Hírlevél: 2016 Május - Június

GMO-val kísérletezne hazánk

Hírek, 2016-06-28 11:36:27

Tóth László Levente, 2016. június 17.

Mintát kért az amerikaiaktól washingtoni tárgyalásán Fazekas Sándor miniszter

Félretájékoztatott Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a génmódosított szervezetek (GMO) kapcsán az Egyesült Államokban tett látogatásáról adott nyilatkozatában. Erről a látogatásáról készült, lapunk birtokába került jelentés tanúskodik. A miniszter Magyarország alaptörvénybe is foglalt GMO-mentessége ellenére efféle vetőmagokat kért tanulmányozás céljából.


Image Text

Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter


A tejpiaci válságról, az európai-amerikai szabad kereskedelmi tárgyalásokról és a GMO-mentesség fenntartásának ügyéről tárgyalt Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter amerikai programjának első napján Washingtonban” a Magyar Távirati Iroda (MTI) 2016. április 12-én kiadott, washingtoni keltezésű híre szerint. A hírügynökség beszámol róla, hogy a magyar tárcavezető az amerikai agrártárca miniszterhelyettesével, Michael T. Scuse-zal folytatott megbeszéléseket. – Magyarország elkötelezetten GMO-mentes – szögezte le Fazekas Sándor az MTI-nek adott nyilatkozatában. Hozzátette: az amerikai miniszterhelyettes nyitott volt a magyar álláspontot illetően.

Felengedik a GMO-sorompót?

Ez az a hazugság, amivel a magyar miniszter tárgyalópartnerét is kínos helyzetbe hozta. A találkozóról készített, lapunk birtokába került emlékeztetőből ugyanis ennek éppen az ellenkezője derül ki. Konkrétan az, hogy az amerikaiak – egyáltalán nem váratlanul – továbbra is ütik a vasat a GMO kapcsán, mostanában éppen a fent említett szabad kereskedelmi megállapodásra, a transzatlanti kereskedelmi és befektetési partnerségre (TTIP) hivatkozva. A magyar miniszter pedig lazán belement az „alkuba”, már ami a TTIP sikerének egyik zálogaként az EU és így Magyarország GMO-sorompója felengedésének esetleges lehetőséget illeti. Volt persze Fazekas Sándornak ehhez egy segítője is: az a Szemerkényi Réka, aki Orbán Viktor állítólagos bizalmasa, nem mellesleg éppen Magyarország washingtoni nagykövete.

Mindenesetre különös, hogy Fazekas kifelé nyitott a kormány által idehaza amerikai szemétnek „beállított” GMO-ra, miközben Lázár János a tegnapi kormányinfón arról beszélt, hogy a multinacionális nagyvállalatok egy részének ideje volna elhagyni az országot ahelyett, hogy „Magyarországra zúdítja Európa élelmiszer-ipari szemetét”. (A miniszter szerint a magyarországi agrártermelés akkor tudna boldogulni, ha a feldolgozóipar magyar kézben lenne, és a magyar feldolgozók szempontjai érvényesülnének a kiskereskedelemben.) Ezek után joggal merül fel a kérdés: szemét és szemét közt is van különbség, vagy csak a pénz számít?

A magas szintű magyar-amerikai megbeszélés jelentése szerint a miniszter 2016. április 11-én folytatott hivatalos megbeszélést Michael T. Scuse szövetségi miniszterhelyettessel. Amerikai részről jelen voltak még: Bob Spitzer, a külföldi egyezmények és tudományos ügyek főtanácsosa a Külföldi Mezőgazdasági Szolgálattól (FAS), Phil Karsting hivatali munkatárs és Shannon Skorski asszisztens, szintén a FAS-tól. Magyar részről Fazekas Sándoron és Péter István mezőgazdasági attasén kívül jelen volt még: a már szintén említett Szemerkényi Réka és Belánszky-Demkó Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium nemzetközi és Kárpát-medencei kapcsolatok főosztályának vezetője.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés