Hírlevél: 2016 Szeptember - Október

Mérföldkő a hazai mezőgazdasági biotechnológia világában

Dudits Dénes
Hírek, 2016-11-08 10:11:21

Örömmel tudatjuk mindenkivel, akit érint, hogy 2016.szeptember 30. napján jogerőre emelkedett az Innovatív Mezőgazdasági Biotechnológiáért Egyesület (IMBE) megalakulásáról szóló bírósági határozat. Az új szervezet a korábbi Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület, valamint a Pannon Növény - biotechnológiai Egyesület egybe- olvadásával jött létre. Célja, hogy még hatékonyabban segítse a biotechnológia sikeres szerepvállalását a magyar agrárium és élelmiszeripar innovatív lehetőségeinek kihasználásában. Közel 100 éve annak, hogy Ereky Károly megalkotta a „biotechnológia” kifejezést, és munkásságával bizonyságát adta annak, hogy az új szemlélet jelentősen segítheti a mezőgazdasági gyakorlatot. Mára már a modern agrár-biotechnológia termékei mindennapjaink integráns részévé váltak, és a világtendenciák e tevékenység további jelentős térhódítását vetítik előre. Az IMBE aktivitása egyaránt felöleli a mikrobákkal, a növényekkel vagy akár az állatokkal kapcsolatos biotechnológiai fejlesztéseket, amelyek a biológiai folyamatok optimalizálása révén gazdasági eredményességet biztosítanak.

Az új Egyesület kiemelt feladatként kezeli a tudományos hitelességű ismeretek széles körű terjesztését a különböző oktatási szinteken, az írott és elektronikus sajtóban, magas színvonalú kiadványok megjelentetésével, konferenciák szervezésével. Prioritásnak tekinti a magyar gazdatársadalom tájékoztatását a biotechnológiai fejlesztések legújabb irányairól, eredményeiről és az azoktól várható gazdasági, versenyképességi, illetve környezetvédelmi hatásokról. Működésének célja, hogy jelentősen javuljon a biotechnológia társadalmi elfogadottsága mint az agrár-innováció egyik fontos szereplője.

Igény szerint nyitott arra, hogy az agrárpolitikai, a kormányzati döntések szakmai megalapozásában aktív szerepet töltsön be. Az Egyesület támogat minden olyan szándékot és kezdeményezést, amely a hazai biotechnológiai kutatások és fejlesztések nemzetközi versenyképességét javítja. Csak így tudjuk biztosítani részvételünket az uniós programokban, és azt, hogy csökkentsük technológiai kiszolgáltatottságunkat. Az IMBE szervezeti hátteret biztosít a nemzetközi együttműködések számára, kiemelten a Pannon régió országainak intézményeivel, biotechnológiai szervezeteivel megvalósuló közös szerepvállaláshoz.

Az Innovatív Mezőgazdasági Biotechnológiáért Egyesület alapító tagjai mindazon oktatási, kutatási intézmények, agrár-biotechnológiai cégek, szervezetek, magán személyek, akik korábban részt vettek az előd Egyesületek tevékenységében. Ezzel együtt a hatékonyabb szerepvállalás szükségessé teszi a közreműködök körének és számának bővítését. Az új szervezeti forma, a megfogalmazott célok alapján a gazdák, a mezőgazdasági vállalkozások bekapcsolódásával alapjaiban új lehetőségekkel bővülhet az Egyesület tevékenysége. Az Egyesület nyitott mindenki előtt, aki érdeklődik az agrár-biotechnológia iránt. Az Egyesület honlapján, az www.imbe.hu/jelentkezes oldalon lehetőség van online jelentkezni az egyesületbe, vagy letölthető a tagfelvételi kérelem formanyomtatványa.

Szeged, 2016. október 17.

Dudits Dénes akadémikus
az IMBE megválasztott elnöke

A cikk letöltése pdf formátumban.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés