Hírlevél: 2017 Január - Február

François Fillon : „A mezőgazdasági miniszter kommandóként működő kormányban fog tevékenykedni”

Hírek, 2017. 03. 22.

Image Text

Miközben kevesebb, mint egy hét van hátra a második fordulóig, a két „döntős” a közöttük lévő különbségeket igyekezik hangsúlyozni.

A jelöltek a mezőgazdaság világával való kapcsolatukról vallanak.

La France Agricole : Ön milyen kapcsolatban áll a mezőgazdasággal?

François Fillon : Vidéki képviselő vagyok! Solesmes-ben élek, Sarthe megyében. Minden szomszédom földműves. Barátaim között sok a mezőgazda, szőlősgazda, erdőgazda, állattenyésztő … Paraszti gyökereim vannak, Vendée megyében és Baszkföldön, és gyakran „sarthe-i parasztként” mutatkozom be. Magam szántok… Az utolsó három évben elvetett magok már kikeltek. A termés jobbnak ígérkezik, mint ahogy megjósolták. (Nevetés)

És a gazdálkodói szövetségekkel?

F.F. : Mint Sablé-sur-Sarthe polgármestere, Sarthe regionális tanácsának elnöke, a Pays de la Loire régió elnöke, miniszter, majd miniszterelnök, több mint harminc éve minden szinten szoros kapcsolatban vagyok a gazdálkodói szövetségekkel és azok képviselőivel. Egyesekhez közeli barátság, bizalmas viszony fűz. És amióta bekapcsolódtam a jobboldal és a közép előválasztási kampányába, számos alkalmam volt találkozni és véleményt cserélni velük. A véleményünk nem mindig egyezik, de ezek a párbeszédek mindig konstruktívak. Mezőgazdasági programom kidolgozásában a gazdálkodói szövetségek és a szakmaközi szervezetek egyes tagjai is részt vettek.

Milyen helyet fog ez a szektor elfoglalni az Ön ötéves hivatali ideje során?

F.F. : Számomra a francia mezőgazdaság – kiemelkedő stratégiai szektor. Franciaország felemelkedését szolgáló terveim középpontjában áll a vidék, és a mezőgazdaságot nemzeti és európai szinten is prioritásként kívánom kezelni. Kettős a cél: Franciaországnak Európa vezetőjévé, Európának pedig a világ vezetőjévé válni.

Az ONEMA-t a mezőgazdasági miniszterre kívánom bízni - François Fillon

Hogyan képzeli el jövőbeli mezőgazdasági miniszterét? Milyen portfólióval?

F.F. : Kormányomnak 15 minisztere lesz. Nem lesz külügyminiszter. Működőképes csapatot, „kommandószerű” kormányt akarok. Minisztereimet hozzáértésük alapján választom ki. Fele létszámban a civil társadalomból fognak jönni. A mezőgazdasági miniszterre is ugyanez a szabály vonatkozik. Elismert, megkérdőjelezhetetlen szakértelemmel kell rendelkeznie, mind a francia, mind az európai és a nemzetközi mezőgazdasági kérdésekben. A tág értelemben vett mezőgazdaságon és élelmezésügyön kívül felelősségi körébe tartozik még a tenger, a tengermellék és a halászat, az erdészet és a vadászat. Rá akarom bízni az ONCFS (Nemzeti Vadászati és Vadgazdálkodási Hivatal) és következésképpen az ONEMA (Vízügyi Hivatal) irányítását is. Hogyan is lehetne elválasztani a víz problematikáját a mezőgazdaságétól?

Melyik javaslata különbözteti meg Önt versenytársától?

F.F. : Alaposan tanulmányoztam Alain Juppé mezőgazdasági programját. Őszintén szólva semmi újdonságot nem találtam benne. Az a kijelentés, hogy „a leendő miniszternek Brüsszelbe kell mennie”, nem különösebben látványos, és főként semmire sem kötelez…

Nézzék meg jól a javaslataimat, mind a mezőgazdasági vállalkozásokra vonatkozó szabályozás területén, mind az innovációs kapacitás, az ágazatok szerkezetátalakítása terén; javaslataim vannak az árak kerekasztal-megbeszéléseken való megvitatására a forgalmazókkal, a munkaadói és munkavállalói társadalombiztosítási járulékok csökkentésére a jövedelmezőség emelése céljából. Mezőgazdasági programom ambiciózus, mert már a tűzoltásnál tartunk, a mezőgazdaságban túl sok gazdaság és gazdálkodó van súlyos helyzetben, ezen sürgősen segíteni kell. De meg kell találni annak a módját is, hogy a francia mezőgazdaság elfoglalhassa a helyét azok között a gazdaságok között, amelyeknek fontos szerep jut Európában és a világban Földünk kilencmilliárd lakosának élelmezésében 30 év múlva.

GMO – ez egyszerre akar mindent mondani és semmit sem mondani! - François Fillon

Milyen jövőt szán az agroökológia koncepciójának?

F.F. : Az agroökológia a hagyományos mezőgazdaság kísérleti laboratóriuma! A környezet legfontosabb védelmezője maga a mezőgazdaság, amely mindenkinél jobban ismeri saját földjeit és állatait. Számomra a legalapvetőbb a gazdálkodónak mint vállalkozónak a tisztelete, aki szabadon választja meg a termelési módszerét. Azt a termelési módszert, amelynek erkölcsösnek kell lennie abban az értelemben, hogy védenie kell a gazdálkodó elsődleges eszközét, a környezetet, mert abban rejlik boldogulása és jövője.

A genetika, a kémia, a tömeges adatfeldolgozás (big data) terén elért haladás fokozatosan, de gyorsan lehetővé fogja tenni egy olyan mezőgazdaság felállítását, amely várakozásom szerint kiváló teljesítményt nyújt mind technikailag, mind gazdaságilag, de a környezetvédelem tekintetében is.

Mi a véleménye a GMO-król?

F.F.: Határozottan kijelentem, hogy töröltetni fogom az alkotmányból az elővigyázatossági elvet. Ami a GMO-kat illeti, azt gondolom, hogy ez a harc már túlhaladott. A genetikában elért haladás segítségével, az új hibridizációs módszerekkel már ma megoldható a mezőgazdasági termelésben hasznosítható fajok feljavítása. És nagyon bízom kutatóink és agronómusaink munkájában, melynek köszönhetően a holnap fajtái termékenyek lesznek és alkalmazkodnak a fogyasztók igényeihez és a környezeti kihívásokhoz.

Azt kívánom, hogy esetről esetre, organizmusonként szülessenek a döntések, és legyen vége annak, hogy minden organizmust egy zsákba, a GMO feliratú zsákba gyömöszöljenek. GMO – ez egyszerre akar mindent mondani és semmit se mondani! Azt szeretném, hogy Franciaország ne legyen az egyetlen olyan ország, amely nem hajlandó hasznosítani a két legutolsó francia Nobel-díjas e témákkal kapcsolatos munkáját!

Az állatok levágására vonatkozóan a Köztársaság törvényeinek elsőbbségük van a vallási szabályokkal szemben - François Fillon

Mi az Ön álláspontja az állattörvénnyel kapcsolatban?

F.F.: Együtt akarok gondolkodni a mezőgazdasági termelőkkel, az ipari szereplőkkel és az állatvédő egyesületekkel arról, pontosan hogyan lehet biztosítani azt, hogy az állatok felnevelése és levágása méltó körülmények között történjék. Helyeslem a levágás előtti elkábítást. A Köztársaság törvényeinek elsőbbséget kell élvezniük a vallási szabályokkal szemben. Megjegyzem egyébként, hogy Jordániában a rituális levágásnál engedélyezve van az elkábítás. Tehát ebben a témában is jelképekről vitatkozunk.

Eszik Ön húst?

F.F.: Eszem bizony! El is készítem, és meg is eszem!

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés