Hírlevél: 2016 Március - Április

A jelentés részletezi a GM takarmányimport javasolt tilalmának pusztító hatásait

Alistair Driver
Hírek, 2015. 12. 22.

Az Egyesült Királyság mezőgazdasági és biotechnológiai szektorát képviselő szervezetek egy új jelentése arra figyelmeztet, hogy a GM import nemzeti hatáskörbe utalására tett javaslatok drámai módon megemelhetik az állati takarmányok és az alapélelmiszerek árát.

Image Text

Az EU-ba importált szója túlnyomórészt GM eredetű

Egyesült Királyságbeli gazdálkodó és tudományos testületek egy fontos jelentésben arra figyelmeztetnek, hogy a GM import nemzeti hatáskörbe utalására tett javaslatoknak „pusztító hatása” lenne az EU állattenyésztésére. A Parlamentben ma nyilvánosságra hozott jelentés szerint a GM import „mozaikszerű tilalmai” „a GM importra szoruló tagállamok körében nagy felháborodást és bizonytalanságot” okoznának, ezáltal takarmányhiányhoz vezetnének, megnövelnék az állattenyésztők költségeit, a fogyasztók számára pedig élelmiszerár-emelkedést hoznának. A jelentés körvonalazza, mennyire rá vannak szorulva az európai gazdálkodók a GM takarmányimportra az állatok táplálásához. Az EU-ban felhasznált szója 95%-át dél- és észak-amerikai országokból importálják, ahol a termesztett szója több mint 90%-ban GM fajta.

A jelentés szerint az EU egészére kiterjedő GM-importtilalom körülbelül 26,1 milliárd euróba kerülne az EU-nak, míg az Egyesült Államokból, Brazíliából és Argentínából származó GM import kétéves „felfüggesztése” az EU takarmányköltségének 600%-os emelkedését eredményezné.

Az EU által elfogadott új törvény felhatalmazza a tagországokat arra, hogy nemzeti szinten betilthassák az engedélyezett GM növények termesztését, és számos kormány élt is ezzel a lehetőséggel. Az Európai Bizottság szintén azt javasolja, hogy a tagországok nemzeti szinten dönthessenek a GM élelmiszerek és takarmányok importjának tilalmáról, amit a mezőgazdasági és biotechnológiai ágazatok hevesen elleneznek. A jelentés figyelmeztet arra, hogy ha az egyes tagországok lehetőséget kapnak a kívülmaradásra, ez „a mezőgazdasági termékek egységes piacának széteséséhez vezetne, és megzavarná a GM takarmányok keresletének és kínálatának logisztikáját és egyensúlyát. ... Ha a különböző tagországokban eltérő rendeletek lennének érvényben, ez problémákat okozna az importáruk szétválasztásában, gátolná a határidős kereskedelmet, végrehajtási és tesztelési költségek bevezetését tenné szükségessé, és megszüntetné a globális takarmánypiachoz való hozzáférést, amelyet az EU-n kívüli országok gazdálkodói élveznek. … Ha bármilyen további akadályt állítanak a brit gazdálkodóknak szükséges állati takarmányok globális kereskedelmének útjába, az károsítja a munkahelyeket, a növekedést, az innovációt és a versenyképességet” – szögezi le a jelentés.

Pusztító hatás

A jelentést jegyző öt szervezet egyikének, a Mezőgazdasági Biotechnológiai Tanácsnak az elnöke, Julian Little így nyilatkozott: „Tekintetbe véve, hogy az importálható GM termékek engedélyeztetése folyamatos elmaradásban van, ez az intézkedés pusztító hatással lesz a brit mezőgazdaság jövőjére. Megdöbbentő módon a tervek az Európai Parlament elutasítása ellenére az asztalon maradnak.”

A „Going against the Grain” (szószerint: „A gabonaszem ellen”, átv. „Az árral szemben úszva”) című jelentés mögött álló szervezetek, többek között a brit Nemzeti Gazdaszövetség (National Farmers Union, NFU), a Mezőgazdasági Szakmák Szövetsége (Agricultural Industries Association, AIC), a Gabona- és Takarmánykereskedelmi Szövetség (Grain and Feed Trade Association, GAFTA) és a Brit Tojásipari Tanács (British Egg Industry Council, BEIC) felszólítják a kormányt, hogy lépjen közbe. Véleményük szerint ezt a lépést meg kell akadályozni, „hogy megvédjék a brit gazdálkodókat és fogyasztókat a piaci zavarok és az áremelkedések ellen”. Dr. Little így beszélt: „Felhívjuk az Egyesült Királyság kormányát, hogy hallgasson gazdálkodóira, élelmiszergyártóira és tudósaira, továbbra is a korábbi józan szemléletet alkalmazza, és álljon ellen a marginális politikai beavatkozásoknak.”

Az elutasítás láncainak szétesése

George Eustice mezőgazdasági miniszter támogatta a szervezeteket a jelentés közzétételekor, a mezőgazdasági tudománnyal és technológiával foglalkozó, valamennyi párt képviselőiből felépülő parlamenti csoport ülésén mondott beszédében csütörtökön Westminsterben.

Eustice miniszter elismerte a GM takarmányok fontosságát az Egyesült Királyság mezőgazdasága számára, megerősítette, hogy a GM takarmányimport korlátozásának igen jelentős hatása lenne az országra, és aláásná az egységes piacot, az EU egyik alapelvét. A GM takarmányimportra vonatkozó döntések nemzeti hatáskörbe adása szétzilálná az európai élelmiszer-ellátási láncokat, és nyilvánvaló hatással lenne a brit ipar költségeire, tette hozzá. Eustice elismerte, hogy az EU jelenlegi tudomány-alapú megközelítésétől való bármilyen eltérés „nyugtalanító jelzést” küldene az iparnak.

A takarmánynak való nem-GM szója már most jelentősen felülértékelt, tonnánként 349 GBP az ára, szemben a 271 GBP/tonna áron jegyzett GM szójával. A nemzeti szintű tilalmak engedélyezése tovább növelné ezt a magas árat, ami további áremelkedést jelentene a brit gazdálkodók számára, és ez végiggyűrűzne a teljes élelmiszer-ellátási láncon. „Végső soron a fogyasztók fizetnének többet” – vonja le a következtetést a jelentés.

A szója nem helyettesíthető

A jelentés leírja, hogyan akadályozta meg az EU rosszul működő engedélyezési eljárása a GM növények kereskedelmi bevezetését az EU területén, és riasztotta el a magánszférából jövő technológiai befektetéseket. Rávilágít a lehetséges takarmányimport-tilalmaknak az EU állattenyésztésére gyakorolt hatására, miközben a világon másutt tevékenykedő versenytársak továbbra is hozzáférnek a GM takarmány-összetevőkhöz. A jelentés szerint, ha az Egyesült Királyság és az EU állattenyésztési ágazatai nem rendelkeznek a többi élelmiszergyártó élvezte GM-hozzáféréssel, hatékonyságuk egyre csökkenni fog, és egyre kevésbé lesznek képesek állati termékekkel ellátni az Egyesült Királyság és az EU fogyasztóit.

June Arnold, a Gabona- és Takarmánykereskedelmi Szövetség (GAFTA) munkatársa szerint: „Nincs más olyan, a szóját helyettesítő fehérjeforrás, amely megfelelő mennyiségben importálható az EU-ba. Az EU-ban kereskedelmi forgalomban lévő összes GM élelmiszertermék és takarmányösszetevő alapos, független biztonságossági felmérésen esett át; egy ilyen döntés csak újabb költségeket jelent az egész élelmiszer-ellátási lánc számára, és azt is kockáztatja, hogy a WTO eljárást indít az EU ellen a kereskedelem akadályozása miatt.”

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés