Hírlevél: 2016 Május - Június

A DuPont Pioneer bejelenti, hogy kereskedelmi forgalomba kívánja hozni első CRISPR-Cas termékét

Hírek, 2016. 06. 28.

Image Text

Neal Gutterson


 • A fejlett növénynemesítési technológia a mezőgazdaság fejlődését segítő, fontos újítás

 • Elit viaszos kukoricahibridek lehetnek az első ilyen mezőgazdasági termékek a piacon

 • A DuPont Pioneer együttműködéseket keres a további tudományos haladás és a szélesebb körű termesztés előmozdítására

2016. április 18., JOHNSTON, Iowa

A DuPont Pioneer ma bejelentette: viaszos kukoricahibridek lesznek az első olyan, piacra szánt mezőgazdasági termékei, amelyeket a CRISPR-Cas, egy modern nemesítési módszer segítségével fejlesztettek ki. Az elit viaszos kukoricahibrideknek ez a következő generációja várhatóan öt éven belül piacra kerül az Egyesült Államokban, a szabadföldi kísérletek és a szabályozási eljárások menetétől függően. „Kilencven év alatt felhalmozott kukoricabiológiai tudásunkra támaszkodva fejlesztjük a kiváló minőségű viaszos kukoricahibridek következő generációját, az élelmiszerellátási lánc valamennyi résztvevőjének hasznára, a termesztőktől kezdve a feldolgozókon át a végfelhasználókig” – jelentette ki Neal Gutterson, a DuPont Pioneer kutatás-fejlesztésért felelős elnökhelyettese. – „Azzal, hogy egy ilyen, az azonosság megőrzése követelményének jól megfelelő termékkel indítjuk a CRISPR-Cas módszerrel fejlesztett termékek sorát, szilárdan megalapozzuk az innovatív nemesítő módszerrel előállítandó, nagyobb volumenű termékeink jövőbeli sikerét.”

A Pioneer globális szinten az első a viaszos kukoricahibridek termelői között. Az Egyesült Államokban minden évben kb. 200 000 hektáron termesztenek viaszos kukoricát, azonban ezek a fajták kevesebbet teremnek, mint a nem viaszos hibridek. A viaszos kukorica magas amilopektin-tartalmú keményítőt tartalmaz, amely sokoldalúan felhasználható különféle célokra, többek között feldolgozott élelmiszerek, ragasztók és fényes papír gyártására. A viaszos kukoricát tipikusan az azonosságmegőrző („identity-preserved”) néven ismert zártláncú termelési rendszerben termesztik. „A viaszos hibridek CRISPR-Cas módszer segítségével kifejlesztett, következő nemzedéke nagy előrelépést jelent abban, mennyire hatékonyan tudjuk elit, magas hozamú viaszos kukoricafajtákkal ellátni vásárlóinkat” – mondta Gutterson.

Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma (USDA) a közelmúltban hozta nyilvánosságra válaszát a Pioneer érdeklődésére, amelyben a viaszos kukoricahibrid szabályozására vonatkozóan kért információt).


Image Text


Válaszában az USDA kijelenti, hogy a CRISPR-Cas módszert alkalmazó, modern nemesítési technológia segítségével kifejlesztett, következő generációs viaszos kukoricát nem tekinti az USDA Biotechnológiai Szabályozási Szolgálat ellenőrzése alá tartozónak. „A DuPont Pioneer úgy véli, hogy a CRISPR-Cas, ez a fejlett növénynemesítő módszer nagyban hozzájárulhat a világ bőséges és egészséges élelmiszerekkel való ellátása fenntartásához. Az USDA megerősítő válasza fontos kezdeti lépés az egyesült államokbeli szabályozás álláspontjának tisztázásához, és vetőmagtermékeknek a CRISPR-Cas módszerrel való kifejlesztéséhez” – nyilatkozta Gutterson. – „Továbbra is konzultálunk a globális szabályozó hatóságokkal és kormányhivatalokkal, hogy megérthessük a lehetséges szabályozásokat az egész világon.”

A Pioneer a CRISPR-Cas módszert alkalmazó, fejlett nemesítési platformot hoz létre a környezeti hatásoknak jobban ellenálló, például betegségekkel szemben rezisztens, vagy szárazságtűrő vetőmagtermékek kifejlesztésére, továbbá feljavított hibridrendszerek fejlesztésének elősegítésére. A módszer a Pioneer érdeklődésére számot tartó minden haszonnövény esetében alkalmazható.

„Ez csak a kezdet: úgy gondoljuk, hogy ennek a fontos újításnak a valódi értéke csak az ügyfelekkel, az egyetemekkel, a kormányokkal, a civil szervezetekkel és az állami kutatóintézetekkel való aktív együttműködésen keresztül valósulhat meg, annak érdekében, hogy új megoldásokat találjunk a legnehezebb mezőgazdasági kihívásokra” – tette hozzá Gutterson. – „A Pioneer régóta részt vesz együttműködésekben és a tudomány előrevitelében, és nyitott további, a CRISPR-Cas módszer továbbfejlesztésére szolgáló kollaborációkban való részvételre is, hogy ez a technológia minden növényre és földrajzi körülményre alkalmazható legyen a nagyobb jó érdekében.”


Image Text


A Pioneer korábban bejelentette, hogy stratégiai egyezményt kötött kutatási együttműködésre és szellemitulajdon-jogi engedélyekre vonatkozóan a Vilniusi Egyetemmel és a Caribou Biosciences céggel. Ezeket a DuPont saját szellemitulajdon-jogi és technológiai képességeivel, infrastruktúrájával és tudományos szakértelmével kombinálva alkalmazzák a CRISPR-Cas fejlesztésére.

A DuPont Pioneer a modern növénygenetika fejlesztésében és alkalmazásában világelső, több mint kilencven országban látja el a gazdálkodókat kiváló minőségű vetőmaggal. A Pioneer agronómiai támogatást és szolgáltatást nyújt a gazdálkodóknak a termelékenység és a nyereségesség növelésére, és mindenütt segíti a fenntartható mezőgazdasági rendszerek fejlesztését. Jelszava: Tudomány + szolgáltatás = siker®.

A DuPont (NYSE: DD) 1802 óta hozza a világpiacra a világszínvonalú tudomány és technika eredményeit innovatív termékek, anyagok és szolgáltatások formájában. A vállalat hisz abban, hogy az ügyfelekkel, a kormányokkal, a civil szervezetekkel és a szellemi vezetőkkel együttműködve meg lehet találni a megoldást az olyan globális problémákra, mint az emberek elegendő és egészséges élelmiszerrel való ellátása mindenütt, az ásványi tüzelőanyagoktól való függés csökkentése, és az élet és a környezet védelme. További információért a DuPont vállalatról és annak az innováció iránti elkötelezettségéről keresse fel a www.dupont.com weboldalt.

Kapcsolat: Kerrey Kerr-Enskat
+515-423-8251
kerrey.kerr-enskat@pioneer.com


Image Text

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés