Levél Kumi Naidoo-nak a Greenpeace GMO-kkal kapcsolatos álláspontjáról: Ön erkölcsi jellemet hagyhat örökségül!

Hírek, 2015. 09. 04.

Owen Paterson korábbi brit külügyminiszter elítélte Neil Young dalszerzőt, aki a világot a GMO eszközöktől, például az aranyrizstől megfosztani kívánó aktivisták követőjévé szegődött. Paterson ugyanettől a szándéktól vezérelve levelet intézett Kumi Naidoo-hoz, a Greenpeace International ügyvezető igazgatójához, és arra kérte, hogy „a GMO-k ügyében hallgasson a tudomány tiszta hangjára, és segítsen legalább részben visszaállítani a Greenpeace hitelességét”.


Kedves Kumi!

Tudom, hogy Ön olyan ember, aki szeret erős jellemnek látszani, legyen szó akár Nelson Mandelához fűződő barátságáról, akár az apartheid elleni (Oxfordból vívott) küzdelméről, vagy arról, hogy a Greenpeace történetének ezen a fontos fordulópontján átveszi a szervezet vezetését. A történelem azonban erkölcsi szilárdsága alapján fogja megítélni az Ön nagyságát, és azt fogja vizsgálni, hogy volt-e bátorsága azt tenni, ami helyes. Azért írok Önnek, hogy arra kérjem: a GMO-kat illetően hallgasson a tudomány tiszta hangjára, és segítsen legalább részben visszaállítani a Greenpeace hitelességét.

Régóta hangoztatom, hogy a GMO-k elutasítása nem tudományos álláspont, hanem ökológiai-vallásos rögeszme, és az elhúzódó ellenállás és obstrukció etikai következményekkel jár. Én a magam részéről az emberiség elleni bűnként bélyegeztem meg a Greenpeace álláspontját és akcióit az aranyrizs ellen (amely megoldást kínál az évente sok százezer gyermek halálát okozó A-vitaminhiány leküzdésére). Ebben nem vagyok egyedül!

Nyilván Ön is látta a Panorama hírprogram nemrég sugárzott, „Félelmet terem a GM élelmiszer” című adását, amelyben Stephen Tindale, a Greenpeace UK korábbi vezetője, aki korábban az Önök GMO-ellenes kampányait vezette Angliában, a következőket állította:

„A tudósok túlnyomó többsége úgy véli, hogy a GM-technológia biztonságos. Szerintem az új technológiák elleni kiállás elfogadhatatlan, morálisan elfogadhatatlan. Aggódom a Greenpeace és a többi zöld szervezet miatt, mert annak alapján, hogy ilyen erőteljesen fellépnek a GM-technológia ellen, úgy tűnhet, hogy az ideológiát a humanitárius cselekvés szükségessége elé helyezik.”

Mielőtt arra utasítja követőit, hogy intézzenek személyes támadást Tindale úr ellen, olvassa el figyelmesen, mit is mondott. Ön az emberi élet és a fejlődés elé teszi az ideológiát, és ez erkölcsileg elfogadhatatlan.

Ugyanebben a programban az Európai Bizottság elnökének korábbi tudományos főtanácsadója – helyesen – azzal vádolja az Önéhez hasonló civil szervezeteket, hogy kitalált vádakkal illetik a GMO-kat a kampányaik sikere érdekében. Az Önök szervezetének GMO-kkal kapcsolatos álláspontja egyre tarthatatlanabb, és a Greenpeace-nek mint mozgalomnak a hitelességét nagyban rontja az, ahogy folytonosan tagadják a tényeket, a bizonyítékokat és a tudományos eredményeket. Igen kétes győzelem megnyerni a kampányt (amire az Önök propagandagépezete vitathatatlanul képes) úgy, hogy közben elveszítik tagjaikat, jó vezetőiket és az emberek tiszteletét.

Az Önök „saját tudósa”, Doug Parr azt állította, hogy ha a Greenpeace téved a GMO-k ügyében, az csak annyit jelent, hogy pár évig kevesebb osztalék jutott a multinacionális vállalatok részvényeseinek, majd arról filozofált, milyen rossz is lenne, ha a GMO-k valóságos veszélyt jelentenének. Nos, Önök immár két évtizede tévednek a GMO-k ügyében, és nemcsak a részvényeseknek jutó nyereség elmaradása, hanem az A-vitaminhiányban elpusztult gyermekek halála is a lelkükön szárad. Lehetséges, kedves Kumi, hogy más tudósokra kellene hallgatnia?

A tudományos eredmények alapján nyilvánvaló, hogy a GMO-k – kevés kockázattal – számos előnyt kínálnak a fogyasztóknak és a szegény népeknek, és hozzájárulnak az élelmiszerbiztonsághoz. Az elmúlt két évtized folyamán a tudomány az összes kiagyalt félelmükre választ adott. Önök pedig tovább harcoltak a tegnapi kampányok céljaiért, közben pedig szükségtelenül félelmet gerjesztettek amúgy is sérülékeny népekben. És mindezt miért? Önöknek és csapataiknak a holnap problémáival kellene küzdeniük, nem pedig tizennyolcadik századi technológiákkal megbéklyózni a globális mezőgazdaságot, amely a növekvő népesség élelmezéséről próbál gondoskodni. Egy erkölcsi tartással rendelkező vezető ilyen helyzetben reménysugár próbálna lenni; ehelyett Önök a hajthatatlanság és a luddizmus jelképévé válnak.

Értem én, hogy megpróbálja a felszínen tartani a süllyedő hajót, miközben a frakciók belülről szerteszét szaggatják a Greenpeace-t. Ám most van az ideje annak, hogy példát adjon vezetésből és jellemességből, és ne bújjon a tegnapi problémák mögé. Vágja ki a szervezetből ezt a romboló hatású tályogot (korábban, a bálnák ügyében már sikerült egyszer a Greenpeace-nek). Ismerje fel, hogy erkölcsileg tönkremennek, ha tovább kampányolnak a GMO-k, a tudomány és sok-sok szegény nép sorsának jobbrafordulása ellen. A valódi vezető érti azt, hogy a bátor döntések nem mindig könnyűek, de az erkölcsi erő jellemességre utal – a Greenpeace önkéntesei ezt keresik elkeseredetten a vezetőikben.

Ön előtt most fontos lehetőség nyílik arra, hogy sok rosszat jóvátegyen egy pillanatnyi tisztességgel. A Greenpeace nem a párbeszédre való hajlandóságáról híres. Ezt megváltoztathatná azzal, hogy meglátogatja ezeket a GMO-kutatókat, és egyszerűen meghallgatja őket (különösen a Nemzetközi Rizskutató Intézetben dolgozókat) – örömmel fogják fogadni. Ehelyett Ön a saját magányos tudósára, Dr. Parr-ra hallgat, aki nem igazán tudja megmagyarázni, hogy Önök miért is szennyezték be a jó hírüket ezzel az üggyel.

Mi lenne, ha holnap Ön kijelentené: a Greenpeace újraértékeli a GMO-kkal kapcsolatos álláspontját (nem kell minden GMO-t elfogadniuk, de legalább ismerjék el a biotechnológiában rejlő nagy lehetőségeket, és a szegény országok népeinek jogát ahhoz, hogy hozzáférjenek)? A világ nem állna meg. De lehet, hogy megállna az Ön hitelességének romlása a tudományos közösségben. Lehet, hogy megállna a lelkiismerettel rendelkező Greenpeace-igazgatók folyamatos elszivárgása, és az Önök anyagi támogatottságának csökkenése.

És igen, megszűnne az Ön és a Greenpeace iránt érzett megvetésem!

A cikk letöltése pdf formátumban.

Pre­ci­si­on mu­t­a­ge­ne­sis for
in­no­va­ti­on in ag­ri­cul­tu­re
se­mi­nar se­ri­es I.


Bu­da­pest, Vil­lá­nyi str. 29-43.
Szent Ist­ván Uni­ver­sity
Bu­da Cam­pus
Bu­il­ding K, 1st flo­or, K2
lec­tu­re ro­om

26th March 2020, 15.00 (3 pm)


"The many fru­its of CRISP­Ring"
Dr. Sá­gi Lász­ló
Cent­re for ag­ri­cul­t­u­ral re­se­arch, Mar­ton­vá­s­ár

MEG­HÍ­VÓ

Ag­rár­k­u­ta­tás és in­no­vá­c­ió
Mar­ton­vá­s­á­r­on

Ün­n­e­pi tu­do­má­nyos ül­és­re

Mar­ton­vá­s­ár,
Brunsz­vik Te­réz u. 2.
2019. no­vem­ber 25. 10:30 óra

A ju­bi­le­u­mi tu­do­má­nyos ül­és
ke­re­té­b­en Ba­lázs Er­vin
főigaz­ga­tó (ATK) be­mu­tat­ja
„A mar­ton­vá­s­á­ri ag­rár­k­u­ta­tá­s­ok he­te­dik év­ti­ze­de”
cí­mű ta­nul­mány­kö­t­et,

va­la­mint
Du­dits Dénes aka­dé­m­i­kus
„A bő ter­més bio­ló­g­i­á­ja”
cí­mű köny­v­ét (Me­ző­gaz­da Ki­a­dó).

Legfrissebb
  • Batáta, az anyatermészet génmódosítása

    A há­z­i­a­sí­tott éd­es­bur­go­nya és an­nak kö­z­e­li vad ro­ko­nai kö­z­ött fon­tos kü­l­önb­sé­g­et fe­de­zett fel egy ku­ta­tás. A ba­tá­ta ge­nom­já­b­an ugya­n­is ket­tő, Ag­ro­bak­té­r­i­um ál­tal be­vitt gént ta­lál­tak. Ezek a gé­n­ek pe­dig nem csak je­len van­nak a ge­nom­ban, ha­nem ki is fe­je­ződ­nek, ami ar­ra en­ged kö­v­et­kez­tet­ni, hogy olyan hasz­nos tu­laj­don­ság ki­a­la­kí­t­á­s­á­b­an van sze­re­pük, ami a há­z­i­a­sí­t­ás so­rán sze­lek­ci­ós előnyt je­len­tett a ba­tá­t­á­n­ak.

  • Mérgező élelmiszer a polcokon

    A GM nö­v­é­nyek­kel el­len­tét­ben a nö­v­ény­vé­d­ő­s­z­er­rel szen­nye­zett ter­mé­nyek­ről ke­vés hír szól. Ér­d­e­mes át­bön­g­ész­ni a táb­lá­z­a­tot. Köz­ben fel­me­rül a kér­d­és, hogy vegy­s­zer­men­tes GM nö­v­ény­től vagy a mér­ge­ző re­tek­től kell-e job­ban fél­ni.

  • Mit mondanak azok a kutatások, amiket nem a multik pénzelnek?

    Az el­múlt 60 év so­rán 698 ku­ta­tás fog­lal­ko­zott GM-nö­v­é­nyek­kel. A köz­le­mé­nyek több, mint fe­le tel­je­sen füg­g­et­len ku­ta­tók­tól szár­ma­zik, va­gy­is nem "lob­bi­zik" az egyik vagy a má­s­ik ol­dal mel­lett - nem ér­d­e­k­elt a kí­sér­l­e­tek ki­me­ne­te­lé­b­en. Ezek a füg­g­et­len ku­ta­tók pe­dig rend­re biz­ton­sá­g­os­nak ta­lál­ták a gén­tech­no­ló­g­i­á­v­al ne­me­sí­tett nö­v­é­nye­ket.

Korábbi hírleveleink:
Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel kéthavonta megjelenő hírlevelünkre email címével!

Keresés