A Greenpeace egyik alapítója szerint a biotechnológiával való szembenállás az emberiség elleni bűn

BIOtech NOW, 2012. február 16.
Hírek, 2012-04-18 14:22:19

A Greenpeace egyik társalapítója kiállt a szervezet egyik legádázabbul üldözött célpontja mellett. Dr. Patrick Moore az ezen a héten Winnipegben megrendezett Manitoba Special Crop Symposium megnyitó előadója volt.

Image Text

Moore kilenc éven át a Greenpeace Canada elnöke, hét évig pedig a Greenpeace International igazgatója volt. Miközben a Greenpeace a világ legnagyobb környezetvédő szervezetévé nőtte ki magát, Dr. Moore számos kampány vezéralakjaként főszerepet játszott a szervezet politikájának és irányvonalának kialakításában. Azt lehet mondani, hogy azóta kissé megváltozott a fenntarthatóságról és a környezetvédelmi felelősségről alkotott véleménye. A genetikailag módosított növényekről kérdezték, amelyeket minden idők legfontosabb tudományos eredményének tart. Ezért aggasztja őt annyira az, hogy a Greenpeace sikeresen megakadályozza egy GM növény, az aranyrizs bevezetését.

„Egyéb GM rizsfajták nem tudják megszüntetni a rizsfogyasztó országokban a mikrotápanyaghiányt, amely sok százmillió embert sújt és évente negyed-félmillió gyermek A-vitaminhiány miatti megvakulását és korai halálát okozza, ugyanis a rizsben nincs béta-karotin” – mondja Moore. – „Mi genetikai módosítással el tudjuk érni, hogy legyen béta-karotin a rizsben, de a Greenpeace meggátolta ennek bevezetését.”

Moore szerint ez az emberiség elleni bűn, mert megakadályozzák az A-vitaminhiány miatt évente százezerszámra pusztuló emberek gyógyítását.

Image Text

Elmondja azt is: a genetikailag módosított növények hasznosságának másik példája az, hogy lehetővé tették másképp megoldhatatlan feladatok megvalósítását a mezőgazdaságban, például azt, hogy a szójabab omega-3 zsírsavakat termeljen. Szerinte ez óriási jótétemény lesz az akvakultúra (vízművelés) számára, mert sokszorosára növeli a rendelkezésére álló takarmány mennyiségét.

„A vízművelés egyik korlátja az, hogy a halaknak és a kagylóknak omega-3 zsírsavakra van szükségük, amelyek legjobb forrása a halliszt, ez viszont csak korlátozottan áll rendelkezésre” – magyarázza Moore. – „Ha azonban olyan szóját és egyéb szárazföldi haszonnövényt tudunk termeszteni, amelyekben megvannak a haltermeléshez szükséges tápanyagok, hatalmasan felfejleszthetjük a vízművelést.”

Patrick Moore a „Confessions of a Greenpeace Dropout: The Making of a Sensible Environmentalist (Egy kilépett Greenpeace-tag vallomásai: hogyan lettem értelmes környezetvédő) című könyv szerzője.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Sze­ge­di Tu­do­má­nyegye­tem, Bio­ló­g­ia Épü­l­et, Szent-Györ­gyi Al­bert te­rem (BI-164)
Sze­ged, Kö­z­ép fa­sor 52.

2018. má­j­us 16. 14 óra

Dr. Bő­s­ze Zsu­z­san­na

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el lét­re­ho­zott ha­s­zon­ál­l­at mo­del­lek a gyó­gyí­t­ás szol­gá­la­tá­b­an"

Dr. Bán­fal­vi Zsófia

"Ge­nom­s­zer­kesz­tés­s­el ne­me­sí­tett nö­v­é­nyek: ho­gyan csi­nál­juk és mi­re jók?"

Dr. Györ­gyey Já­n­os

"GMOk-e a gén­s­zer­kesz­tett él­ő­l­é­nyek? És ha igen, mi­ért nem?"


Ima­ge Text

Bu­da­pest, Vil­lá­nyi út 29-43.
K épü­l­et
Szent Ist­ván Egye­tem Bu­dai Cam­pu­sá­n­ak K2-es előa­dó­ja

2018 . áp­ri­lis 24. 17 óra

Dr. Éva Csa­ba

"Crispr/Cas ge­nom­s­zer­kesz­tés a ne­me­sí­t­és­ben:mű­kö­d­és és al­kal­ma­zá­si le­he­tő­s­é­g­ek"


flyer

A Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­m­ia a Ma­gyar Tu­do­mány Ün­n­e­pe ren­dez­vény­s­o­ro­za­tá­n­ak ke­re­tén be­lül tisz­te­let­tel meg­hív­ja prof. Dr. Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus előa­dá­s­á­ra.


2017. no­vem­ber 6., 18:00 óra MTA Szék­ház, Dísz­te­rem

1051 Bu­da­pest, Szé­c­he­nyi Ist­ván tér 9.

Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
A pre­cí­z­i­ós ne­me­sí­t­és mint bi­o­gaz­dál­ko­dá­si in­no­vá­c­ió


Dr. Györ­gyey Já­n­os
Az elő­r­e­lé­p­és le­he­tő­s­é­g­ei a gén­tech­no­ló­g­i­á­r­ól va­ló tár­s­a­dal­mi vi­tá­b­an


Image Text

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés