Az első biotechnológiai úton előállított, fogyasztói táplálkozási előnyöket kínáló szójatermék

Hírek, 2012. 04. 17.

Image Text

A Plenish™ magas olajsavtartalmú szója (high oleic soybeans, HOS) az első olyan biotechnológiai úton előállított szójatermék, amely a teljes szállítási lánc számára – a termelőktől egészen a fogyasztókig – értéket kínál. A jobb olajprofilnak köszönhetően az élelmiszeripari vállalatok immár még kiválóbb minőségű, továbbfejlesztett termékeket hozhatnak forgalomba, amelyek a fogyasztók és a környezet számára egyaránt előnyöket kínálnak:

 • 0 g transzzsírsav-tartalom
 • Több mint 75%-os, az olívaolajéhoz hasonló (a kereskedelmi forgalomban lévő szójatermékek között a legmagasabb) olajsavtartalom
 • A hagyományos szójaolajhoz képest 20%-kal alacsonyabb telítettzsírsav-tartalom
 • A pálmaolajhoz képest 75%-kal alacsonyabb telítettzsírsav-tartalom

Egyre több növényi olaj fogy világszerte

A világ növényiolaj-fogyasztása 2020-ra várhatóan 20%-kal nő a népességnövekedés, a gazdasági fejlődés és a megnövekedett energiaigénykövetkeztében, így egészségesebb, költséghatékonyabb és környezetbarátabb megoldásokra lesz szükség.

Fogyasztói táplálkozási problémák

A jelenleg uniós vizsgálat alatt álló PlenishTM magas olajsavtartalmú szója olyan biotechnológiaiúton előállított növény, amely 0 g transzzsírtartalmának köszönhetően jelentőselőnyöket kínálhat az európai fogyasztók és élelmiszeripari vállalatok számára. Az EFSA nemrégiben kiadott közleménye szerint „A magasabb transzzsír-bevitelösszefüggést mutat a szív- és koszorúér-megbetegedések megnövekedett kockázatával... A bizottság megállapítja, hogy a transzzsírsav-bevitelt a táplálkozási szempontbólmegfelelő étrend keretei között a lehető legalacsonyabban kell tartani.”
Az egészséges populációkat a változó szintű étrendi zsírbevitel, és az iparilag előállítotttranszzsír, alacsony telített zsírsav és viszonylag magas egyszeresen telítetlen zsírsav minimálisbevitele jellemzi.
Az európai országok többsége esetében az étrendi útmutatók a telített- és transzszírsavak mennyiségének csökkentését javasolják.

 • Európában számos egészségügyi probléma az étrenddel és az életstílussal összefüggő,nem fertőzés útján terjedő állapotokkal – mint például az elhízás, a szívbetegség, adiabétesz vagy a rák – áll összefüggésben. E betegségek kialakulásáért részben amagas kalóriatartalmú tápanyagok (pl. zsírok) túlzott bevitele a felelős.

Image Text

A Plenish magas olajsavtartalmú szójanövény-tulajdonság pozitív fejleményt jelent e betegségek megelőzése szempontjából:

 • 0 g transzzsírsav-tartalmú alternatívát kínál, amely a hagyományos szójaolajénál 20%-kal, a pálmaolajénál pedig 75%-kal kevesebb telített zsírsavat,emellett pedig jelentősen kevesebb pálmaolajsavat tartalmaz.
 • A Plenish magas olajsavtartalmú szójából sajtolt olaj szívbarát egyszeresen telítetlen zsírsavakban gazdag (75%-nál is magasabb, azolívaolajéhoz hasonló olajsav [Omega-9] tartalom).

  • Az étrendi egyszeresen telítetlen zsírsavak nagy része olajsav. A Plenish magas olajsavtartalmú szójából sajtolt olaj hasonló olajprofillal rendelkezik, mint más magas olajsavtartalmú növényi és olívaolajak.
  • A nagymennyiségű olívaolaj fogyasztása a myocardiális infarktus elleni védelemmel és a teljes mortalitás csökkenésével is összefüggésbe hozható.
  • A diófélék és az olívaolaj szív- és koszorúérvédő hatásának magyarázata ezek biokémiai összetételében rejlik (az olívaolaj telítettzsírsav-tartalma alacsony, egyszeresen telítetlenzsírsav-tartalma pedig magas).
  • A mediterrán országokra jellemző étrendi mintázat, ahol a szervezet energiaellátásának mintegy 20%-át az egyszeresen telítetlen zsírsavfedezi, a nyugati étrenddel összehasonlítva a koszorúér-megbetegedések előfordulásának szignifikáns csökkenésével hozható összefüggésbe.

Image Text

Az ®, TM, SM a Pioneer Hi-Bred védjegye, illetve szolgáltatási jelzése. Az ovális DuPont logó és a The miracles of science™ szlogen a DuPont. © 2012 PHII védjegye.

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
 • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

  A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

 • Mérgező élelmiszer a polcokon

  A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

 • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

  Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés