Elektronikus levél Richard Lochhead úrnak, a skót kormány vidékügyi és környezetvédelmi miniszterének

Sense About Science
Hírek, 2015. 10. 02.

Tisztelt Lochhead Úr!

Bejelentése, amely szerint a skót kormány indítványozza minden genetikailag módosított növény termesztésének tilalmát, tekintet nélkül az egyes alkalmazások hasznára vonatkozó meglévő, vagy később szerzendő bizonyítékoktól, azzal a veszéllyel jár, hogy Skóciában korlátozódik a kutatás, és Skócia többé nem fér hozzá azokhoz a mezőgazdasági újításokhoz, amelyek másutt a világon fenntarthatóbbá formálják a gazdálkodást.

Ahogy Ön és mások is jelezték, ez politikai döntés, amelynek alapját nem a tudományos módszerekkel végzett kockázatbecslés alkotja. Ez természetesen az Ön előjoga. A bizonyítékokhoz való olyan hozzáállás ez, amely tudósokat és nem tudósokat egyaránt meglep és kiábrándít. Skócia a XVIII. században, a felvilágosodás korában szerzett vezető szerepet a tudományokban, és ez jelenleg is tovább él világszínvonalú egyetemein és kutatóintézeteiben. A növények genetikai módosítása mára jól kidolgozott módszer lett, amelynek eredményeit húsz éve biztonságosan alkalmazzák világszerte, ahogy ez az European AcademiesScience Advisory Council (Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete) Planting the Future (A jövő vetése) című jelentésében is olvasható. A tudósok új növénynemesítési módszereket dolgoznak ki, amelyeket a jövőben GM-nek minősíthetnek. Ebben a tudományos fejlődésben skót kutatók és mezőgazdasági kihívások is szerepet játszottak, például a burgonyavész és különféle fák betegségeinek vizsgálatában. Ők a jövőben nem járulhatnak többé hozzá ehhez a munkához? Jelenleg is folyik olyan tulajdonságok kutatása, amelyeknek a skót gazdák, fogyasztók és környezet is hasznát látná – ilyen például a kevesebb gombairtó szer használata mellett termeszthető burgonya, valamint az omega-3 zsírsavakban gazdagabb olajos magvak, amelyek fenntarthatóbb takarmányforrásként használhatók a lazactenyésztésben. Ezeken kívül még sok más betegséggel és kártevővel szemben ellenálló és szélsőséges éghajlati viszonyok között is jól termeszthető növényfajta kifejlesztésére lenne szükség, ahol jól alkalmazható a GM technológia.

Ha Skóciában betiltják a GM növények termesztését, az ország nem tudja hasznosítani az innováció eredményeit a mezőgazdaság, a haltenyésztés és az egészségügy területén, és a régi módszerek további alkalmazására lesz ítélve. Ezért nagyon aggasztónak találjuk a skóciai döntés lehetséges negatív hatását a tudományos kutatásra. Javasoljuk, hogy sürgősen hívjanak össze egy megbeszélést, ahol a kutatók megvitathatják ezeket a problémákat Önnel, és mérlegelhetik, hogyan lehetne megvédeni a tudomány szabadságát és integritását, valamint politikai döntésekben való alkalmazását Skóciában.

Tisztelettel: Academia Europaea, Biochemical Society, British Society ofPlant Breeders, Durham Crop Improvement Centre, EuropeanAcademies Science Advisory Council, Institute of Food Scienceand Technology, John Innes Centre, National Farmers Union,National Institute of Agricultural Botany, Cambridge,National Institutes of Bioscience, Public Research andRegulation Initiative, Robert Gordon University, RothamstedResearch, Royal Society of Edinburgh, Society for AppliedMicrobiology, Society for Experimental Biology, School ofBiosciences at the University of Kent Science Council, ScienceTeam, Eden Project, Sense About Science, The Roslin Institute,The Sainsbury Laboratory, Norwich, UK Plant ScienceFederation, University of Bangor, University of Dundee,University of Edinburgh, University of Hertfordshire,Wissenschafterkreis Grüne Gentechnik (WGG)

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés