Hírlevél: 2016 Március - Április

Sokba kerülhet a GM-ellenesség, és a szegények fizetik meg az árát

Hírek, 2016-03-05 15:13:31

Image Text

Az Információtechnológiai Fejlesztési Alapítvány (Information Technology and Innovation Foundation, ITIF) jelentése szerint a főként Európából kiinduló, GMO-ellenes kampányok „jelentős akadályokat” emeltek. „Miközben a kampányok eredményeként létrejött politika és gyakorlat óriási anyagi terhet ró azoknak az országoknak a gazdaságára, ahol a tiltakozás indult, aránytalan mértékben sújtja azokat a nemzeteket – különösen a Szaharától délre fekvő területek fejlődő országait –, amelyeknek a legnagyobb szüksége lenne a mezőgazdaság termelékenységének növelésére.” A jelentés becslése szerint a jelenlegi korlátozó jellegű törvényi környezet miatt az alacsony és középalacsony jövedelmű nemzetek 2050-ig akár 1,5 billió dollár gazdasági haszontól is eleshetnek. Röviden, a GMO-ellenes aktivisták jelentősen akadályozzák a Föld legszegényebb nemzeteinek fejlődését.

Az elmúlt három évtizedben számos csoport kampányolt sikeresen a biotechnológiai módszerekkel nemesített haszonnövények és az azokból készült élelmiszerek termesztésének, illetve importjának korlátozása vagy betiltása mellett. Legújabban, 2015 októberében 19 európai ország jelentette be a GM növények termesztésének tilalmát. „Ezek a korlátozások csökkentik a gazdaságok termelékenységét, és élelmiszerár-emelkedéshez vezetnek – nem csak azokban az országokban, ahonnan a tiltakozó kampányok kiindultak, hanem azokban is, amelyek azért bojkottálják a GM növényeket, hogy exportálhassanak a GM növényeket tiltó vagy korlátozó országokba” – írja a jelentés. „A tapasztalat és az adatok azt mutatják, hogy a biotechnológiai módszerekkel nemesített növények jelentős hasznot hoznak a gazdálkodóknak, míg a GM növények korlátozása lassítja a mezőgazdaság termelékenységének növekedését. Ez különösen égető probléma azokban az alacsony jövedelmű országokban, ahol a gazdálkodók kevésbé képesek a termelés gépesítésére, és ahol a biotechnológiai módszerekkel nemesített vetőmag olcsó lehetőséget nyújt a terméshozam és a vidéki jövedelmek növelésére. Például a Szaharától délre fekvő területeken 2012-ben körülbelül 3000 dollár volt egy mezőgazdasági háztartás éves jövedelme.”

A mezőgazdasági biotechnológia ellenzői eredetileg azzal érveltek, hogy a GM növények csak a fejlett iparral rendelkező országoknak hoznának hasznot, és kiszorítanák a fejlődő országok gazdálkodóit a piacról. Ezek a főként balos meggyőződésű ellenzők így anélkül tudták ellenezni az innovációt, hogy azzal lettek volna vádolhatók: épp azoknak ártanak, akiknek sorsáért saját állításuk szerint aggódnak.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés