának elismerése

Az EU mezőgazdaságának hozzá kellene járulnia a fenntartható innovációhoz. De ki fog innovációval foglalkozni, amíg a politika és a félelem győzedelmeskedik a tudomány felett? Az új lehetőségeket megnyitó technológiák, például a GM növények alkalmazásával az európai és a fejlődő világbeli gazdálkodók hozzá tudnak járulni az élelmiszerbiztonsághoz és a további gazdasági fejlődés serkentéséhez.

„Ha betiltjuk a GM termékek importját, azzal megszüntetjük az élelmiszertermelő képességünket” – mondta Vytenis Andriukaitis uniós biztos 2015-ben.

Ma már több millió kisgazdálkodó termeszt GM növényeket Ázsiában és szerte a világon, de sok ország, közöttük néhány nagyon szegény afrikai ország is még mindig tiltja a GMO-kat – mindenféle tudományos alap nélkül, részben azoknak az európai politikusoknak és érdekcsoportoknak a hatására, akik rá akarják erőltetni saját ideológiájukat a világ többi részére. Ilyen időkben szükség van arra, hogy valaki felvállalja a politikai vezetést, kiálljon a tudományért, és elkezdje meghozni a helyes döntéseket azokra a termékekre vonatkozóan, amelyek elősegítik az innovációt és a fejlődést.

Ha a jóakarat nem elég ahhoz, hogy jobb belátásra térítse az európai elméket, hátha beválna egy kis önérdek?

„Ha betiltjuk a GM termékek importját, azzal megszüntetjük az élelmiszertermelő képességünket” – mondta Vytenis Andriukaitis uniós biztos 2015-ben. A tények azt mutatják, hogy a GMO-kra vonatkozó importtilalmak sokba fognak kerülni Európának. Az EU-t és tagországait, gazdálkodóit és fogyasztóit súlyos gazdasági visszahatások fogják érni.

Ideje, hogy az EU az új lehetőségeket megnyitó technológiák területén világelsővé lépjen elő, a társadalom haladása érdekében. Ehhez csak az kell, hogy fokozódjék a tudomány eredményeihez való ragaszkodás és az azok iránti tisztelet. Felhívjuk az EU vezetőit, hogy ne mulasszák el ezt a lehetőséget a biotechnológia hasznának elismerésére és a GMO-kkal kapcsolatos képmutatás felszámolására.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés