Nyilatkozat a tudományos véleménynyilvánítás szabadságáért

Györgyey János, biológus
Hírek, 2012. 04. 18.

A Barabás Zoltán Biotechnológiai Egyesület vezetése Dr. Popp József agrárközgazdász rendkívüli elbocsátása kapcsán megfogalmazott egy nyilatkozatot, mivel az esete azt mutatja, hogy a tudományos véleménynyilvánítás szabadságát retorziók fenyegetik. Ezért Györgyey János biológus, az egyesület titkára levélben keresett meg kutató professzorokat és kollégákat az alábbi nyilatkozattal, kérve hogy osszák meg azt munkatársaikkal, és amennyiben egyetértenek a tartalmával, csatlakozzanak hozzá.

Ezt kérjük olvasóinktól is, az online petícióhoz a következő oldalon csatlakozhatnak! http://www.peticiok.com/tudomanyos_velemenyszabadsag

Tudományos véleményszabadság

Az Alaptörvény X. cikkénes 1. bekezdése szerint "Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát", továbbá alapvető jog a tudományos kutatás és tudományos véleménynyilvánítás szabadsága. A jelen nyilatkozat aláírói a fenti jogok magyarországi érvényesülését kérik, mert alapvető feltételnek tekintik ahhoz, hogy a tudományos kutatás és az arra épülő innováció eredményesen szolgálhassa a nemzeti felemelkedésünket.

E nyilatkozat megfogalmazásának közvetlen oka, hogy a közelmúltban Dr. Popp Józsefet, az MTA doktorát, az Agrárgazdasági Kutató Intézet főigazgató-helyettesét elbocsátották szakmai véleménynyilvánítása miatt. Popp József a tudományos meggyőződését követte akkor, amikor a génmódosított növényekkel kapcsolatban évek óta következetesen képviselt álláspontját megfogalmazta, mely szerint: Indokolt élnünk a GM-növények előnyeivel: a jóval magasabb terméshozamukkal, a kiszámíthatóbb terméssel... Ki kell békülnünk a hatékonyabb, 21. századi termelési módszerekkel s ezzel együtt a GM-növénykultúrákkal is." Az elbocsátás indoklása szerint ez a vélemény ellentétes az alkotmány XX. cikkével, miszerint "(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal... segíti elő."

A termesztett GM növények kérdésén messze túlmutat a fenti eset, független attól, hogy kinek mi a véleménye ezekről a növényekről. Hisz az alkotmány X. cikk 1. bekezdésében foglaltaknak a megsértését jelenti, ha tudományos kérdésekben - a napi gazdaságpolitikai nézetek érvényesítése érdekében - hatalmi eszközökkel próbálják kényszeríteni a tudományos közösség tagjait a szakmai meggyőződésük elhallgatására.

Nyilatkozatunk célja az, hogy támogassuk a konkrét esetben Popp Józsefet ért méltánytalanság kiigazítását és általánosságban a kutatói véleménynyilvánítás szabadságának maradéktalan érvényesülését.

Popp József esetéről az alábbi írásokban olvashat további részleteket: http://www.figyelo.hu/hetilap/20120327/manipulalas_genekkel/ http://index.hu/tudomany/2012/03/29/genmodositott_elelmiszerek_mellett_ervelt_kirugtak/ http://criticalbiomass.freeblog.hu/archives/2012/03/29/Liszenkoizmus_ujra_Magyarorszagon/

A nyilatkozat megtalálható és aláírható a következő oldalon: http://www.peticiok.com/tudomanyos_velemenyszabadsag
Az online petíciót 2012. április 12-ig, cikkünk elkészültéig már 84 különböző fokozattal, címmel rendelkező kutató, többek között nyolc akadémikus írta alá.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés