Vezető tudósok szerint a GMO-k biztonságosak, de nem mindig felelnek meg az ígéreteknek

Hírek, 2016. 06. 28.

2016. május 17.

Image Text

Javier Alcantar mezőgazdasági dolgozó a növényeket gondozza a Monsanto Woodland-i (Kalifornia) kísérleti szántóföldjén, 2012-ben
Noah Berger/Bloomberg, Getty Images

Az USA Nemzeti Tudományos Akadémiája (National Academy of Sciences) – amely valószínűleg az egész ország legrangosabb tudományos testülete – megerősítette azt a véleményét, hogy a GMO-k fogyasztása biztonságos. Új jelentésük azonban a korábbiaktól eltérő hangot üt meg: jóval több helyet szentel a genetikailag módosított élelmiszerekkel kapcsolatos társadalmi és gazdasági aggodalmaknak.

A jelentés évfordulóhoz kötődik: húsz évvel ezelőtt kezdtek a gazdálkodók olyan szóját termeszteni, amelyet genetikai módosítással ellenállóvá tettek a Roundup elnevezésű, népszerű gyomirtó szerrel szemben, valamint olyan kukoricát, amely egy baktérium eredetű, bizonyos kártevő rovarokat elpusztító fehérjét tartalmaz. Az azóta eltelt években az efféle növényekkel kapcsolatban olyan heves viták alakultak ki, hogy a Tudományos Akadémia abban sem lehet biztos: az emberek elhiszik, amit ebben a témában mond.

Még mielőtt ez a jelentés napvilágot látott volna, a Food and Water Watch (Élelmiszer- és Vízfigyelő) elnevezésű GMO-ellenes csoport máris megtámadta. Azzal vádolták a jelentést készítő bizottság egyes tagjait, hogy biotechnológiai vállalatoktól kapnak kutatási támogatást, vagy egyéb szálakkal kötődnek az iparhoz. „A bizottság összetétele elég egyértelmű. GMO-párti emberek vesznek benne részt” – mondja Patty Lovera, a Food and Water Watch igazgatóhelyettese.

Fred Gould, a bizottság elnöki tisztségét betöltő tudós (Észak-Karolinai Állami Egyetem) igazságtalannak érzi a megelőző támadást. Gould korábban a GMO-kat illető kritikái révén vált ismertté. Azt sürgette, hogy korlátozzák egyes GM élelmiszernövények termesztését. „Nem voltam az ipar kedvence, ellenkezőleg: nem adtak a kísérleteimhez sem magot, sem növényeket” – mondja. Gould elmondása szerint ő és a bizottság más tagjai arra a két évre, amíg a jelentésen dolgoztak, egyetlen fontos szabályban egyeztek meg: „Minden véleményt adatokkal kell alátámasztani. Ha nincsenek adatok, a vélemény nem kerül be a jelentésbe.”

A jelentés egy hosszú kérdéssorra próbál választ adni a GMO-kkal kapcsolatban: fő témái a táplálkozás/élelmezés, a környezeti hatások, a farmgazdaságokra gyakorolt hatások és a vetőmagok fölötti monopolisztikus ellenőrzés. A legalapvetőbb következtetésük a következő: nincs bizonyíték arra, hogy a GMO-k fogyasztása kockázatot jelent.

A bizottság másik következtetése az, hogy a GMO-k – az ígéreteknek megfelelően – valóban lehetővé tették, hogy a gazdálkodóknak ne kelljen annyi rovarirtószert kipermetezni terményeik védelmében; azonban fennáll a veszélye annak, hogy a GM növények a jövőben már nem lesznek ugyanilyen előnyösek, mert a rovarokban ellenállóképesség alakulhat ki velük szemben. Arra pedig szintén nincs bizonyíték, hogy a GMO-k károsították volna a gazdaságokban élő vad növény- és rovarvilágot.

A jelentés azt is megállapította, hogy a GMO-k egyes előnyeit erősen eltúlozták. A kultúrnövények termőképessége például már egy évszázada folyamatosan emelkedik, és ezt a GMO-k bevezetése sem változtatta meg. „A GMO-k egyes támogatói arra számítottak, hogy a géntechnológiára szükség lesz a világ élelmezéséhez, és arra fogjuk használni, hogy a hozamok gyorsabban emelkedjenek. Nincs bizonyíték arra, hogy ez bekövetkezett” – állítja Gould.

A jelentés sürgeti, hogy a szövetségi hatóságok módosítsák a GMO-k szabályozási módszerét. Mostanáig a vállalatok csak kis számú és kevés különböző fajhoz tartozó, genetikailag módosított növényt vezettek be. Ez a helyzet nagyon hamar megváltozhat, mert megjelent egy új módszer, az úgynevezett génszerkesztés, amely nem teljesen azonos a génsebészettel, de nem is hagyományos növénynemesítés. A jelentés sürgeti a szabályozó hatóságokat, hogy vizsgáljanak meg minden új növényfajtát abból a szempontból, hogy „újdonságot képviselnek-e és kapcsolódik-e hozzájuk bármilyen kockázat, függetlenül attól, milyen módszerrel hozták azokat létre” – mondja Gould.

Sok tudós, aki kedden látta először a jelentést, elismeréssel nyilatkozott róla. Egyesek a GMO-k témakörében eddig elvégzett legteljesebb áttekintésnek nevezték. A GMO-kat régóta kritizálók azonban kevésbé voltak lenyűgözve. Patty Lovera, annak a Food and Water Watch csoportnak a tagja, amely túl szoros ipari kapcsolatai miatt támadta a Nemzeti Akadémiák kiállította bizottságot, gyorsan átfutotta a jelentést, és nem sok újdonságot talált benne. „Nem ez az utolsó szó” a GMO-k témájában – ez volt a véleménye.

Az USA Nemzeti Tudományos Akadémiája könnyebben elérhetővé próbálja tenni a jelentést a nagyközönség számára. Új weboldalt nyitott (http://nas-sites.org/ge-crops/), ahol az emberek elolvashatják a jelentést, és ki is kereshetik azokat a részeket, amelyek a nagyközönség által beküldött konkrét kérdésekkel foglalkoznak.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés