Omega-3 zsírsavat termelő repcét állítottak elő

Cikkek angol nyelven, 2016-07-12 11:10:38

Az eredeti cikk itt tekinthető meg:

Genetic Experts


A Dow AgroBiosciences kutatói értékelhető mennyiségű omega-3 zsírsavat termelő repcét állítottak elő. A mélytengeri algából származó, omega-3 zsírsav termeléséért felelős gén beültetésével előállított repce szabadföldi kísérleteiről a Nature Biotechnology-ban számolnak be. Az új fajta repceolaj fenntartható alternatívája lehet az étrend-kiegészítőként fogyasztott halolajnak.

A korábbi olajnövényekkel ellentétben ez a repce nem a már meglévő zsírsavakat konvertálja poliszaturált zsírsavakká, hanem egy egész bioszintetikus rendszer biztosítja az új, kívánatos zsírsavak termelődését. Ha az élelmiszer-biztonsági hatóságok elfogadják, egy új fajta, sok rétűen felhasználható, omega-3 zsrsavat tartalmazó olaj jelenhet meg a boltok piacán.

A Nature-ben megjelent cikket az alábbi címen érhetik el:

Canola engineered with a microalgal polyketide synthase-like system produces oil enriched in docosahexaenoic acid

Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés